Atvirlaiškis Juozui Urbšiui, [1924-01-11], [iš Miuncheno – į Berlyną].

Urbšiau, pinigingą laišką tai

Urbšiau, pinigingą laišką tai gavau — labai ačiū! Tiktai gavau aš jį vos užvakar, nors Tavo gromata datuota 28/XII. Be to, vakar gavau trumpą gromatėlę, kur, tarp kitko, sakoma: „Vakar tau laišką rašydamas užmiršau paklaust…“ Tai šitokio laiško aš negavau ir negirdėjau — jis arba pakeliui užkliuvo, arba tavo kišenėj tebeguli, giedrios dienos belaukdamas. O tu mano čekingą laišką ar gavai? Ar buvai Klaipėdoj? Į Oberammergau1„Oberammergau – vietovė aukštutinėje Bavarijoje. 1634 metais siautė toje apylinkėje maras. Gyventojai padarė apžadą kas dešimtuosius metus viešai vaizduoti Kristaus kančių kelius. Atskirų šeimų nariai iš kartos į kartą specializavosi tam tikruose to vaizdavimo vaidmenyse. Suvažiuodavo iš visur žmonių to vaizdavimo žiūrėti. 1924 metais įvyko eilinis vaizdavimas“ (Marija Urbšienė, 1957-02-17). del finansų krizio ir aš nepatekau, bet užtat vasario pabaigoj manau patraukt 6—10 dienų į Tirolį. Ar negalėtum iš Berlyno išsisukti, kad kiek po sniegą pasibalamūtyti? Važiuos dar vienas dailininkas, kurs mus numaliavos.

Balys


KOMENTARAI

1 „Oberammergau – vietovė aukštutinėje Bavarijoje. 1634 metais siautė toje apylinkėje maras. Gyventojai padarė apžadą kas dešimtuosius metus viešai vaizduoti Kristaus kančių kelius. Atskirų šeimų nariai iš kartos į kartą specializavosi tam tikruose to vaizdavimo vaidmenyse. Suvažiuodavo iš visur žmonių to vaizdavimo žiūrėti. 1924 metais įvyko eilinis vaizdavimas“ (Marija Urbšienė, 1957-02-17).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.