Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1916-01-14, [iš Voronežo – į Maskvą].

Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su Zoska

Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su Zoska1Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė, M. K. Čiurlionio žmona; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė. šnekėjom, šnekėjom. Prisitroškom, prisiskundėm. Vakare buvo Biliūnienė2Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno žmona. 1915 m., artėjant frontui, pasitraukė į Voronežą, kur dirbo dantų gydytoja lietuvių kolonijoje.. Labai džiaugės, kad tu jai laišką parašei. Šiandie dieną pas ją buvova su Zoska, o dabar vakare ji buvo pas mus ir prašė, kad rytoj eičiau dantų taisyt. Koks geras žmogiukas iš jos. Šiandie del manęs visur bėgiojo, šį‑tą sužinojo ir vieną patarimą labai gerą davė. Rytoj jį pradėsiu kūnyti. Jei išdegtų toji kombinacija — dalykas būtų visai neblogas. Palūkėsim — pažiūrėsim. Ūpas būtų visai kažkoks nesąmojingesnis už nesąmojingą, bet tik čia žmonės geri, myli mane ir rūpinas. O taip tai išrodau visai kvailai. Šiandie atvažiavo Jurgis3Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas ir diplomatas; 1915–1917 m. kartu su BS ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros rinkinį bei lietuvių liaudies dainų rinkinį rusų kalba (jie buvo neišleisti).. Buvo atėjęs, tik Zoskos nebuvo namie, atėjo in Šakenį4Konstantinas Šakenis (1881–1959), Lietuvos inžinierius, pedagogas, politikas. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto pavedimu steigė amatų dirbtuves ir mokyklas, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius.. Rytoj gal dar atsilankys. — Galvot man niekas dabar nesigalvoja ir dirbti nieko negaliu. Naktį budžiu, o dieną slankioju. Danukas5Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910–1995), rašytoja, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio duktė, tuo metu – šešerių metų mergaitė. — indomus sutvėrimas, tik biškį sergąs. Sako, kad aš esąs jos geriausias prietelius. Šiandie visą dieną su ja ir pražaidėm. — Rytoj diena pas mane labai svarbi.

Tat lik — tebus tau gerai‑gerai.

Balyt[i]s
14/I — 16


KOMENTARAI

1 Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė, M. K. Čiurlionio žmona; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
2 Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno žmona. 1915 m., artėjant frontui, pasitraukė į Voronežą, kur dirbo dantų gydytoja lietuvių kolonijoje.
3 Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas ir diplomatas; 1915–1917 m. kartu su BS ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros rinkinį bei lietuvių liaudies dainų rinkinį rusų kalba (jie buvo neišleisti).
4 Konstantinas Šakenis (1881–1959), Lietuvos inžinierius, pedagogas, politikas. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto pavedimu steigė amatų dirbtuves ir mokyklas, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius.
5 Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910–1995), rašytoja, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio duktė, tuo metu – šešerių metų mergaitė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.