Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-05-04], [pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą].

Kekės vynuogių kaip taurės.

Kekės vynuogių kaip taurės. Taurės, sunkios rymasčiais. Ir kaip sniegas baltos gėlės, Ir kaip saulė švyturiai.
Prie verdenių šaltvandenių Aš pusiaunaktį budžiu. Aš puotauju ir laidoju Kaupus alkėsių gūdžių.
Ašei toli nuo gyvatos, Nepažįstu aš mirties. Ir geriu už ilgą amžių Akimirksnio pražūties.
O naktis — kaip marės juodos. Ir lūkėjims — be pradžios. Laukiu gimstančių švitimų — Nors žinau, kad suvedžios.
Aš pusiaunaktį puotauju. Laukiu pranašo staigaus. Srovės šaltos čia verdenių. Skundos klaikios čia dangaus!1BS eilėraščio be pavadinimo „[Kekės vynuogių kaip taurės.]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 227.
Plačiau apie eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 788–789.

_____

Vagonas. Važiuoju ir galo nėra. Gavau pasnaust. Kiek geriau. Bučiuoju, Sesut.

Tavo Bolytis.


KOMENTARAI

1 BS eilėraščio be pavadinimo „[Kekės vynuogių kaip taurės.]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 227.
Plačiau apie eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 788–789.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.