Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1923-03-21, [iš Miuncheno – į Kauną].

Pons, / Siunčiu kol kas vertimą iš čekų

Pons,

Siunčiu kol kas vertimą iš čekų originalo — Bžezinos1Otokaras Bžezina (1868–1929), čekų poetas, turėjęs didelę įtaką Čekijos poezijos raidai. eilių2Otokar Bžezina, „Vigilijos“ [I. Sargais mes budim tavo], [II. Klausykit! Spindulių daina], [III. O Amžino Žodžio Galia!], vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1923, Nr. 2, p. 1–3.. Nor[s] aš nei iš vieno, nei iš antro laiško neturiu jokio supratimo apie „Gairių“ uždavinį ir apie jų fizionomijos perspektyvas, nei apie pagrindus, tačiau manau, kad ne pro šalį būtų ir mums Bžezinos dvasia pasiūgėti.

Dėlei straipsnių — man iki šiol neaišku, kuo aš galėtau prisidėti ir ką aš turėtau daryti. Aš nemanau, kad jūs, pradėję darbus, nežinotumė[t], ko jūs norit. O jeigu taip, tai kviečiant bendradarbius tektų apie tai painformuoti. Katės maiše nieks neperka. Gal išėjus pirmam numeriui galėsiu kiek susiorientuoti. Juk aš senai bėsu Lietuvoj buvęs, tuo labiau kauniške ideologija gyvenęs.

Delei Vilniaus numerio. Gal aš padarysiu ką. O šiuo tarpu pasiūlytau: kiek seniau aš esu pasiuntęs „Skaitymams“3Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune. straipsnį „Laiškai apie kultūrą ir sąmonę“4Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, kn. 22, Kaunas, 1923, p. 79–105. — „Skaitymų“ dūšiai jis yra pikta pagunda5BS straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, rašytą studijų laikotarpiu (pradėtą 1916 m. Petrapilyje, baigtą 1922-02-02 Miunchene), lydi redakcijos prierašas: „Dėdami žemiau gerb. mūsų bendradarbio B. Sruogos šį jo rašinį turime pasisakyti, kad su daugeliu jo mintijimo dėsnių ir išvadų nesutinkame ir moralės atsakomybės todėl už jas nesiimame, tačiau mielai duodame jam vietos jau dėl to, kad tikrai gyvus klausimus ir gyvai bei įdomiai jisai čia liečia.“. Gal geriau tiktų „Gairėms“. Jeigu jis pozitingai ir nėra tobulas ar labai mandras, bet jame yra pakankamai medžiagos, kad mūsų publicistikoj pradėt skandalą ir smegenų pažaliavusią košeleną piktais pipirais pabarstyti. Todel pasiūlau atsiimt tą straipsnį iš „Skaitymų“ (Girai6Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, 1923 m. redagavęs žurnalą Skaitymai. pranešiau, kad išduot) — būt gerai, kad bent dalis antroj knygoj tilptų.

Labai ačiū už metraštį.

Baly[s] Sruoga
III 21/23


KOMENTARAI

1 Otokaras Bžezina (1868–1929), čekų poetas, turėjęs didelę įtaką Čekijos poezijos raidai.
2 Otokar Bžezina, „Vigilijos“ [I. Sargais mes budim tavo], [II. Klausykit! Spindulių daina], [III. O Amžino Žodžio Galia!], vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1923, Nr. 2, p. 1–3.
3 Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m. Kaune.
4 Balys Sruoga, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, kn. 22, Kaunas, 1923, p. 79–105.
5 BS straipsnį „Laiškai apie kultūrą“, rašytą studijų laikotarpiu (pradėtą 1916 m. Petrapilyje, baigtą 1922-02-02 Miunchene), lydi redakcijos prierašas: „Dėdami žemiau gerb. mūsų bendradarbio B. Sruogos šį jo rašinį turime pasisakyti, kad su daugeliu jo mintijimo dėsnių ir išvadų nesutinkame ir moralės atsakomybės todėl už jas nesiimame, tačiau mielai duodame jam vietos jau dėl to, kad tikrai gyvus klausimus ir gyvai bei įdomiai jisai čia liečia.“
6 Liudas Gira (1884–1946), poetas, kritikas, 1923 m. redagavęs žurnalą Skaitymai.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.