Laiškas Vytautui Bičiūnui, [iki 1924-05-01], [iš Klaipėdos – į Kauną].

Ačiū už laišką. Del „Skirgailos“ / — ir suma[nymas]

Bičiūnui


Ačiū už laišką. Del „Skirgailos“11924-10-12 Kaune Valstybės dramos teatre įvyko Vinco Krėvės dramos Skirgaila premjera. Režisierius – Borisas Dauguvietis.
BS Krėvės dramos Skirgaila analizę, išsamų aptarimą rašytojo kūrybos, lietuvių ir Europos literatūrų kontekstuose žr. B. Sruoga, „Krėvės Skirgaila“, in: Lietuva, 1926-01-25, Nr. 19, p. 2–3–4; 1926-01-26, Nr. 20, p. 2–3; 1926-01-27, Nr. 21, p. 2–3–4.
Krėvės dramos Skirgaila ne itin sėkmingą pastatymą Valstybės teatre, premjeros kritinį vertinimą žr. [Balys] Sruoga, „Dar prie V. Krėvės Skirgailos“, in: Lietuva, 1926-02-03, Nr. 27, p. 2–3.
— ir suma
nymas, ir motyvai man nepatinka (sm.2~ santr =smulkiau. Sutkaus3Antanas Sutkus (1892–1968), režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius. laiške).

Džiaugiuos del „Gairių“4Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, leistas 1923–1924 m. Kaune. Redagavo Kazys Puida.. Tik aš šiuo tarpu taip idiotiškai įklimpau į Redakciją5BS nuo 1924 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 4 d. gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje., kad vargu kuo galėsiu prisidėti6BS žurnalui Gairės siuntė vertimų.
Novalis, Himnai, vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1924, Nr. 2, p. 75–89.
. Dar nuo geg. 1 d. Dr. Šaulys7Jurgis Šaulys (1879–1948), filosofijos daktaras, spaudos darbuotojas, dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius 1924 m. 2 mėnesiu išvažiuoja į Italiją — darbo bus dar daugiau.

Del kooperatyvo — jei galėsiu būti reikalingas ar naudingas, prisidėsiu. Tik dabar nei apie Jūsų kooperatyvo organizaciją, jo pamatus ar uždavinius aš jokio supratimo neturiu. Pagaliau jeigu greit reikėtų įnešti pajus — negalėsiu.

Pinigų visai neturiu — vien skolos. Bet kol aš sėdžiu Redakcijoj, aš naudingas būti negalėsiu, o kai būsiu Kaune — savaime susitarsime. Į Kauną važiuot labai noriu, nes čia redakcija mane baigia pasmaugti. Redakcijoj sėdžiu daugiau 8 valandų, o dar namie turiu straipsnius rašyti! O dar turiu kitų dalykų, kurius turiu būtinai padaryti, kitaip daugelis mano planų velniop nueitų8BS, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“..

Straipsnio galą apie „Vilkolakį“9„Vilkolakis“ – Kaune 1920–1925 m. veikęs savitas eksperimentinis ir improvizacinis satyros teatras. pavadinau „Dabartinio teatro nuodėmės“10Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios [priedas], 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.. Eis kaipo atskiras straipsnis (jau surinktas).

Balys


KOMENTARAI

1 1924-10-12 Kaune Valstybės dramos teatre įvyko Vinco Krėvės dramos Skirgaila premjera. Režisierius – Borisas Dauguvietis.
BS Krėvės dramos Skirgaila analizę, išsamų aptarimą rašytojo kūrybos, lietuvių ir Europos literatūrų kontekstuose žr. B. Sruoga, „Krėvės Skirgaila“, in: Lietuva, 1926-01-25, Nr. 19, p. 2–3–4; 1926-01-26, Nr. 20, p. 2–3; 1926-01-27, Nr. 21, p. 2–3–4.
Krėvės dramos Skirgaila ne itin sėkmingą pastatymą Valstybės teatre, premjeros kritinį vertinimą žr. [Balys] Sruoga, „Dar prie V. Krėvės Skirgailos“, in: Lietuva, 1926-02-03, Nr. 27, p. 2–3.
2 ~ santr =smulkiau.
3 Antanas Sutkus (1892–1968), režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
4 Gairės – meno ir literatūros iliustruotas žurnalas, leistas 1923–1924 m. Kaune. Redagavo Kazys Puida.
5 BS nuo 1924 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 4 d. gyveno Klaipėdoje, dirbo dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje.
6 BS žurnalui Gairės siuntė vertimų.
Novalis, Himnai, vertė Balys Sruoga, in: Gairės, 1924, Nr. 2, p. 75–89.
7 Jurgis Šaulys (1879–1948), filosofijos daktaras, spaudos darbuotojas, dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius 1924 m.
8 BS, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
9 „Vilkolakis“ – Kaune 1920–1925 m. veikęs savitas eksperimentinis ir improvizacinis satyros teatras.
10 Vytautas Bičiūnas, „Dabartinio teatro nuodėmės“, in: Klaipėdos žinios [priedas], 1924-04-27, Nr. 72, p. 3.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.