Laiškas „Lietuvos žinių“ redakcijai, [iki 1924-02-08], [iš Miuncheno – į Kauną].

Gerbiamieji, / Reikšdamas nuoširdžios padėkos už mei[lingą]

„Lietuvos žinių“1Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. 1924 m. dienraštį redagavo Felicija Bortkevičienė. redakcijai

Gerbiamieji,

Reikšdamas nuoširdžios padėkos už meilingą mano raštų patalpinimą „Liet. žiniose“, prašytau padavėjui šio laiško dr. Krušinskui išduoti man priklausomą honorarą.

Paskutinį kartą honorarą aš esu atsiėmęs išvažiuodamas į vokiečius, pereitų metų lapkr.2~ santr =lapkr[ičio]. pradžioj. Tat norėtau gauti honorarą už visus raštus — nuo lapkričio iki šių metų kovo mėn.3~ santr =mėn[esio]. Sąskaitos parašyti negaliu, nes ne visus „Liet. žin.“ numerius [turiu]. O antra, neturiu supratimo apie dabartinius tarifus Lietuvoje. Manau, kad Redakcija skaičiuodama nepanorės manęs skriausti.

Be to, dar nežinau, kokia pas Jus knygų tvarka — ar gaunant piningus reikalingas mano parašas knygose, ar sąskaitoje?

Kadangi kito kelio savo parašui duoti neturiu, tai prisiunčiu tuščią lakštą su mano parašu, kur Administracija atitinkamai papildžius galės turėti sąskaitą.

Žinoma, aš norėtau gauti honoraro maksimum, koks tik galima; tuo labiau, kad šiais metais norėdamas baigt universitetą turiu labai daug darbo, daug pašaliniais dalykais užsiiminėti negaliu, jokios stipendijos neturiu, ir kiekvienas skatikas man brangus.

Aukštoj pagarboj
Baly[s] Sruoga


KOMENTARAI

1 Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. 1924 m. dienraštį redagavo Felicija Bortkevičienė.
2 ~ santr =lapkr[ičio].
3 ~ santr =mėn[esio].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.