Laiškas „Aušrinės“ redakcijai, [1913-01-01], [iš Panevėžio – į Vilnių].

Gerbiamoji Redakcija! / Aš siunčiu jums „Gyvenimo verpetuos“ ir „Auštantį

Gerbiamoji Redakcija1Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.!

Aš siunčiau jums „Gyvenimo verpetuos“ ir „Auštantį himną“ ir nežinau, ar gavote, ar ne. Taipogi per Kalėdas rašiau laišką ir prašiau „Tris mirtis“2BS poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie BS kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. BS, Auštantis himnas, in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, F12–291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597.
Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
atiduoti „Naujienoms“3Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis.. Jūs nei į vieną neatsakėte. Nežinau, ar gavote ką nors, ar ne. Jeigu jums netiks (nei „Aušrinei“) „Gyvenimo verpetuos“ ir „Auštantis himnas“, tai prašyčia viską atiduoti „Draugijai“4Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas)..

Su tikra pagarba
Boleslovas Sruoga

P. S. Mano adresas: „Поневeж, Дворянская, Болеслову Срого“5~ rus =Panevėžys, Dvorianskaja, Baliui Sruogai.
BS, besimokydamas Panevėžio Realinėje gimnazijoje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.
.KOMENTARAI

1 Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.
2 BS poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie BS kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. BS, Auštantis himnas, in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, F12–291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597.
Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
3 Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis.
4 Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas).
5 ~ rus =Panevėžys, Dvorianskaja, Baliui Sruogai.
BS, besimokydamas Panevėžio Realinėje gimnazijoje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.