Laiškas Onai Rymaitei, [iki 1922-12-31], [iš Miuncheno – į Kauną].

Geroji panelė Onutė! Nors aš ir

Geroji panelė Onutė1Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.! Nors aš2BS 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją. ir griešninkas palaidūnas, latras ir akėčios, bet aš manau, kad Tamista „nepaimsi už bloga“, jei mes stu[den]tėliai, siratėlės nabagėliai, že[mai] galvas lenkiam ir prašom m[ūsų] neapleisti. Mes ar jau poterė[lius] sukalbėsim už dūšeles čysčiuj esančias ar ką. O jei tamista atlankysi seną Miuncheną, tai jau mes [š]ventą Pra[n]ciškų, Motiejų ir Povilą, ir kitus šventuosius Tamistos valiai pristatysim. Linksmų — ilgų‑ilgų švenčių — ir Naujų metų — iki aušrai!

Tamistos tarnas
B. Sruoga


KOMENTARAI

1 Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
2 BS 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, studijavo slavų filologiją.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.