Atvirukas Matui Grigoniui, [1913], [Panevėžys].

Vardo dienoje

Vardo dienoje


Ženklą skausmo, kryžių plieno, Žiaurius vėtros siutimus, Kad skeveldas ugnies liena, Ir perkūnus įstabius,
Seno varno skurdų vieką Jum teduoti aš galiu — Nes širdyj audruotoj nieko Aš be skausmo neturiu…
Bet tikėkie tik siutimui, Vėtros — ilgesio balsams — Rasi laimę prakeikimą Savo sielos švyturiams…
Laimę, skausmą, prakeikimą Teišriš audros balsai — Tegu vėtros pašėlimas Būna sveiko troškuliai…
Tik audroj liuosybė tūno, Joje laimės kibirkštis, Joj skaistumas nepražūna, Joj gyvybė ir mirtis…1BS eilėraščio „Vardo dienoje“ vienas iš pirmųjų variantų, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 631. Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 835.

Su pagarba
B. Sruoga


KOMENTARAI

1 BS eilėraščio „Vardo dienoje“ vienas iš pirmųjų variantų, švarraštis.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 631. Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 835.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.