Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-04], [Petrogradas].

Dainuškėlė

Dainuškėlė


Per girias, Per žalias teka Dunojėlis. Per marias, Per gilias plaukia gulbinėlis.
Dunojėlio bangos aukštos Spindulėliais švaistos‑vaikšto. Gulbinėlio plunksnos baltos Gundo vilnį apskabinti.
Suplasnoja gulbinėlis — Tai apmiršta baltos vilnys. Ir tik dreba, ir tik virpa — Gulbinėlį glamonėja.
— Gulbinėli, palūkėk. Tu nuo mūsų neplasnok. Nieks tavęs taip nemylės, Nieks lopšinės neliūliuos.
Už Dunojaus saulė leidžias. Prie Dunojaus sesė verkia. O per patį Dunojėlį Plaukia žalias vainikėlis.
Plaukia žalias. Vilnys lydi. Gera supties. Gera plaukti. Tik sesulė kaip ta drobė, Kaip ta apušė nemigus.
— Vainikėli, palūkėk, Gulbinėlio nemylėk. Kas tave taip bedainuos, Ant galvelės bedėvės!
Per marias, Per gilias plaukia gulbinėlis. Per girias, Per žalias teka Dunojėlis.1Eilėraščio „Dainuškėlė“ vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka. Vėliau pavadinimo atsisakyta.
Publikuota: galutinis eilėraščio variantas be pavadinimo „[Per girias, per žalias]“ rinkinyje „Saulė ir smiltys“, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 733.


KOMENTARAI

1 Eilėraščio „Dainuškėlė“ vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka. Vėliau pavadinimo atsisakyta.
Publikuota: galutinis eilėraščio variantas be pavadinimo „[Per girias, per žalias]“ rinkinyje „Saulė ir smiltys“, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 51–52.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 733.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.