Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1924-04-29], [iš Klaipėdos – į Šiaulius].

Pone, / Tamistos prisiųstą medžiagą „Kultūros“ reikalu

[Klaipėda][,] bal. 29 d[.] [19]24 [m][.]

Ponui P. Bugailiškiui Šiauliuose.

Pone1Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.,

Tamistos prisiųstą medžiagą „Kultūros“ reikalu2Greičiausiai kalbama apie vienu iš Pelikso Bugailiškio slapyvardžiu Gk pasirašytą straipsnelį „Kultūros darbas“, išspausdintą dienraštyje Klaipėdos žinios (1924-04-20, Nr. 67, p. 6), kur dalijamasi įspūdžiais iš „Kultūros“ bendrovės metinio susirinkimo Šiauliuose ir kur apžvelgiami per metus nuveikti kultūros darbai. mes galėjome suvartoti tiktai kaipo skelbimą. Bet užtai skelbimas — veltui.

Kaipo kompensaciją už tai mes norėtumėm, kad Tamista Šiauliuose gautum mums žmogų, kuris rašyt[ų] mums korespondencijų iš Šiaulių. Tamista pats, žinoma, to negalėsi padaryti, bet Tamistai žmogų surasti — lengviau negu mums. Mums geriausia[i] tiktų tokios korespondencijos, kaip kad buvo „Laiškai iš Palangos“3 B. Jinas, „Laiškai iš Palangos I: Pokyliai“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-11, Nr. 60, p. 3; „Laiškai iš Palangos II: Kurortas“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-13, Nr. 62, p. 4; „Laiškai iš Palangos III: Kultūros įstaigos“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-23, Nr. 68, p. 4., kurios galėtų apimti visą Šiaulių kultūros gyvenimą. Jeigu jau to nebūtų galima padaryti, tai tektų pasitenkinti ir paprastomis korespondencijo[mi]s. Mums Šiauliuose toks korespondentas yra būtinai reikalingas — tikiuos, kad Tamista neatsisakysi mums šiuo reikalu pagelbėti. Korespondentui bus mokama, kaip visų valstybinių leidinių yra mokama.

Aukšta pagarba
Dr. Balys Sruoga4BS (1896–1947), rašytojas, nuo 1924 m. balandžio mėn. iki rugsėjo mėn. dienraščio Klaipėdos žinios faktiškasis redaktorius (oficialusis – Jurgis Šaulys).


KOMENTARAI

1 Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
2 Greičiausiai kalbama apie vienu iš Pelikso Bugailiškio slapyvardžiu Gk pasirašytą straipsnelį „Kultūros darbas“, išspausdintą dienraštyje Klaipėdos žinios (1924-04-20, Nr. 67, p. 6), kur dalijamasi įspūdžiais iš „Kultūros“ bendrovės metinio susirinkimo Šiauliuose ir kur apžvelgiami per metus nuveikti kultūros darbai.
3 B. Jinas, „Laiškai iš Palangos I: Pokyliai“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-11, Nr. 60, p. 3; „Laiškai iš Palangos II: Kurortas“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-13, Nr. 62, p. 4; „Laiškai iš Palangos III: Kultūros įstaigos“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-23, Nr. 68, p. 4.
4 BS (1896–1947), rašytojas, nuo 1924 m. balandžio mėn. iki rugsėjo mėn. dienraščio Klaipėdos žinios faktiškasis redaktorius (oficialusis – Jurgis Šaulys).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.