Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1925-09-03], [iš Kauno – į Šiaulius].

Pone, / Kaip buvome užpereitą savaitę susitarę, aš Tamistai vakar skambinau, bet neužtikau.

Ponui „Kultūros“ bendrovės reikalų vedėjui Šiauliuose.

Pone1Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.,

Kaip buvome užpereitą savaitę susitarę, aš Tamistai vakar skambinau, bet neužtikau. Buvome susitarę, kad kaip vakar (trečiadienį, rugs. 2 d.) aš jau gausiu dalį pinigais, o kitą — vekseliais. Bet aš dar negavau. Jei dar nepadaryta, kas reikia, prašytau tuojau padaryti, nes aš pasiremdamas Tamistos pasižadėjimu susirišau pasižadėjimais su kitomis įstaigomis ir asmenimis, kur aš pasižadėjimą būtinai turiu ištesėti, o negavęs iš Tamstos pinigų ir vekselių aš neturiu galėjimo tai padaryti.

Be to, siunčiant (žmonos2Vanda Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune studentė. honorarą) prašytau adresuoti mano vardu, nes ji serga ir negalės nueiti į paštą pasiimti.

Laukiu.

Su pagarba
Balys Sruoga


Kaunas, rug. 3 d.
Dzūkų 8,
telef. 19—16.


KOMENTARAI

1 Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
2 Vanda Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune studentė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2021
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.