Atvirukas Juozapui Sruogai, [1918-02-23], [iš Maskvos – į Kijevą].

Mielas Juozapai! Labai buvo neramu, kol žinios nuo tavęs jokios neturėjau.

Mielas Juozapai1Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas Lubiankos kontoroje Kijeve.! Labai buvo neramu, kol žinios nuo tavęs jokios neturėjau2Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.. Šiandie gavau nuo tavęs dvi atviruti. — Adolpas3Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo susisiekimo dalies Telegrafo ir telefonų skyriaus vedėjas. nesenai gavo laišką iš Baibokų4Baibokų kaimas – Balio Sruogos tėviškė Biržų rajone.. — Esą sveiki, niekas nenukentėjo, nieko nereikalingi. Jėčius5Vladas Jėčius, Sruogų kaimynas Jasiuliškių kaime, greta Baibokų. esą gyvenąs Jasiuliškiuos, o Balčiūnas (Bronisl.)6Bronislovas Balčiūnas. Salamiest7~ santr =Salamiestyje.. Į namus aš rašiau plačių laiškų per d‑rą8~ santr =daktarą. Abraitį9Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, baigęs Maskvos universiteto Teisės ir Medicinos fakultetus. — jam pačiam indaviau. Rašė ir Kazimieras10Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Panevėžio realinės gimnazijos absolventas.. — Adolpas rašė, kad norįs važiuot į Kaukazą (dar prieš vokiečių žygius) ir ten darbą gauti. Žadėjo pasiimti ir Kazimierą. Man rodosi, ten jie abudu galėtų gauti darbo (tiesiamas ten gelžkelis iš Sočio į Suchumą). Bet dabar, kai vokiečiai artinasi in Petrapilį, kažin ar bepanorės Adolpas išvažiuot iš jo. Aš labai gailiuos, kad nenuvažiavau in Dvinską — būčiau namo parvažiavęs. Ir taip Maskva baisiai inkyrėjo. Laukiu pirmos progos, kad parvažiuot Lietuvon11Balys Sruoga su kitais lietuviais (Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, Julium Abraičiu ir kt.), dar nepasibaigus karui, iš Rusijos į Lietuvą grįžo 1918 m. gegužės pabaigoje. arba taip kur nors išvažiuoti. — Ar gavai tu mano laiškus? Aš per tą laiką tau daug rašiau. — Bro. Boles.12~ santr =Brolis Boleslovas.KOMENTARAI

1 Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas Lubiankos kontoroje Kijeve.
2 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
3 Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo susisiekimo dalies Telegrafo ir telefonų skyriaus vedėjas.
4 Baibokų kaimas – Balio Sruogos tėviškė Biržų rajone.
5 Vladas Jėčius, Sruogų kaimynas Jasiuliškių kaime, greta Baibokų.
6 Bronislovas Balčiūnas.
7 ~ santr =Salamiestyje.
8 ~ santr =daktarą.
9 Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, baigęs Maskvos universiteto Teisės ir Medicinos fakultetus.
10 Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Panevėžio realinės gimnazijos absolventas.
11 Balys Sruoga su kitais lietuviais (Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, Julium Abraičiu ir kt.), dar nepasibaigus karui, iš Rusijos į Lietuvą grįžo 1918 m. gegužės pabaigoje.
12 ~ santr =Brolis Boleslovas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.