Laiškas Jonui Rinkevičiui, [1923 m. antra pusė], [iš Miuncheno – į Kauną].

Rinkevičių Jonai, / Mano nuomone, Tu ant manęs piktas, bet kai Dievas duos – kada nors pasiaiškinsi, ir tikiuos, kad Tau širdis atsileis.

Rinkevičių Jonai1Jonas Rinkevičius (1887–1958), leidėjas, „Švyturio“ leidyklos, 1922–1931 m. veikusios Kaune, įkūrėjas.,

Mano nuomone, Tu ant manęs piktas, bet kai Dievas duos — kada nors pasiaiškinsi, ir tikiuos, kad Tau širdis atsileis.

Šiuo tarpu aš noriu ne apie griekus, o tik biznio reikalu.

Pernai, rudeniop, atmeni, aš siūliau padaryti sutartį delei vertimo į „Švyturio“2„Švyturys“ – knygų leidimo akcinė bendrovė, veikusi 1918–1931 m. Leido vadovėlius, originaliąją ir verstinę grožinę literatūrą, knygų seriją „Jaunimo biblioteka“. „Jaunimo biblioteką“. Bet pernai man sukliudė Šv. ministerija3~ santr =Šv[ietimo].
Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 1919–1940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje. Be mokykloms leidžiamų vadovėlių, lietuvių ir užsienio autorių veikalų, organizavo ir vertimus.
, kuriai aš turėjau padarytą sutartį ištesėti4Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija 1922 m. buvo susitaręs dėl rusų poeto Aleksandro Puškino poemos Eugenijus Oneginas vertimo, sutartis liko neįgyvendinta..

Šiais metais su Šv. ministerijos piemenų, atsiprašau, Knygų leidimo komisija, baigiau visus inter[esu]s ir pasisiūlytau „Švyturiui“.

Šiuo tarpu aš norėčiau Jums rekomenduoti vertėją p‑lę V. Daugirdaitę5~ santr =p[ane]lė.
Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
, kuri pilnai atitiktų jūsų reikalavimams del „Jaunimo bibliotekos“. [1)] Jos „literatūros stažas“ — 2 metai darbo „Lietuvos“ red.6~ santr =Lietuvos red[akcija].
Lietuva – visuomenės ir politikos dienraštis, leistas 1919–1928 m. Kaune, oficialus Lietuvos Respublikos vyriausybės leidinys. Jį 1921–1923 m. redagavo Balys Sruoga, 1923 m. – Mykolas Biržiška, 1923–1925 m. – Kazimieras Jokantas.
2) Ji išvertė Šviet. ministerijai iš prancūzų kalbos Croiset „Graikų literatūros istoriją“ — 58 lankų veikalą7Vincas Krėvė, dirbęs Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje, Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos Berlyno universitete, buvo pasiūlęs iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset vadovėlį Graikų literatūros istorija. Vertėjai mokėtas honoraras. Vertimą tvarkė, redagavo Balys Sruoga. Vertimas nebuvo išleistas.. 3) Iš žymesnių literatūros darbų tektų pažymėti kad ir str. „Voldemaras Bonsels“ („Skaitymai“, XXIII kn.)8~ santr =str[aipsnis], kn[yga].
V. D-tė, „Voldemaras Bonsels“, in: Skaitymai, kn. XXII, 1923, p. 140–163.
. Vadinas, galite turėti medžiagos, kad vertėja pasitikėti. Šiuo tarpu aš patarčiau, ypatingai atsižvelgamas į tai, kas eis Lietuvoj ir Amerikoj, — Romain'o Rolland'o raštus, ypač „Meister Brengnion“ (apie tai ž. mano str. „Skaitymuose“)9~ santr =ž[iūrėti].
Kalbama apie prancūzų rašytojo Romaino Rollando (1866–1944) romaną Kola Brenjonas (1919).
Plačiau apie Romainą Rollandą žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Skaitymai, kn. XVIII, 1922, p. 74–111.
, arba V. Bonsels'o „Indienfart“10Apie Voldemaro Bonselso kūrinį Indienfahrt (Kelionė į Indus) žr. aukščiau minėtame Vandos Daugirdaitės straipsnyje, p. 160.. O gal jūs — „Švyturys“ — turėtumėt savo pasiūlymų? Tik geriau iš prancūzų kalbos.

Tačiau vertimų, kuriuos atliks p‑lė V[.] Daugirdaitė, galutina redakcija pasilieka mano, už kuriuos aš savo marke atsakau, nes juos peržiūrėsiu. Manau, ir „Švyturiui“ būt neblogai, ir duotumėt žmonėms baigt mokslus. Kadangi aš į Lietuvą atvažiuot šiuo tarpu negaliu, tai sutartį geriau daryti su p‑le V. Daugirdaite.

Tavo
Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Jonas Rinkevičius (1887–1958), leidėjas, „Švyturio“ leidyklos, 1922–1931 m. veikusios Kaune, įkūrėjas.
2 „Švyturys“ – knygų leidimo akcinė bendrovė, veikusi 1918–1931 m. Leido vadovėlius, originaliąją ir verstinę grožinę literatūrą, knygų seriją „Jaunimo biblioteka“.
3 ~ santr =Šv[ietimo].
Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 1919–1940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje. Be mokykloms leidžiamų vadovėlių, lietuvių ir užsienio autorių veikalų, organizavo ir vertimus.
4 Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija 1922 m. buvo susitaręs dėl rusų poeto Aleksandro Puškino poemos Eugenijus Oneginas vertimo, sutartis liko neįgyvendinta.
5 ~ santr =p[ane]lė.
Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
6 ~ santr =Lietuvos red[akcija].
Lietuva – visuomenės ir politikos dienraštis, leistas 1919–1928 m. Kaune, oficialus Lietuvos Respublikos vyriausybės leidinys. Jį 1921–1923 m. redagavo Balys Sruoga, 1923 m. – Mykolas Biržiška, 1923–1925 m. – Kazimieras Jokantas.
7 Vincas Krėvė, dirbęs Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje, Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos Berlyno universitete, buvo pasiūlęs iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset vadovėlį Graikų literatūros istorija. Vertėjai mokėtas honoraras. Vertimą tvarkė, redagavo Balys Sruoga. Vertimas nebuvo išleistas.
8 ~ santr =str[aipsnis], kn[yga].
V. D-tė, „Voldemaras Bonsels“, in: Skaitymai, kn. XXII, 1923, p. 140–163.
9 ~ santr =ž[iūrėti].
Kalbama apie prancūzų rašytojo Romaino Rollando (1866–1944) romaną Kola Brenjonas (1919).
Plačiau apie Romainą Rollandą žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Skaitymai, kn. XVIII, 1922, p. 74–111.
10 Apie Voldemaro Bonselso kūrinį Indienfahrt (Kelionė į Indus) žr. aukščiau minėtame Vandos Daugirdaitės straipsnyje, p. 160.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.