Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [iki 1925-08-15], [Kaunas].

Krėve, / Dvi bėdos užugulė: / 1) Žmuidzinavičius – kiaulė.

Krėve1Vincas Krėvė (1882–1954), rašytojas. 1925 m. Lietuvos universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.,

Dvi bėdos užugulė:

1) Žmuidzinavičius2Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), dailininkas. Tuo metu dėstė piešimą Kauno meno mokykloje. — kiaulė. Kai išlaukiau buto visą vasarą, dabar jis man pranešė, kad butas kainuosiąs nebe 300, kaip sukalbėta, bet 400, tiktai jisai esą nepaprastai gerą savo širdį rodydamas man atiduosiąs už 350.

Aš jam padėkojau ir pasakiau — tegu apžioja šuniui uodegą. Radau kitą butą — ant kalno, netoli jūsų, 3 kamb.3~ santr =kamb[ariai]. ir virtuvė, gražus, 300 litų, už 1/2 metų iš kalno. Samdau.

2) Žmona4Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), Balio Sruogos žmona, tuo metu – LU istorijos studentė. jau ligoninėj. Kas bus — dar nežinia5Balio Sruogos dukra Dalia Sruogaitė gimė 1925-08-15.. Tik aišku, kad reikia jau tuojau pinigų. Tat rašyk susimildamas, kaip ir kur aš galėčiau gauti avanso.

Pinigų ten kasoj yra — Norkus6[Jonas Norkus (1893–1960, pedagogas, tuo metu buvo Lietuvos mokytojų profsąjungos gimnazijos Kaune mokytojas, direktorius.] jau (duok, Dieve, jam dvasią šventą!) užmokėjo 2. 200 litų!

Tat susimildamas — gelbėk! Parašyk, kur ir kaip aš galėčiau kaip galima greičiau gauti pinigų. Būtų gera, jei gaučiau 600–800 litų.

Kloniokis žmonai7Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (tarp 1850 ir 1910–?), Vinco Krėvės-Mickevičiaus žmona..

Ir manęs nekeik!

Beje. Ar matei spausdintą paskaitų sąrašą ateinančiam semestrui? Tenai tiek klaidų, tiek net gal nesąžiniškumo spaudoj, kad bū[tinai] šį sąrašą reikėtų sulaikyti ir spausdinti iš naujo. Безобразие8~ rus =Niekšybė..

Lauksiu.
Balys9Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, LU HMF Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.


B. Sruoga
Kaunas,
Donelaičio, 14.KOMENTARAI

1 Vincas Krėvė (1882–1954), rašytojas. 1925 m. Lietuvos universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
2 Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), dailininkas. Tuo metu dėstė piešimą Kauno meno mokykloje.
3 ~ santr =kamb[ariai].
4 Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), Balio Sruogos žmona, tuo metu – LU istorijos studentė.
5 Balio Sruogos dukra Dalia Sruogaitė gimė 1925-08-15.
6 [Jonas Norkus (1893–1960, pedagogas, tuo metu buvo Lietuvos mokytojų profsąjungos gimnazijos Kaune mokytojas, direktorius.]
7 Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (tarp 1850 ir 1910–?), Vinco Krėvės-Mickevičiaus žmona.
8 ~ rus =Niekšybė.
9 Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, LU HMF Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.