Balio Sruogos laiškas Onai Mašiotienei, 1918 m., Vilnius

P. Mašiotienei

P.1P[oniai]. Mašiotienei2Ona Brazauskaitė-Mašiotienė (1883–1949), pedagogė, visuomenininkė. 1918 m. Vilniuje suorganizavo ir vadovavo lietuviškai mergaičių gimnazijai, suaugusiųjų vakariniams kursams.


Būdamas silpnos sveikatos ir negalėdamas pasitaisyti Vilniuje išvažiuoju, progai pasitaikius, savaitei į tėviškę3BS tėviškė – Baibokų kaimas Biržų rajone., nes gimnazijos lankyti dabar vis tiek negaliu4BS turėjo kelias visuotinės, lietuvių literatūros ir literatūros istorijos pamokas mergaičių gimnazijoje, kur dirbo nuo 1918 m. rudens iki, spėtina, 1919 m. balandžio mėn. (Vandos Sruogienės laiškai [pasirašyti mašinraščiai] Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-10-10, 1r; 1978-10-26, 1r, in: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Tekstologijos skyrius (LLTI TS), 2014 m. perdavė Gediminas Samulionis).[.]

Su pagarba
BSruog


KOMENTARAI

1 P[oniai].
2 Ona Brazauskaitė-Mašiotienė (1883–1949), pedagogė, visuomenininkė. 1918 m. Vilniuje suorganizavo ir vadovavo lietuviškai mergaičių gimnazijai, suaugusiųjų vakariniams kursams.
3 BS tėviškė – Baibokų kaimas Biržų rajone.
4 BS turėjo kelias visuotinės, lietuvių literatūros ir literatūros istorijos pamokas mergaičių gimnazijoje, kur dirbo nuo 1918 m. rudens iki, spėtina, 1919 m. balandžio mėn. (Vandos Sruogienės laiškai [pasirašyti mašinraščiai] Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-10-10, 1r; 1978-10-26, 1r, in: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Tekstologijos skyrius (LLTI TS), 2014 m. perdavė Gediminas Samulionis).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.