Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922 m. pradžia, iš Miuncheno – į Berlyną

GERBIAMIESIEMS

GERBIAMIESIEMS
KIRŠAI[,] VANDAI IR ZOSKAI

Mano Ponai,


Sveikinu, sveikinu visus ferliobtininkus1 vok verliebt =įsimylėjęs. ir to biznio svočias! Tegu ponas Dievas padeda, Motyna Švenčiausia bagaslovija! Tuo labiau, kad laiške parašyta[:] [„]Mes, Zoska2Sofija Laucevičiūtė-Gedvilienė (1898–2003), Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės vyresnioji dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete., Vanda3Vanda Daugirdaitė (1899–1997), Balio Sruogos bičiulė. 1921–1923 m. studijavo istoriją Berlyno universiteto Filosofijos fakultete., Kirša4Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Vandos Sruogienės liudijimu, studijų Vokietijoje metu Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykiai „buvo draugiški ir artimi“ („Iš Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykių“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). Balys Sruoga jį gerbė ir mylėjo (Ibid., p. 131). Faustas Kirša dažnai atvykdavo pas Balį Sruogą į Miuncheną, mėgo jam nuoširdžiai išsipasakoti – buvo vienas kitam atviri. Jie kartu leisdavo laiką mieste, nuolat išeidavo į kalnus. Faustas Kirša liudija: „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavau kaip su broliu“ (Ibid., p. 134). etc.5lot et cetera =ir taip toliau, ir kita.[“] Pilnai sutinku su piliečio Kiršos pareikšta nuomone, kad provincijos[,] a la6pranc à la =kaip, panašiai kaip. Miunšenas, panašių daiktų nepažįsta. Tuo labiau provincija pasimatymui paskirtų valandų nevartoja…

Ir dar ačiū ponui Dievui, kad jis pasirūpino sutvert tokį Noskę! Nes kitaip kiti galėtų kartais namo ir visai negrįžti arba ir iš namų neišeiti, kaip sostapily kartais esti…

Antra vertus, aš manau, kad del savo naminių ar šeimyninių interesų protestų man į laišką galėtumėt ir nerašyt – nėr ko gerą žmogų į visokias istorijas painiot! Trečia, man yra visai nesuprantama, kaip panelių kambarys gali šokolade atsirasti, kaip pilietis Kirša savo pastaboj džiaugias.

Kad pilietis Kirša negali būti ne ferliobtas – aš niekumet nėsu abejonių nuturėjęs.

Pagaliau, man labai malonu, kad jūs[,] sostinės laimėj žydėdami, mane atsimenat, kai blogų pietų pavalgot. Iš man prisiųstųjų dokumentų vieną grąžinu kaipo neaiškų. Kiti tvarkoj.

Latrų, matyti, sostapily yra pakankamai. Delei įtakos, kuri šokolado lūpomis vaikšto, tai aš turiu pastebėti, kad ji abelnai kitais keliais nevaikščioja. Todel piliečio Kiršos padėtis man visai suprantama kaipo labai nuosaki. Klausimą delei padėties frei7vok =nemokamai. ir streng besetzt8vok =griežtai užimtas. – berods, šokoladiniai ekzersicai9vok exerzitium =pratimas; namų darbas. galėtų tylumoj rišti.

Paskui man vėlei neaišku: ferliobtininkai iš teatro grįžta vėlai, o Noskė mergaičių kambary ant rytojaus randa okurkus…

Kol kas tiek pastabų.

Priimkit mano aukštos pagarbos pareiškimą,


Jūsų tarnas
Balys Sruoga


Miunšenas,
dienos nežinau.10„Rašyta „štukavojant“ greičiausiai 1922 m. pradžioje. Atvykusi į Berlyną 1921 m. lapkričio pradžioje, buvau gavusi kambarį pas mano pusseserės Zosės šeimininkę. Ten taip pat kurį laiką gyveno ir Faustas Kirša, iš kurio juokėmės, kad amžinai įsimylėjęs“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 8a).KOMENTARAI

1 vok verliebt =įsimylėjęs.
2 Sofija Laucevičiūtė-Gedvilienė (1898–2003), Tado Petkevičiaus vyresniosios sesers Gabrielės Petkevičiūtės-Laucevičienės vyresnioji dukra, Vandos Daugirdaitės pusseserė. 1921 m. studijavo ekonomiką Berlyno universitete.
3 Vanda Daugirdaitė (1899–1997), Balio Sruogos bičiulė. 1921–1923 m. studijavo istoriją Berlyno universiteto Filosofijos fakultete.
4 Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą, literatūrą, estetiką. Vandos Sruogienės liudijimu, studijų Vokietijoje metu Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykiai „buvo draugiški ir artimi“ („Iš Balio Sruogos ir Fausto Kiršos santykių“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129). Balys Sruoga jį gerbė ir mylėjo (Ibid., p. 131). Faustas Kirša dažnai atvykdavo pas Balį Sruogą į Miuncheną, mėgo jam nuoširdžiai išsipasakoti – buvo vienas kitam atviri. Jie kartu leisdavo laiką mieste, nuolat išeidavo į kalnus. Faustas Kirša liudija: „Artimi bičiulystės saitai mane savo metu siejo su Baliu Sruoga. Su juo gal dešimt metų pirmaisiais nepriklausomybės metais draugavau kaip su broliu“ (Ibid., p. 134).
5 lot et cetera =ir taip toliau, ir kita.
6 pranc à la =kaip, panašiai kaip.
7 vok =nemokamai.
8 vok =griežtai užimtas.
9 vok exerzitium =pratimas; namų darbas.
10 „Rašyta „štukavojant“ greičiausiai 1922 m. pradžioje. Atvykusi į Berlyną 1921 m. lapkričio pradžioje, buvau gavusi kambarį pas mano pusseserės Zosės šeimininkę. Ten taip pat kurį laiką gyveno ir Faustas Kirša, iš kurio juokėmės, kad amžinai įsimylėjęs“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 8a).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2020
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.