Balio Sruogos archyvo kūrimo etapai:

 

1) 2013–2015 m. podoktorantūros stažuotė (mokslinių tyrimų atlikimo) sutarties Nr. 004/103.

Stažuotės pavadinimas: „Egotekstų tekstologija: postruktūralistinė teorija ir skaitmeninė praktika“.

Podoktorantūros stažuotė finansuota pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

Postdoctoral fellowship is being funded by the European Union Structural Funds project “Postdoctoral Fellowship Implementation in Lithuania”.

Priimančioji institucija – Vilniaus universitetas (Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513).

Priimančios institucijos padalinys – A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras.

Podoktorantūros stažuotės vykdytoja – dr. Neringa Markevičienė.

Podoktorantūros stažuotės vadovas – prof. dr. Paulius Vaidotas Subačius.

Podoktorantūros stažuotės pradžia: 2013-09-02.

Podoktorantūros stažuotės pabaiga: 2015-05-31.

Podoktorantūros stažuotės metu:

parašyti du moksliniai straipsniai („Balys Sruoga – Thomas’o MacGreevy, Williamo Blake’o, Samuelio Becketto keliu. Kodėl ne?“, in: Acta litteraria comparativa, Nr. 7, 2015, p. 319-344; „Balys Sruoga Čikagoje: nuotrupų mozaika“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, t. 38, 2015, p. 301–344);

parengtas mokslinės studijos apie Balio Sruogos laiškų skaitmeninio publikavimo principus rankraštis (Egotekstų tekstologija);

Rašytojų sąjungos leidžiamame žurnale Metai 2014-01 (sausio); 02 (vasario); 03 (kovo); 04 (balandžio) numeriuose paskelbta Vandos Sruogienės išverstų Balio Sruogos laiškų, rašytų Štuthofo koncentracijos stovykloje, publikacija su įvadiniu straipsniu „Aš esu vėl, nepaisant visų vėjų, pilnas tikėjimo“, prieiga per internetą:

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7412-neringa-markeviciene-as-esu-vel-nepaisant-visu-veju-pilnas-tikejimoq- (straipsnis);

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7413-balys-sruoga-laiskai-is-stuthofo-?catid (sausis);

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7435--balys-sruoga-laiskai-is-stuthofo-tesinys?catid (vasaris);

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7484-balys-sruoga-laiskai-is-stuthofo-tesinys?catid (kovas);

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/7557-balio-sruogos-laiskai-is-stuthofo-parenge-neringa-markeviciene (balandis);

pranešimo "Aesopian Language in a Camp (Letters of Balys Sruoga from Stutthof in 1943–1945)", 2014-06-14 skaityto Estijoje, Tartu universitete, vykusioje konferencijoje "Baltic Languages and White Nights" tezės anglų kalba, prieiga per internetą:

http://www.keelekeskus.ut.ee/et/baltistika/neringa-markeviciene;

2015-05 pradėtas kurti Balio Sruogos el. laiškų archyvas.

 

2) 2016 m. balandžio 1 d.–2021 m. gruodžio 31 d. vykdomas Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslinis projektas „Balio Sruogos archyvas (1911–1947)“ (registracijos Nr. LIP-16022) pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Projektas vykdomas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Tekstologijos skyriuje. Projekto partneris – Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.

Projekto metu parašyti 6 moksliniai straipsniai:

Neringa Markevičienė, „Balio Sruogos laiškai Valerijai Čiurlionytei. Elektroninio archyvo laboratorija: tradiciniai metodai ir modernūs įrankiai“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2017, t. 40, p. 270–317.

Neringa Markevičienė, „Balio Sruogos laiškai Juozapui Sruogai: Pareigingoji bičiulystė“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2018, t. 41, p. 235–266.

Aurimas Markevičius, Neringa Markevičienė, „Pastabos apie Balio Sruogos laiškų rašybą ir kalbą“, in: Žmogus ir žodis: Didaktinė lingvistika, Vilnius, 2018, t. 20, Nr. 1, p. 41–61.

Neringa Markevičienė, „Balio Sruogos laiškai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2019, t. 42, p. 267–308 (https://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XLII/lkma_t42_p268-309_Markeviciene.pdf).

Neringa Markevičienė, „Balio Sruogos laiškai įvairiems asmenims: Sursum corda!“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2020, t. 43, p. 217–279 (https://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XLIII/lkma-metrastis_t43.pdf).

Neringa Markevičienė, „Balio Sruogos laiškų teksto ypatumai“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius, 2021, t. 44, p. 207–256.

Atlikta išsami Balio Sruogos laiškų rinkinių analizė (tyrimas), epistoliumo rekonstrukcija. Parengtas hibridinis laiškų leidimas (rašytojo laiškai vienu metu pateikti skaitmeniniu formatu ir tradiciškai knygos pavidalu).

 

3) 2019 m. rugpjūčio 5 d. – 2019 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina Europos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Mokslinė stažuotė Pensilvanijos universiteto bibliotekoje (JAV, Filadelfija)“ pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ poveiklę Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Projekto vykdytoja – LLTI mokslo darbuotoja dr. Neringa Markevičienė.

Projekto tikslas – ištirti Pensilvanijos universiteto bibliotekoje, Kislako ypatingų kolekcijų, retų knygų ir rankraščių centre, saugomą dokumentinę medžiagą (lietuvių rašytojo klasiko Balio Sruogos žmonos, istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės kolekciją, signataro, diplomato, spaudos darbuotojo, bibliofilo Jurgio Šaulio archyvą), reikalingą Sruogos egodokumentų tyrimui, rengimui ir sklaidai. Stažuotė leis pabaigti Sruogienės archyvų studijas JAV, susidaryti viso Sruogos rankraščių korpuso vaizdą, pabaigti kurti Sruogos elektroninį laiškų archyvą SELA (www.sruoga. flf.vu.lt), pasitarnaus leidžiant akademinius Sruogos Raštus.

 

4) 2020-04-182026-12-31 atliekami BSA pertvarkos darbai, bendradarbiaujant su Performant Software Solutions LLC (https://www.performantsoftware.com/) ir Melville Electronic Library (https://melville.electroniclibrary.org/) JAV.

 

 Informuojame, kad dėl įrankių keitimo proceso laikinai skiltyje Tekstas ir atvaizdas nebus rodomi Balio Sruogos laiškų rankraščių atvaizdai ir diplomatiniai perrašai, o skiltyje Tekstų sąsaja laiškų tekstų variantų lyginimai. Atsiprašome. Norėdami pamatyti BSA publikuotų laiškų rankraščių atvaizdus, skaityti diplomatinius laiškų perrašus, matyti laiškų tekstų sąsajas, prašome susisiekti su dr. Neringa Markevičiene  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Į BSA bus įkelti Jums reikalingi Balio Sruogos laiškų tekstai, sukoduoti nauju įrankiu Versioning Machine 5.0.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2018
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.