Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-05-11 ar 12], [Sočis].

Pabėrė auksą

Pabėrė auksą Vakarė saulė Bangose.
Auksinis tinklas, Auksinės žuvys, Luotelis manas, Irklai, lašai…
Varau luotelį Srovėj ugninėj, Iš spindulių Dievaitei ugnies Pinu karūną…
Vėjelis geras Kėtoja žiedus — Žarijas žarsto…
Auksinės marės, Auksinės gijos… Ir be altorių Gražybės deivei Pasaulis dega…1Eilėraščio „[Pabėrė auksą]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 55.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 733–734.

Nešuos aukštybėn Gyvybi dvi: Šalnos pilnybė, Kaitros tylybė Kaip dvi vilni…
Toliau pasaulis — Vilnys skaidriau: Po gyvus kalnus Daugveidė saulė Kūrenas sau…
Dalgiu matuoju Versmių gelmes: Mirksniu grakščiuoju Krūtinėn moju — Ar daug drebės…
Prie kelio želia Kapų žiedai: Per žiedus kelias Aukštybėn kelias Kaip pradalgiai…
Manyj gyvybi Kaip dvi vilni: Myliu aukštybę — Slepiu gaisrybę, Kol saulė kris…2Eilėraščio „[Nešuos aukštybėn]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 246.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 792.

Šiandie lietus nelyja, tik taip apsiniaukę. Šiandie galva mažiau skauda. Šiandie eisiu in paštą, šiandie gausiu nuo tavęs laišką, šiandie būsiu sveikas. Bus gerai, kai nuo tavęs laišką gausiu.

O vakar vakare ir šią naktį marės dūko. Vakar apie pavakarį per lietų nuėjau į uostą (prieplauką). Mačiau, kaip mareiviai laiveliu nuo kranto plaukia in didelį laivą. Tai kad mėto! Vilnys per galvą persipilia. Toks pasiutimas! Paskui nuėjau naktį in mares. Marės pasiutę buvo. Vilnys kur kas didesnės kaip dieną. Visos uolos juda, akmenys voliojami staugia, o vilnys vilnys. — — — Lietus lyja, niekur nė vieno žmogaus… Kažkoks keistas ūpas buvo… Tik man galva labai sukės — negalėjau ilgai prie marių tysoti — — —

______

11 (o gal 12 — nežinau).
Ba[ly]t[i]s


KOMENTARAI

1 Eilėraščio „[Pabėrė auksą]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 55.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 733–734.
2 Eilėraščio „[Nešuos aukštybėn]“ pirminis variantas, švarraštis, pieštuku.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 246.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 792.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.