Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-03, Sočis.

Man lineliai mėlynžiedžiai,

Man lineliai mėlynžiedžiai, Man mergelė linožiedė. Aš išeinu in laukelį Kaip karalius po dvarelį.
Raunu saują, raunu kitą — Man vainikas ir nupytas. Dimną galvą vainikuoju Ir žirgelį kamanoju.
Po linelių giedrią jūrą Man dalužę vėjas buria… Aš ir joju, ir dūmoju, Ir dalgelę minavoju.
Ar čia plakti, ar pustyti, Ar marelės paskandyti? Ką linai vėjužiui sakė Apie mano linoakę?..
Aš linelių lauką sėjau, In žemelę vis žiūrėjau: Vainikuotas kaip žvaigždėtas Aš žemelei pažadėtas.
Aš ir joju, ir dūmoju, Ir naktelę minavoju: Ar tai mano tas šešėlis, Kur pastojo vieškelėlį?1BS eilėraščio „[Man lineliai mėlynžiedžiai]“ pirminis variantas, nedaug taisytas BS ranka. Vėliau jis tapo eilėraščių ciklo „Kaip sesulė kad dainavo“ trečiąja (III) dalimi. Ciklas įtrauktas į eilėraščių rinkinį Dievų takais.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 167.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 771.

__________


Aš sustoju ir rymoju: Karaliūčia, karaliūčia, Ar tu toli nuėjai?..
— — — — — — — — — — — —
Tie mirksniai — kaip žaibo gijos. Tie gesimai — kaip degimas, Ir tolybė — tik vainikas…
— — — — — — — — — — —
Nežinau, kas ugdė jauną. Rytą kėlė, Vakarėlį Dievinais sapnais viliojo Ir aušimo Burtų bojo…
Nežinau, kas sėjo deivei Pirmą biržę, Kas, paspaudęs pirmas ranką, Kaip vėjelis rytmetinis Lelijos paskendo…
Nežinau aš sapno tavo — Kur plasnoji, kur esi. Tik žinau, kad mano stygos, Mano tyrai, mano vėjai Tau dainuoja…
Tik žinau, kad mano žygis, Apyniai sapnų vasarių Ir godelės sutemėlės — Tau vainikas.
— — — — — — —
O midus vaišingas mano: Rymastėlis ir malonė — Kol krūtinė ims baltėti…
— — — — — — — — — —
Aš sustoju ir rymoju: Karaliūčia, karaliūčia, Ar tu toli nuėjai?..2BS eilėraščio „[Aš sustoju ir rymoju]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas, nedaug taisytas BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 248.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 792–793.

3 birželio,
Sočis.


KOMENTARAI

1 BS eilėraščio „[Man lineliai mėlynžiedžiai]“ pirminis variantas, nedaug taisytas BS ranka. Vėliau jis tapo eilėraščių ciklo „Kaip sesulė kad dainavo“ trečiąja (III) dalimi. Ciklas įtrauktas į eilėraščių rinkinį Dievų takais.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 167.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 771.
2 BS eilėraščio „[Aš sustoju ir rymoju]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas, nedaug taisytas BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 248.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 792–793.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.