Laiškas Mikalojui Lipčiui, [iki 1931-12-09], [Kaunas].

MIKALOJAU FINANSIŠKASAI, / Nors knygas grąžinti prašiau prieš tris dienas prieš premjerą (baleto), bet man būtų gera, jei aš galėčiau jas gauti kiek anksčiau (Volynskį ir Skalkovskį), nes mat 9 eina premjera, o aš tai vienur, tai kitur turiu suteikti šiokių tokių informacijų.

MIKALOJAU FINANSIŠKASAI1Mikalojus Lipčius (1894–1942), kariškis. Iki 1940 m. Lietuvos respublikos Finansų ministerijos Finansų departamento direktorius.,

Nors knygas grąžinti prašiau prieš tris dienas prieš premjerą (baleto)2Turbūt kalbama apie Balio Sruogos libretą Balio Dvariono vieno veiksmo baletui „Piršlybos“ pagal Liudo Giros siužetą. Balys Dvarionas baletą „Piršlybos“ sukūrė 1931 m. Balio Sruogos rašyto libreto rankraštis neišliko. Spėjama data: 1930–1931 m.
Baleto premjera įvyko Kaune, Valstybės teatre, 1933-05-19 (kartu buvo parodyti dar keli pirmieji lietuvių nacionaliniai baletai – Vytauto Bacevičiaus „Šokio sūkury“, Juozo Gruodžio „Jūratė ir Kastytis“).
Baletas nebuvo tinkamai įvertintas. „Publikai, vertinusiai baletą kaip pramogos ir laisvalaikio praleidimo priemonę“, nepatiko balete „Piršlybos“ įkomponuoti lietuvių liaudies dainos, šokiai, dekoracijos, kostiumai, todėl baletas teatre rodytas neilgai (plačiau žr. Juozas Gaudrimas, Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos 1917–1940, t. 2, Vilnius: Mintis, p. 277–281).
,
bet man būtų gera, jei aš galėčiau jas gauti kiek anksčiau (Volynskį3Akimas Volynskis (Akim Volynski, 1863–1926), rusų literatūros, teatro, baleto kritikas, meno istorikas. Vienas iš Rusijos ankstyvojo modernizmo, vėliau tapusio impresionizmo ir simbolizmo mokykla, atstovų. ir Skalkovskį4Konstantinas Skalkovskis (Konstantin Skalkovski, 1843–1906), žurnalistas, teatro ir baleto kritikas.), nes mat 9 eina premjera, o aš tai vienur, tai kitur turiu suteikti šiokių tokių informacijų.

O kas liečia apendicitą, tai blogi poperiai: distiliuotu vandeniu gyvas. Nors ir taupumas išeina: iš vieno seno kostiumo galėsiu du pasisiūdinti. Bet operacijos gal ir nereikės daryti, — Kuzma5Vladas Kuzma (1892–1942), chirurgas, Lietuvos universiteto dėstytojas. dar galvą kraipo. Na, jeigu jau reikėtų operacija daryti, tai prašysiu būti svietku6~ lenk =liudytoju. prie testamento rašymo: tuomet — krška (šiame žody trūksta raidės, arba grafemos, „y“).

Šiaipgi — klonioj[u]os, geriausios sveikatos ir visų lockų nuo pono Dievo.

Tegu bus pagarbintas.

Balys7Balys Sruoga (1896–1947), Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų kalbų ir literatūros katedros docentas.


KOMENTARAI

1 Mikalojus Lipčius (1894–1942), kariškis. Iki 1940 m. Lietuvos respublikos Finansų ministerijos Finansų departamento direktorius.
2 Turbūt kalbama apie Balio Sruogos libretą Balio Dvariono vieno veiksmo baletui „Piršlybos“ pagal Liudo Giros siužetą. Balys Dvarionas baletą „Piršlybos“ sukūrė 1931 m. Balio Sruogos rašyto libreto rankraštis neišliko. Spėjama data: 1930–1931 m.
Baleto premjera įvyko Kaune, Valstybės teatre, 1933-05-19 (kartu buvo parodyti dar keli pirmieji lietuvių nacionaliniai baletai – Vytauto Bacevičiaus „Šokio sūkury“, Juozo Gruodžio „Jūratė ir Kastytis“).
Baletas nebuvo tinkamai įvertintas. „Publikai, vertinusiai baletą kaip pramogos ir laisvalaikio praleidimo priemonę“, nepatiko balete „Piršlybos“ įkomponuoti lietuvių liaudies dainos, šokiai, dekoracijos, kostiumai, todėl baletas teatre rodytas neilgai (plačiau žr. Juozas Gaudrimas, Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos 1917–1940, t. 2, Vilnius: Mintis, p. 277–281).
3 Akimas Volynskis (Akim Volynski, 1863–1926), rusų literatūros, teatro, baleto kritikas, meno istorikas. Vienas iš Rusijos ankstyvojo modernizmo, vėliau tapusio impresionizmo ir simbolizmo mokykla, atstovų.
4 Konstantinas Skalkovskis (Konstantin Skalkovski, 1843–1906), žurnalistas, teatro ir baleto kritikas.
5 Vladas Kuzma (1892–1942), chirurgas, Lietuvos universiteto dėstytojas.
6 ~ lenk =liudytoju.
7 Balys Sruoga (1896–1947), Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų kalbų ir literatūros katedros docentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.