Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [po 1928-09-01], [iš Būgių – į Kauną].

Mylimas Krėve, / Vos sugrįžau iš ekskursijos, vos pradėjau ilsėtis ir dūšią tvarkyti, kaip šit skaitau „Ryto“ 173 numery: Universitete gautas iš Ministerijos raštas, – alga bus mokama tik iki rugsėjo 1 dienos, – ir toliau – pekla žino kas!

Trečiadienis

Mylimas Krėve1Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.,

Vos sugrįžau iš ekskursijos, vos pradėjau ilsėtis ir dūšią tvarkyti2Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose., kaip šit skaitau „Ryto“ 173 numery3Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, 1928-09-01, Nr. 173 (387), p. 1.
: Universitete gautas iš Ministerijos raštas, — alga bus mokama tik iki rugsėjo 1 dienos, — ir toliau — pekla žino kas!

Sugadino man visus gražiuosius atsiminimus, kurių iš kelionės buvo labai daug ir apie kurius būtų ko daug daug pasakoti, — ir pasidarė ant dūšios markatna.

Ką visa tai reiškia? Kokios perspektyvos? Kokia bus mano dalia? Kelionėje — išsipūstėjau ir dabar esu beveik bankrotas. Pasilikti toliau be algos — vis viena, kaip nukeliauti į čyščių.

Būk geras, parašyk, kaip yra ir kas, — ir kas bus.

Mes čia Viekšniuose sėdime du su Viktoru Biržiška4Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, LU Kaune dėstytojas, profesorius. ir laukiame išsižioję žinių.

Man baisiai rūpi. Kol gausiu žinią iš Jūsų, aš ir naktį nemiegosiu. Taip pat kas man daryti: ar atvažiuoti į Kauną? Ar kam kokį pareiškimą rašyti? Ar ant pirmos šakos pasikarti?

Jei reikėtų, informacijoms: „Spindulio“ spaustuvė baigia spausdinti mano didesnį darbą (12 lankų) — monografiją apie Petrauską5Kipras Petrauskas (1885–1968), dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
, kuri yra parašyta anaiptol ne blogiau, negu, pav.6~ santr =pav[yzdžiui]., analoginiai rusų leidiniai apie Sobinovą7Leonidas Sobinovas (1872–1934), operos dainininkas, garsų rusų tenoras. ar Šaliapiną8Fiodoras Šaliapinas (1873–1938), vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas..

Būk geras, parašyk tuojau — aš baisiai baisiai lauksiu. Ir kas man daryti?

Geros sveikatos Jūsų poniai9Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (tarp 1850 ir 1910–?), Vinco Krėvės žmona. ir Anusei10Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005), Vinco Krėvės dukra. nuo mūsų visų trijų11Balio Sruogos, Vandos Sruogienės ir Dalios Sruogaitės..

Jūsų Balys Sruoga12Balys Sruoga (1896–1947), LU HMF dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.

Adresas:
Viekšnių paštas
BūgiaiKOMENTARAI

1 Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
2 Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
3 Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, 1928-09-01, Nr. 173 (387), p. 1.
4 Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, LU Kaune dėstytojas, profesorius.
5 Kipras Petrauskas (1885–1968), dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
6 ~ santr =pav[yzdžiui].
7 Leonidas Sobinovas (1872–1934), operos dainininkas, garsų rusų tenoras.
8 Fiodoras Šaliapinas (1873–1938), vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas.
9 Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (tarp 1850 ir 1910–?), Vinco Krėvės žmona.
10 Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005), Vinco Krėvės dukra.
11 Balio Sruogos, Vandos Sruogienės ir Dalios Sruogaitės.
12 Balys Sruoga (1896–1947), LU HMF dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.