Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-06-26], [iš Kauno – į Berlyną].

Miel[as] Juo[zapai], / 1. Siunčiu galutiną ekskursantų sąrašą.

Miel[as] Juo[zapai]1Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.,

1. Siunčiu galutiną ekskursantų sąrašą2Prie laiško priedų nėra..

Gal parodysi jį (ir duosi) ir studentams?

Prašosi dar labai daug kitų, nepriimu, bet jie nori važiuoti savo pasais ir lėšomis, by tiktai toliau būti kartu su ekskursija.

2. Del arbatų — aš an[ai]ptol nenoriu prašyti ir norėti. Tai, ką atstovybė darė, yra visiškai gana — ir mes esame labai dėkingi. Daugiau nieko ir norėti negalima.

3. Jazbutaitei3Marija Jazbutytė (1909–?), Juozapo Sruogos žmonos sesuo, tuo metu gimnazistė. — „per gvoltą“ pasą aš gavau. Man gaila, p.4~ santr =p[oną]. Jazbutį5Jurgis Jazbutis (1862–1933), Marijos Jazbutytės tėvas. (tėvą) — priklapatijau — bet užtai greit padariau. Dabar panelė ne tik važiuoja, bet ir nuosavų pasą turi, — o buvo istorija, kol jį išgavau. Ir p.6~ santr =p[onia]. Jazbutienė7Magdalena Kauneckaitė-Jazbutienė (1872–1979), Marijos Jazbutytės motina. nukentėjo — turėjo ankstų rytą važiuot laivu į Kačerginę dukters ieškoti.

4. Del ekskursijos iš Elbingo — man skambino iš Užsien. reikal.8~ santr =Užsien[io] reikal[ų]. ministerijos, rytoj — eisiu tartis. Kaip tyčia p. S-ko9~ santr =S[idzikaus]ko.
Vaclovas Sidzikauskas (1893–1973), diplomatas, teisininkas, 1922–1931 m. atstovas, įgaliotasis ministras Vokietijoje.
Kaune aš niekumet negaliu sugauti. Sužinau apie jo atvažiavimą tuomet, kai jis jau yra išvažiavęs.

Ta[d] iki greit[o] pasimat[ymo].

Balys

Trečiadienis,
Kaun[as]KOMENTARAI

1 Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
2 Prie laiško priedų nėra.
3 Marija Jazbutytė (1909–?), Juozapo Sruogos žmonos sesuo, tuo metu gimnazistė.
4 ~ santr =p[oną].
5 Jurgis Jazbutis (1862–1933), Marijos Jazbutytės tėvas.
6 ~ santr =p[onia].
7 Magdalena Kauneckaitė-Jazbutienė (1872–1979), Marijos Jazbutytės motina.
8 ~ santr =Užsien[io] reikal[ų].
9 ~ santr =S[idzikaus]ko.
Vaclovas Sidzikauskas (1893–1973), diplomatas, teisininkas, 1922–1931 m. atstovas, įgaliotasis ministras Vokietijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.