Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, po 1922-07-17, iš Miuncheno – į Berlyną

Vandukai[,] mano mylimas[…]

Vandukai[,] mano mylimas, tavo tokią liūdną atvirutę gavau iš ryto, o aš tau šiandie tik vakare terašau vieną žodelį[.]

Visą dieną rašiau straipsnį apie Jurgelionies poeziją1Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Iš Kleopo Jurgelionies raštų. I. Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-08-12, 14, 15, 16, Nr. 189–192; dar žr. B. Sirakuzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): Glūdi liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): „Glūdi liūdi“ ir kitos lyrikos eilės“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 355–368)., pavargau, o dabar bėgsiu į paštą, kad dar šiandie išsiųsti. Ar tu dar negavai mano laiškučių? Pereitą savaitę aš parašiau vieną atvirutę ir laišką, paskui iš kalnų keturias atvirutes, paskui vakar vėl vieną laiškutį.

Aš nenoriu[,] Vandukai, kad tau būtų liūdna, aš nenoriu, kad tu skaudėtum! Visą dieną rašiau, tai tik viena mintis ir tebuvo galvoj, o dabar, kai pabaigiau, man taip tuščia pasidarė dūšioj, širdy, viduj. Ir dar aš tave skriaudžiu, ir dar aš tau skaudu darau! Vandukai, tu nemanyk nieko blogo, nes man dar labiau liūdna daros! Aš taip norėčiau, kad tau būtų gera, kad aš galėtau tave palinksminti, o ne skriausti tave.

Vandukai – kodel tu nori blogo manyti!

Aš dabar tave taip gražiai gražiai svajoju – tu[,] mano geras geras Vandukai!KOMENTARAI

1 Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Iš Kleopo Jurgelionies raštų. I. Glūdi-liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-08-12, 14, 15, 16, Nr. 189–192; dar žr. B. Sirakuzinas [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): Glūdi liūdi ir kitos lyrikos eilės“, in: Skaitymai, Kaunas, 1923, kn. 21, p. 69–81; [Balys Sruoga], „Kl. Jurgelionis (Kalėdų Kaukė): „Glūdi liūdi“ ir kitos lyrikos eilės“, in: Balys Sruoga, Raštai, t. 6: Literatūros kritika 1911–1923, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 355–368).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.