Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-07-25, iš Miuncheno – į Berlyną

Antradienis[.]

Vanda Daugirdaitė
Gartenhaus b / Schönberg

Berlin, Charlott.
Schillerstr. 128 III


Antradienis[.]

Šiandie vėlei nuo Tavęs – nieko! Užmiršo mano Vandukas, užmiršo, kad aš laukiu ir ilgiuos, kad man nors vienas geras žodelis pasakyti reikėtų…

Ar aš tau ką skaudaus, ką negero padariau?

O aš dabar toks vienas, toks nabagėlis! Aš nemanau, kad aš Tau būčiau ką skaudaus padaręs, man rodos, kad Tu vėlei „neprisirengi“ tiktai parašyti, o todel man ir liūdna…

Kada Tu važiuoji?1Vanda Daugirdaitė po studijų semestro 1922-07-28 ketino vasaros atostogoms iš Vokietijos grįžti į Lietuvą. Galimas daiktas, kad ir aš važiuosiu, žiūrėsiu, ką ketvirtadienį man profesoris2Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis lingvistinius ir literatūrinius jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Profesorius Erichas Bernekeris vasarą planavo rengti lietuvių kalbos kursus, prašė Balio Sruogos pagalbos (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1r). pasakys… O Tu[,] Vanduk[,] ar jau užmiršai mane?..

Bal


KOMENTARAI

1 Vanda Daugirdaitė po studijų semestro 1922-07-28 ketino vasaros atostogoms iš Vokietijos grįžti į Lietuvą.
2 Erichas Bernekeris (1874–1937), vokiečių kalbininkas, vienas žymiausių to meto slavistikos specialistų Europoje, tyrinėjo prūsų ir baltų kalbas. Balys Sruoga Miuncheno universitete išklausė keturis lingvistinius ir literatūrinius jo dėstytus kursus – slavų folklorą, rusų literatūros istoriją, senąją slavų gramatiką ir slavų veiksmažodį. Profesorius Baliui Sruogai pasiūlė ir disertacijos temą, vadovavo jo darbui. Profesorius Erichas Bernekeris vasarą planavo rengti lietuvių kalbos kursus, prašė Balio Sruogos pagalbos (žr. Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-06-19, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, l. 1r).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.