Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-07-03, iš Bavarijos – į Berlyną

Paskutinį žodelį iš kalnų[…]

V. Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128 III,
Gartenhaus


Paskutinį žodelį iš kalnų – važiuoju namo pavargęs baisiai, tai ir ūpas toks. Visi sąneriai skauda. O juk šiandie aš tik tris žodžius teištariau – biletą pirkdamas, o taip visą dieną – vienas, tik su tavim kalbėjau. Kad būtum čionai! O taip[,] taip negerai! Dabar norėtau taip tylų tylų žodį išgirsti ir ramiai galvą padėjęs tyliai užsimiršti, by tik tu būtum arti!

O dabar – aš tik porį gėlikių tau vežu. Vanduk, man labai ilgu!

Bal.


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.