Balio Sruogos laiškas Kazimierui Daugirdui, 1923-03-03, iš Miuncheno – į Būgius

[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena.

[Gerbi]amas Tamista1Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, veterinarijos specialistas, Vandos Daugirdaitės tėvas. Nuo 1922 iki 1933 m. buvo Medemrodės girininkas.,

[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena2Kazimierinės švenčiamos kasmet kovo 4 d.. Norėtau ankstą [rytą] [pa]sveikinti, bet kaip [Tamistą] pasiekti?

[Ma]n būtų smagu, jei Ta[mista]i vardo dieną būtų gera [ir] [le]ngva. Aš ant tos intencijos [galv]oju rytoj į kalnus – bet [Tamis]ta vis tiek negirdėsi, kad [aš] [už] Tamistos ilgą sveikatą [kalno] viršūnėje taurę pakelsiu!

[Ar] neužmiršai dar Tamista [manęs][?] O aš dažnai miniu [ir] [nor]iu, kad vardo dieną būtų [Tamistai] lengva!

[Kas] Lietuvoj? Aš gyvenu atsi[skyręs] nuo pasaulio kaip pūstelni[n]kas [ir] [nieko] nežinau, kas aplinkui [dedas][,] ypač kas Lietuvoj? Nors [gaunu] laikraščius, bet aš žinau, [kaip] [jie] rašomi yra, todel aš jiems [netikiu] ir nieko nežinau.

[Dr]augai ir prieteliai – tai [ž]monės, – kai išvažiavau3Balys Sruoga studijuoti iš Kauno į Miuncheną išvyko 1921 m. lapkričio 1 d., [tai] [nie]kas nei blogu žodžiu nepamini, neparašo! [Aš] visai pūsteln[inkas] [pasidariau][,] [noriu] [pasi]kelti mėnesiu[i] [į] [kalnus] […][.]

Kaip Tamista g[yveni][?] [Man] liūdna buvo p[irma][.]

Kaip reikalai [su] [kiškiais] ir lapėmis? Ar [yra] kokių medžioklės [trofėjų][?] [Kaip] Bavarijos perga[lė][?]4Užuomina apie Alaus pučą Bavarijoje, kai Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos, paskatintos Adolfo Hitlerio, 1923 m. lapkričio 8–9 d. organizavusio perversmą – mėgino neteisėtai užimti valdžią.

Na, viso gero.
Ilgiausių me[tų][!]
Tamistos Bal[ys]5Balys Sruoga, studijuodamas Miunchene, mėgo išvykas į kalnus, ypač Bavarijos Alpes. // Kazimieras Daugirdas ir Balys Sruoga gerai sutarė: „Su Baliu iš pirmo žvilgsnio užsimezgė geri santykiai. Atrodo, jis iš karto pajuto, kad mudviejų su Baliu santykiai tokie, jog jų niekas nutraukti negalės. Tėvui visad imponavo Balio gabumai, su juo praleisdavo ištisas valandas, diskutuodamas politinius įvykius, kuriuos Balys visad gyvai sekė ir kurių interpretacija tėvą domino“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 110). // Anksčiau parašytuose laiškuose Balys Sruoga taip apibūdino santykį su Kazimieru Daugirdu: „Šiandie parašiau tavo tėvui laišką apie kumpį tonu – kaipo senam geram draugui – visai kitu, negu pirma. Jeigu pataikiau – tai mes esame iš tikrųjų artimi prieteliai. // O žinai, aš mėgstu, net myliu tavo tėvą: tai nedaug tokių žmonių tėra pasauly. Tik indomu, ką jis pasakys apie šį mano laišką, tik, man rodos, kad tokiuo tonu rašyti tu man nepatartum, o aš ėmiau ir parašiau – ir mano širdis juokias – man rodos, nebus negerai, o mes su tavo tėvu galim būti draugai – aš jį myliu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, 1v).


Miunchenas,
Vasar. 3 d.6Vasar[io] 3 d[iena]. Klaidingai užrašytas mėnuo. Remiantis laiško turiniu, rašyta kovo mėnesį: „[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena“.
Mühlbauerstr[.] 1
b/Dr. Simon7Mühlbauerstr b/Dr. Simon vok =Mühlbauer gatvė 1 / pas Simoną..


P. S. […][.]
Kas […][.]KOMENTARAI

1 Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, veterinarijos specialistas, Vandos Daugirdaitės tėvas. Nuo 1922 iki 1933 m. buvo Medemrodės girininkas.
2 Kazimierinės švenčiamos kasmet kovo 4 d.
3 Balys Sruoga studijuoti iš Kauno į Miuncheną išvyko 1921 m. lapkričio 1 d.
4 Užuomina apie Alaus pučą Bavarijoje, kai Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos, paskatintos Adolfo Hitlerio, 1923 m. lapkričio 8–9 d. organizavusio perversmą – mėgino neteisėtai užimti valdžią.
5 Balys Sruoga, studijuodamas Miunchene, mėgo išvykas į kalnus, ypač Bavarijos Alpes. // Kazimieras Daugirdas ir Balys Sruoga gerai sutarė: „Su Baliu iš pirmo žvilgsnio užsimezgė geri santykiai. Atrodo, jis iš karto pajuto, kad mudviejų su Baliu santykiai tokie, jog jų niekas nutraukti negalės. Tėvui visad imponavo Balio gabumai, su juo praleisdavo ištisas valandas, diskutuodamas politinius įvykius, kuriuos Balys visad gyvai sekė ir kurių interpretacija tėvą domino“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 110). // Anksčiau parašytuose laiškuose Balys Sruoga taip apibūdino santykį su Kazimieru Daugirdu: „Šiandie parašiau tavo tėvui laišką apie kumpį tonu – kaipo senam geram draugui – visai kitu, negu pirma. Jeigu pataikiau – tai mes esame iš tikrųjų artimi prieteliai. // O žinai, aš mėgstu, net myliu tavo tėvą: tai nedaug tokių žmonių tėra pasauly. Tik indomu, ką jis pasakys apie šį mano laišką, tik, man rodos, kad tokiuo tonu rašyti tu man nepatartum, o aš ėmiau ir parašiau – ir mano širdis juokias – man rodos, nebus negerai, o mes su tavo tėvu galim būti draugai – aš jį myliu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1922-07-08, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 664, 1v).
6 Vasar[io] 3 d[iena]. Klaidingai užrašytas mėnuo. Remiantis laiško turiniu, rašyta kovo mėnesį: „[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena“.
7 Mühlbauerstr b/Dr. Simon vok =Mühlbauer gatvė 1 / pas Simoną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.