Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, 1915-03-17, iš Petrogrado – į Varšuvą

Mielas Juozapai, / Bučiuoju tave sveikindamas vardo dienoje.

Варшава

Лазарет в Римской гостиницe

Его Благорoдию

I-му прапорщ.
J. Срого.1Варшава / Лазарет в Римской гостиницe / Его Благорoдию / I-му прапорщ. / J. Срого. rus =Varšuva / Ligoninė Romos viešbutyje / Jo kilnybei / I-ajam praporšč[ikui] / J[uozapui] Sruogai.


Mielas Juozapai2Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu praporščikas (turėjo karinį laipsnį tarp seržanto ir karininko). Baigęs karo mokyklą, buvo pašauktas į karą. 1914 metų pabaigoje labai sunkiai sužeistas prie Varšuvos. Atleistas kaip kariuomenei visai nebetinkamas: „peršauta krūtinė (su pūliuojančiu pleuritu), sutriuškinta dešiniojo peties lopetėlė (peties sąnario ankilozė) ir suaugimai krūtinės ląstoje“ (Juozapo Sruogos laiškas Baliui Sruogai, 1938, in: LLTI BR, f. 53, b. 858, l. 1r–v).
„Juozo sveikata buvo silpna – Didžiajame kare jį smarkiai sužeidė patrankos sviedinio skeveldros. Man yra rodęs, kiek nugaroje trūksta mėsos ir kaulų“ (Mikalojus Lomanas, „Apie Balio Sruogos senelius ir prosenelius“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 20).
!

Bučiuoju tave sveikindamas vardo dienoje.3Juozapinės – kiekvieną kovo mėn. 19 d. vykstanti pavasario sveikinimo šventė, pavadinta Šv. Juozapo garbei. Kuo greičiausiai išgyti! Kuo veikiausiai pasveikėti! Nors vardo diena praleisti be skausmo!

Br. Balys4Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu studentas. 1915-03-11 buvo atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado imperatoriškojo miškų instituto, kur studijavo nuo 1914-09-01.


KOMENTARAI

1 Варшава / Лазарет в Римской гостиницe / Его Благорoдию / I-му прапорщ. / J. Срого. rus =Varšuva / Ligoninė Romos viešbutyje / Jo kilnybei / I-ajam praporšč[ikui] / J[uozapui] Sruogai.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu praporščikas (turėjo karinį laipsnį tarp seržanto ir karininko). Baigęs karo mokyklą, buvo pašauktas į karą. 1914 metų pabaigoje labai sunkiai sužeistas prie Varšuvos. Atleistas kaip kariuomenei visai nebetinkamas: „peršauta krūtinė (su pūliuojančiu pleuritu), sutriuškinta dešiniojo peties lopetėlė (peties sąnario ankilozė) ir suaugimai krūtinės ląstoje“ (Juozapo Sruogos laiškas Baliui Sruogai, 1938, in: LLTI BR, f. 53, b. 858, l. 1r–v).
„Juozo sveikata buvo silpna – Didžiajame kare jį smarkiai sužeidė patrankos sviedinio skeveldros. Man yra rodęs, kiek nugaroje trūksta mėsos ir kaulų“ (Mikalojus Lomanas, „Apie Balio Sruogos senelius ir prosenelius“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 20).
3 Juozapinės – kiekvieną kovo mėn. 19 d. vykstanti pavasario sveikinimo šventė, pavadinta Šv. Juozapo garbei.
4 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, tuo metu studentas. 1915-03-11 buvo atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado imperatoriškojo miškų instituto, kur studijavo nuo 1914-09-01.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.