Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1916-03-21, iš Petrogrado – į Maskvą

Sesutėle!

Москва
Медынка
Кабанихинь 28, кв. 35
Г-жe
В. Чурлянись1Москва / Медынка / Кабанихинь 28, кв. 35 / Г-жe / В. Чурлянись rus =Maskva / Medynkos [gatvė] / Kabanichino [skersgatvis] 28, 35 b[utas] / P[on]iai / V[alerijai] Čiurlionytei].


Sesutėle!

Dievuliau mano! Tau šiandie kvotimas? Laimės, laimės tau[,] laimės! Ką aš daugiau tau pasakysiu, kuo aš tau padėsiu! Būkie palaiminta, būkie… Vakar vakare meldžiaus už tave, kalbėjau maldas su ašarom, su sielvarta, su skausmu… Malda tik tada tėra šventa[,] kad ją skausmas gimdo! Ir ašaros tada pašvintos, kai jas malda ištreškia… Tik dabar aš tepažinau, kas tu esi, ar gal kas del manęs tik…

Ši valanda tau turbūt taip sunki, taip intempta, bet kuo aš tau padėsiu[,] kuo padėsiu! Jei nori mano minčių – jos visos senai tavyje… Jei nori mano sielos – ji jau senai su tavim, nori mano ašarų – senai jau jomis akys žvilga. – Vakar visą dieną buvau pas Šilingą2Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas, almanacho Pirmasai baras ir savaitraščio Santara priedo Pradalgiai redaktorius, eseistas. 1915 m. gyveno Petrograde. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas. ir vakarą visą… Šiandie buvau universitatėj, buvau knygyne[,] ten parašiau laišką, bet sudraskiau ir dabar pačte rašau. Norėjau Tau parašyt daug daug ir gražiai, o išėjo kvailai. Kažko negaliu šiandie rašyti… Visą dieną skauda be galo galva ir krūtinė truputį, ir kažko skaudu, skaudu. Pas brolį3Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius elektrikas; 1916 m. – Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius. irgi labai negerai neturiu kur dėties, nė kur prisiglausti… Eisiu in gatvę, in purviną gatvę. –

Bet tu[,] sesute[,] būkie palaiminta, būk… Pasimelsiu, kad Tau tik būt gerai… Sudieu[,] gėlele, sudieu[,] mano geroji[.] Būkie palaiminta[.]

Tavo Bolytis

Bučiuoju, bučiuoju[.]


Bučiuok Jadzę[.]4Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje. Šį sakinį Balys Sruoga priešinga atvirlaiškio tekstui kryptimi prirašė atvirlaiškio antrosios pusės viršuje, tuščiame tarpe.KOMENTARAI

1 Москва / Медынка / Кабанихинь 28, кв. 35 / Г-жe / В. Чурлянись rus =Maskva / Medynkos [gatvė] / Kabanichino [skersgatvis] 28, 35 b[utas] / P[on]iai / V[alerijai] Čiurlionytei].
2 Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas, almanacho Pirmasai baras ir savaitraščio Santara priedo Pradalgiai redaktorius, eseistas. 1915 m. gyveno Petrograde. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
3 Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius elektrikas; 1916 m. – Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
4 Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje. Šį sakinį Balys Sruoga priešinga atvirlaiškio tekstui kryptimi prirašė atvirlaiškio antrosios pusės viršuje, tuščiame tarpe.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.