Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1916-05-04, pakeliui iš Petrogrado – į Maskvą

Kekės vynuogių kaip taurės.

Москва
Грузины, Кабанихин. пер.
28, кв. 35
Mlle
В. Чурлянис1Москва / Грузины, Кабанихин. пер. / 28, кв. 35 / Mlle / В. Чурлянис rus =Maskva / Gruzinai, Gruzijos [gatvė], Kabanichino sk[ersgatvis] / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė].


Kekės vynuogių kaip taurės. Taurės, sunkios rymasčiais. Ir kaip sniegas baltos gėlės[,] Ir kaip saulė švyturiai.
Prie verdenių šaltvandenių Aš pusiaunaktį budžiu. Aš puotauju ir laidoju Kaupus alkėsių gūdžių.
Ašei toli nuo gyvatos, Nepažįstu aš mirties. Ir geriu už ilgą amžių Akimirksnio pražūties.
O naktis – kaip marės juodos. Ir lūkėjims – be pradžios. Laukiu gimstančių švitimų – Nors žinau, kad suvedžios.
Aš pusiaunaktį puotauju. Laukiu pranašo staigaus. Srovės šaltos čia verdenių. Skundos klaikios čia dangaus!2Balio Sruogos eilėraščio „[Kekės vynuogių kaip taurės]“, neįėjusio į rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 227, 788–789.

_____


Vagonas. Važiuoju ir galo nėra. Gavau pasnaust. Kiek geriau. Bučiuoju[,] Sesut.

Tavo Bolytis


KOMENTARAI

1 Москва / Грузины, Кабанихин. пер. / 28, кв. 35 / Mlle / В. Чурлянис rus =Maskva / Gruzinai, Gruzijos [gatvė], Kabanichino sk[ersgatvis] / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė].
2 Balio Sruogos eilėraščio „[Kekės vynuogių kaip taurės]“, neįėjusio į rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 227, 788–789.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.