Balio Sruogos laiškas Vytautui Steponaičiui, iki 1923-08-23, iš Miuncheno – į Kauną

Drūts, / Labai ačiū už gromatą.

Drūts,

Labai ačiū už gromatą. Kad Gerbačauskas1Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą. nesveikas – aš niekuomet neabejojau. Bet kad jis greit pabaigtų dūkti – aš netikiu. Prof. Zdziechowski2Marian Zdziechowski (1861–1938), lenkų filosofas, slavistas, publicistas ir kultūros istorikas. Nuo 1899 m. profesorius Jogailos universitete Lenkijoje. Nuo 1919–1931 m. profesorius ir 1925–1927 m. Stepono Batoro universiteto rektorius. apie jį yra pasakęs: „Jį reikėtų kur uždaryti kokiai 10 metų ir nieko jam neduoti dirbti, o paskui[,] kai jis ką padarytų – dešimteriopai viską apmokėti“. Kiek jis yra padūkęs, tiek jis yra ir gabus. Jeigu jį Kaune paimti į rankas ir mokėt užkinkyti – tai jis ir labai didelį, pundų prikrautą vežimą paveš! Aš jam parašiau, kad jam pinigai bus tikrai ir kad jis rengtųsi kelionei. O būtų gerai, kad jūs Kaune kur sumislytumėt jam kokį darbą, kad jis galėtų pragyventi. Iš lektoriavimo Universitete – nepragyvens. Žiūrėk ką. Pasikalbėk su Puida.3Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931). Aš manau, jis savo „Gairių“ žurnale galėtų duoti atsakomingo darbo Gerbačauskui. Ten jisai galėtų piškyti ugningus straipsnius, Puidos žurnalas pasidarytų gyvas – o Gerbačiauskas būtų laisvas. Kiek Gerbačiauskas yra ožys – tiek jis ir geras žmogus!

Šiuo reikalu žadėjo grįžęs į Kauną rūpintis Viktoras Biržiška.4Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų. Būt gerai, kad su juo pasikalbėtum – kad darbas būtų suderintas. O Vokietuką5Juozas Vokietaitis (1872–1931), pedagogas, Kauno miesto tarybos narys. – bakstelsiu.

Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), literatūros kritikas, prozininkas. 1911–1924 m. dėstė Jogailos universitete Lenkijoje lietuvių kalbą.
2 Marian Zdziechowski (1861–1938), lenkų filosofas, slavistas, publicistas ir kultūros istorikas. Nuo 1899 m. profesorius Jogailos universitete Lenkijoje. Nuo 1919–1931 m. profesorius ir 1925–1927 m. Stepono Batoro universiteto rektorius.
3 Kazys Puida (1883–1945), poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas. 1920 m. grįžęs į Lietuvą, įkūrė „Vaivos“ leidyklą, kuri pradėjo leisti literatūros klasikų seriją, redagavo ir leido žurnalus Gairės (1923–1924), Krivulė (1923–1925), Gaisai (1930–1931).
4 Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, visuomenės ir politinis veikėjas. 1922 m. paskirtas Krašto apsaugos ministerijos artilerijos tiekimo viršininko pavaduotoju, 1922–1926 m. šios tarnybos viršininkas. Kartu 1922–1924 m. „Aušros“ gimnazijos, 1923 m. Suaugusių gimnazijos, 1923–1925 m. Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 1922–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto docentas, 1928 m. profesorius. Dėstė 15 aukštosios matematikos disciplinų.
5 Juozas Vokietaitis (1872–1931), pedagogas, Kauno miesto tarybos narys.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.