Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, 1916-12-28, iš Maskvos – į Kijevą

Mielas Juozapai!

Kиев
Набережно-Крещатицкая, 8
Контора Мальцевских
Заводов
Г-ну J. Срого1Kиев / Набережно-Крещатицкая, 8 / Контора Мальцевских / Заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.


Mielas Juozapai2Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas Lubiankos kontoroje Kijeve.! Tik gavau3Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto antro kurso studentas. piningus. Labai ačiū! Per šventes buvau truputį susirgęs. Kelias dienas pagulėjau. Nieko ypatingo nebuvo. Tik dabar jau kelinta diena nepaprastai silpna[.] Pereinu keliskart per kambarį ir pavargstu. Niekuomet taip nebuvo. Reikės nueit in daktarą. Klausyk, juk tu man siųsdamas tiek piningų turbūt save labai apsunkini – juk jų ir pas tave ne kiek labai, o pas mane dalykai dabar nėra tokie blogi. Adolfas4Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo telefonų tinklo inžinierius. atsiuntė 25, rusų laikraštin (Kalėdų) patalpino eiles – ryt honorarą gausiu, gal pasiseks ir daugiau patalpint. Man rodos, kad dėl tavęs tiek piningų per didelis apsunkinimas – ar bus gerai?

Noriu dar padaryt vieną rusų kalboj lietuvių literatūros rinkinį5Balys Sruoga kartu su Stasiu Šilingu, Ignu Šeiniumi 1915–1917 m. rengė didelį (20 lankų) lietuvių literatūros almanachą rusų kalba. „Tuomet M. Gorkio leidyklai („Parus“) Jurgis Baltrušaitis redagavo lietuvių literatūros rinkinį, o aš turėjau parūpinti vertimus ir straipsnius“ (Balys Sruoga, „Autobiografija“, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Balys Sruoga (ser. Atspindžiai), sudarė Rimas Žilinskas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 16). Balys Sruoga planavo rašyti įvadinį straipsnį apie lietuvių literatūrą nuo seniausių laikų iki XX a., buvo apsiėmęs į rusų kalbą versti nemažai lietuvių rašytojų grožinės kūrybos, ieškojo kitų vertėjų. „Sruogos liudijimu, beveik visa literatūrinė rinkinio medžiaga buvo paruošta ir atiduota į spaustuvę. Tačiau rinkinys neišėjo – viskas sužlugo dėl įžanginių straipsnių. Vieną jų – literatūrinį – turėjo parašyti jis, Sruoga, ir parašęs tokį „mandrą“, kad net J. Baltrušaitis nebesiėmė redaguoti – paskaitė dešimt puslapių ir atidėjo į šalį. Netrukus užgriuvo revoliucijos įvykiai, ir visiems parūpo kiti dalykai“ (Algis Samulionis, „B. Sruogos ryšiai su M. Gorkiu“, in: Literatūra ir kalba: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, Vilnius: Vaga, 1969, p. 486). Leidinys liko nebaigtas. – leidėjų turiu, tik nežinau[,] ar vertėjų gausiu, o vienam padaryt – gana sunku – darbo daugoka. Tu ar nenorėtum kartais verst? Už spausdintą lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis neblogas.KOMENTARAI

1 Kиев / Набережно-Крещатицкая, 8 / Контора Мальцевских / Заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas Lubiankos kontoroje Kijeve.
3 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto antro kurso studentas.
4 Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
5 Balys Sruoga kartu su Stasiu Šilingu, Ignu Šeiniumi 1915–1917 m. rengė didelį (20 lankų) lietuvių literatūros almanachą rusų kalba. „Tuomet M. Gorkio leidyklai („Parus“) Jurgis Baltrušaitis redagavo lietuvių literatūros rinkinį, o aš turėjau parūpinti vertimus ir straipsnius“ (Balys Sruoga, „Autobiografija“, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Balys Sruoga (ser. Atspindžiai), sudarė Rimas Žilinskas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 16). Balys Sruoga planavo rašyti įvadinį straipsnį apie lietuvių literatūrą nuo seniausių laikų iki XX a., buvo apsiėmęs į rusų kalbą versti nemažai lietuvių rašytojų grožinės kūrybos, ieškojo kitų vertėjų. „Sruogos liudijimu, beveik visa literatūrinė rinkinio medžiaga buvo paruošta ir atiduota į spaustuvę. Tačiau rinkinys neišėjo – viskas sužlugo dėl įžanginių straipsnių. Vieną jų – literatūrinį – turėjo parašyti jis, Sruoga, ir parašęs tokį „mandrą“, kad net J. Baltrušaitis nebesiėmė redaguoti – paskaitė dešimt puslapių ir atidėjo į šalį. Netrukus užgriuvo revoliucijos įvykiai, ir visiems parūpo kiti dalykai“ (Algis Samulionis, „B. Sruogos ryšiai su M. Gorkiu“, in: Literatūra ir kalba: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, Vilnius: Vaga, 1969, p. 486). Leidinys liko nebaigtas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.