Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, 1918-02-23, iš Maskvos – į Kijevą

Mielas Juozapai!

Kиев
Набережно-Kрещатицкая
8/18

Г-ну
J. Срого 1Kиев / Набережно-Kрещатицкая / 8/18 / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja / 8/18 / Ponui / J. Sruogai.


Mielas Juozapai2Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas Lubiankos kontoroje Kijeve.! Labai buvo neramu, kol žinios nuo tavęs jokios neturėjau3Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.. Šiandie gavau nuo tavęs dvi atviruti. – Adolfas4Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo susisiekimo dalies Telegrafo ir telefonų skyriaus vedėjas. nesenai gavo laišką iš Baibokų5Baibokų kaimas – Balio Sruogos tėviškė Biržų rajone.. – Esą sveiki, niekas nenukentėjo, nieko nereikalingi. Jėčius6Vladas Jėčius, Sruogų kaimynas Jasiuliškių kaime, greta Baibokų. esą gyvenąs Jasiuliškiuos, o Balčiūnas (Bronisl.)7Bronislovas Balčiūnas. Salamiest8Salamiest[yje].. Į namus aš rašiau plačių laiškų per d-rą9D[akta]rą. Abraitį10Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, baigęs Maskvos universiteto Teisės ir Medicinos fakultetus. – jam pačiam indaviau. Rašė ir Kazimieras11Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Panevėžio realinės gimnazijos absolventas.. – Adolfas rašė, kad norįs važiuot į Kaukazą (dar prieš vokiečių žygius) ir ten darbą gauti. Žadėjo pasiimti ir Kazimierą. Man rodosi[,] ten jie abudu galėtų gauti darbo (tiesiamas ten gelžkelis iš Sočio į Suchumą)[.] Bet dabar, kai vokiečiai artinasi in Petrapilį, kažin[,] ar bepanorės Adolfas išvažiuot iš jo. Aš labai gailiuos, kad nenuvažiavau in Dvinską – būčiau namo parvažiavęs. Ir taip Maskva baisiai inkyrėjo. Laukiu pirmos progos, kad parvažiuot Lietuvon12Balys Sruoga su kitais lietuviais (Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, Julium Abraičiu ir kt.), dar nepasibaigus karui, iš Rusijos į Lietuvą grįžo 1918 m. gegužės pabaigoje. arba taip kur nors išvažiuoti. – Ar gavai tu mano laiškus? Aš per tą laiką tau daug rašiau[.] – BroBoles13Bro[lis] Boles[lovas].KOMENTARAI

1 Kиев / Набережно-Kрещатицкая / 8/18 / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja / 8/18 / Ponui / J. Sruogai.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas Lubiankos kontoroje Kijeve.
3 Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
4 Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo susisiekimo dalies Telegrafo ir telefonų skyriaus vedėjas.
5 Baibokų kaimas – Balio Sruogos tėviškė Biržų rajone.
6 Vladas Jėčius, Sruogų kaimynas Jasiuliškių kaime, greta Baibokų.
7 Bronislovas Balčiūnas.
8 Salamiest[yje].
9 D[akta]rą.
10 Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, baigęs Maskvos universiteto Teisės ir Medicinos fakultetus.
11 Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Panevėžio realinės gimnazijos absolventas.
12 Balys Sruoga su kitais lietuviais (Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, Julium Abraičiu ir kt.), dar nepasibaigus karui, iš Rusijos į Lietuvą grįžo 1918 m. gegužės pabaigoje.
13 Bro[lis] Boles[lovas].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.