Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, po 1924-04-08, iš Klaipėdos – į Kauną

Buvau pas Kaušą.

Buvau pas Kaušą1V. Kaušius – Klaipėdos fotografas.. Jis sakė ne pačius „birutninkus“2„Birutininkai“ – „Birutės“ draugijos nariai.
Balys Sruoga, paprašytas kunigo Juozo Tumo, ieškojo autentiško poeto, aušrininko Andriaus Jono Vištelio-Višteliausko (1837–1912) atvaizdo, kitų „Birutės“ draugijos narių fotografijos.
„Birutė“ – pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, įkurta Tilžėje. Veikė 1885–1914 m. Draugijos nariai leido mokslo knygas, steigė lietuvišką biblioteką, muziejų, kaupė tautosaką, rengė susirinkimus, paskaitas, šventes, koncertus, vaidinimus.
fotografavęs, bet bene 1911–1913 metais atmušęs nuo fotografijos, kurią jam buvo atsiuntęs Jagomastas3Enzys Jagomastas (1870–1941) – Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas, „Birutės“ draugijos narys, nuo 1894 m. jos sekretorius.. Žadėjo paieškot klišę, gal surasiąs. Bet iki šiol dar nesurado.

Būtų labai gerai[,] kad rašytum mums straipsnius kultūros klausimais – mielu noru laukčiau. Taip pat gal iš kritikos?4Balys Sruoga ieškojo bendradarbių, kurie galėtų prisidėti, rengiant dienraštį Klaipėdos žinios. Laikraščio redakcijoje Balys Sruoga dirbo nuo 1924-04-01, iškart įkūrė naują skyrių „Dienos darbai“. Jam trūko medžiagos, todėl reikėjo talkininkų, atstovaujančių įvairias meno ir kultūros sritis ir galinčių parašyti „trump[ų], gyv[ų] dienos reikalais straipsneliuk[ų]“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-03-29, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r).

Labai laukčiau –

T.5 T[avo]. Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 V. Kaušius – Klaipėdos fotografas.
2 „Birutininkai“ – „Birutės“ draugijos nariai.
Balys Sruoga, paprašytas kunigo Juozo Tumo, ieškojo autentiško poeto, aušrininko Andriaus Jono Vištelio-Višteliausko (1837–1912) atvaizdo, kitų „Birutės“ draugijos narių fotografijos.
„Birutė“ – pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, įkurta Tilžėje. Veikė 1885–1914 m. Draugijos nariai leido mokslo knygas, steigė lietuvišką biblioteką, muziejų, kaupė tautosaką, rengė susirinkimus, paskaitas, šventes, koncertus, vaidinimus.
3 Enzys Jagomastas (1870–1941) – Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjas, bibliofilas, spaustuvininkas, leidėjas, „Birutės“ draugijos narys, nuo 1894 m. jos sekretorius.
4 Balys Sruoga ieškojo bendradarbių, kurie galėtų prisidėti, rengiant dienraštį Klaipėdos žinios. Laikraščio redakcijoje Balys Sruoga dirbo nuo 1924-04-01, iškart įkūrė naują skyrių „Dienos darbai“. Jam trūko medžiagos, todėl reikėjo talkininkų, atstovaujančių įvairias meno ir kultūros sritis ir galinčių parašyti „trump[ų], gyv[ų] dienos reikalais straipsneliuk[ų]“ (Balio Sruogos laiškas Vytautui Bičiūnui, iš Klaipėdos – į Kauną, 1924-03-29, in: VUB RS, f. 1, b. 262, l. 1r).
5 T[avo].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.