Balio Sruogos laiškas Aleksandrui Dambrauskui, 1924-04-22, iš Klaipėdos – į Kauną

[Klaipėda,] bal. 22 d[.] [19]24 [m.]

[Klaipėda,] bal. 22 d[.] [19]24 [m.]

[Turgaus gatvė 48–49]

Gerbiamajam
Kun. pr. Al. Dambrauskui

Gerbiamasai,

Ar Tamista1Aleksandras Dambrauskas (1860–1938) – kunigas, prelatas, poetas, kritikas, publicistas, Lietuvos universiteto garbės profesorius. neparašytum „Klaip. žinioms“2Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. 1924 m. dienraštį redagavo spaudos darbuotojas Jurgis Šaulys. Balys Sruoga, nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbęs dienraščio redakcijoje, daug prisidėjo, rinkdamas, sistemindamas, rengdamas medžiagą, susirašinėdamas su įvairiais adresatais, kultūros, meno ir kitų sferų atstovais, ruošdamas vedamuosius straipsnius. straipsnio spaudos atgavimo sukaktuvėms paminėti31924-05-07 minėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Minėta dvidešimties metų sukaktis, atgavus lietuvišką spaudą.?

Geistina būtų straipsnis juo greičiau gauti[.]

Aukštai Tamistą gerbiąs
Dr. Balys Sruoga[.]


KOMENTARAI

1 Aleksandras Dambrauskas (1860–1938) – kunigas, prelatas, poetas, kritikas, publicistas, Lietuvos universiteto garbės profesorius.
2 Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. 1924 m. dienraštį redagavo spaudos darbuotojas Jurgis Šaulys. Balys Sruoga, nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbęs dienraščio redakcijoje, daug prisidėjo, rinkdamas, sistemindamas, rengdamas medžiagą, susirašinėdamas su įvairiais adresatais, kultūros, meno ir kitų sferų atstovais, ruošdamas vedamuosius straipsnius.
3 1924-05-07 minėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Minėta dvidešimties metų sukaktis, atgavus lietuvišką spaudą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.