Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, iki 1925-07-29, iš Kauno – į Šiaulius

Gerbiam.

Gerbiam[.]1Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.,

I[.] Grąžinu Vaidevučio2Bernardas Brazdžionis (1907–2002) – poetas. 1921–1929 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. Pirmąjį eilėraščių rinkinį Baltosios dienos išleido 1926 m. Vienas iš slapyvardžių – Jaunasis Vaidevutis. rankraštį (atskiras siuntinys)3Prie laiško rankraščio priedo nėra.. Man atrodo šitaip[:]

1) Leisti tokį, koks jis dabar yra, nėra jokios prasmės[.]

2) Autorius ilgainiui eiles gal galės neblogai rašyti[.]

3) Šiuo tarpu nėra eilių (nė vieno eilėraščio), kurias būtų galima neredaguotas-netaisytas atskiroj knygoj leisti.

4) Daug eilėraščių (sonetai, trioletai, tercinos…) nepataisomai blogi.

5) Kituose žymu talento užuomazga, iš kurios gali išeiti šis tas.

6) Viskas baisiai žalia, jauna, neišlaikyta[,] nebaigta.

Išvada tokia:

1) Atskiro leidinio šiuo tarpu neleisti.

2) Autoriui prieteliškai patarti rankraštį pasilaikyti pas save metus[,] pusantrų[,] dvejus. Tegu jis pats kartkartėmis pasiskaito ir taiso, nes yra pataisytinų dalykų.

3) Atskirus eilėraščius dėti į „Kultūrą“4Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis. ar „Daigelius“5Daigai – žurnalo Kultūra priedas..

_________

II. Aš ir žmona6Vanda Sruogienė (1899–1997) – istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune studentė. esame gavę iš „Kultūros“ administracijos pranešimų, kad mūsų sąskaiton yra įrašyta apie 1200 lit. honorarų. Šiuo tarpu mums baisiai reikalingi pinigai[:] 1) žmona serga, guli ligoninėj, kam reikia nemaža pinigų, 2) keliamės į kitą butą – reikia už pusę metų iš kalno mokėti.

Kiek girdėjau[,] „Kultūra“ dabar neturi pinigų ir mums sumokėti negali. Todėl aš prašytau padaryti šitaip[.]

Tegu „Kultūros“ administracija atsiunčia mums vekselius, tuomet Kaune aš už juos gausiu pinigus.

Vekselius terminuotus trims–keturiems mėnesiems (paskirstyt).

Aš jau turiu, kas man už vekselius duos pinigų.

Tai padaryti aš labai prašyčiau kaip galima greičiau, nes be jų aš dabar nebegaliu išsiversti.

Aš Tamistai būsiu labai dėkingas ir pasistengsiu būti kuo naudingas.

Labai lauksiu atsako.

Tami[s]t[o]s
B[.] Sruoga


Kaunas,
Donelaičio 17KOMENTARAI

1 Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
2 Bernardas Brazdžionis (1907–2002) – poetas. 1921–1929 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. Pirmąjį eilėraščių rinkinį Baltosios dienos išleido 1926 m. Vienas iš slapyvardžių – Jaunasis Vaidevutis.
3 Prie laiško rankraščio priedo nėra.
4 Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
5 Daigai – žurnalo Kultūra priedas.
6 Vanda Sruogienė (1899–1997) – istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune studentė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2023
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.