Balio Sruogos laiškas Vincui Krėvei, iki 1925-08-15, Kaunas

Krėve, / Dvi bėdos užugulė[…]

Krėve1Vincas Krėvė (1882–1954) – rašytojas. 1925 m. Lietuvos universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.,

Dvi bėdos užugulė:

1) Žmuidzinavičius2Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) – dailininkas, piešimo dėstytojas Kauno meno mokykloje. – kiaulė. Kai išlaukiau buto visą vasarą, dabar jis man pranešė, kad butas kainuosiąs nebe 300, kaip sukalbėta, bet 400, tiktai jisai esą nepaprastai gerą savo širdį rodydamas man atiduosiąs už 350.

Aš jam padėkojau ir pasakiau – tegu apžioja šuniui uodegą. Radau kitą butą – ant kalno, netoli jūsų, 3 kamb. ir virtuvė, gražus, 300 litų, už 1/2 metų iš kalno. Samdau.

2) Žmona3Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997) – Balio Sruogos žmona, Lietuvos universiteto istorijos studentė. jau ligoninėj. Kas bus – dar nežinia4Balio Sruogos dukra Dalia Sruogaitė gimė 1925-08-15.. Tik aišku, kad reikia jau tuojau pinigų. Tat rašyk susimildamas, kaip ir kur aš galėčiau gauti avanso.

Pinigų ten kasoj yra – Norkus5Jonas Norkus (1893–1960) – pedagogas, tuo metu buvo Lietuvos mokytojų profsąjungos gimnazijos Kaune mokytojas, direktorius. jau (duok[,] Dieve[,] jam dvasią šventą!) užmokėjo 2. 200 litų!

Tat susimildamas – gelbėk! Parašyk[,] kur ir kaip aš galėčiau kaip galima greičiau gauti pinigų. Būtų gera, jei gaučiau 600–800 litų.

Kloniokis žmonai6Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė – Vinco Krėvės-Mickevičiaus žmona..

Ir manęs nekeik!

Beje. Ar matei spausdintą paskaitų sąrašą ateinančiam semestrui? Tenai tiek klaidų[,] tiek net gal nesąžiniškumo spaudoj, kad bū[tinai] šį sąrašą reikėtų sulaikyti ir spausdinti iš naujo. Безобразие7 rus =Niekšybė..

Lauksiu[.]
Balys8Balys Sruoga (1896–1947) – rašytojas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.


B. Sruoga,
Kaunas,
Donelaičio 14.KOMENTARAI

1 Vincas Krėvė (1882–1954) – rašytojas. 1925 m. Lietuvos universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
2 Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) – dailininkas, piešimo dėstytojas Kauno meno mokykloje.
3 Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997) – Balio Sruogos žmona, Lietuvos universiteto istorijos studentė.
4 Balio Sruogos dukra Dalia Sruogaitė gimė 1925-08-15.
5 Jonas Norkus (1893–1960) – pedagogas, tuo metu buvo Lietuvos mokytojų profsąjungos gimnazijos Kaune mokytojas, direktorius.
6 Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė – Vinco Krėvės-Mickevičiaus žmona.
7 rus =Niekšybė.
8 Balys Sruoga (1896–1947) – rašytojas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.