Balio Sruogos laiškas Peliksui Bugailiškiui, 1925-09-03, iš Kauno – į Šiaulius

Gerb., / Šiuo tarpu pasiunčiu „Kultūrai“ straipsnelį apie teatrą.

Gerb1Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius..[,]

Šiuo tarpu pasiunčiu „Kultūrai“2Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis. straipsnelį apie teatrą3Balys Sruoga, „Lietuvių teatro uždaviniai“, in: Kultūra, Šiauliai, 1925, Nr. 9, p. 424–429; Idem, in: Ibid., Nr. 10, p. 482–485.. Jei netiks – prašytau grąžinti, nes nuorašo neturiu. Tuo pat klausimu turiu sumanęs dar du straipsniu, kurie būtų šio tęsinys: čia yra tiktai klausimo formulavimas, o toliau būtų jau jo sprendimas. Ar tokie dalykai „Kultūrai“ reikalingi?

Labai atsiprašau, kad aš taip užuguliau Bendrovę pinigų prašyti, bet ką gi aš padarysiu, kad man taip reikalai susidėjo: žmona4Vanda Sruogienė (1899–1997) – istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune istorijos studentė. tris savaites ligoninėj gulėjo (dukrą5Dalia Sruogaitė (1925–2015) – Balio Sruogos dukra, gimusi rugpjūčio 15 d. sulaukė), paskui kėlėmės į naują butą6Anksčiau Balys Sruoga su žmona gyveno Kaune, Donelaičio g. 17. – reikėjo iš kalno dau[g] sumokėti pinigų – ir pasinėrėme į skolas.

Kad ne tokie reikalai, tai taip smarkiai ir neprašyčiau.

Viso la[bo][.]
Balys Sruoga

Kaunas,
Dzūkų g[-]tvė 8
(Žaliasai kalnas)[.]

IX/3


KOMENTARAI

1 Peliksas Bugailiškis (1883–1965) – kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
2 Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
3 Balys Sruoga, „Lietuvių teatro uždaviniai“, in: Kultūra, Šiauliai, 1925, Nr. 9, p. 424–429; Idem, in: Ibid., Nr. 10, p. 482–485.
4 Vanda Sruogienė (1899–1997) – istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune istorijos studentė.
5 Dalia Sruogaitė (1925–2015) – Balio Sruogos dukra, gimusi rugpjūčio 15 d.
6 Anksčiau Balys Sruoga su žmona gyveno Kaune, Donelaičio g. 17.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.