„Lietuvos ūkininko“ redakcijai, 1911-04-...

X (Close panel) Bibliographic Information

„Lietuvos ūkininko“ redakcijai, 1911-04-18

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 26, b. 134. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį, „Lietuvos ūkininko“ redakcijos adresą, dalies teksto publikaciją. Rašyta 13,6×21,5 cm gelstelėjusio, stambiai liniuoto, laiškinio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). Redakcijos pažymos (IV–18., Net, Sim.) parkeriu (juodu rašalu). Signatūra („LŪ“ – 134) pieštuku bibliotekininko ranka. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 2. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1911-04-18: Genetinis
  • Witness a2: 1911-04-18: Diplomatinis
  • Witness a3: 1911-04-18: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas „Lietuvos ūkininko“ redakcijai, iš Panevėžio – į Vilnių, 1911-04-18, l. 1r, 1v–2r, 2v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1911_04_18_lur.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Gerbem.
Gerbiama
Redakcija.
Redakcija,
1
Gerbem.
Gerbiama
Redakcija.
Redakcija,
2
Malonečiau
Malonėčiau
patalpint į
tamstų laikraštį
c
Critical note: tamstų ] p ins s l
tamstų laikraštį
šia
šią
3
mano
korespondencije
korespondencijė
ir
eiliukės.
eiliukes.
4
Mano adresas:
„Поневѣж,
„Поневeж,
дворянская Дворянская ,
c
Critical note: Дворянская ] cor pro дворянская, cor Д pro min
Дворянская,
Б. Срого“.
Б. Срого“.
n
Note: „Поневeж, Дворянская, Б. Срого“ rus =Panevėžys, Bajorų [gatvė], B. Sruoga.
1906–1914 m. Balys Sruoga mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
5
Pseudoniaas Pseudonimas
c
Critical note: Pseudonimas ] cor pro Pseudoniaas, cor m pro a
Pseudonimas
– „Ilgunas“.
6
Su pagarba B. Sruoga
7
P. S. Malonėčiau
parašit,
parašyt,
kokiuo
budu
būdu
siust
siųst
rankraščius.
rankraščius?
8
B. S.
9
M. K.
Čiurlianiui.
Čiurlioniui
10
Saulute
Saulutė
malonei
maloniai
į žemę
žiurejo.
žiūrėjo.
11
Skaistumo pripilta gamta
12
Visa
Visą
šį pasaulį pilnai
usžavejo
užžavėjo
13
Kaip rojus ji buvo miela.
14
Linksmučiai
lakunai
lakūnai
po laukus
čiulbejo,
čiulbėjo,
15
Laimingi svečiai Lietuvos,
16
Ir skardžios
daineles
dainelės
padangėj
skambejo,
skambėjo
17
Apdainavo
gražybės
gražybes
gamtos.
18
L Tik
c
Critical note: Tik ] cor T pro L
Tik
Lietuva verkia, nes
nelaiminga
nelaiminga,
19
Nes ji jau neteko
sunaus
sūnaus,
20
Nes jos jau pailso
sunus
sūnus
maloningas
p
Physical note: [1r] //
maloningas
maloningas

Facsimile Image Placeholder

21
Nes
tokiu
tokių
jai
nebera
nebėra
daugiaus.
22
Oi verkia ji griaudžiai ir balsiai vaitoja,
23
Ir
pleše
plėšia
nuo
kankliu
kanklių
stygas
stygas.
24
Nebero
Nebėra
Čiurlionio…
baisei
Baisiai
ji
dejuoja,
dejuoja
25
Ir laužo
susėmus
susiėmus
rankas
rankas.
26
O jis viens galingas jau guli grabe –
27
Nesespaudžia Nebespaudžia
c
Critical note: Nebespaudžia ] vid ex err Nesespaudžia, cor b pro pri s
Nebespaudžia
jo bėdos tautos,
28
Jau ilsis tam „amžinos laimės name“,
29
Bet…
Jis
jis
neužmirš Lietuvos.
30
Čion ašaros
bėga
bėga,
upeliais sriovena,
31
Čion skurdas
žmoniu
žmonių
prispaustu
prispaustų
32
Ten linksmas jis bus, su
dailę
daile
begivenas,
begyvenąs,
33
Tik
troškim,
trokškim,
kad
laime
laimę
rastu.
rastų.
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio „Prie karsto M. K. Čiurlionio“ ankstyvas variantas, parašytas tuoj po lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties (1911-04-10).
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 437.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 821.
34
Ilgunas
Ilgunas
35
Vabalnikas.
Vabalninkas.
Pernai mes susilau-
36
kem
kėm
naujo klebono kun. Miežinio.
37
Prieš jo
atvažiavima
atvažiavimą
klebonai kiekvie-
38
nais metais, pirmose sausio
dienosę
p
Physical note: [1v] //
dienosę
dienose,

Facsimile Image Placeholder

39
surinkdavo bažnytinį
komiteta
c
Critical note: komitetą ] s l ins te
komitetą
40
del
dėl
apsvarstymo parapijos reika-
41
lų. Tame
komitėtę
komitete
dalivaudavo
dalyvaudavo
42
bažnyčios dešimtininkai.
43
Klebonas atiduoda
atskaita
atskaitą,
kiek
44
surinkta
kaledojant,
kalėdojant,
kiek sumesta
45
šventadieniais ant bažnyčios, kur
46
kiek
išlaista,
išleista,
ko kiek
c
Critical note: kiek ] cor pro ko, cor i pro o
kiek
liko
arbo
arba
truko ? .
c
Critical note: trūko. ] p ver cor interp pro ?
truko.
trūko.
47
Komitetas
nutardavo
nutardavo,
kokiems tik-
48
slams suvartot likusieji pinigai,
49
pa ka
c
Critical note: ką ] cor pro pa
ka
ką
pirkt, kas pataisyt.
50
Prie dabartinio klebono jau komi-
51
teto nebėra, nebereikia, atgijo
52
patvaldyste.
patvaldystė.
Klebonulis sau
53
vienas apsvarsto parapijinius
54
laikraščius reikalus,
c
Critical note: reikalus, ] a ras laikraščius
reikalus,
atskaitos
atskaitas
55
pasilieka sau, pinigus žmonių
56
suvartoja palei
sąvo
savo
norą.
57
Parapijonis
Parapijonys
tuos
c
Critical note: tuo ] cor pro tuos, ras s
tuo
labai
v neuž-
c
Critical note: neuž- ] cor pro v, cor n pro v
neuž-
58
ganėdinti. Il
c
Critical note: ganėdinti. ] p ras Il
ganėdinti.
Jie sako,
kad
p
Physical note: [2r] //
kad

Facsimile Image Placeholder

59
klebonas
noris
norįs
iš tų pinigų (bažny-
60
tines
tinės
kasos) užsimokėt algas savo
61
tarnaitėms.
62
Vienok
keista…..
keista
Ilgunas
Ilgunas
n
Note: Ankstyvas straipsnio variantas.
Publikuotas, redakcijos pataisytas variantas:
„Parapijų reikalai. Vabalninkas. Pernai sulaukėme naujo klebono. Senasai klebonas, būdavo, visados sušaukdavo bažnytinį komitetą. Tame komitete dalyvaudavo bažnytiniai dešimtninkai. Svarstydavo parapijos reikalus. Klebonas atiduodavo atskaitą, kiek surinkta bekalėdojant, kiek sumesta šventadieniais, kiek išleista, kiek liko bažnyčios reikalams ir t. t. Susirinkusieji nutardavo, kam suvartoti likučius, kas pirkti, kas pataisyti. Bet atvažiavo naujas klebonas ir susirinkimų nebėra. Jis pats vienas sprendžia visus reikalus. Parapijonys vis laukia. Ilgunas“, žr.: Ilgunas [Balys Sruoga], „Parapijų reikalai“, in: Lietuvos ūkininkas, 1911, balandžio 28 (gegužio 11), Nr. 17, p. 158.
63
Vabalnikas.
Vabalninkas.
Mūsų miesčiukas labai
64
turtingas
giditojais.
c
Critical note: gydytojais ] cor pro gydytojas, ins i
giditojais.
gydytojais.
Yra
Vienas
vienas
tikras
65
giditojas,
gydytojas
ar
c
Critical note: ir ] vid ex err ar pro ir
ar
ir
feleriai
felčeriai
(vienas židas).
(vienas žydas).
66
I
Į
ligonluti ligonbuti
c
Critical note: ligonbutį ] cor pro ligonluti, cor b pro sec l
ligonbuti
ligonbutį
eina abu lietuviai, bet
67
kaip
vienas
vienas,
taip kitas parsidavę deg-
68
tinei. Atvažiuoja kartą žmogelis
69
pas
vienas,
c
Critical note: vieną ] vid ex err vienas, ras s
viena,
vieną,
tas guli išsitempęs ir
70
sako:
navažiuosiu,
Nevažiuosiu,
pane,
pone,
pilvas sopa.”
71
darisi,
darysi,
reiki
reikia
eit pas
kita.
kitą.
72
Tas tuoj
pažadejo
pažadėjo
važiuot, tik
reike
reikia
73
palaukt, kol
isirenks.
išsirengs.
Zmogelis
Žmogelis
74
čion
lauke
laukia
keleta
keletą
valandu,
valandų,
o ligonis
75
namie miršta. Mat mūsų daktarė-
76
lio besirengiant priragauta
77
degtineles
degtinėlės
ir užmigta ant kė-
78
des.
dės.
virsdamas Virsdamas
c
Critical note: Virsdamas ] cor pro virsdamas, cor V pro min
Virsdamas
nuo kėdės
pabudo
p
Physical note: [2v] //
pabudo
pabudo
n
Note: Neišspausdinta žinutė.

Facsimile Image Placeholder

Gerbem.
Gerbiama
Redakcija.
Redakcija,
1
Gerbem.
Gerbiama
Redakcija.
Redakcija,
2
Malonečiau
Malonėčiau
patalpint į
tamstų laikraštį
c
Critical note: tamstų ] p ins s l
tamstų laikraštį
šia
šią
3
mano
korespondencije
korespondencijė
ir
eiliukės.
eiliukes.
4
Mano adresas:
„Поневѣж,
„Поневeж,
дворянская Дворянская ,
c
Critical note: Дворянская ] cor pro дворянская, cor Д pro min
Дворянская,
Б. Срого“.
Б. Срого“.
n
Note: „Поневeж, Дворянская, Б. Срого“ rus =Panevėžys, Bajorų [gatvė], B. Sruoga.
1906–1914 m. Balys Sruoga mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
5
Pseudoniaas Pseudonimas
c
Critical note: Pseudonimas ] cor pro Pseudoniaas, cor m pro a
Pseudonimas
– „Ilgunas“.
6
Su pagarba B. Sruoga
7
P. S. Malonėčiau
parašit,
parašyt,
kokiuo
budu
būdu
siust
siųst
rankraščius.
rankraščius?
8
B. S.
9
M. K.
Čiurlianiui.
Čiurlioniui
10
Saulute
Saulutė
malonei
maloniai
į žemę
žiurejo.
žiūrėjo.
11
Skaistumo pripilta gamta
12
Visa
Visą
šį pasaulį pilnai
usžavejo
užžavėjo
13
Kaip rojus ji buvo miela.
14
Linksmučiai
lakunai
lakūnai
po laukus
čiulbejo,
čiulbėjo,
15
Laimingi svečiai Lietuvos,
16
Ir skardžios
daineles
dainelės
padangėj
skambejo,
skambėjo
17
Apdainavo
gražybės
gražybes
gamtos.
18
L Tik
c
Critical note: Tik ] cor T pro L
Tik
Lietuva verkia, nes
nelaiminga
nelaiminga,
19
Nes ji jau neteko
sunaus
sūnaus,
20
Nes jos jau pailso
sunus
sūnus
maloningas
p
Physical note: [1r] //
maloningas
maloningas

Facsimile Image Placeholder

21
Nes
tokiu
tokių
jai
nebera
nebėra
daugiaus.
22
Oi verkia ji griaudžiai ir balsiai vaitoja,
23
Ir
pleše
plėšia
nuo
kankliu
kanklių
stygas
stygas.
24
Nebero
Nebėra
Čiurlionio…
baisei
Baisiai
ji
dejuoja,
dejuoja
25
Ir laužo
susėmus
susiėmus
rankas
rankas.
26
O jis viens galingas jau guli grabe –
27
Nesespaudžia Nebespaudžia
c
Critical note: Nebespaudžia ] vid ex err Nesespaudžia, cor b pro pri s
Nebespaudžia
jo bėdos tautos,
28
Jau ilsis tam „amžinos laimės name“,
29
Bet…
Jis
jis
neužmirš Lietuvos.
30
Čion ašaros
bėga
bėga,
upeliais sriovena,
31
Čion skurdas
žmoniu
žmonių
prispaustu
prispaustų
32
Ten linksmas jis bus, su
dailę
daile
begivenas,
begyvenąs,
33
Tik
troškim,
trokškim,
kad
laime
laimę
rastu.
rastų.
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio „Prie karsto M. K. Čiurlionio“ ankstyvas variantas, parašytas tuoj po lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties (1911-04-10).
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 437.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 821.
34
Ilgunas
Ilgunas
35
Vabalnikas.
Vabalninkas.
Pernai mes susilau-
36
kem
kėm
naujo klebono kun. Miežinio.
37
Prieš jo
atvažiavima
atvažiavimą
klebonai kiekvie-
38
nais metais, pirmose sausio
dienosę
p
Physical note: [1v] //
dienosę
dienose,

Facsimile Image Placeholder

39
surinkdavo bažnytinį
komiteta
c
Critical note: komitetą ] s l ins te
komitetą
40
del
dėl
apsvarstymo parapijos reika-
41
lų. Tame
komitėtę
komitete
dalivaudavo
dalyvaudavo
42
bažnyčios dešimtininkai.
43
Klebonas atiduoda
atskaita
atskaitą,
kiek
44
surinkta
kaledojant,
kalėdojant,
kiek sumesta
45
šventadieniais ant bažnyčios, kur
46
kiek
išlaista,
išleista,
ko kiek
c
Critical note: kiek ] cor pro ko, cor i pro o
kiek
liko
arbo
arba
truko ? .
c
Critical note: trūko. ] p ver cor interp pro ?
truko.
trūko.
47
Komitetas
nutardavo
nutardavo,
kokiems tik-
48
slams suvartot likusieji pinigai,
49
pa ka
c
Critical note: ką ] cor pro pa
ka
ką
pirkt, kas pataisyt.
50
Prie dabartinio klebono jau komi-
51
teto nebėra, nebereikia, atgijo
52
patvaldyste.
patvaldystė.
Klebonulis sau
53
vienas apsvarsto parapijinius
54
laikraščius reikalus,
c
Critical note: reikalus, ] a ras laikraščius
reikalus,
atskaitos
atskaitas
55
pasilieka sau, pinigus žmonių
56
suvartoja palei
sąvo
savo
norą.
57
Parapijonis
Parapijonys
tuos
c
Critical note: tuo ] cor pro tuos, ras s
tuo
labai
v neuž-
c
Critical note: neuž- ] cor pro v, cor n pro v
neuž-
58
ganėdinti. Il
c
Critical note: ganėdinti. ] p ras Il
ganėdinti.
Jie sako,
kad
p
Physical note: [2r] //
kad

Facsimile Image Placeholder

59
klebonas
noris
norįs
iš tų pinigų (bažny-
60
tines
tinės
kasos) užsimokėt algas savo
61
tarnaitėms.
62
Vienok
keista…..
keista
Ilgunas
Ilgunas
n
Note: Ankstyvas straipsnio variantas.
Publikuotas, redakcijos pataisytas variantas:
„Parapijų reikalai. Vabalninkas. Pernai sulaukėme naujo klebono. Senasai klebonas, būdavo, visados sušaukdavo bažnytinį komitetą. Tame komitete dalyvaudavo bažnytiniai dešimtninkai. Svarstydavo parapijos reikalus. Klebonas atiduodavo atskaitą, kiek surinkta bekalėdojant, kiek sumesta šventadieniais, kiek išleista, kiek liko bažnyčios reikalams ir t. t. Susirinkusieji nutardavo, kam suvartoti likučius, kas pirkti, kas pataisyti. Bet atvažiavo naujas klebonas ir susirinkimų nebėra. Jis pats vienas sprendžia visus reikalus. Parapijonys vis laukia. Ilgunas“, žr.: Ilgunas [Balys Sruoga], „Parapijų reikalai“, in: Lietuvos ūkininkas, 1911, balandžio 28 (gegužio 11), Nr. 17, p. 158.
63
Vabalnikas.
Vabalninkas.
Mūsų miesčiukas labai
64
turtingas
giditojais.
c
Critical note: gydytojais ] cor pro gydytojas, ins i
giditojais.
gydytojais.
Yra
Vienas
vienas
tikras
65
giditojas,
gydytojas
ar
c
Critical note: ir ] vid ex err ar pro ir
ar
ir
feleriai
felčeriai
(vienas židas).
(vienas žydas).
66
I
Į
ligonluti ligonbuti
c
Critical note: ligonbutį ] cor pro ligonluti, cor b pro sec l
ligonbuti
ligonbutį
eina abu lietuviai, bet
67
kaip
vienas
vienas,
taip kitas parsidavę deg-
68
tinei. Atvažiuoja kartą žmogelis
69
pas
vienas,
c
Critical note: vieną ] vid ex err vienas, ras s
viena,
vieną,
tas guli išsitempęs ir
70
sako:
navažiuosiu,
Nevažiuosiu,
pane,
pone,
pilvas sopa.”
71
darisi,
darysi,
reiki
reikia
eit pas
kita.
kitą.
72
Tas tuoj
pažadejo
pažadėjo
važiuot, tik
reike
reikia
73
palaukt, kol
isirenks.
išsirengs.
Zmogelis
Žmogelis
74
čion
lauke
laukia
keleta
keletą
valandu,
valandų,
o ligonis
75
namie miršta. Mat mūsų daktarė-
76
lio besirengiant priragauta
77
degtineles
degtinėlės
ir užmigta ant kė-
78
des.
dės.
virsdamas Virsdamas
c
Critical note: Virsdamas ] cor pro virsdamas, cor V pro min
Virsdamas
nuo kėdės
pabudo
p
Physical note: [2v] //
pabudo
pabudo
n
Note: Neišspausdinta žinutė.

Facsimile Image Placeholder

Gerbem.
Gerbiama
Redakcija.
Redakcija,
1
Gerbem.
Gerbiama
Redakcija.
Redakcija,
2
Malonečiau
Malonėčiau
patalpint į
tamstų laikraštį
c
Critical note: tamstų ] p ins s l
tamstų laikraštį
šia
šią
3
mano
korespondencije
korespondencijė
ir
eiliukės.
eiliukes.
4
Mano adresas:
„Поневѣж,
„Поневeж,
дворянская Дворянская ,
c
Critical note: Дворянская ] cor pro дворянская, cor Д pro min
Дворянская,
Б. Срого“.
Б. Срого“.
n
Note: „Поневeж, Дворянская, Б. Срого“ rus =Panevėžys, Bajorų [gatvė], B. Sruoga.
1906–1914 m. Balys Sruoga mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
5
Pseudoniaas Pseudonimas
c
Critical note: Pseudonimas ] cor pro Pseudoniaas, cor m pro a
Pseudonimas
– „Ilgunas“.
6
Su pagarba B. Sruoga
7
P. S. Malonėčiau
parašit,
parašyt,
kokiuo
budu
būdu
siust
siųst
rankraščius.
rankraščius?
8
B. S.
9
M. K.
Čiurlianiui.
Čiurlioniui
10
Saulute
Saulutė
malonei
maloniai
į žemę
žiurejo.
žiūrėjo.
11
Skaistumo pripilta gamta
12
Visa
Visą
šį pasaulį pilnai
usžavejo
užžavėjo
13
Kaip rojus ji buvo miela.
14
Linksmučiai
lakunai
lakūnai
po laukus
čiulbejo,
čiulbėjo,
15
Laimingi svečiai Lietuvos,
16
Ir skardžios
daineles
dainelės
padangėj
skambejo,
skambėjo
17
Apdainavo
gražybės
gražybes
gamtos.
18
L Tik
c
Critical note: Tik ] cor T pro L
Tik
Lietuva verkia, nes
nelaiminga
nelaiminga,
19
Nes ji jau neteko
sunaus
sūnaus,
20
Nes jos jau pailso
sunus
sūnus
maloningas
p
Physical note: [1r] //
maloningas
maloningas

Facsimile Image Placeholder

21
Nes
tokiu
tokių
jai
nebera
nebėra
daugiaus.
22
Oi verkia ji griaudžiai ir balsiai vaitoja,
23
Ir
pleše
plėšia
nuo
kankliu
kanklių
stygas
stygas.
24
Nebero
Nebėra
Čiurlionio…
baisei
Baisiai
ji
dejuoja,
dejuoja
25
Ir laužo
susėmus
susiėmus
rankas
rankas.
26
O jis viens galingas jau guli grabe –
27
Nesespaudžia Nebespaudžia
c
Critical note: Nebespaudžia ] vid ex err Nesespaudžia, cor b pro pri s
Nebespaudžia
jo bėdos tautos,
28
Jau ilsis tam „amžinos laimės name“,
29
Bet…
Jis
jis
neužmirš Lietuvos.
30
Čion ašaros
bėga
bėga,
upeliais sriovena,
31
Čion skurdas
žmoniu
žmonių
prispaustu
prispaustų
32
Ten linksmas jis bus, su
dailę
daile
begivenas,
begyvenąs,
33
Tik
troškim,
trokškim,
kad
laime
laimę
rastu.
rastų.
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio „Prie karsto M. K. Čiurlionio“ ankstyvas variantas, parašytas tuoj po lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties (1911-04-10).
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 437.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 821.
34
Ilgunas
Ilgunas
35
Vabalnikas.
Vabalninkas.
Pernai mes susilau-
36
kem
kėm
naujo klebono kun. Miežinio.
37
Prieš jo
atvažiavima
atvažiavimą
klebonai kiekvie-
38
nais metais, pirmose sausio
dienosę
p
Physical note: [1v] //
dienosę
dienose,

Facsimile Image Placeholder

39
surinkdavo bažnytinį
komiteta
c
Critical note: komitetą ] s l ins te
komitetą
40
del
dėl
apsvarstymo parapijos reika-
41
lų. Tame
komitėtę
komitete
dalivaudavo
dalyvaudavo
42
bažnyčios dešimtininkai.
43
Klebonas atiduoda
atskaita
atskaitą,
kiek
44
surinkta
kaledojant,
kalėdojant,
kiek sumesta
45
šventadieniais ant bažnyčios, kur
46
kiek
išlaista,
išleista,
ko kiek
c
Critical note: kiek ] cor pro ko, cor i pro o
kiek
liko
arbo
arba
truko ? .
c
Critical note: trūko. ] p ver cor interp pro ?
truko.
trūko.
47
Komitetas
nutardavo
nutardavo,
kokiems tik-
48
slams suvartot likusieji pinigai,
49
pa ka
c
Critical note: ką ] cor pro pa
ka
ką
pirkt, kas pataisyt.
50
Prie dabartinio klebono jau komi-
51
teto nebėra, nebereikia, atgijo
52
patvaldyste.
patvaldystė.
Klebonulis sau
53
vienas apsvarsto parapijinius
54
laikraščius reikalus,
c
Critical note: reikalus, ] a ras laikraščius
reikalus,
atskaitos
atskaitas
55
pasilieka sau, pinigus žmonių
56
suvartoja palei
sąvo
savo
norą.
57
Parapijonis
Parapijonys
tuos
c
Critical note: tuo ] cor pro tuos, ras s
tuo
labai
v neuž-
c
Critical note: neuž- ] cor pro v, cor n pro v
neuž-
58
ganėdinti. Il
c
Critical note: ganėdinti. ] p ras Il
ganėdinti.
Jie sako,
kad
p
Physical note: [2r] //
kad

Facsimile Image Placeholder

59
klebonas
noris
norįs
iš tų pinigų (bažny-
60
tines
tinės
kasos) užsimokėt algas savo
61
tarnaitėms.
62
Vienok
keista…..
keista
Ilgunas
Ilgunas
n
Note: Ankstyvas straipsnio variantas.
Publikuotas, redakcijos pataisytas variantas:
„Parapijų reikalai. Vabalninkas. Pernai sulaukėme naujo klebono. Senasai klebonas, būdavo, visados sušaukdavo bažnytinį komitetą. Tame komitete dalyvaudavo bažnytiniai dešimtninkai. Svarstydavo parapijos reikalus. Klebonas atiduodavo atskaitą, kiek surinkta bekalėdojant, kiek sumesta šventadieniais, kiek išleista, kiek liko bažnyčios reikalams ir t. t. Susirinkusieji nutardavo, kam suvartoti likučius, kas pirkti, kas pataisyti. Bet atvažiavo naujas klebonas ir susirinkimų nebėra. Jis pats vienas sprendžia visus reikalus. Parapijonys vis laukia. Ilgunas“, žr.: Ilgunas [Balys Sruoga], „Parapijų reikalai“, in: Lietuvos ūkininkas, 1911, balandžio 28 (gegužio 11), Nr. 17, p. 158.
63
Vabalnikas.
Vabalninkas.
Mūsų miesčiukas labai
64
turtingas
giditojais.
c
Critical note: gydytojais ] cor pro gydytojas, ins i
giditojais.
gydytojais.
Yra
Vienas
vienas
tikras
65
giditojas,
gydytojas
ar
c
Critical note: ir ] vid ex err ar pro ir
ar
ir
feleriai
felčeriai
(vienas židas).
(vienas žydas).
66
I
Į
ligonluti ligonbuti
c
Critical note: ligonbutį ] cor pro ligonluti, cor b pro sec l
ligonbuti
ligonbutį
eina abu lietuviai, bet
67
kaip
vienas
vienas,
taip kitas parsidavę deg-
68
tinei. Atvažiuoja kartą žmogelis
69
pas
vienas,
c
Critical note: vieną ] vid ex err vienas, ras s
viena,
vieną,
tas guli išsitempęs ir
70
sako:
navažiuosiu,
Nevažiuosiu,
pane,
pone,
pilvas sopa.”
71
darisi,
darysi,
reiki
reikia
eit pas
kita.
kitą.
72
Tas tuoj
pažadejo
pažadėjo
važiuot, tik
reike
reikia
73
palaukt, kol
isirenks.
išsirengs.
Zmogelis
Žmogelis
74
čion
lauke
laukia
keleta
keletą
valandu,
valandų,
o ligonis
75
namie miršta. Mat mūsų daktarė-
76
lio besirengiant priragauta
77
degtineles
degtinėlės
ir užmigta ant kė-
78
des.
dės.
virsdamas Virsdamas
c
Critical note: Virsdamas ] cor pro virsdamas, cor V pro min
Virsdamas
nuo kėdės
pabudo
p
Physical note: [2v] //
pabudo
pabudo
n
Note: Neišspausdinta žinutė.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: tamstų ] p ins s l
a1
Line number 4
Critical note: Дворянская ] cor pro дворянская, cor Д pro min
a3
Line number 4
Note: „Поневeж, Дворянская, Б. Срого“ rus =Panevėžys, Bajorų [gatvė], B. Sruoga.
1906–1914 m. Balys Sruoga mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
a1
Line number 5
Critical note: Pseudonimas ] cor pro Pseudoniaas, cor m pro a
a1
Line number 18
Critical note: Tik ] cor T pro L
a1
Line number 20
Physical note: [1r] //
a1
Line number 27
Critical note: Nebespaudžia ] vid ex err Nesespaudžia, cor b pro pri s
a3
Line number 33
Note: Balio Sruogos eilėraščio „Prie karsto M. K. Čiurlionio“ ankstyvas variantas, parašytas tuoj po lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties (1911-04-10).
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 437.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 821.
a1
Line number 38
Physical note: [1v] //
a1
Line number 39
Critical note: komitetą ] s l ins te
a1
Line number 46
Critical note: kiek ] cor pro ko, cor i pro o
a1
Line number 46
Critical note: trūko. ] p ver cor interp pro ?
a1
Line number 49
Critical note: ką ] cor pro pa
a1
Line number 54
Critical note: reikalus, ] a ras laikraščius
a1
Line number 57
Critical note: tuo ] cor pro tuos, ras s
a1
Line number 57
Critical note: neuž- ] cor pro v, cor n pro v
a1
Line number 58
Critical note: ganėdinti. ] p ras Il
a1
Line number 58
Physical note: [2r] //
a3
Line number 62
Note: Ankstyvas straipsnio variantas.
Publikuotas, redakcijos pataisytas variantas:
„Parapijų reikalai. Vabalninkas. Pernai sulaukėme naujo klebono. Senasai klebonas, būdavo, visados sušaukdavo bažnytinį komitetą. Tame komitete dalyvaudavo bažnytiniai dešimtninkai. Svarstydavo parapijos reikalus. Klebonas atiduodavo atskaitą, kiek surinkta bekalėdojant, kiek sumesta šventadieniais, kiek išleista, kiek liko bažnyčios reikalams ir t. t. Susirinkusieji nutardavo, kam suvartoti likučius, kas pirkti, kas pataisyti. Bet atvažiavo naujas klebonas ir susirinkimų nebėra. Jis pats vienas sprendžia visus reikalus. Parapijonys vis laukia. Ilgunas“, žr.: Ilgunas [Balys Sruoga], „Parapijų reikalai“, in: Lietuvos ūkininkas, 1911, balandžio 28 (gegužio 11), Nr. 17, p. 158.
a1
Line number 64
Critical note: gydytojais ] cor pro gydytojas, ins i
a1
Line number 65
Critical note: ir ] vid ex err ar pro ir
a1
Line number 66
Critical note: ligonbutį ] cor pro ligonluti, cor b pro sec l
a1
Line number 69
Critical note: vieną ] vid ex err vienas, ras s
a1
Line number 78
Critical note: Virsdamas ] cor pro virsdamas, cor V pro min
a1
Line number 78
Physical note: [2v] //
a3
Line number 78
Note: Neišspausdinta žinutė.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1911_04_18_lur_1r.jpgX (Close panel)
image
1911_04_18_lur_1v.jpgX (Close panel)
image
1911_04_18_lur_2r.jpgX (Close panel)
image
1911_04_18_lur_2v.jpgX (Close panel)
image