„Aušrinės“ redakcijai, 1913-01-01

X (Close panel) Bibliographic Information

„Aušrinės“ redakcijai, 1913-01-01

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 21, b. 1058. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Balio Sruogos biografiją, turinį, priedą. Rašyta 21,9×18,0 cm plono, gelstelėjusio, pailgais langeliais, plėšto popieriaus su vandenženkliais (karūnos, ornamento fragmentas, neįskaitomas užrašas, 8 vertikalios juostos) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į dvi dalis žymės). Dėmėta (rudos dėmės). Signatūra pieštuku kita ranka: „A“ R-1058“. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1913-01-01: Genetinis
  • Witness a2: 1913-01-01: Diplomatinis
  • Witness a3: 1913-01-01: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas „Aušrinės“ redakcijai, iš Panevėžio – į Vilnių, 1913-01-01, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1913_01_01_ausrines_red.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Gerbiamoji Redakcija!
1
Gerbiamoji Redakcija!
Gerbiamoji Redakcija!
n
Note: Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.
2
Aš siunčiau jums „Gyvenimo
Verpetuos“
verpetuos“
ir „Auštantį
3
hymną“
himną“
ir
nežinau
nežinau,
ar gavote, ar ne. Taipogi per
kalėdas Kalėdas
c
Critical note: Kalėdas ] cor pro kalėdas, cor K pro min
Kalėdas
4
rašiau laišką ir prašiau
tris Tris
c
Critical note: Tris ] cor pro tris, cor T pro min
„Tris
mirtis“
mirtis“
n
Note: Balio Sruogos poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie Balio Sruogos kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. Balys Sruoga, Auštantis himnas, in: LMAVB RS, f. 12, b. 291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597. Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
atiduoti
„Naujienoms“.
„Naujienoms“.
n
Note: Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis.
5
Jus
Jūs
nei
a į
c
Critical note: į ] cor pro a
į
vieną neatsakėte.
Nežinau
Nežinau,
ar gavote ką
6
nors, ar ne. Jeigu jums netiks (nei „Aušrinei“) „Gyvenimo
7
verpetuos“ ir „Auštantis
hymnas“,
himnas“,
tai prašyčia viską
8
atiduoti
draugijai Draugijai “.
c
Critical note: Draugijai ] cor pro draugijai, cor D pro min
„Draugijai“.
„Draugijai“.
n
Note: Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas).
9
Su tikra pagarba
10
Boleslovas
Sruoga.
Sruoga
11
P. S. Mano
adresas.
adresas:
12
„Поневѣж,
„Поневeж,
Дворянская,
13
Болеслову
Срого“
Срого“.
n
Note: „Поневeж, Дворянская, / Болеслову Срого“ rus =Panevėžys, Dvorianskaja [gatvė], / Baliui Sruogai. Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Gerbiamoji Redakcija!
1
Gerbiamoji Redakcija!
Gerbiamoji Redakcija!
n
Note: Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.
2
Aš siunčiau jums „Gyvenimo
Verpetuos“
verpetuos“
ir „Auštantį
3
hymną“
himną“
ir
nežinau
nežinau,
ar gavote, ar ne. Taipogi per
kalėdas Kalėdas
c
Critical note: Kalėdas ] cor pro kalėdas, cor K pro min
Kalėdas
4
rašiau laišką ir prašiau
tris Tris
c
Critical note: Tris ] cor pro tris, cor T pro min
„Tris
mirtis“
mirtis“
n
Note: Balio Sruogos poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie Balio Sruogos kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. Balys Sruoga, Auštantis himnas, in: LMAVB RS, f. 12, b. 291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597. Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
atiduoti
„Naujienoms“.
„Naujienoms“.
n
Note: Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis.
5
Jus
Jūs
nei
a į
c
Critical note: į ] cor pro a
į
vieną neatsakėte.
Nežinau
Nežinau,
ar gavote ką
6
nors, ar ne. Jeigu jums netiks (nei „Aušrinei“) „Gyvenimo
7
verpetuos“ ir „Auštantis
hymnas“,
himnas“,
tai prašyčia viską
8
atiduoti
draugijai Draugijai “.
c
Critical note: Draugijai ] cor pro draugijai, cor D pro min
„Draugijai“.
„Draugijai“.
n
Note: Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas).
9
Su tikra pagarba
10
Boleslovas
Sruoga.
Sruoga
11
P. S. Mano
adresas.
adresas:
12
„Поневѣж,
„Поневeж,
Дворянская,
13
Болеслову
Срого“
Срого“.
n
Note: „Поневeж, Дворянская, / Болеслову Срого“ rus =Panevėžys, Dvorianskaja [gatvė], / Baliui Sruogai. Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Gerbiamoji Redakcija!
1
Gerbiamoji Redakcija!
Gerbiamoji Redakcija!
n
Note: Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.
2
Aš siunčiau jums „Gyvenimo
Verpetuos“
verpetuos“
ir „Auštantį
3
hymną“
himną“
ir
nežinau
nežinau,
ar gavote, ar ne. Taipogi per
kalėdas Kalėdas
c
Critical note: Kalėdas ] cor pro kalėdas, cor K pro min
Kalėdas
4
rašiau laišką ir prašiau
tris Tris
c
Critical note: Tris ] cor pro tris, cor T pro min
„Tris
mirtis“
mirtis“
n
Note: Balio Sruogos poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie Balio Sruogos kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. Balys Sruoga, Auštantis himnas, in: LMAVB RS, f. 12, b. 291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597. Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
atiduoti
„Naujienoms“.
„Naujienoms“.
n
Note: Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis.
5
Jus
Jūs
nei
a į
c
Critical note: į ] cor pro a
į
vieną neatsakėte.
Nežinau
Nežinau,
ar gavote ką
6
nors, ar ne. Jeigu jums netiks (nei „Aušrinei“) „Gyvenimo
7
verpetuos“ ir „Auštantis
hymnas“,
himnas“,
tai prašyčia viską
8
atiduoti
draugijai Draugijai “.
c
Critical note: Draugijai ] cor pro draugijai, cor D pro min
„Draugijai“.
„Draugijai“.
n
Note: Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas).
9
Su tikra pagarba
10
Boleslovas
Sruoga.
Sruoga
11
P. S. Mano
adresas.
adresas:
12
„Поневѣж,
„Поневeж,
Дворянская,
13
Болеслову
Срого“
Срого“.
n
Note: „Поневeж, Дворянская, / Болеслову Срого“ rus =Panevėžys, Dvorianskaja [gatvė], / Baliui Sruogai. Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number 1
Note: Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.
a1
Line number 3
Critical note: Kalėdas ] cor pro kalėdas, cor K pro min
a1
Line number 4
Critical note: Tris ] cor pro tris, cor T pro min
a3
Line number 4
Note: Balio Sruogos poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie Balio Sruogos kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. Balys Sruoga, Auštantis himnas, in: LMAVB RS, f. 12, b. 291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597. Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
a3
Line number 4
Note: Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis.
a1
Line number 5
Critical note: į ] cor pro a
a1
Line number 8
Critical note: Draugijai ] cor pro draugijai, cor D pro min
a3
Line number 8
Note: Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas).
a3
Line number 13
Note: „Поневeж, Дворянская, / Болеслову Срого“ rus =Panevėžys, Dvorianskaja [gatvė], / Baliui Sruogai. Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1913_01_01_ausrines_red_1r.jpgX (Close panel)
image
1913_01_01_ausrines_red_1v.jpgX (Close panel)
image