Liudui Girai, 1913-11-25

X (Close panel) Bibliographic Information

Liudui Girai, 1913-11-25

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 13, b. 1630. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudus, adresą. Rašyta 9,0×14,0 cm rusiškame atvirlaiškio blanke – gelsvoje kortelėje su raudonu spausdintu užrašu „[ПОЧТОВАЯ] [КАРТ]ОЧКА“ (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Spausdinti: trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu, vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Rusiški pašto spaudai: išsiuntimo – Panevėžys, [19]13-11-25, gavimo – [Vil]nius. Numeruota pieštuku kita ranka: „130“, „132“, „156“. Dėmėta. Aplankstyta. Pažeista, viršutinė dalis nuplėšta. Vytauto Sirijos Giros nuosavybė. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI, f. 53, b. 1288, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1913-11-25: Genetinis
  • Witness a2: 1913-11-25: Diplomatinis
  • Witness a3: 1913-11-25: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis tekstas (diplomatinis perrašas), minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas tekstas (redaguotas variantas).

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Liudui Girai, iš Panevėžio – į Vilnių, 1913-11-25, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1913_11_25_lg.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); atvirlaiškio pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Šiemet
a
Вильна.
b
Богодѣльный
Богодeльный
пер. No 4, кв. 2
c
В ред. газ.
„Viltis“
„Viltis“
n
Note: Вильна. / Богодeльный пер. No 4, кв. 2 / В ред. газ. „Viltis“ rus =Vilnius. / Prieglaudos sk[ersgatvis] Nr. 4, 2 b[utas] / Laik[raščio] „Viltis“ red[akcijai].
d
Viešpačiui
Liūdui Girai
c
Critical note: Liudui Girai ] not lin curv
p
Physical note: [1r] //
Liūdui Girai
Liudui Girai
n
Note: Asmenvardis pavingiuotas.

Facsimile Image Placeholder

1
Šiemet
c
Critical note: Šiemet ] def t, p def txt, rest [baigdami] [mo-]
Šiemet
Šiemet [baigdami] [mo-]
2
kyklą sumanėme
suv
c
Critical note: suv ] def ver, rest suv[aidinti], p def txt et interp[,]
suv
suv[aidinti] […],
3
nutarę vaidinti
„Intelegen
c
Critical note: „Inteligen[tus][“] ] def txt et si p ver
„Intelegen
„Inteligen[tus],
n
Note: Balys Sruoga, tuo metu Panevėžio realinės mokyklos šeštos klasės mokinys, bendradarbiavo dramos bei muzikos mėgėjų draugijoje „Aidas“. 1913 m. Panevėžyje Balys Sruoga kartu su kitais mokiniais planavo organizuoti renginį, iš pradžių norėjo vaidinti D. Švenko 4 veiksmų komediją Inteligentai, arba Parinktieji žmonės.
4
silpnutis ir mūsų dvasiai neatsakąs. Dabar pasirinko-
5
me
Puidos
c
Critical note: Puidos ] a ras siet p ras si
Puidos
Puidos
n
Note: Kazio Puidos triveiksmė drama Undinė (1911). „Puida dramoje Undinė svarsto lietuvių atgimimo laikais aktualią problematiką – lietuvis veda kitatautę ir pamiršta tėvynę“ (plačiau žr. Aušra Martišiūtė, Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 255–258).
„Undinę“.
Todel
Todėl
ir kreipiuosiu prie
Gerb.,
Gerb.,
n
Note: Gerb[iamojo].
Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, publicistas, vertėjas. Tuo metu dirbo dienraščio „Viltis“ redakcijoje.
6
kad gavus
pavėlyjimą
pavėlijimą
vaidinti. Ar nebūtų galima pavė-
7
lyt be
honoraro.
honoraro?
Kaipo mokiniai, pinigų neturime
8
ir sunku mums būtų su atsilyginimu… Taipogi
9
ar galima tikėties leidimą gausiant? Kas rei-
10
kėtų daryti, kad jį gavus? Girdėjau, kad
Utėnoje
Utenoje
11
vaidino
„Ne-sau
„Ne sau
žmones“.
žmones“.
n
Note: Vydūno (1868–1953), rašytojo, filosofo, Rytų Prūsijos kultūros veikėjo, trilogijos Prabočių šešėliai (1900–1908) antroji dalis – drama „Ne sau žmonės“.
Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, prisidėdavo, siūlydamas idėjas, rengiant vadinamuosius lietuviškus vakarus, susidėdavusius iš dviejų dalių – vaidinimo ir šokių. 1913 m. Balys Sruoga „organizavo Vydūno dramos „Ne sau žmonės“ mėgėjišką pastatymą, bet toliau repeticijų, kurios vyko, rodos, daktaro Venslovo namuose, Ramygalos gatvėje, tas dalykas kažkodėl nepajudėjo“ („[Juozo Urbšio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 66).
Kaip ten
leidimo
leidimą
gavo?
12
Laukiu atsako.
13
Su pagarba
14
Balys
Sruoga
p
Physical note: [1v] //
Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Šiemet
a
Вильна.
b
Богодѣльный
Богодeльный
пер. No 4, кв. 2
c
В ред. газ.
„Viltis“
„Viltis“
n
Note: Вильна. / Богодeльный пер. No 4, кв. 2 / В ред. газ. „Viltis“ rus =Vilnius. / Prieglaudos sk[ersgatvis] Nr. 4, 2 b[utas] / Laik[raščio] „Viltis“ red[akcijai].
d
Viešpačiui
Liūdui Girai
c
Critical note: Liudui Girai ] not lin curv
p
Physical note: [1r] //
Liūdui Girai
Liudui Girai
n
Note: Asmenvardis pavingiuotas.

Facsimile Image Placeholder

1
Šiemet
c
Critical note: Šiemet ] def t, p def txt, rest [baigdami] [mo-]
Šiemet
Šiemet [baigdami] [mo-]
2
kyklą sumanėme
suv
c
Critical note: suv ] def ver, rest suv[aidinti], p def txt et interp[,]
suv
suv[aidinti] […],
3
nutarę vaidinti
„Intelegen
c
Critical note: „Inteligen[tus][“] ] def txt et si p ver
„Intelegen
„Inteligen[tus],
n
Note: Balys Sruoga, tuo metu Panevėžio realinės mokyklos šeštos klasės mokinys, bendradarbiavo dramos bei muzikos mėgėjų draugijoje „Aidas“. 1913 m. Panevėžyje Balys Sruoga kartu su kitais mokiniais planavo organizuoti renginį, iš pradžių norėjo vaidinti D. Švenko 4 veiksmų komediją Inteligentai, arba Parinktieji žmonės.
4
silpnutis ir mūsų dvasiai neatsakąs. Dabar pasirinko-
5
me
Puidos
c
Critical note: Puidos ] a ras siet p ras si
Puidos
Puidos
n
Note: Kazio Puidos triveiksmė drama Undinė (1911). „Puida dramoje Undinė svarsto lietuvių atgimimo laikais aktualią problematiką – lietuvis veda kitatautę ir pamiršta tėvynę“ (plačiau žr. Aušra Martišiūtė, Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 255–258).
„Undinę“.
Todel
Todėl
ir kreipiuosiu prie
Gerb.,
Gerb.,
n
Note: Gerb[iamojo].
Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, publicistas, vertėjas. Tuo metu dirbo dienraščio „Viltis“ redakcijoje.
6
kad gavus
pavėlyjimą
pavėlijimą
vaidinti. Ar nebūtų galima pavė-
7
lyt be
honoraro.
honoraro?
Kaipo mokiniai, pinigų neturime
8
ir sunku mums būtų su atsilyginimu… Taipogi
9
ar galima tikėties leidimą gausiant? Kas rei-
10
kėtų daryti, kad jį gavus? Girdėjau, kad
Utėnoje
Utenoje
11
vaidino
„Ne-sau
„Ne sau
žmones“.
žmones“.
n
Note: Vydūno (1868–1953), rašytojo, filosofo, Rytų Prūsijos kultūros veikėjo, trilogijos Prabočių šešėliai (1900–1908) antroji dalis – drama „Ne sau žmonės“.
Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, prisidėdavo, siūlydamas idėjas, rengiant vadinamuosius lietuviškus vakarus, susidėdavusius iš dviejų dalių – vaidinimo ir šokių. 1913 m. Balys Sruoga „organizavo Vydūno dramos „Ne sau žmonės“ mėgėjišką pastatymą, bet toliau repeticijų, kurios vyko, rodos, daktaro Venslovo namuose, Ramygalos gatvėje, tas dalykas kažkodėl nepajudėjo“ („[Juozo Urbšio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 66).
Kaip ten
leidimo
leidimą
gavo?
12
Laukiu atsako.
13
Su pagarba
14
Balys
Sruoga
p
Physical note: [1v] //
Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Šiemet
a
Вильна.
b
Богодѣльный
Богодeльный
пер. No 4, кв. 2
c
В ред. газ.
„Viltis“
„Viltis“
n
Note: Вильна. / Богодeльный пер. No 4, кв. 2 / В ред. газ. „Viltis“ rus =Vilnius. / Prieglaudos sk[ersgatvis] Nr. 4, 2 b[utas] / Laik[raščio] „Viltis“ red[akcijai].
d
Viešpačiui
Liūdui Girai
c
Critical note: Liudui Girai ] not lin curv
p
Physical note: [1r] //
Liūdui Girai
Liudui Girai
n
Note: Asmenvardis pavingiuotas.

Facsimile Image Placeholder

1
Šiemet
c
Critical note: Šiemet ] def t, p def txt, rest [baigdami] [mo-]
Šiemet
Šiemet [baigdami] [mo-]
2
kyklą sumanėme
suv
c
Critical note: suv ] def ver, rest suv[aidinti], p def txt et interp[,]
suv
suv[aidinti] […],
3
nutarę vaidinti
„Intelegen
c
Critical note: „Inteligen[tus][“] ] def txt et si p ver
„Intelegen
„Inteligen[tus],
n
Note: Balys Sruoga, tuo metu Panevėžio realinės mokyklos šeštos klasės mokinys, bendradarbiavo dramos bei muzikos mėgėjų draugijoje „Aidas“. 1913 m. Panevėžyje Balys Sruoga kartu su kitais mokiniais planavo organizuoti renginį, iš pradžių norėjo vaidinti D. Švenko 4 veiksmų komediją Inteligentai, arba Parinktieji žmonės.
4
silpnutis ir mūsų dvasiai neatsakąs. Dabar pasirinko-
5
me
Puidos
c
Critical note: Puidos ] a ras siet p ras si
Puidos
Puidos
n
Note: Kazio Puidos triveiksmė drama Undinė (1911). „Puida dramoje Undinė svarsto lietuvių atgimimo laikais aktualią problematiką – lietuvis veda kitatautę ir pamiršta tėvynę“ (plačiau žr. Aušra Martišiūtė, Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 255–258).
„Undinę“.
Todel
Todėl
ir kreipiuosiu prie
Gerb.,
Gerb.,
n
Note: Gerb[iamojo].
Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, publicistas, vertėjas. Tuo metu dirbo dienraščio „Viltis“ redakcijoje.
6
kad gavus
pavėlyjimą
pavėlijimą
vaidinti. Ar nebūtų galima pavė-
7
lyt be
honoraro.
honoraro?
Kaipo mokiniai, pinigų neturime
8
ir sunku mums būtų su atsilyginimu… Taipogi
9
ar galima tikėties leidimą gausiant? Kas rei-
10
kėtų daryti, kad jį gavus? Girdėjau, kad
Utėnoje
Utenoje
11
vaidino
„Ne-sau
„Ne sau
žmones“.
žmones“.
n
Note: Vydūno (1868–1953), rašytojo, filosofo, Rytų Prūsijos kultūros veikėjo, trilogijos Prabočių šešėliai (1900–1908) antroji dalis – drama „Ne sau žmonės“.
Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, prisidėdavo, siūlydamas idėjas, rengiant vadinamuosius lietuviškus vakarus, susidėdavusius iš dviejų dalių – vaidinimo ir šokių. 1913 m. Balys Sruoga „organizavo Vydūno dramos „Ne sau žmonės“ mėgėjišką pastatymą, bet toliau repeticijų, kurios vyko, rodos, daktaro Venslovo namuose, Ramygalos gatvėje, tas dalykas kažkodėl nepajudėjo“ („[Juozo Urbšio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 66).
Kaip ten
leidimo
leidimą
gavo?
12
Laukiu atsako.
13
Su pagarba
14
Balys
Sruoga
p
Physical note: [1v] //
Sruoga
X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number c
Note: Вильна. / Богодeльный пер. No 4, кв. 2 / В ред. газ. „Viltis“ rus =Vilnius. / Prieglaudos sk[ersgatvis] Nr. 4, 2 b[utas] / Laik[raščio] „Viltis“ red[akcijai].
a1
Line number d
Critical note: Liudui Girai ] not lin curv
a1
Line number d
Physical note: [1r] //
a3
Line number d
Note: Asmenvardis pavingiuotas.
a1
Line number 1
Critical note: Šiemet ] def t, p def txt, rest [baigdami] [mo-]
a1
Line number 2
Critical note: suv ] def ver, rest suv[aidinti], p def txt et interp[,]
a1
Line number 3
Critical note: „Inteligen[tus][“] ] def txt et si p ver
a3
Line number 3
Note: Balys Sruoga, tuo metu Panevėžio realinės mokyklos šeštos klasės mokinys, bendradarbiavo dramos bei muzikos mėgėjų draugijoje „Aidas“. 1913 m. Panevėžyje Balys Sruoga kartu su kitais mokiniais planavo organizuoti renginį, iš pradžių norėjo vaidinti D. Švenko 4 veiksmų komediją Inteligentai, arba Parinktieji žmonės.
a1
Line number 5
Critical note: Puidos ] a ras siet p ras si
a3
Line number 5
Note: Kazio Puidos triveiksmė drama Undinė (1911). „Puida dramoje Undinė svarsto lietuvių atgimimo laikais aktualią problematiką – lietuvis veda kitatautę ir pamiršta tėvynę“ (plačiau žr. Aušra Martišiūtė, Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 255–258).
a3
Line number 5
Note: Gerb[iamojo].
Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, publicistas, vertėjas. Tuo metu dirbo dienraščio „Viltis“ redakcijoje.
a3
Line number 11
Note: Vydūno (1868–1953), rašytojo, filosofo, Rytų Prūsijos kultūros veikėjo, trilogijos Prabočių šešėliai (1900–1908) antroji dalis – drama „Ne sau žmonės“.
Balys Sruoga, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, prisidėdavo, siūlydamas idėjas, rengiant vadinamuosius lietuviškus vakarus, susidėdavusius iš dviejų dalių – vaidinimo ir šokių. 1913 m. Balys Sruoga „organizavo Vydūno dramos „Ne sau žmonės“ mėgėjišką pastatymą, bet toliau repeticijų, kurios vyko, rodos, daktaro Venslovo namuose, Ramygalos gatvėje, tas dalykas kažkodėl nepajudėjo“ („[Juozo Urbšio atsiminimai apie Balį Sruogą]“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 66).
a1
Line number 14
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1913_11_25_lg_1r.jpgX (Close panel)
image
1913_11_25_lg_1v.jpgX (Close panel)
image