Juozapui Sruogai, 1915-03-17

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozapui Sruogai, 1915-03-17

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: BVSNM, 766, BVSNM, ER1 4558. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudus, Juozapo Sruogos adresą. Rašyta 13,7×8,7 cm Lietuvių dailės draugijos išleistame atvirlaiškio blanke – gelsvoje kortelėje su juodu spausdintu užrašu „LAIŠKELIS / CARTE POSTALE“ (1v) parkeriu (juodu rašalu). Rusiški pašto spaudai – išsiuntimo: Petrogradas, [19]15-03-[1]7, gavimo: V[aršuva], [19]15-03-21. Kiti spaudai: rusiškas Varšuvos ligoninės, lietuviškas B. Sruogos muziejaus. Užklijuotas raudonas trijų kapeikų vertės carinės Rusijos pašto ženklas. Pažymos kitomis rankomis: storu raudonu pieštuku – „6“, paprastu pieštuku – signatūra, skaičius „172“. 1r – M. K. Čiurlionio paveikslo „Preliudium“ reprodukcija. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1976 m. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1915-03-17: Diplomatinis
  • Witness a2: 1915-03-17: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria du tekstų variantai: autorinį rašymo procesą parodantis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus leidimą (tel.: (8 37) 73 04 74, B. Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, el. paštas: b.sruoga@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Petrogrado – į Varšuvą, 1915-03-17, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1915_03_17_js.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi du sluoksniai: diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juožapai!
Mielas Juozapai!
a
Варшава
Варшава
b
Лазарет в Рим-
c
ской
гостиницѣ
гостиницe
d
Его
Благорoдiю
Благорoдию
e
I-му прапорщ.
f
J. Срого.
J. Срого.
n
Note: Варшава / Лазарет в Римской гостиницe / Его Благорoдию / I-му прапорщ. / J. Срого. rus =Varšuva / Ligoninė Romos viešbutyje / Jo kilnybei / I-ajam praporšč[ikui] / J[uozapui] Sruogai.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas Juožapai!
Mielas Juozapai!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu praporščikas (turėjo karinį laipsnį tarp seržanto ir karininko). Baigęs karo mokyklą, buvo pašauktas į karą. 1914 metų pabaigoje labai sunkiai sužeistas prie Varšuvos. Atleistas kaip kariuomenei visai nebetinkamas: „peršauta krūtinė (su pūliuojančiu pleuritu), sutriuškinta dešiniojo peties lopetėlė (peties sąnario ankilozė) ir suaugimai krūtinės ląstoje“ (Juozapo Sruogos laiškas Baliui Sruogai, 1938, in: LLTI BR, f. 53, b. 858, l. 1r–v).
„Juozo sveikata buvo silpna – Didžiajame kare jį smarkiai sužeidė patrankos sviedinio skeveldros. Man yra rodęs, kiek nugaroje trūksta mėsos ir kaulų“ (Mikalojus Lomanas, „Apie Balio Sruogos senelius ir prosenelius“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 20).
2
Buciuoju
Bučiuoju
tave svei-
3
kindamas vardo die-
4
noje.
noje.
n
Note: Juozapinės – kiekvieną kovo mėn. 19 d. vykstanti pavasario sveikinimo šventė, pavadinta Šv. Juozapo garbei.
Kuogreiciausia
Kuo greičiausiai
5
iš giti!
išgyti!
Kuoveikiausia
Kuo veikiausiai
6
pasveikėti! Nors vardo
7
diena praleisti be
8
skausmo!
9
br.
Br.
Balis
p
Physical note: [1v] //
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, studentas. 1915-03-11 buvo atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado imperatoriškojo miškų instituto, kur studijavo nuo 1914-09-01.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juožapai!
Mielas Juozapai!
a
Варшава
Варшава
b
Лазарет в Рим-
c
ской
гостиницѣ
гостиницe
d
Его
Благорoдiю
Благорoдию
e
I-му прапорщ.
f
J. Срого.
J. Срого.
n
Note: Варшава / Лазарет в Римской гостиницe / Его Благорoдию / I-му прапорщ. / J. Срого. rus =Varšuva / Ligoninė Romos viešbutyje / Jo kilnybei / I-ajam praporšč[ikui] / J[uozapui] Sruogai.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas Juožapai!
Mielas Juozapai!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu praporščikas (turėjo karinį laipsnį tarp seržanto ir karininko). Baigęs karo mokyklą, buvo pašauktas į karą. 1914 metų pabaigoje labai sunkiai sužeistas prie Varšuvos. Atleistas kaip kariuomenei visai nebetinkamas: „peršauta krūtinė (su pūliuojančiu pleuritu), sutriuškinta dešiniojo peties lopetėlė (peties sąnario ankilozė) ir suaugimai krūtinės ląstoje“ (Juozapo Sruogos laiškas Baliui Sruogai, 1938, in: LLTI BR, f. 53, b. 858, l. 1r–v).
„Juozo sveikata buvo silpna – Didžiajame kare jį smarkiai sužeidė patrankos sviedinio skeveldros. Man yra rodęs, kiek nugaroje trūksta mėsos ir kaulų“ (Mikalojus Lomanas, „Apie Balio Sruogos senelius ir prosenelius“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 20).
2
Buciuoju
Bučiuoju
tave svei-
3
kindamas vardo die-
4
noje.
noje.
n
Note: Juozapinės – kiekvieną kovo mėn. 19 d. vykstanti pavasario sveikinimo šventė, pavadinta Šv. Juozapo garbei.
Kuogreiciausia
Kuo greičiausiai
5
iš giti!
išgyti!
Kuoveikiausia
Kuo veikiausiai
6
pasveikėti! Nors vardo
7
diena praleisti be
8
skausmo!
9
br.
Br.
Balis
p
Physical note: [1v] //
Balys
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, studentas. 1915-03-11 buvo atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado imperatoriškojo miškų instituto, kur studijavo nuo 1914-09-01.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a2
Line number f
Note: Варшава / Лазарет в Римской гостиницe / Его Благорoдию / I-му прапорщ. / J. Срого. rus =Varšuva / Ligoninė Romos viešbutyje / Jo kilnybei / I-ajam praporšč[ikui] / J[uozapui] Sruogai.
a2
Line number 1
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu praporščikas (turėjo karinį laipsnį tarp seržanto ir karininko). Baigęs karo mokyklą, buvo pašauktas į karą. 1914 metų pabaigoje labai sunkiai sužeistas prie Varšuvos. Atleistas kaip kariuomenei visai nebetinkamas: „peršauta krūtinė (su pūliuojančiu pleuritu), sutriuškinta dešiniojo peties lopetėlė (peties sąnario ankilozė) ir suaugimai krūtinės ląstoje“ (Juozapo Sruogos laiškas Baliui Sruogai, 1938, in: LLTI BR, f. 53, b. 858, l. 1r–v).
„Juozo sveikata buvo silpna – Didžiajame kare jį smarkiai sužeidė patrankos sviedinio skeveldros. Man yra rodęs, kiek nugaroje trūksta mėsos ir kaulų“ (Mikalojus Lomanas, „Apie Balio Sruogos senelius ir prosenelius“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 20).
a2
Line number 4
Note: Juozapinės – kiekvieną kovo mėn. 19 d. vykstanti pavasario sveikinimo šventė, pavadinta Šv. Juozapo garbei.
a1
Line number 9
Physical note: [1v] //
a2
Line number 9
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, studentas. 1915-03-11 buvo atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado imperatoriškojo miškų instituto, kur studijavo nuo 1914-09-01.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1915_03_17_js_1r.jpgX (Close panel)
image
1915_03_17_js_1v_a.jpgX (Close panel)
image
1915_03_17_js_1v_b.jpgX (Close panel)
image