Valerijai Čiurlionytei, 1915-04-07

X (Close panel) Bibliographic Information

Valerijai Čiurlionytei, 1915-04-07

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 153, b. 1094. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudą, Valerijos Čiurlionytės adresą. Rašyta 9,1×14,2 cm rusiškame atvirlaiškio blanke – gelsvoje kortelėje su raudonu spausdintu užrašu „ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА“ (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Spausdinti: trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu, vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Rusiškas pašto spaudas – išsiuntimo: Petrogradas, [19]15-04-07. Numeruota pieštuku kita ranka: „Nr. 20“. Dėmėta. Kampai aplankstyti, apspurę. Mašinraščiai: VUB RS, f. 153, b. 1096, l. 1 (Valerijos Čiurlionytės nuorašas), LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 8 (Algio Samulionio nuorašas). Publikuota (iš mašinraščio, nepalyginus su rankraščiu), in: Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 385. Skelbiama iš autografo (patikslinta publikuoto teksto šifruotė).

Witness List

  • Witness a1: 1915-04-07: Genetinis
  • Witness a2: 1915-04-07: Diplomatinis
  • Witness a3: 1915-04-07: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, Petrogradas, 1915-04-07, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1915_04_07_vc.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Genetiniame atvirlaiškio tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Taigi, matai. Kaip Tamista
a
Здѣсь
Здeсь
b
Усачев пер.
5
5,
кв. 30
c
Mlle
d
В. Чурлянис
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянис
В. Чурлянис
n
Note: Здeсь / Усачев пер. 5, кв. 30 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Čia [Petrogradas] / Isačevo sk[ersgatvis] 5, b[utas] 30 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.

Facsimile Image Placeholder

1
Taigi, matai. Kaip
Tamista
Tamista
n
Note: Valerija Čiurlionytė (1886–1982), artima Balio Sruogos draugė Petrogrado ir Maskvos laikotarpiu (1915–1917), dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir muzikologės Jadvygos Čiurlionytės sesuo. Tuo metu ji dar buvo moksleivė: „1915–1917 m. vidurinio mokslo medžiagą Valerija Maskvoje mokėsi privačiai“ („Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Gyvenimo ir darbų eskizai“, in: Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 34).
Valerija Čiurlionytė aktyviai dalyvavo Maskvoje veikusioje Lietuvių studentų draugijoje. „Tai buvo ir lietuviškos dvasios kultūros centras, skatinęs siekti mokslo. Valerija buvo įstojusi į šią draugiją, atrodo, dirbo jos valdyboje ir gavo stipendiją. Dvasinis organizacijos vadovas buvo Jurgis Baltrušaitis“ (Ibid., p. 34–35).
„Tuo metu Balys draugavo su mano seserim Valerija. Mano sesuo Valerija buvo labai gyva, darbšti energinga mergiotė. Turtinga vaizduotė, kupina įvairių sumanymų, ji mokėjo kasdienybę paversti sekmadieniu. Ją pravardžiavo „iškilmingąja“. Nors ji turėjo daug draugų, tačiau Balys buvo artimiausias“ (Jadvyga Čiurlionytė, Kasdieniniai darbai, Vilnius: Vaga, 1984, p. 164).
2
suzinojai,
sužinojai,
kad
n
Note: Balys Sruoga tuo metu buvo neseniai atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado Miškų instituto, rengėsi laikyti lotynų kalbos egzaminą, reikalingą, kad galėtų toliau studijuoti Petrogrado universiteto Istorijos-filologijos fakultete literatūrą.
buvau in
Tamista
Tamistą
3
nuvikes?
nuvykęs?
Dabar gi galėsiu
nuvikti
nuvykti
4
ne
ankcciau anksciau
c
Critical note: anksčiau ] vid ex err ankcciau, cor s pro pri c
anksciau
anksčiau
penktadienio, bet ir tai
5
nezinau
nežinau,
ar
paviks.
pavyks.
Jei Tamista
6
turi
reikala
reikalą
ir aš galėtau kuo nors
7
padėti, tai
but
būt
gerai, kad Tamista
8
parašitai
parašytai
laiškuti
laiškutį
man.
9
Spaudziu
Spaudžiu
ranka
ranką.
10
Balis Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] vid ex err Balis Sruoga, sign
Balis Sruoga
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

11
Jei
reikalas
reikalas
n
Note: Atvirlaiškio mašinraštyje (nuoraše) paprastu pieštuku Valerija Čiurlionytė įrašė: „[R]eikalas buvo nuo [Stasio] Šilingo laiškas“.
Vėliau Valerija Čiurlionytė apie pirmąjį susitikimą su Baliu Sruoga rašė:
„Su Sruoga susipažinau dar nesibaigus Didžiajam karui. Atsimenu, lankiau šeštą klasę. S. Šilingas buvo prašęs manęs perduoti Sruogai laišką ir pagloboti jį. Aš pati tada turėjau globėją, kuris padėjo man nueiti į studentų valgyklą susitikti su Sruoga.
Įeina būrelis studentų, globėjas man sako: „Tas, tas…“ Pasirodo aukšta, liesa, truputį sulinkusi žmogysta ilgais plaukais, po kaklu parištas didelis kaspinas (mėlynas su baltais taškais). Aš klausiu: „Kas čia per čiučela?“ – „Taigi tavo ieškomas Sruoga“, – atsako man.
Negali būti! Tiek man buvo prišnekėta gražaus, o aš tokį baidyklę matau. Na, priėjau prie jo, padaviau laišką, jis padėkojo ir nuėjo sau. Džiaugiausi, kad nereikėjo kalbėtis (plačiau žr. „[Valerijos Čiurlionytės-Karužienės atsiminimai apie Balį Sruogą]“,in: Balys Didysis, sudarė ir parengė Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 97–98).
ne skubus,
neskubus,
tai
12
gal
šeštadieni
šeštadienį
lietuviu
lietuvių
vakare
13
pasimatisiva.
pasimatysiva
(Маховая 33,
(Маховая 33,
n
Note: Маховая 33 rus =Machovaja 33.
prad.
9 8
c
Critical note: 8 ] cor pro 9
8
v. v.)
p
Physical note: [1v] //
v. v.)
v. v..
n
Note: „Jei reikalas neskubus, tai gal šeštadienį lietuvių vakare pasimatysiva (Маховая 33, prad[žia] 8 v[alandą] v[akaro].“ Sakinys, kurį Balys Sruoga vertikaliai prirašė atvirlaiškio antros pusės kairiojoje paraštėje.

Facsimile Image Placeholder

Taigi, matai. Kaip Tamista
a
Здѣсь
Здeсь
b
Усачев пер.
5
5,
кв. 30
c
Mlle
d
В. Чурлянис
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянис
В. Чурлянис
n
Note: Здeсь / Усачев пер. 5, кв. 30 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Čia [Petrogradas] / Isačevo sk[ersgatvis] 5, b[utas] 30 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.

Facsimile Image Placeholder

1
Taigi, matai. Kaip
Tamista
Tamista
n
Note: Valerija Čiurlionytė (1886–1982), artima Balio Sruogos draugė Petrogrado ir Maskvos laikotarpiu (1915–1917), dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir muzikologės Jadvygos Čiurlionytės sesuo. Tuo metu ji dar buvo moksleivė: „1915–1917 m. vidurinio mokslo medžiagą Valerija Maskvoje mokėsi privačiai“ („Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Gyvenimo ir darbų eskizai“, in: Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 34).
Valerija Čiurlionytė aktyviai dalyvavo Maskvoje veikusioje Lietuvių studentų draugijoje. „Tai buvo ir lietuviškos dvasios kultūros centras, skatinęs siekti mokslo. Valerija buvo įstojusi į šią draugiją, atrodo, dirbo jos valdyboje ir gavo stipendiją. Dvasinis organizacijos vadovas buvo Jurgis Baltrušaitis“ (Ibid., p. 34–35).
„Tuo metu Balys draugavo su mano seserim Valerija. Mano sesuo Valerija buvo labai gyva, darbšti energinga mergiotė. Turtinga vaizduotė, kupina įvairių sumanymų, ji mokėjo kasdienybę paversti sekmadieniu. Ją pravardžiavo „iškilmingąja“. Nors ji turėjo daug draugų, tačiau Balys buvo artimiausias“ (Jadvyga Čiurlionytė, Kasdieniniai darbai, Vilnius: Vaga, 1984, p. 164).
2
suzinojai,
sužinojai,
kad
n
Note: Balys Sruoga tuo metu buvo neseniai atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado Miškų instituto, rengėsi laikyti lotynų kalbos egzaminą, reikalingą, kad galėtų toliau studijuoti Petrogrado universiteto Istorijos-filologijos fakultete literatūrą.
buvau in
Tamista
Tamistą
3
nuvikes?
nuvykęs?
Dabar gi galėsiu
nuvikti
nuvykti
4
ne
ankcciau anksciau
c
Critical note: anksčiau ] vid ex err ankcciau, cor s pro pri c
anksciau
anksčiau
penktadienio, bet ir tai
5
nezinau
nežinau,
ar
paviks.
pavyks.
Jei Tamista
6
turi
reikala
reikalą
ir aš galėtau kuo nors
7
padėti, tai
but
būt
gerai, kad Tamista
8
parašitai
parašytai
laiškuti
laiškutį
man.
9
Spaudziu
Spaudžiu
ranka
ranką.
10
Balis Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] vid ex err Balis Sruoga, sign
Balis Sruoga
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

11
Jei
reikalas
reikalas
n
Note: Atvirlaiškio mašinraštyje (nuoraše) paprastu pieštuku Valerija Čiurlionytė įrašė: „[R]eikalas buvo nuo [Stasio] Šilingo laiškas“.
Vėliau Valerija Čiurlionytė apie pirmąjį susitikimą su Baliu Sruoga rašė:
„Su Sruoga susipažinau dar nesibaigus Didžiajam karui. Atsimenu, lankiau šeštą klasę. S. Šilingas buvo prašęs manęs perduoti Sruogai laišką ir pagloboti jį. Aš pati tada turėjau globėją, kuris padėjo man nueiti į studentų valgyklą susitikti su Sruoga.
Įeina būrelis studentų, globėjas man sako: „Tas, tas…“ Pasirodo aukšta, liesa, truputį sulinkusi žmogysta ilgais plaukais, po kaklu parištas didelis kaspinas (mėlynas su baltais taškais). Aš klausiu: „Kas čia per čiučela?“ – „Taigi tavo ieškomas Sruoga“, – atsako man.
Negali būti! Tiek man buvo prišnekėta gražaus, o aš tokį baidyklę matau. Na, priėjau prie jo, padaviau laišką, jis padėkojo ir nuėjo sau. Džiaugiausi, kad nereikėjo kalbėtis (plačiau žr. „[Valerijos Čiurlionytės-Karužienės atsiminimai apie Balį Sruogą]“,in: Balys Didysis, sudarė ir parengė Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 97–98).
ne skubus,
neskubus,
tai
12
gal
šeštadieni
šeštadienį
lietuviu
lietuvių
vakare
13
pasimatisiva.
pasimatysiva
(Маховая 33,
(Маховая 33,
n
Note: Маховая 33 rus =Machovaja 33.
prad.
9 8
c
Critical note: 8 ] cor pro 9
8
v. v.)
p
Physical note: [1v] //
v. v.)
v. v..
n
Note: „Jei reikalas neskubus, tai gal šeštadienį lietuvių vakare pasimatysiva (Маховая 33, prad[žia] 8 v[alandą] v[akaro].“ Sakinys, kurį Balys Sruoga vertikaliai prirašė atvirlaiškio antros pusės kairiojoje paraštėje.

Facsimile Image Placeholder

Taigi, matai. Kaip Tamista
a
Здѣсь
Здeсь
b
Усачев пер.
5
5,
кв. 30
c
Mlle
d
В. Чурлянис
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянис
В. Чурлянис
n
Note: Здeсь / Усачев пер. 5, кв. 30 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Čia [Petrogradas] / Isačevo sk[ersgatvis] 5, b[utas] 30 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.

Facsimile Image Placeholder

1
Taigi, matai. Kaip
Tamista
Tamista
n
Note: Valerija Čiurlionytė (1886–1982), artima Balio Sruogos draugė Petrogrado ir Maskvos laikotarpiu (1915–1917), dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir muzikologės Jadvygos Čiurlionytės sesuo. Tuo metu ji dar buvo moksleivė: „1915–1917 m. vidurinio mokslo medžiagą Valerija Maskvoje mokėsi privačiai“ („Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Gyvenimo ir darbų eskizai“, in: Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 34).
Valerija Čiurlionytė aktyviai dalyvavo Maskvoje veikusioje Lietuvių studentų draugijoje. „Tai buvo ir lietuviškos dvasios kultūros centras, skatinęs siekti mokslo. Valerija buvo įstojusi į šią draugiją, atrodo, dirbo jos valdyboje ir gavo stipendiją. Dvasinis organizacijos vadovas buvo Jurgis Baltrušaitis“ (Ibid., p. 34–35).
„Tuo metu Balys draugavo su mano seserim Valerija. Mano sesuo Valerija buvo labai gyva, darbšti energinga mergiotė. Turtinga vaizduotė, kupina įvairių sumanymų, ji mokėjo kasdienybę paversti sekmadieniu. Ją pravardžiavo „iškilmingąja“. Nors ji turėjo daug draugų, tačiau Balys buvo artimiausias“ (Jadvyga Čiurlionytė, Kasdieniniai darbai, Vilnius: Vaga, 1984, p. 164).
2
suzinojai,
sužinojai,
kad
n
Note: Balys Sruoga tuo metu buvo neseniai atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado Miškų instituto, rengėsi laikyti lotynų kalbos egzaminą, reikalingą, kad galėtų toliau studijuoti Petrogrado universiteto Istorijos-filologijos fakultete literatūrą.
buvau in
Tamista
Tamistą
3
nuvikes?
nuvykęs?
Dabar gi galėsiu
nuvikti
nuvykti
4
ne
ankcciau anksciau
c
Critical note: anksčiau ] vid ex err ankcciau, cor s pro pri c
anksciau
anksčiau
penktadienio, bet ir tai
5
nezinau
nežinau,
ar
paviks.
pavyks.
Jei Tamista
6
turi
reikala
reikalą
ir aš galėtau kuo nors
7
padėti, tai
but
būt
gerai, kad Tamista
8
parašitai
parašytai
laiškuti
laiškutį
man.
9
Spaudziu
Spaudžiu
ranka
ranką.
10
Balis Sruoga
c
Critical note: Balys Sruoga ] vid ex err Balis Sruoga, sign
Balis Sruoga
Balys Sruoga

Facsimile Image Placeholder

11
Jei
reikalas
reikalas
n
Note: Atvirlaiškio mašinraštyje (nuoraše) paprastu pieštuku Valerija Čiurlionytė įrašė: „[R]eikalas buvo nuo [Stasio] Šilingo laiškas“.
Vėliau Valerija Čiurlionytė apie pirmąjį susitikimą su Baliu Sruoga rašė:
„Su Sruoga susipažinau dar nesibaigus Didžiajam karui. Atsimenu, lankiau šeštą klasę. S. Šilingas buvo prašęs manęs perduoti Sruogai laišką ir pagloboti jį. Aš pati tada turėjau globėją, kuris padėjo man nueiti į studentų valgyklą susitikti su Sruoga.
Įeina būrelis studentų, globėjas man sako: „Tas, tas…“ Pasirodo aukšta, liesa, truputį sulinkusi žmogysta ilgais plaukais, po kaklu parištas didelis kaspinas (mėlynas su baltais taškais). Aš klausiu: „Kas čia per čiučela?“ – „Taigi tavo ieškomas Sruoga“, – atsako man.
Negali būti! Tiek man buvo prišnekėta gražaus, o aš tokį baidyklę matau. Na, priėjau prie jo, padaviau laišką, jis padėkojo ir nuėjo sau. Džiaugiausi, kad nereikėjo kalbėtis (plačiau žr. „[Valerijos Čiurlionytės-Karužienės atsiminimai apie Balį Sruogą]“,in: Balys Didysis, sudarė ir parengė Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 97–98).
ne skubus,
neskubus,
tai
12
gal
šeštadieni
šeštadienį
lietuviu
lietuvių
vakare
13
pasimatisiva.
pasimatysiva
(Маховая 33,
(Маховая 33,
n
Note: Маховая 33 rus =Machovaja 33.
prad.
9 8
c
Critical note: 8 ] cor pro 9
8
v. v.)
p
Physical note: [1v] //
v. v.)
v. v..
n
Note: „Jei reikalas neskubus, tai gal šeštadienį lietuvių vakare pasimatysiva (Маховая 33, prad[žia] 8 v[alandą] v[akaro].“ Sakinys, kurį Balys Sruoga vertikaliai prirašė atvirlaiškio antros pusės kairiojoje paraštėje.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number d
Physical note: [1r] //
a3
Line number d
Note: Здeсь / Усачев пер. 5, кв. 30 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Čia [Petrogradas] / Isačevo sk[ersgatvis] 5, b[utas] 30 / P[anel]ė / V[alerija] Čiurlionytė.
a3
Line number 1
Note: Valerija Čiurlionytė (1886–1982), artima Balio Sruogos draugė Petrogrado ir Maskvos laikotarpiu (1915–1917), dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir muzikologės Jadvygos Čiurlionytės sesuo. Tuo metu ji dar buvo moksleivė: „1915–1917 m. vidurinio mokslo medžiagą Valerija Maskvoje mokėsi privačiai“ („Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Gyvenimo ir darbų eskizai“, in: Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 34).
Valerija Čiurlionytė aktyviai dalyvavo Maskvoje veikusioje Lietuvių studentų draugijoje. „Tai buvo ir lietuviškos dvasios kultūros centras, skatinęs siekti mokslo. Valerija buvo įstojusi į šią draugiją, atrodo, dirbo jos valdyboje ir gavo stipendiją. Dvasinis organizacijos vadovas buvo Jurgis Baltrušaitis“ (Ibid., p. 34–35).
„Tuo metu Balys draugavo su mano seserim Valerija. Mano sesuo Valerija buvo labai gyva, darbšti energinga mergiotė. Turtinga vaizduotė, kupina įvairių sumanymų, ji mokėjo kasdienybę paversti sekmadieniu. Ją pravardžiavo „iškilmingąja“. Nors ji turėjo daug draugų, tačiau Balys buvo artimiausias“ (Jadvyga Čiurlionytė, Kasdieniniai darbai, Vilnius: Vaga, 1984, p. 164).
a3
Line number 2
Note: Balys Sruoga tuo metu buvo neseniai atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado Miškų instituto, rengėsi laikyti lotynų kalbos egzaminą, reikalingą, kad galėtų toliau studijuoti Petrogrado universiteto Istorijos-filologijos fakultete literatūrą.
a1
Line number 4
Critical note: anksčiau ] vid ex err ankcciau, cor s pro pri c
a1
Line number 10
Critical note: Balys Sruoga ] vid ex err Balis Sruoga, sign
a3
Line number 11
Note: Atvirlaiškio mašinraštyje (nuoraše) paprastu pieštuku Valerija Čiurlionytė įrašė: „[R]eikalas buvo nuo [Stasio] Šilingo laiškas“.
Vėliau Valerija Čiurlionytė apie pirmąjį susitikimą su Baliu Sruoga rašė:
„Su Sruoga susipažinau dar nesibaigus Didžiajam karui. Atsimenu, lankiau šeštą klasę. S. Šilingas buvo prašęs manęs perduoti Sruogai laišką ir pagloboti jį. Aš pati tada turėjau globėją, kuris padėjo man nueiti į studentų valgyklą susitikti su Sruoga.
Įeina būrelis studentų, globėjas man sako: „Tas, tas…“ Pasirodo aukšta, liesa, truputį sulinkusi žmogysta ilgais plaukais, po kaklu parištas didelis kaspinas (mėlynas su baltais taškais). Aš klausiu: „Kas čia per čiučela?“ – „Taigi tavo ieškomas Sruoga“, – atsako man.
Negali būti! Tiek man buvo prišnekėta gražaus, o aš tokį baidyklę matau. Na, priėjau prie jo, padaviau laišką, jis padėkojo ir nuėjo sau. Džiaugiausi, kad nereikėjo kalbėtis (plačiau žr. „[Valerijos Čiurlionytės-Karužienės atsiminimai apie Balį Sruogą]“,in: Balys Didysis, sudarė ir parengė Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 97–98).
a3
Line number 13
Note: Маховая 33 rus =Machovaja 33.
a1
Line number 13
Critical note: 8 ] cor pro 9
a1
Line number 13
Physical note: [1v] //
a3
Line number 13
Note: „Jei reikalas neskubus, tai gal šeštadienį lietuvių vakare pasimatysiva (Маховая 33, prad[žia] 8 v[alandą] v[akaro].“ Sakinys, kurį Balys Sruoga vertikaliai prirašė atvirlaiškio antros pusės kairiojoje paraštėje.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1915_04_07_vc_1r.jpgX (Close panel)
image
1915_04_07_vc_1v_a.jpgX (Close panel)
image
1915_04_07_vc_1v_b.jpgX (Close panel)
image