Matui Grigoniui, 1915

X (Close panel) Bibliographic Information

Matui Grigoniui, 1915

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 1, b. 593. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį, prierašus, Balio Sruogos biografiją. Rašyta 21,9×28,4 cm melsvos spalvos dvigubo popieriaus pailgais langeliais lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Prierašai kitomis rankomis: violetiniu pieštuku – „1915 m.“, parkeriu (juodu rašalu) – „B. Sruogos laiškas M. Grigoniui, rašytas 1915 m.“ Numeruota, pažymėta pieštuku kita ranka: „23“, „II“. Dėmėta. Įklijuota į Mato Grigonio rašytų laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Nuorašas (Algio Samulionio rankraštis): LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 11–13. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1915: Genetinis
  • Witness a2: 1915: Diplomatinis
  • Witness a3: 1915: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, galutinį autorinį variantą atspindintis tekstas (diplomatinis perrašas), minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Matui Grigoniui, iš Petrogrado – į Panevėžį, 1915, l. 1r–v, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1915_mg.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys rašymo procesą: autoriaus taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Gerbiamasai!
1
Gerbiamasai!
2
Kadangi Tamistos laiško tonas toks
ipatin-
ypatin-
3
gas –
neimanau,
c
Critical note: neišmanau ] vid ex err neimanau, vid ex err om š
neimanau,
neišmanau,
kokiuo jan
atsakiti.
atsakyti.
4
Pabandisiu
Pabandysiu
jin užmiršti.
5
Skaičiau, skaičiau eiles. Koks
ispudis.
įspūdis?
Šit koks.
6
Nesenai
Balmontas
Balmontas
n
Note: Konstantinas Balmontas (1867–1942), rusų poetas simbolistas, eseistas, vertėjas.
pasakė
šiokia
šiokią
tiesa:
tiesą:
dailininkas
7
dar nėra poetas.
Художник
Художник
разсказывает
раcсказывает
– рисует, а поэт только
– рисует, а поэт только
8
восклицает.
восклицает.
n
Note: Художник разcсказывает – рисует, а поэт только восклицает. rus = Dailininkas pasakoja – piešia, o poetas tiktai šaukia.
Pas
tamista
tamistą
visose eilėse be galo
didele
didelė
vidujinė
9
klaida: Tamista aprašinėji
jutima,
jutimą,
tamista aprašinėji
10
grožė,
grožę,
tamista aprašinėji
gėliu
gėlių
s dvelkima ,
c
Critical note: dvelkimą ] vid ex err dvelkima, cor pro s, cor d pro s
dvelkima,
dvelkimą,
žvaigzdžiu
žvaigždžių
11
švitrėjima,
švitrėjimą,
bet tasai aprašinėjimas tik ir lieka
apraši-
aprašy-
12
mu,
ne pereina
nepereina
in
veikimą,
veikimą,
in
veikimasi.
veikimąsi.
Dainos lieka ne
13
dainomis, o tik monologais. Aš suprantu
lirika
lyriką
vien tik
14
kaip
„дѣйство“.
„дeйство“.
n
Note: „Действо“ rus = veikimas.
Juk aš, kaipo
skaititojas
skaitytojas,
privalau reika-
15
lauti nuo kiekvieno poeto
liriko,
lyriko,
kad
ju
jų
eiles
eilės
užburt
16
mane savo magiška gale, kad aš jas
neinsivaizdinčiau,
ne insivaizdinčiau,
17
o j
c
Critical note: o ] p ras j
o
vien tik
ju
jų
veikima
veikimą
pasusčiau pajusčiau ,
c
Critical note: pajusčiau ] vid ex err pasusčiau, cor j pro pri s
pajusčiau,
kad aš nesivaizdinčiau
18
jokiu
jokių
paveikslu,
paveikslų,
tik sieloj
skaidru
skaidrų
virpėjima
virpėjimą
ugdičiau.
ugdyčiau.
19
Kitaip turiu
pilna
pilną
teise
teisę
nublokšt poetui jo
20
dainas ir tart:
kas
Kas
man darbo! Kas man
darbo apie aplink
c
Critical note: darbo ] p ras apie, s exc aplink
darbo aplink
21
Tavo sielvartus ir
skausma
skausmą
Tokiu
tokių
ir
nuosaviu
nuosavių
turiu!
turiu!
22
Užburt galima ne aprašinėjimu, tik
veikimu.
p
Physical note: [1r] //
veikimu.

Facsimile Image Placeholder

23
Tamista kaip tai pas mane
bebudamas
bebūdamas
prasitarei:
užėjo
Užėjo
24
man tokia mintis in
galva
galvą,
aš ir
parašiau.
parašiau.
Abejoju
Abejoju,
ar tokiuo
25
budu
būdu
galima
rašiti
rašyti
eiles. Pirmučiausia
eilese
eilėse
(lirikoj)
(lyrikoj)
26
turi
but
būt
ne mintis – nes tai bus
lirika
lyrika
vien tik nabašnin-
27
kams, turi
but
būt
jausmas, turi
but
būt
vien tik širdies
gelmes
gelmės
28
ir
образное проникновенiе.
образное проникновение.
n
Note: Oбразное проникновение rus = vaizdingas jausmingumas.
Mintis ir širdies gelmės – visai
29
kas kita. Aš stačiai nesuprantu (ar stačiau pasakius ne-
30
noriu
suprast)
suprast),
kurie sako, kad
tuju
tųjų
eiliu
eilių
tokia mintis, o
31
tuju
tųjų
tokia… Ir tos eilės
nabašninku,
nabašninkų,
ir sakitojas
ir sakytojas
na-
32
bašninkas ten – o kas man
darbo
darbo,
kas link nabašnin-
33
ku,
kų,
kad aš noriu
giventi,
gyventi,
kad
saule
saulę
ir
žaliumu
žaliumą
miliu!
myliu!
34
Kai aš rašau eiles – aš nežinau,
ka
ką
parašisiu,
parašysiu,
nes pas
c
Critical note: pas ] cor pro nes
pas
mane
35
jokios minties, jokio vaizdo nėra, tik juntu viduje
36
kažkoki
kažkokį
pragariška
pragarišką
skausma-ilgėjimos
skausmą-ilgėjimos
ir juntu, kad
37
taja
tąją
valanda
valandą
aš turiu
rašiti,
rašyti,
kad
nerašes
nerašęs
givent
gyvent
negaliu.
38
Žinas Žinau
c
Critical note: Žinau ] cor pro Žinas, cor fl -au pro -as, cor s pro u
Žinau
gerai, kad aš ne autoritetas ir tuo labiau
39
ne
pavizdis,
pavyzdys,
bet
ta
tą
pati
patį
sako ir
Baltrušaitis,
Baltrušaitis,
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas simbolistas, diplomatas. 1900–1920 m. dalyvavo rusų literatūriniame gyvenime, Maskvos Lietuvių draugijos ir Nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto veikloje.
ir
40
Balmontas, ir
Briusovas
Briusovas
n
Note: Valerijus Briusovas (1873–1924), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, vertėjas.
,
ir
V. Ivanovas.
V. Ivanovas.
n
Note: Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, filosofas.
Juos
Juos,
rodos
rodos,
už-
41
tenka paminėti. Labai ir labai negerai, kad Tamista
42
stengies
but
būt
džon-politikonu
džon-politikonu
eilėse
eilėse,
tankiai „граж-
43
данскiе
данские
мотивы“
мотивы“
n
Note: „Гражданские мотивы“ rus =pilietiniai motyvai.
palieti. Nenoriu tikrint, kad tai
44
absoliučiai
lirikoj
lyrikoj
negalima, tik pabrėžiu, kad tai
45
begalo
be galo
sunkus
dalikas
dalykas
ir
delei
dėlei
sunkumo beveik negali-
46
mas.
Juk
Juk,
pavizdžiui
pavyzdžiui,
Briusovas (prieš
ji
jį,
rodos
rodos,
mudu
47
abu turėtuva be grieko galvas nulenkti), tiek jau
48
tveribos
tverybos
keliu
perėjes
perėjęs,
rašė apie
miesta
miestą
на гражданскiй
p
Physical note: [1v] //
на гражданскiй
на гражданский

Facsimile Image Placeholder

49
лад
лад
n
Note: На гражданский лад rus =pilietiniu būdu.
ir tai koks didžiausias
kompromisas… Bet
c
Critical note: kompromisas… ] p ras Bet
kompromisas…
50
O
mums
mums
pradedantiems – tai
darit
daryt
– stačiai
nesamonė.
nesąmonė.
51
Skaičiau Tamstos eiles
Čiurlionienei.
Čiurlionienei.
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
Ji su manimi visame
52
sutiko. Tamstos eilės ištisai
ne
nė
vienos
не прiемлемы
неприемлемoй.
n
Note: „Не приемлемы“ rus =nepriimtinos, neleistinos.
53
Yra atskiri
sakiniai
sakiniai,
išsireiškimai labai geri, bet atskiri
54
tik.
Pav.
Pav.,
„Naktis
rami,
rami
kaip po karštos maldos šir-
55
dis“, „Širdyj svajonėlis tuojau pražydės“ ir
tt.
t. t.
56
Bet tamsta šaltas be galo,
tiesa
tiesą
tamstai sakau, tamsta
57
nabašninkas. No 57. „Šventas Dieve, šventas
galin- Galin-
c
Critical note: Galin[gasis] ] cor pro galin[gasis], cor G pro min
Galin-
58
gasis, šventas
Amžinusis
Amžinasis,
pasigailėki
musu!“
mūsų!“
Juk koks
59
pragariškas skausmas gimdė šiuos žodžius, kaip jie
issiver-
išsiver-
60
žė iš
krutinės!
krūtinės!
O tamista juos išblankinai.
61
Kaip meilus ir kaip baisus
62
Šventas Dievo vardas!
63
Prieš
l ji
c
Critical note: jį ] vid ex err ji, cor j pro l
ji
jį
lnkiasi
c
Critical note: lenkiasi ] vid ex err lnkiasi, vid ex err om e
lnkiasi
lenkiasi
dangus,
64
Prieš
ji
jį
lužta
lūžta
kardas!
65
Aš nejaučiu
netik
ne tik,
kad meilus ir baisus, bet kad ir
66
šventas. Tamsta man
pepasakok nepasakok ,
c
Critical note: nepasakok ] vid ex err pepasakok, cor n pro pri p
nepasakok,
bet duok pajusti,
67
nes kitaip aš sakau: kas man darbo ir Tamsta man nieko
68
in tai
neatsakisi.
neatsakysi.
Turi
but
būt
tik „дѣйство“
tik „дeйство“
ir
„дѣйство“.
„дeйство“.
69
No 161. „Mergužėlė klausos (niaukiasi dangus)“… Gerai,
70
labai gerai, gražu! „Kožno balso sauso, tenkina
71
visus“… Pfui,
черт знает, что такое!
черт знает, что такое!
n
Note: Черт знает, что такое! rus =velnias žinas kas.
O
d toliau
c
Critical note: toliau ] cor pro vid d, cor t pro vid d
toliau
„Mergu-
72
žėlė
žėlę
dora
dorą
(vėsulas
(vėsulas,
dangus) nusviedė in
ora“…
orą“…
Ей
Ей
73
Богу скандал в Благородном
Богу скандал в Благородном
Семѣйствѣ!
Семeйствe!
n
Note: Ей Богу скандал в Благородном Семействе! rus =Dievaži, skandalas kilmingoje šeimoje!
74
Nedovanotina tamistai
rašitu
rašytų
tokiuos
dalikus
p
Physical note: [2r] //
dalikus
dalykus,

Facsimile Image Placeholder

75
kaip
„Baime
„Baimė
in mane neveikia“ –
reiškia
reiškia,
negerbti
76
saves.
savęs.
Arba „Pavasaris seminarijoje“. Pfui.
77
Pas
tamista
tamistą
ira
yra
kibirkštėlė
(Ta pat
(tąpat
ir Čiurlio-
78
nienė sakė). Bet jei Tamista nori
rašiti
rašyti
eiles,
79
turi visai užmiršti, kad
pasaulij
pasaulyj
ira
yra
Mairo-
80
nis,
nis,
n
Note: Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932), tuo metu Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, rektorius, Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, iškiliausias XIX a. pab. ir XX a. pr. poetas romantikas.
Jakštas,
Jakštas,
n
Note: Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas) (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. Poezijoje dominuoja religinės ir patriotinės temos.
Vaitkus
Vaitkus
n
Note: Mykolas Vaitkus (1883–1973), poetas, prozininkas, dramaturgas, memuaristas. Pagrindinės poezijos temos – religija ir gamta, Kūrėjo ir žmogaus santykis, Didysis Grožio idealas.
(ypač pirmu du), turi
klausiti
klausyti
81
tik širdies
v balsos ,
c
Critical note: balso ] vid ex err balsos, cor b pro vid v
balsos,
balso,
turi atmesti visokius „džon-
82
politikonus“, turi
nustot p
c
Critical note: nustot ] p ras p
nustot
ieškot pas
Briusova
Briusovą
83
ir kitus
nauju
naujų
formu.
formų.
Daina su
forma
forma
dalikas
dalykas
84
neskiriamas
neskiriamas:
gimsta nauja
daina
daina,
gims ir
85
nauja forma. O forma turi
but
būt
laisva, laisva
86
ir laisva! Velniop visus dogmatikus,
kalvius,
kalvius
ir
87
formalistus – mes jauni,
mumise
mumyse
ugnis,
mumise
mumyse
88
ugnis,
mumise
mumyse
inkvepimas!
inkvėpimas!
Ar dar ieškot
89
formos, kad
jie
c
Critical note: ji ] vid ex err jie pro ji
jie
ji
jau
mumise
mumyse
givena
gyvena
(čia mes
90
su Čiurlioniene
issiskirėm,
išsiskyrėm,
ji stovi už
forma,
formą,
bet ji
91
prieš save
meluoja)
meluoja).
92
Valio
inkvepimas
inkvėpimas
ir ugnis!
93
Atsiprašau
„за рѣзкость тона“
„за рeзкость тона“,
n
Note: „За резкость тона“ rus =aštrus tonas.
bet aš ramiai kal-
94
bėt nemoku ir formalizmo
kest
kęst
negaliu,
95
o tamista
ir-gi
irgi
negi moteriškė.
96
Viso
gero
gero.
Spaudžiu
ranką
ranką.
97
B Sruoga
p
Physical note: [2v] //
B Sruoga
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Gerbiamasai!
1
Gerbiamasai!
2
Kadangi Tamistos laiško tonas toks
ipatin-
ypatin-
3
gas –
neimanau,
c
Critical note: neišmanau ] vid ex err neimanau, vid ex err om š
neimanau,
neišmanau,
kokiuo jan
atsakiti.
atsakyti.
4
Pabandisiu
Pabandysiu
jin užmiršti.
5
Skaičiau, skaičiau eiles. Koks
ispudis.
įspūdis?
Šit koks.
6
Nesenai
Balmontas
Balmontas
n
Note: Konstantinas Balmontas (1867–1942), rusų poetas simbolistas, eseistas, vertėjas.
pasakė
šiokia
šiokią
tiesa:
tiesą:
dailininkas
7
dar nėra poetas.
Художник
Художник
разсказывает
раcсказывает
– рисует, а поэт только
– рисует, а поэт только
8
восклицает.
восклицает.
n
Note: Художник разcсказывает – рисует, а поэт только восклицает. rus = Dailininkas pasakoja – piešia, o poetas tiktai šaukia.
Pas
tamista
tamistą
visose eilėse be galo
didele
didelė
vidujinė
9
klaida: Tamista aprašinėji
jutima,
jutimą,
tamista aprašinėji
10
grožė,
grožę,
tamista aprašinėji
gėliu
gėlių
s dvelkima ,
c
Critical note: dvelkimą ] vid ex err dvelkima, cor pro s, cor d pro s
dvelkima,
dvelkimą,
žvaigzdžiu
žvaigždžių
11
švitrėjima,
švitrėjimą,
bet tasai aprašinėjimas tik ir lieka
apraši-
aprašy-
12
mu,
ne pereina
nepereina
in
veikimą,
veikimą,
in
veikimasi.
veikimąsi.
Dainos lieka ne
13
dainomis, o tik monologais. Aš suprantu
lirika
lyriką
vien tik
14
kaip
„дѣйство“.
„дeйство“.
n
Note: „Действо“ rus = veikimas.
Juk aš, kaipo
skaititojas
skaitytojas,
privalau reika-
15
lauti nuo kiekvieno poeto
liriko,
lyriko,
kad
ju
jų
eiles
eilės
užburt
16
mane savo magiška gale, kad aš jas
neinsivaizdinčiau,
ne insivaizdinčiau,
17
o j
c
Critical note: o ] p ras j
o
vien tik
ju
jų
veikima
veikimą
pasusčiau pajusčiau ,
c
Critical note: pajusčiau ] vid ex err pasusčiau, cor j pro pri s
pajusčiau,
kad aš nesivaizdinčiau
18
jokiu
jokių
paveikslu,
paveikslų,
tik sieloj
skaidru
skaidrų
virpėjima
virpėjimą
ugdičiau.
ugdyčiau.
19
Kitaip turiu
pilna
pilną
teise
teisę
nublokšt poetui jo
20
dainas ir tart:
kas
Kas
man darbo! Kas man
darbo apie aplink
c
Critical note: darbo ] p ras apie, s exc aplink
darbo aplink
21
Tavo sielvartus ir
skausma
skausmą
Tokiu
tokių
ir
nuosaviu
nuosavių
turiu!
turiu!
22
Užburt galima ne aprašinėjimu, tik
veikimu.
p
Physical note: [1r] //
veikimu.

Facsimile Image Placeholder

23
Tamista kaip tai pas mane
bebudamas
bebūdamas
prasitarei:
užėjo
Užėjo
24
man tokia mintis in
galva
galvą,
aš ir
parašiau.
parašiau.
Abejoju
Abejoju,
ar tokiuo
25
budu
būdu
galima
rašiti
rašyti
eiles. Pirmučiausia
eilese
eilėse
(lirikoj)
(lyrikoj)
26
turi
but
būt
ne mintis – nes tai bus
lirika
lyrika
vien tik nabašnin-
27
kams, turi
but
būt
jausmas, turi
but
būt
vien tik širdies
gelmes
gelmės
28
ir
образное проникновенiе.
образное проникновение.
n
Note: Oбразное проникновение rus = vaizdingas jausmingumas.
Mintis ir širdies gelmės – visai
29
kas kita. Aš stačiai nesuprantu (ar stačiau pasakius ne-
30
noriu
suprast)
suprast),
kurie sako, kad
tuju
tųjų
eiliu
eilių
tokia mintis, o
31
tuju
tųjų
tokia… Ir tos eilės
nabašninku,
nabašninkų,
ir sakitojas
ir sakytojas
na-
32
bašninkas ten – o kas man
darbo
darbo,
kas link nabašnin-
33
ku,
kų,
kad aš noriu
giventi,
gyventi,
kad
saule
saulę
ir
žaliumu
žaliumą
miliu!
myliu!
34
Kai aš rašau eiles – aš nežinau,
ka
ką
parašisiu,
parašysiu,
nes pas
c
Critical note: pas ] cor pro nes
pas
mane
35
jokios minties, jokio vaizdo nėra, tik juntu viduje
36
kažkoki
kažkokį
pragariška
pragarišką
skausma-ilgėjimos
skausmą-ilgėjimos
ir juntu, kad
37
taja
tąją
valanda
valandą
aš turiu
rašiti,
rašyti,
kad
nerašes
nerašęs
givent
gyvent
negaliu.
38
Žinas Žinau
c
Critical note: Žinau ] cor pro Žinas, cor fl -au pro -as, cor s pro u
Žinau
gerai, kad aš ne autoritetas ir tuo labiau
39
ne
pavizdis,
pavyzdys,
bet
ta
tą
pati
patį
sako ir
Baltrušaitis,
Baltrušaitis,
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas simbolistas, diplomatas. 1900–1920 m. dalyvavo rusų literatūriniame gyvenime, Maskvos Lietuvių draugijos ir Nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto veikloje.
ir
40
Balmontas, ir
Briusovas
Briusovas
n
Note: Valerijus Briusovas (1873–1924), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, vertėjas.
,
ir
V. Ivanovas.
V. Ivanovas.
n
Note: Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, filosofas.
Juos
Juos,
rodos
rodos,
už-
41
tenka paminėti. Labai ir labai negerai, kad Tamista
42
stengies
but
būt
džon-politikonu
džon-politikonu
eilėse
eilėse,
tankiai „граж-
43
данскiе
данские
мотивы“
мотивы“
n
Note: „Гражданские мотивы“ rus =pilietiniai motyvai.
palieti. Nenoriu tikrint, kad tai
44
absoliučiai
lirikoj
lyrikoj
negalima, tik pabrėžiu, kad tai
45
begalo
be galo
sunkus
dalikas
dalykas
ir
delei
dėlei
sunkumo beveik negali-
46
mas.
Juk
Juk,
pavizdžiui
pavyzdžiui,
Briusovas (prieš
ji
jį,
rodos
rodos,
mudu
47
abu turėtuva be grieko galvas nulenkti), tiek jau
48
tveribos
tverybos
keliu
perėjes
perėjęs,
rašė apie
miesta
miestą
на гражданскiй
p
Physical note: [1v] //
на гражданскiй
на гражданский

Facsimile Image Placeholder

49
лад
лад
n
Note: На гражданский лад rus =pilietiniu būdu.
ir tai koks didžiausias
kompromisas… Bet
c
Critical note: kompromisas… ] p ras Bet
kompromisas…
50
O
mums
mums
pradedantiems – tai
darit
daryt
– stačiai
nesamonė.
nesąmonė.
51
Skaičiau Tamstos eiles
Čiurlionienei.
Čiurlionienei.
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
Ji su manimi visame
52
sutiko. Tamstos eilės ištisai
ne
nė
vienos
не прiемлемы
неприемлемoй.
n
Note: „Не приемлемы“ rus =nepriimtinos, neleistinos.
53
Yra atskiri
sakiniai
sakiniai,
išsireiškimai labai geri, bet atskiri
54
tik.
Pav.
Pav.,
„Naktis
rami,
rami
kaip po karštos maldos šir-
55
dis“, „Širdyj svajonėlis tuojau pražydės“ ir
tt.
t. t.
56
Bet tamsta šaltas be galo,
tiesa
tiesą
tamstai sakau, tamsta
57
nabašninkas. No 57. „Šventas Dieve, šventas
galin- Galin-
c
Critical note: Galin[gasis] ] cor pro galin[gasis], cor G pro min
Galin-
58
gasis, šventas
Amžinusis
Amžinasis,
pasigailėki
musu!“
mūsų!“
Juk koks
59
pragariškas skausmas gimdė šiuos žodžius, kaip jie
issiver-
išsiver-
60
žė iš
krutinės!
krūtinės!
O tamista juos išblankinai.
61
Kaip meilus ir kaip baisus
62
Šventas Dievo vardas!
63
Prieš
l ji
c
Critical note: jį ] vid ex err ji, cor j pro l
ji
jį
lnkiasi
c
Critical note: lenkiasi ] vid ex err lnkiasi, vid ex err om e
lnkiasi
lenkiasi
dangus,
64
Prieš
ji
jį
lužta
lūžta
kardas!
65
Aš nejaučiu
netik
ne tik,
kad meilus ir baisus, bet kad ir
66
šventas. Tamsta man
pepasakok nepasakok ,
c
Critical note: nepasakok ] vid ex err pepasakok, cor n pro pri p
nepasakok,
bet duok pajusti,
67
nes kitaip aš sakau: kas man darbo ir Tamsta man nieko
68
in tai
neatsakisi.
neatsakysi.
Turi
but
būt
tik „дѣйство“
tik „дeйство“
ir
„дѣйство“.
„дeйство“.
69
No 161. „Mergužėlė klausos (niaukiasi dangus)“… Gerai,
70
labai gerai, gražu! „Kožno balso sauso, tenkina
71
visus“… Pfui,
черт знает, что такое!
черт знает, что такое!
n
Note: Черт знает, что такое! rus =velnias žinas kas.
O
d toliau
c
Critical note: toliau ] cor pro vid d, cor t pro vid d
toliau
„Mergu-
72
žėlė
žėlę
dora
dorą
(vėsulas
(vėsulas,
dangus) nusviedė in
ora“…
orą“…
Ей
Ей
73
Богу скандал в Благородном
Богу скандал в Благородном
Семѣйствѣ!
Семeйствe!
n
Note: Ей Богу скандал в Благородном Семействе! rus =Dievaži, skandalas kilmingoje šeimoje!
74
Nedovanotina tamistai
rašitu
rašytų
tokiuos
dalikus
p
Physical note: [2r] //
dalikus
dalykus,

Facsimile Image Placeholder

75
kaip
„Baime
„Baimė
in mane neveikia“ –
reiškia
reiškia,
negerbti
76
saves.
savęs.
Arba „Pavasaris seminarijoje“. Pfui.
77
Pas
tamista
tamistą
ira
yra
kibirkštėlė
(Ta pat
(tąpat
ir Čiurlio-
78
nienė sakė). Bet jei Tamista nori
rašiti
rašyti
eiles,
79
turi visai užmiršti, kad
pasaulij
pasaulyj
ira
yra
Mairo-
80
nis,
nis,
n
Note: Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932), tuo metu Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, rektorius, Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, iškiliausias XIX a. pab. ir XX a. pr. poetas romantikas.
Jakštas,
Jakštas,
n
Note: Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas) (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. Poezijoje dominuoja religinės ir patriotinės temos.
Vaitkus
Vaitkus
n
Note: Mykolas Vaitkus (1883–1973), poetas, prozininkas, dramaturgas, memuaristas. Pagrindinės poezijos temos – religija ir gamta, Kūrėjo ir žmogaus santykis, Didysis Grožio idealas.
(ypač pirmu du), turi
klausiti
klausyti
81
tik širdies
v balsos ,
c
Critical note: balso ] vid ex err balsos, cor b pro vid v
balsos,
balso,
turi atmesti visokius „džon-
82
politikonus“, turi
nustot p
c
Critical note: nustot ] p ras p
nustot
ieškot pas
Briusova
Briusovą
83
ir kitus
nauju
naujų
formu.
formų.
Daina su
forma
forma
dalikas
dalykas
84
neskiriamas
neskiriamas:
gimsta nauja
daina
daina,
gims ir
85
nauja forma. O forma turi
but
būt
laisva, laisva
86
ir laisva! Velniop visus dogmatikus,
kalvius,
kalvius
ir
87
formalistus – mes jauni,
mumise
mumyse
ugnis,
mumise
mumyse
88
ugnis,
mumise
mumyse
inkvepimas!
inkvėpimas!
Ar dar ieškot
89
formos, kad
jie
c
Critical note: ji ] vid ex err jie pro ji
jie
ji
jau
mumise
mumyse
givena
gyvena
(čia mes
90
su Čiurlioniene
issiskirėm,
išsiskyrėm,
ji stovi už
forma,
formą,
bet ji
91
prieš save
meluoja)
meluoja).
92
Valio
inkvepimas
inkvėpimas
ir ugnis!
93
Atsiprašau
„за рѣзкость тона“
„за рeзкость тона“,
n
Note: „За резкость тона“ rus =aštrus tonas.
bet aš ramiai kal-
94
bėt nemoku ir formalizmo
kest
kęst
negaliu,
95
o tamista
ir-gi
irgi
negi moteriškė.
96
Viso
gero
gero.
Spaudžiu
ranką
ranką.
97
B Sruoga
p
Physical note: [2v] //
B Sruoga
B. Sruoga

Facsimile Image Placeholder

Gerbiamasai!
1
Gerbiamasai!
2
Kadangi Tamistos laiško tonas toks
ipatin-
ypatin-
3
gas –
neimanau,
c
Critical note: neišmanau ] vid ex err neimanau, vid ex err om š
neimanau,
neišmanau,
kokiuo jan
atsakiti.
atsakyti.
4
Pabandisiu
Pabandysiu
jin užmiršti.
5
Skaičiau, skaičiau eiles. Koks
ispudis.
įspūdis?
Šit koks.
6
Nesenai
Balmontas
Balmontas
n
Note: Konstantinas Balmontas (1867–1942), rusų poetas simbolistas, eseistas, vertėjas.
pasakė
šiokia
šiokią
tiesa:
tiesą:
dailininkas
7
dar nėra poetas.
Художник
Художник
разсказывает
раcсказывает
– рисует, а поэт только
– рисует, а поэт только
8
восклицает.
восклицает.
n
Note: Художник разcсказывает – рисует, а поэт только восклицает. rus = Dailininkas pasakoja – piešia, o poetas tiktai šaukia.
Pas
tamista
tamistą
visose eilėse be galo
didele
didelė
vidujinė
9
klaida: Tamista aprašinėji
jutima,
jutimą,
tamista aprašinėji
10
grožė,
grožę,
tamista aprašinėji
gėliu
gėlių
s dvelkima ,
c
Critical note: dvelkimą ] vid ex err dvelkima, cor pro s, cor d pro s
dvelkima,
dvelkimą,
žvaigzdžiu
žvaigždžių
11
švitrėjima,
švitrėjimą,
bet tasai aprašinėjimas tik ir lieka
apraši-
aprašy-
12
mu,
ne pereina
nepereina
in
veikimą,
veikimą,
in
veikimasi.
veikimąsi.
Dainos lieka ne
13
dainomis, o tik monologais. Aš suprantu
lirika
lyriką
vien tik
14
kaip
„дѣйство“.
„дeйство“.
n
Note: „Действо“ rus = veikimas.
Juk aš, kaipo
skaititojas
skaitytojas,
privalau reika-
15
lauti nuo kiekvieno poeto
liriko,
lyriko,
kad
ju
jų
eiles
eilės
užburt
16
mane savo magiška gale, kad aš jas
neinsivaizdinčiau,
ne insivaizdinčiau,
17
o j
c
Critical note: o ] p ras j
o
vien tik
ju
jų
veikima
veikimą
pasusčiau pajusčiau ,
c
Critical note: pajusčiau ] vid ex err pasusčiau, cor j pro pri s
pajusčiau,
kad aš nesivaizdinčiau
18
jokiu
jokių
paveikslu,
paveikslų,
tik sieloj
skaidru
skaidrų
virpėjima
virpėjimą
ugdičiau.
ugdyčiau.
19
Kitaip turiu
pilna
pilną
teise
teisę
nublokšt poetui jo
20
dainas ir tart:
kas
Kas
man darbo! Kas man
darbo apie aplink
c
Critical note: darbo ] p ras apie, s exc aplink
darbo aplink
21
Tavo sielvartus ir
skausma
skausmą
Tokiu
tokių
ir
nuosaviu
nuosavių
turiu!
turiu!
22
Užburt galima ne aprašinėjimu, tik
veikimu.
p
Physical note: [1r] //
veikimu.

Facsimile Image Placeholder

23
Tamista kaip tai pas mane
bebudamas
bebūdamas
prasitarei:
užėjo
Užėjo
24
man tokia mintis in
galva
galvą,
aš ir
parašiau.
parašiau.
Abejoju
Abejoju,
ar tokiuo
25
budu
būdu
galima
rašiti
rašyti
eiles. Pirmučiausia
eilese
eilėse
(lirikoj)
(lyrikoj)
26
turi
but
būt
ne mintis – nes tai bus
lirika
lyrika
vien tik nabašnin-
27
kams, turi
but
būt
jausmas, turi
but
būt
vien tik širdies
gelmes
gelmės
28
ir
образное проникновенiе.
образное проникновение.
n
Note: Oбразное проникновение rus = vaizdingas jausmingumas.
Mintis ir širdies gelmės – visai
29
kas kita. Aš stačiai nesuprantu (ar stačiau pasakius ne-
30
noriu
suprast)
suprast),
kurie sako, kad
tuju
tųjų
eiliu
eilių
tokia mintis, o
31
tuju
tųjų
tokia… Ir tos eilės
nabašninku,
nabašninkų,
ir sakitojas
ir sakytojas
na-
32
bašninkas ten – o kas man
darbo
darbo,
kas link nabašnin-
33
ku,
kų,
kad aš noriu
giventi,
gyventi,
kad
saule
saulę
ir
žaliumu
žaliumą
miliu!
myliu!
34
Kai aš rašau eiles – aš nežinau,
ka
ką
parašisiu,
parašysiu,
nes pas
c
Critical note: pas ] cor pro nes
pas
mane
35
jokios minties, jokio vaizdo nėra, tik juntu viduje
36
kažkoki
kažkokį
pragariška
pragarišką
skausma-ilgėjimos
skausmą-ilgėjimos
ir juntu, kad
37
taja
tąją
valanda
valandą
aš turiu
rašiti,
rašyti,
kad
nerašes
nerašęs
givent
gyvent
negaliu.
38
Žinas Žinau
c
Critical note: Žinau ] cor pro Žinas, cor fl -au pro -as, cor s pro u
Žinau
gerai, kad aš ne autoritetas ir tuo labiau
39
ne
pavizdis,
pavyzdys,
bet
ta
tą
pati
patį
sako ir
Baltrušaitis,
Baltrušaitis,
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas simbolistas, diplomatas. 1900–1920 m. dalyvavo rusų literatūriniame gyvenime, Maskvos Lietuvių draugijos ir Nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto veikloje.
ir
40
Balmontas, ir
Briusovas
Briusovas
n
Note: Valerijus Briusovas (1873–1924), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, vertėjas.
,
ir
V. Ivanovas.
V. Ivanovas.
n
Note: Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, filosofas.
Juos
Juos,
rodos
rodos,
už-
41
tenka paminėti. Labai ir labai negerai, kad Tamista
42
stengies
but
būt
džon-politikonu
džon-politikonu
eilėse
eilėse,
tankiai „граж-
43
данскiе
данские
мотивы“
мотивы“
n
Note: „Гражданские мотивы“ rus =pilietiniai motyvai.
palieti. Nenoriu tikrint, kad tai
44
absoliučiai
lirikoj
lyrikoj
negalima, tik pabrėžiu, kad tai
45
begalo
be galo
sunkus
dalikas
dalykas
ir
delei
dėlei
sunkumo beveik negali-
46
mas.
Juk
Juk,
pavizdžiui
pavyzdžiui,
Briusovas (prieš
ji
jį,
rodos
rodos,
mudu
47
abu turėtuva be grieko galvas nulenkti), tiek jau
48
tveribos
tverybos
keliu
perėjes
perėjęs,
rašė apie
miesta
miestą
на гражданскiй
p
Physical note: [1v] //
на гражданскiй
на гражданский

Facsimile Image Placeholder

49
лад
лад
n
Note: На гражданский лад rus =pilietiniu būdu.
ir tai koks didžiausias
kompromisas… Bet
c
Critical note: kompromisas… ] p ras Bet
kompromisas…
50
O
mums
mums
pradedantiems – tai
darit
daryt
– stačiai
nesamonė.
nesąmonė.
51
Skaičiau Tamstos eiles
Čiurlionienei.
Čiurlionienei.
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
Ji su manimi visame
52
sutiko. Tamstos eilės ištisai
ne
nė
vienos
не прiемлемы
неприемлемoй.
n
Note: „Не приемлемы“ rus =nepriimtinos, neleistinos.
53
Yra atskiri
sakiniai
sakiniai,
išsireiškimai labai geri, bet atskiri
54
tik.
Pav.
Pav.,
„Naktis
rami,
rami
kaip po karštos maldos šir-
55
dis“, „Širdyj svajonėlis tuojau pražydės“ ir
tt.
t. t.
56
Bet tamsta šaltas be galo,
tiesa
tiesą
tamstai sakau, tamsta
57
nabašninkas. No 57. „Šventas Dieve, šventas
galin- Galin-
c
Critical note: Galin[gasis] ] cor pro galin[gasis], cor G pro min
Galin-
58
gasis, šventas
Amžinusis
Amžinasis,
pasigailėki
musu!“
mūsų!“
Juk koks
59
pragariškas skausmas gimdė šiuos žodžius, kaip jie
issiver-
išsiver-
60
žė iš
krutinės!
krūtinės!
O tamista juos išblankinai.
61
Kaip meilus ir kaip baisus
62
Šventas Dievo vardas!
63
Prieš
l ji
c
Critical note: jį ] vid ex err ji, cor j pro l
ji
jį
lnkiasi
c
Critical note: lenkiasi ] vid ex err lnkiasi, vid ex err om e
lnkiasi
lenkiasi
dangus,
64
Prieš
ji
jį
lužta
lūžta
kardas!
65
Aš nejaučiu
netik
ne tik,
kad meilus ir baisus, bet kad ir
66
šventas. Tamsta man
pepasakok nepasakok ,
c
Critical note: nepasakok ] vid ex err pepasakok, cor n pro pri p
nepasakok,
bet duok pajusti,
67
nes kitaip aš sakau: kas man darbo ir Tamsta man nieko
68
in tai
neatsakisi.
neatsakysi.
Turi
but
būt
tik „дѣйство“
tik „дeйство“
ir
„дѣйство“.
„дeйство“.
69
No 161. „Mergužėlė klausos (niaukiasi dangus)“… Gerai,
70
labai gerai, gražu! „Kožno balso sauso, tenkina
71
visus“… Pfui,
черт знает, что такое!
черт знает, что такое!
n
Note: Черт знает, что такое! rus =velnias žinas kas.
O
d toliau
c
Critical note: toliau ] cor pro vid d, cor t pro vid d
toliau
„Mergu-
72
žėlė
žėlę
dora
dorą
(vėsulas
(vėsulas,
dangus) nusviedė in
ora“…
orą“…
Ей
Ей
73
Богу скандал в Благородном
Богу скандал в Благородном
Семѣйствѣ!
Семeйствe!
n
Note: Ей Богу скандал в Благородном Семействе! rus =Dievaži, skandalas kilmingoje šeimoje!
74
Nedovanotina tamistai
rašitu
rašytų
tokiuos
dalikus
p
Physical note: [2r] //
dalikus
dalykus,

Facsimile Image Placeholder

75
kaip
„Baime
„Baimė
in mane neveikia“ –
reiškia
reiškia,
negerbti
76
saves.
savęs.
Arba „Pavasaris seminarijoje“. Pfui.
77
Pas
tamista
tamistą
ira
yra
kibirkštėlė
(Ta pat
(tąpat
ir Čiurlio-
78
nienė sakė). Bet jei Tamista nori
rašiti
rašyti
eiles,
79
turi visai užmiršti, kad
pasaulij
pasaulyj
ira
yra
Mairo-
80
nis,
nis,
n
Note: Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932), tuo metu Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, rektorius, Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, iškiliausias XIX a. pab. ir XX a. pr. poetas romantikas.
Jakštas,
Jakštas,
n
Note: Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas) (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. Poezijoje dominuoja religinės ir patriotinės temos.
Vaitkus
Vaitkus
n
Note: Mykolas Vaitkus (1883–1973), poetas, prozininkas, dramaturgas, memuaristas. Pagrindinės poezijos temos – religija ir gamta, Kūrėjo ir žmogaus santykis, Didysis Grožio idealas.
(ypač pirmu du), turi
klausiti
klausyti
81
tik širdies
v balsos ,
c
Critical note: balso ] vid ex err balsos, cor b pro vid v
balsos,
balso,
turi atmesti visokius „džon-
82
politikonus“, turi
nustot p
c
Critical note: nustot ] p ras p
nustot
ieškot pas
Briusova
Briusovą
83
ir kitus
nauju
naujų
formu.
formų.
Daina su
forma
forma
dalikas
dalykas
84
neskiriamas
neskiriamas:
gimsta nauja
daina
daina,
gims ir
85
nauja forma. O forma turi
but
būt
laisva, laisva
86
ir laisva! Velniop visus dogmatikus,
kalvius,
kalvius
ir
87
formalistus – mes jauni,
mumise
mumyse
ugnis,
mumise
mumyse
88
ugnis,
mumise
mumyse
inkvepimas!
inkvėpimas!
Ar dar ieškot
89
formos, kad
jie
c
Critical note: ji ] vid ex err jie pro ji
jie
ji
jau
mumise
mumyse
givena
gyvena
(čia mes
90
su Čiurlioniene
issiskirėm,
išsiskyrėm,
ji stovi už
forma,
formą,
bet ji
91
prieš save
meluoja)
meluoja).
92
Valio
inkvepimas
inkvėpimas
ir ugnis!
93
Atsiprašau
„за рѣзкость тона“
„за рeзкость тона“,
n
Note: „За резкость тона“ rus =aštrus tonas.
bet aš ramiai kal-
94
bėt nemoku ir formalizmo
kest
kęst
negaliu,
95
o tamista
ir-gi
irgi
negi moteriškė.
96
Viso
gero
gero.
Spaudžiu
ranką
ranką.
97
B Sruoga
p
Physical note: [2v] //
B Sruoga
B. Sruoga
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 3
Critical note: neišmanau ] vid ex err neimanau, vid ex err om š
a3
Line number 6
Note: Konstantinas Balmontas (1867–1942), rusų poetas simbolistas, eseistas, vertėjas.
a3
Line number 8
Note: Художник разcсказывает – рисует, а поэт только восклицает. rus = Dailininkas pasakoja – piešia, o poetas tiktai šaukia.
a1
Line number 10
Critical note: dvelkimą ] vid ex err dvelkima, cor pro s, cor d pro s
a3
Line number 14
Note: „Действо“ rus = veikimas.
a1
Line number 17
Critical note: o ] p ras j
a1
Line number 17
Critical note: pajusčiau ] vid ex err pasusčiau, cor j pro pri s
a1
Line number 20
Critical note: darbo ] p ras apie, s exc aplink
a1
Line number 22
Physical note: [1r] //
a3
Line number 28
Note: Oбразное проникновение rus = vaizdingas jausmingumas.
a1
Line number 34
Critical note: pas ] cor pro nes
a1
Line number 38
Critical note: Žinau ] cor pro Žinas, cor fl -au pro -as, cor s pro u
a3
Line number 39
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas simbolistas, diplomatas. 1900–1920 m. dalyvavo rusų literatūriniame gyvenime, Maskvos Lietuvių draugijos ir Nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto veikloje.
a3
Line number 40
Note: Valerijus Briusovas (1873–1924), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, vertėjas.
a3
Line number 40
Note: Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, filosofas.
a3
Line number 43
Note: „Гражданские мотивы“ rus =pilietiniai motyvai.
a1
Line number 48
Physical note: [1v] //
a3
Line number 49
Note: На гражданский лад rus =pilietiniu būdu.
a1
Line number 49
Critical note: kompromisas… ] p ras Bet
a3
Line number 51
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
a3
Line number 52
Note: „Не приемлемы“ rus =nepriimtinos, neleistinos.
a1 a2
Line number 57
Critical note: Galin[gasis] ] cor pro galin[gasis], cor G pro min
a1
Line number 63
Critical note: jį ] vid ex err ji, cor j pro l
a1
Line number 63
Critical note: lenkiasi ] vid ex err lnkiasi, vid ex err om e
a1
Line number 66
Critical note: nepasakok ] vid ex err pepasakok, cor n pro pri p
a3
Line number 71
Note: Черт знает, что такое! rus =velnias žinas kas.
a1
Line number 71
Critical note: toliau ] cor pro vid d, cor t pro vid d
a3
Line number 73
Note: Ей Богу скандал в Благородном Семействе! rus =Dievaži, skandalas kilmingoje šeimoje!
a1
Line number 74
Physical note: [2r] //
a3
Line number 80
Note: Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932), tuo metu Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, rektorius, Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, iškiliausias XIX a. pab. ir XX a. pr. poetas romantikas.
a3
Line number 80
Note: Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas) (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. Poezijoje dominuoja religinės ir patriotinės temos.
a3
Line number 80
Note: Mykolas Vaitkus (1883–1973), poetas, prozininkas, dramaturgas, memuaristas. Pagrindinės poezijos temos – religija ir gamta, Kūrėjo ir žmogaus santykis, Didysis Grožio idealas.
a1
Line number 81
Critical note: balso ] vid ex err balsos, cor b pro vid v
a1
Line number 82
Critical note: nustot ] p ras p
a1
Line number 89
Critical note: ji ] vid ex err jie pro ji
a3
Line number 93
Note: „За резкость тона“ rus =aštrus tonas.
a1
Line number 97
Physical note: [2v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1915_mg_1r.jpgX (Close panel)
image
1915_mg_1v.jpgX (Close panel)
image
1915_mg_2r.jpgX (Close panel)
image
1915_mg_2v.jpgX (Close panel)
image