Valerijai Čiurlionytei, 1916-01-14

X (Close panel) Bibliographic Information

Valerijai Čiurlionytei, 1916-01-14

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 153, b. 1094. Atvirlaiškis. Be vietos. Lokalizuota pagal pašto spaudus, Valerijos Čiurlionytės adresą. Rašyta 14,0×9,0 cm rusiškame atvirlaiškio blanke – gelsvoje kortelėje su raudonu spausdintu užrašu „ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА“ (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Spausdinti: trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu, vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Rusiški pašto spaudai – išsiuntimo: Voron[ežo] gub[ernija], [19]16-01-14(?), gavimo: Maskva. Numeruota pieštuku kita ranka: „Nr 34“. Dėmėta. Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Mašinraščiai: VUB RS, f. 153, b. 1097, l. 1 (Valerijos Čiurlionytės nuorašas), LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 130 (Algio Samulionio nuorašas). 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Publikuota, in: Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 393–394. Skelbiama iš autografo (patikslinta publikuoto teksto šifruotė).

Witness List

  • Witness a1: 1916-01-14: Genetinis
  • Witness a2: 1916-01-14: Diplomatinis
  • Witness a3: 1916-01-14: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, iš Voronežo – į Maskvą, 1916-01-14, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1916_01_14_vc.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Genetiniame atvirlaiškio tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su Zoska
a
Москва
b
Петровскiй
Петровский
Парк
парк
c
Эльдорадовскiй
Эльдорадовский
1,
кв
кв.
100
d
Mlle
e
Вал. Чурлянис
p
Physical note: [1r] //
Вал. Чурлянис
Вал. Чурлянис
n
Note: Москва / Петровский парк / Эльдорадовский 1, кв[артира] 100 / M[ademoise]lle / Вал[ерия] Чурлянис rus, pranc =Maskva / Petrovskio parkas / Eldoradovsko 1, b[utas] 100 / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.

Facsimile Image Placeholder

1
Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su
Zoska
Zoska
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė, M. K. Čiurlionio žmona; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
2
šnekėjom,
šnėkėjom.
šnekėjom.
Prisitroškom, prisiskundėm. Vakare
3
buvo
Biliunienė.
Biliūnienė.
n
Note: Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno žmona. 1915 m., artėjant frontui, pasitraukė į Voronežą, kur dirbo dantų gydytoja lietuvių kolonijoje.
Labai džiaugės, kad tu jai laišką parašei.
4
Šiandie
diena
dieną
pas ją buvova su
Zoską,
Zoska,
o dabar vakare ji
5
buvo pas
mane mus
c
Critical note: mus ] cor pro mane
mus
ir prašė, kad rytoj eičiau dantų taisyt. Koks
6
geras
žmogiūkas
žmogiukas
iš jos. Šiandie
del
dėl
manęs visur bėgiojo,
7
šį-tą
sužinojo,
sužinojo
ir vieną
pal patarimą
c
Critical note: patarimą ] cor pro pal, cor t pro l
patarimą
labai gerą davė. Rytoj
8
jį pradėsiu kūnyti. Jei išdegtų toji kombinacija – dalykas
9
būtų visai neblogas.
Palukėsim
Palūkėsim
– pažiūrėsim.
Upas
Ūpas
būtų
10
visai kažkoks
nesąmoningesnis nesąmojingesnis
c
Critical note: nesąmojingesnis ] cor pro nesąmoningesnis, cor j pro pri n
nesąmojingesnis
už nesąmojingą, bet
11
tik čia žmonės geri, myli mane ir rūpinas. O taip
12
tai išrodau visai kvailai. Šiandie atvažiavo
13
Jurgis.
Jurgis.
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas ir diplomatas; 1915–1917 m. kartu su Baliu Sruoga ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros bei lietuvių liaudies dainų rinkinius rusų kalba (jie buvo neišleisti).
Buvo atėjęs, tik Zoskos nebuvo namie, atėjo in
14
Šakenį.
Šakenį.
n
Note: Konstantinas Šakenis (1881–1959), Lietuvos inžinierius, pedagogas, politikas. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto pavedimu steigė amatų dirbtuves ir mokyklas, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius.
Rytoj gal
dar p
c
Critical note: dar ] p ras p
dar
atsilankys. – Galvot man niekas
15
dabar nesigalvoja ir dirbti nieko negaliu. Naktį
16
budžiu, o dieną slankioju.
Danukas
Danukas
n
Note: Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910–1995), rašytoja, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio duktė, tuo metu – šešerių metų mergaitė.
– indomus
sutve-
sutvė-
17
rimas, tik
biški
biškį
sergą.
serga.
Sako, kad aš esąs jos
18
geriausias prietelius. Šiandie visą dieną su
19
ją
ja
ir pražaidėm. – Rytoj
dieną
diena
pas mane labai
svarbi
svarbi.
20
Tat lik –
Te bus
tebus
tau
gerai-gerai
gerai-gerai.
21
Balytis
22
13 14
c
Critical note: 14 ] cor pro 13, cor 4 pro 3
14
/
I – 16
p
Physical note: [1v] //
I – 16

Facsimile Image Placeholder

Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su Zoska
a
Москва
b
Петровскiй
Петровский
Парк
парк
c
Эльдорадовскiй
Эльдорадовский
1,
кв
кв.
100
d
Mlle
e
Вал. Чурлянис
p
Physical note: [1r] //
Вал. Чурлянис
Вал. Чурлянис
n
Note: Москва / Петровский парк / Эльдорадовский 1, кв[артира] 100 / M[ademoise]lle / Вал[ерия] Чурлянис rus, pranc =Maskva / Petrovskio parkas / Eldoradovsko 1, b[utas] 100 / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.

Facsimile Image Placeholder

1
Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su
Zoska
Zoska
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė, M. K. Čiurlionio žmona; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
2
šnekėjom,
šnėkėjom.
šnekėjom.
Prisitroškom, prisiskundėm. Vakare
3
buvo
Biliunienė.
Biliūnienė.
n
Note: Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno žmona. 1915 m., artėjant frontui, pasitraukė į Voronežą, kur dirbo dantų gydytoja lietuvių kolonijoje.
Labai džiaugės, kad tu jai laišką parašei.
4
Šiandie
diena
dieną
pas ją buvova su
Zoską,
Zoska,
o dabar vakare ji
5
buvo pas
mane mus
c
Critical note: mus ] cor pro mane
mus
ir prašė, kad rytoj eičiau dantų taisyt. Koks
6
geras
žmogiūkas
žmogiukas
iš jos. Šiandie
del
dėl
manęs visur bėgiojo,
7
šį-tą
sužinojo,
sužinojo
ir vieną
pal patarimą
c
Critical note: patarimą ] cor pro pal, cor t pro l
patarimą
labai gerą davė. Rytoj
8
jį pradėsiu kūnyti. Jei išdegtų toji kombinacija – dalykas
9
būtų visai neblogas.
Palukėsim
Palūkėsim
– pažiūrėsim.
Upas
Ūpas
būtų
10
visai kažkoks
nesąmoningesnis nesąmojingesnis
c
Critical note: nesąmojingesnis ] cor pro nesąmoningesnis, cor j pro pri n
nesąmojingesnis
už nesąmojingą, bet
11
tik čia žmonės geri, myli mane ir rūpinas. O taip
12
tai išrodau visai kvailai. Šiandie atvažiavo
13
Jurgis.
Jurgis.
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas ir diplomatas; 1915–1917 m. kartu su Baliu Sruoga ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros bei lietuvių liaudies dainų rinkinius rusų kalba (jie buvo neišleisti).
Buvo atėjęs, tik Zoskos nebuvo namie, atėjo in
14
Šakenį.
Šakenį.
n
Note: Konstantinas Šakenis (1881–1959), Lietuvos inžinierius, pedagogas, politikas. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto pavedimu steigė amatų dirbtuves ir mokyklas, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius.
Rytoj gal
dar p
c
Critical note: dar ] p ras p
dar
atsilankys. – Galvot man niekas
15
dabar nesigalvoja ir dirbti nieko negaliu. Naktį
16
budžiu, o dieną slankioju.
Danukas
Danukas
n
Note: Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910–1995), rašytoja, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio duktė, tuo metu – šešerių metų mergaitė.
– indomus
sutve-
sutvė-
17
rimas, tik
biški
biškį
sergą.
serga.
Sako, kad aš esąs jos
18
geriausias prietelius. Šiandie visą dieną su
19
ją
ja
ir pražaidėm. – Rytoj
dieną
diena
pas mane labai
svarbi
svarbi.
20
Tat lik –
Te bus
tebus
tau
gerai-gerai
gerai-gerai.
21
Balytis
22
13 14
c
Critical note: 14 ] cor pro 13, cor 4 pro 3
14
/
I – 16
p
Physical note: [1v] //
I – 16

Facsimile Image Placeholder

Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su Zoska
a
Москва
b
Петровскiй
Петровский
Парк
парк
c
Эльдорадовскiй
Эльдорадовский
1,
кв
кв.
100
d
Mlle
e
Вал. Чурлянис
p
Physical note: [1r] //
Вал. Чурлянис
Вал. Чурлянис
n
Note: Москва / Петровский парк / Эльдорадовский 1, кв[артира] 100 / M[ademoise]lle / Вал[ерия] Чурлянис rus, pranc =Maskva / Petrovskio parkas / Eldoradovsko 1, b[utas] 100 / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.

Facsimile Image Placeholder

1
Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su
Zoska
Zoska
n
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė, M. K. Čiurlionio žmona; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
2
šnekėjom,
šnėkėjom.
šnekėjom.
Prisitroškom, prisiskundėm. Vakare
3
buvo
Biliunienė.
Biliūnienė.
n
Note: Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno žmona. 1915 m., artėjant frontui, pasitraukė į Voronežą, kur dirbo dantų gydytoja lietuvių kolonijoje.
Labai džiaugės, kad tu jai laišką parašei.
4
Šiandie
diena
dieną
pas ją buvova su
Zoską,
Zoska,
o dabar vakare ji
5
buvo pas
mane mus
c
Critical note: mus ] cor pro mane
mus
ir prašė, kad rytoj eičiau dantų taisyt. Koks
6
geras
žmogiūkas
žmogiukas
iš jos. Šiandie
del
dėl
manęs visur bėgiojo,
7
šį-tą
sužinojo,
sužinojo
ir vieną
pal patarimą
c
Critical note: patarimą ] cor pro pal, cor t pro l
patarimą
labai gerą davė. Rytoj
8
jį pradėsiu kūnyti. Jei išdegtų toji kombinacija – dalykas
9
būtų visai neblogas.
Palukėsim
Palūkėsim
– pažiūrėsim.
Upas
Ūpas
būtų
10
visai kažkoks
nesąmoningesnis nesąmojingesnis
c
Critical note: nesąmojingesnis ] cor pro nesąmoningesnis, cor j pro pri n
nesąmojingesnis
už nesąmojingą, bet
11
tik čia žmonės geri, myli mane ir rūpinas. O taip
12
tai išrodau visai kvailai. Šiandie atvažiavo
13
Jurgis.
Jurgis.
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas ir diplomatas; 1915–1917 m. kartu su Baliu Sruoga ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros bei lietuvių liaudies dainų rinkinius rusų kalba (jie buvo neišleisti).
Buvo atėjęs, tik Zoskos nebuvo namie, atėjo in
14
Šakenį.
Šakenį.
n
Note: Konstantinas Šakenis (1881–1959), Lietuvos inžinierius, pedagogas, politikas. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto pavedimu steigė amatų dirbtuves ir mokyklas, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius.
Rytoj gal
dar p
c
Critical note: dar ] p ras p
dar
atsilankys. – Galvot man niekas
15
dabar nesigalvoja ir dirbti nieko negaliu. Naktį
16
budžiu, o dieną slankioju.
Danukas
Danukas
n
Note: Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910–1995), rašytoja, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio duktė, tuo metu – šešerių metų mergaitė.
– indomus
sutve-
sutvė-
17
rimas, tik
biški
biškį
sergą.
serga.
Sako, kad aš esąs jos
18
geriausias prietelius. Šiandie visą dieną su
19
ją
ja
ir pražaidėm. – Rytoj
dieną
diena
pas mane labai
svarbi
svarbi.
20
Tat lik –
Te bus
tebus
tau
gerai-gerai
gerai-gerai.
21
Balytis
22
13 14
c
Critical note: 14 ] cor pro 13, cor 4 pro 3
14
/
I – 16
p
Physical note: [1v] //
I – 16
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number e
Physical note: [1r] //
a3
Line number e
Note: Москва / Петровский парк / Эльдорадовский 1, кв[артира] 100 / M[ademoise]lle / Вал[ерия] Чурлянис rus, pranc =Maskva / Petrovskio parkas / Eldoradovsko 1, b[utas] 100 / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.
a3
Line number 1
Note: Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė, M. K. Čiurlionio žmona; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
a3
Line number 3
Note: Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno žmona. 1915 m., artėjant frontui, pasitraukė į Voronežą, kur dirbo dantų gydytoja lietuvių kolonijoje.
a1
Line number 5
Critical note: mus ] cor pro mane
a1
Line number 7
Critical note: patarimą ] cor pro pal, cor t pro l
a1
Line number 10
Critical note: nesąmojingesnis ] cor pro nesąmoningesnis, cor j pro pri n
a3
Line number 13
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas ir diplomatas; 1915–1917 m. kartu su Baliu Sruoga ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros bei lietuvių liaudies dainų rinkinius rusų kalba (jie buvo neišleisti).
a3
Line number 14
Note: Konstantinas Šakenis (1881–1959), Lietuvos inžinierius, pedagogas, politikas. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto pavedimu steigė amatų dirbtuves ir mokyklas, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius.
a1
Line number 14
Critical note: dar ] p ras p
a3
Line number 16
Note: Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910–1995), rašytoja, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio duktė, tuo metu – šešerių metų mergaitė.
a1
Line number 22
Critical note: 14 ] cor pro 13, cor 4 pro 3
a1
Line number 22
Physical note: [1v] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_01_14_vc_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_01_14_vc_1v.jpgX (Close panel)
image