Valerijai Čiurlionytei, 1916-03-21

X (Close panel) Bibliographic Information

Valerijai Čiurlionytei, 1916-03-21

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 153, b. 1094. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal pašto spaudus ir Valerijos Čiurlionytės adresą. Rašyta 14,0×9,0 cm rusiškame atvirlaiškio blanke – gelsvoje kortelėje su raudonu spausdintu užrašu „ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА“ (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Spausdinti: trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu, vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Rusiški pašto spaudai – išsiuntimo: Petrogradas, [19]16-03-21–22, gavimo: Maskva, [19]16-03-23(?). Numeruota pieštuku: „Nr 36.“ Mašinraščiai (nuorašai): VUB RS, f. 153, b. 1098, l. 1 (Valerijos Čiurlionytės nuorašas), LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 17 (Algio Samulionio nuorašas). 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Publikuota: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 19–20. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1916-03-21: Genetinis
  • Witness a2: 1916-03-21: Diplomatinis
  • Witness a3: 1916-03-21: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, iš Petrogrado – į Maskvą, 1916-03-21, l. 1r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1916_03_21_vc.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“).

Genetiniame atvirlaiškio tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Sesutėle!
a
Москва
c
Медынка
d
Кабанихинь 28, кв. 35
e
Г-жe
f
В. Чурлянись
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянись
В. Чурлянись
n
Note: Москва / Медынка / Кабанихинь 28, кв. 35 / Г-жe / В. Чурлянись rus =Maskva / Medynkos [gatvė] / Kabanichino [skersgatvis] 28, 35 b[utas] / P[on]iai / V[alerijai] Čiurlionytei].

Facsimile Image Placeholder

1
Sesutėle!
2
Dievuliau mano! Tau šiandie kvotimas?
3
Laimės, laimės
tau
tau,
laimės! Ką aš daugiau
4
tau
pasakisiu,
pasakysiu,
kuo aš tau padėsiu!
Bukie
Būkie
pa-
5
laiminta,
bukie…
būkie…
Vakar vakare meldžiaus už
6
tave, kalbėjau maldas su ašarom, su sielvar-
7
ta, su skausmu… Malda tik tada tėra
šventa
šventa,
8
kad
ja
ją
skausmas gimdo! Ir ašaros tada
9
pašvintos, kai jas malda ištreškia…
10
Tik dabar aš tepažinau, kas tu esi, ar gal
11
kas
del
dėl
manes
manęs
tik…
12
Šia
Ši
valanda tau
tur but
turbūt
taip sunki,
13
taip intempta, bet kuo aš tau
padėsių
padėsiu,
14
kuo
padesiu!
padėsiu!
Jei nori mano minčių –
15
jos visos senai tavyje… Jei nori mano
16
sielos – ji jau senai su tavim, nori
17
mano
ašaru
ašarų
– senai jau jomis akys
18
žvilga. – Vakar
visa
visą
diena
dieną
buvau pas
19
Šilinga
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas, almanacho Pirmasai baras ir savaitraščio Santara priedo Pradalgiai redaktorius, eseistas. 1915 m. gyveno Petrograde. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
ir
vakara
vakarą
visa
visą
Šiandie
20
buvau
universitatej,
universitatėj,
buvau
knygyne
knygyne,
21
ten parašiau
laiška,
laišką,
bet
sudraskiau,
sudraskiau
22
ir dabar pačte rašau. Norėjau Tau
23
parasyt
parašyt
daug daug ir gražiai, o
eijo
ėjo
24
kvailai. Kažko negaliu šiandie
25
rašyti…
visą
Visą
diena
dieną
skauda be galo
26
galva ir
krutine
krūtinė
Truputi,
truputį,
ir
kaž
kaž-
27
ko skaudu, skaudu. Pas
broli
brolį
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius elektrikas; 1916 m. – Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
ir gi
irgi
28
labai
negerai
negerai
neturiu kur
deties,
dėties,
29
nė kur prisiglausti… Eisiu in
gatve,
ę,
30
in purviną
gatve.
gatvę.
31
Bet
tu
tu,
sesute
sesute,
bukie palaiminta,
būkie palaiminta,
32
buk…
būk…
Pasimelsiu, kad Tau tik
but
būt
gerai…
33
Sudieu
Sudieu,
gėleel gėlele ,
c
Critical note: gėlele ] cor pro gėleel, cor le pro el
gėlele,
sudeu
sudieu,
mano
geroji
geroji.
34
Bukie
Būkie
palaiminta
palaiminta.
35
Tavo
Bolitis
Bolytis
36
Bučiuoju,
bučiuoju
bučiuoju.
37
Bučiuok
Jadzę
p
Physical note: [1v] //
Jadzę
Jadzę.
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje. Šį sakinį Balys Sruoga priešinga atvirlaiškio tekstui kryptimi prirašė atvirlaiškio antrosios pusės viršuje, tuščiame tarpe.

Facsimile Image Placeholder

Sesutėle!
a
Москва
c
Медынка
d
Кабанихинь 28, кв. 35
e
Г-жe
f
В. Чурлянись
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянись
В. Чурлянись
n
Note: Москва / Медынка / Кабанихинь 28, кв. 35 / Г-жe / В. Чурлянись rus =Maskva / Medynkos [gatvė] / Kabanichino [skersgatvis] 28, 35 b[utas] / P[on]iai / V[alerijai] Čiurlionytei].

Facsimile Image Placeholder

1
Sesutėle!
2
Dievuliau mano! Tau šiandie kvotimas?
3
Laimės, laimės
tau
tau,
laimės! Ką aš daugiau
4
tau
pasakisiu,
pasakysiu,
kuo aš tau padėsiu!
Bukie
Būkie
pa-
5
laiminta,
bukie…
būkie…
Vakar vakare meldžiaus už
6
tave, kalbėjau maldas su ašarom, su sielvar-
7
ta, su skausmu… Malda tik tada tėra
šventa
šventa,
8
kad
ja
ją
skausmas gimdo! Ir ašaros tada
9
pašvintos, kai jas malda ištreškia…
10
Tik dabar aš tepažinau, kas tu esi, ar gal
11
kas
del
dėl
manes
manęs
tik…
12
Šia
Ši
valanda tau
tur but
turbūt
taip sunki,
13
taip intempta, bet kuo aš tau
padėsių
padėsiu,
14
kuo
padesiu!
padėsiu!
Jei nori mano minčių –
15
jos visos senai tavyje… Jei nori mano
16
sielos – ji jau senai su tavim, nori
17
mano
ašaru
ašarų
– senai jau jomis akys
18
žvilga. – Vakar
visa
visą
diena
dieną
buvau pas
19
Šilinga
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas, almanacho Pirmasai baras ir savaitraščio Santara priedo Pradalgiai redaktorius, eseistas. 1915 m. gyveno Petrograde. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
ir
vakara
vakarą
visa
visą
Šiandie
20
buvau
universitatej,
universitatėj,
buvau
knygyne
knygyne,
21
ten parašiau
laiška,
laišką,
bet
sudraskiau,
sudraskiau
22
ir dabar pačte rašau. Norėjau Tau
23
parasyt
parašyt
daug daug ir gražiai, o
eijo
ėjo
24
kvailai. Kažko negaliu šiandie
25
rašyti…
visą
Visą
diena
dieną
skauda be galo
26
galva ir
krutine
krūtinė
Truputi,
truputį,
ir
kaž
kaž-
27
ko skaudu, skaudu. Pas
broli
brolį
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius elektrikas; 1916 m. – Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
ir gi
irgi
28
labai
negerai
negerai
neturiu kur
deties,
dėties,
29
nė kur prisiglausti… Eisiu in
gatve,
ę,
30
in purviną
gatve.
gatvę.
31
Bet
tu
tu,
sesute
sesute,
bukie palaiminta,
būkie palaiminta,
32
buk…
būk…
Pasimelsiu, kad Tau tik
but
būt
gerai…
33
Sudieu
Sudieu,
gėleel gėlele ,
c
Critical note: gėlele ] cor pro gėleel, cor le pro el
gėlele,
sudeu
sudieu,
mano
geroji
geroji.
34
Bukie
Būkie
palaiminta
palaiminta.
35
Tavo
Bolitis
Bolytis
36
Bučiuoju,
bučiuoju
bučiuoju.
37
Bučiuok
Jadzę
p
Physical note: [1v] //
Jadzę
Jadzę.
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje. Šį sakinį Balys Sruoga priešinga atvirlaiškio tekstui kryptimi prirašė atvirlaiškio antrosios pusės viršuje, tuščiame tarpe.

Facsimile Image Placeholder

Sesutėle!
a
Москва
c
Медынка
d
Кабанихинь 28, кв. 35
e
Г-жe
f
В. Чурлянись
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянись
В. Чурлянись
n
Note: Москва / Медынка / Кабанихинь 28, кв. 35 / Г-жe / В. Чурлянись rus =Maskva / Medynkos [gatvė] / Kabanichino [skersgatvis] 28, 35 b[utas] / P[on]iai / V[alerijai] Čiurlionytei].

Facsimile Image Placeholder

1
Sesutėle!
2
Dievuliau mano! Tau šiandie kvotimas?
3
Laimės, laimės
tau
tau,
laimės! Ką aš daugiau
4
tau
pasakisiu,
pasakysiu,
kuo aš tau padėsiu!
Bukie
Būkie
pa-
5
laiminta,
bukie…
būkie…
Vakar vakare meldžiaus už
6
tave, kalbėjau maldas su ašarom, su sielvar-
7
ta, su skausmu… Malda tik tada tėra
šventa
šventa,
8
kad
ja
ją
skausmas gimdo! Ir ašaros tada
9
pašvintos, kai jas malda ištreškia…
10
Tik dabar aš tepažinau, kas tu esi, ar gal
11
kas
del
dėl
manes
manęs
tik…
12
Šia
Ši
valanda tau
tur but
turbūt
taip sunki,
13
taip intempta, bet kuo aš tau
padėsių
padėsiu,
14
kuo
padesiu!
padėsiu!
Jei nori mano minčių –
15
jos visos senai tavyje… Jei nori mano
16
sielos – ji jau senai su tavim, nori
17
mano
ašaru
ašarų
– senai jau jomis akys
18
žvilga. – Vakar
visa
visą
diena
dieną
buvau pas
19
Šilinga
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas, almanacho Pirmasai baras ir savaitraščio Santara priedo Pradalgiai redaktorius, eseistas. 1915 m. gyveno Petrograde. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
ir
vakara
vakarą
visa
visą
Šiandie
20
buvau
universitatej,
universitatėj,
buvau
knygyne
knygyne,
21
ten parašiau
laiška,
laišką,
bet
sudraskiau,
sudraskiau
22
ir dabar pačte rašau. Norėjau Tau
23
parasyt
parašyt
daug daug ir gražiai, o
eijo
ėjo
24
kvailai. Kažko negaliu šiandie
25
rašyti…
visą
Visą
diena
dieną
skauda be galo
26
galva ir
krutine
krūtinė
Truputi,
truputį,
ir
kaž
kaž-
27
ko skaudu, skaudu. Pas
broli
brolį
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius elektrikas; 1916 m. – Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
ir gi
irgi
28
labai
negerai
negerai
neturiu kur
deties,
dėties,
29
nė kur prisiglausti… Eisiu in
gatve,
ę,
30
in purviną
gatve.
gatvę.
31
Bet
tu
tu,
sesute
sesute,
bukie palaiminta,
būkie palaiminta,
32
buk…
būk…
Pasimelsiu, kad Tau tik
but
būt
gerai…
33
Sudieu
Sudieu,
gėleel gėlele ,
c
Critical note: gėlele ] cor pro gėleel, cor le pro el
gėlele,
sudeu
sudieu,
mano
geroji
geroji.
34
Bukie
Būkie
palaiminta
palaiminta.
35
Tavo
Bolitis
Bolytis
36
Bučiuoju,
bučiuoju
bučiuoju.
37
Bučiuok
Jadzę
p
Physical note: [1v] //
Jadzę
Jadzę.
n
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje. Šį sakinį Balys Sruoga priešinga atvirlaiškio tekstui kryptimi prirašė atvirlaiškio antrosios pusės viršuje, tuščiame tarpe.
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number f
Physical note: [1r] //
a3
Line number f
Note: Москва / Медынка / Кабанихинь 28, кв. 35 / Г-жe / В. Чурлянись rus =Maskva / Medynkos [gatvė] / Kabanichino [skersgatvis] 28, 35 b[utas] / P[on]iai / V[alerijai] Čiurlionytei].
a3
Line number 19
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas, almanacho Pirmasai baras ir savaitraščio Santara priedo Pradalgiai redaktorius, eseistas. 1915 m. gyveno Petrograde. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
a3
Line number 27
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, inžinierius elektrikas; 1916 m. – Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
a1
Line number 33
Critical note: gėlele ] cor pro gėleel, cor le pro el
a1
Line number 37
Physical note: [1v] //
a3
Line number 37
Note: Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje. Šį sakinį Balys Sruoga priešinga atvirlaiškio tekstui kryptimi prirašė atvirlaiškio antrosios pusės viršuje, tuščiame tarpe.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_03_21_vc_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_21_vc_1v.jpgX (Close panel)
image