Valerija Čiurlionytė, 1916-03-23

X (Close panel) Bibliographic Information

Valerija Čiurlionytė, 1916-03-23

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 27. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota, lokalizuota pagal pašto spaudus, Valerijos Čiurlionytės adresą. Rašyta trijuose 11,2×7,5 cm languoto, gelstelėjusio popieriaus, išsegto iš užrašų knygelės, dvilapiuose (I 1r–v, 2r–v, II 1r–v, 2r–v, III 1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Numeruota Balio Sruogos ranka. Prie laiško yra 11,8×7,9 cm gelstelėjusio, standaus languoto-liniuoto popieriaus vokas. Priklijuotas mėlynas dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su Rusijos imperijos herbu. Rusiški pašto spaudai – išsiuntimo: Petrogradas, [19]16-03-23, gavimo: Maskva, [19]16-03-25. Numeruota pieštuku kita ranka: „154“. Dėmėta. Pažeista, plėšta. Mašinraščiai (nuorašai): VUB RS, f. 153, b. 1096, l. 5 (Valerijos Čiurlionytės), LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 18–22 (Algio Samulionio). 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Publikuota: eilėraščio be pavadinimo „[Sienos siūbuoja, palubės supas]“ galutinis variantas, žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 66; laiškas, žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 19–26. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1916-03-23: Genetinis
  • Witness a2: 1916-03-23: Diplomatinis
  • Witness a3: 1916-03-23: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių.

[Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, iš Petrapilio – į Maskvą, 1916-03-23, l. I 1r–v, 2r–v, II 1r–v, 2r–v, III 1r–v, 2r–v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1916_03_23_vc.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“.

Laiško genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Laiško diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis rašymo sluoksnis.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai: autoriaus taisyta ar rašymo aspektu aiškintina vieta nurodoma pažyma c („critical note“); lapo pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Sesute!
1
Sesute!
2
Pirmas pavasario žiedas…
3
Pirmas lapelis…
4
Ar tu žinai, kad aš jaučiu
5
daug-daug
žiedų,
žiedų
ir vainikų daug,
6
ir dvelkimų
daug
daug,
o
paslapti
paslaptį
7
tai
tai
tik vieną…
8
Gali Gal
c
Critical note: Gal ] a c Gali, p c Gal, ras fl -i
Gal
ir gerai, kad aš vieną
9
paslaptį težinau, nes paslaptis
10
tik sielvartoje gimsta, o gal
11
ir iš viso
pasaulij
pasaulyj
tik viena
12
paslaptis tėra.
13
Paslaptis maldos.
14
Mėgstu aš melsties. Gal tik
15
maldoj tėra
givenimas.
gyvenimas.
16
Ir norėčiau, kad visas
17
mano
givenimas
gyvenimas
butu
būtų
mal-
18
da, kad melsties, kad vaini-
19
kus pinti…
20
Aš jaučiu daug
gėliu,
gėlių
ir
21
žinau daugel
burtu
burtų
22
Karuna
Karūną
saulėta
saulėtą
tau nu-
23
pinsiu…
p
Physical note: [I 1r] //
pinsiu…

Facsimile Image Placeholder

24
Tavo
laiška
laišką
(atvirutes ir užra-
25
šus) gavau tik šiandie, tik
26
dabar. Ačiū Tau, labai ačiū.
27
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
28
Užia
Ūžia
miškas, ūžia… O, žinai,
29
tavo sieloj aš senai jau šla-
30
mėsį,
užėsį
ūžėsį
miško girdžiu…
31
Ir dabar girdžiu mišką, ir
32
dabar girdžiu Tave, ir dabar
33
juntu tave…
34
Kas vakar
Kasvakar
meldžiuos už
35
tave,
kas vakar
kasvakar
palaiminimą
36
siunčiu…
37
Kas vakar
Kasvakar
laukiu išauštan-
38
čio naujo ryto, kad siela
39
naujas maldas gimdytų…
40
Išaušta rytas, praeina
41
diena, prabėga akimirksniai
42
ir valandos – o mano malda
43
vis ta pati…
44
Sapnuoju daug… Mano
45
budėjimas –
visas,
visas
kaip
46
sapnas, o mano
sapnas –
p
Physical note: [I 1v] //
sapnas –

Facsimile Image Placeholder

3
c
Critical note: 3 ] sup l add cf in d ang
3
47
vienas virpantis budėjimas…
48
O gal tai ir regėjimai…
49
Ar aš žinau…
50
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
51
Mano sieloje nėra miško,
52
joj kažkoks liūnas, kažkoki
53
kimsi
kimsy
bijau
bijau,
imbrisiu
inbrisiu,
54
nuklimpsiu – ir nieko dau-
55
giau neberegėsiu…
56
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
57
Jis nemiršta tavyj, at-
58
gimsta tavyj, jis viešpats
59
tavyj…
60
Amenu,
c
Critical note: Atmenu ] vid ex err Amenu, vid ex err om t
Amenu,
Atmenu,
kai buvova
pirma
pirmą
61
karta
kartą
miške.
62
Vakaras. Ramu. Ramu. Mėlynos
63
pušys,
pušys
su juostančiomis
64
viršus.
c
Critical note: viršūnės ] vid ex err viršunės, vid ex err om mi
viršus.
viršūmis.
Degančios snai-
65
gės tarp
pukuotų
pūkuotų
pušų daiglių.
66
Tavo akyse užgimusios
67
ugnelės… Skaudus, skaudus
68
nusiminimas… Užvertos
69
blakstienos… Pirmosios
ištriš-
p
Physical note: [I 2r] //
ištriš-
ištryš-

Facsimile Image Placeholder

4
c
Critical note: 4 ] sup l add cf in sin ang
4
70
kusios ašaros…
71
O, aš jaučiu
miška
mišką
– aš pa-
72
žįstu tave!..
73
Šiandie jaučiu tave ne taip,
74
kaip vakar, šiandie sapnus
75
sapnuoja,
sapnuoju
netakiuos,
ne tokiuos,
kaip
76
vakar, o vienok aš
pažistu
pažįstu
77
tave – aš
miliu
myliu
miška
mišką
78
Šį vakar
Šįvakar
ir aš važiuosiu
79
kur nors toli, už miesto, in
80
miška,
mišką,
kad nieko nematytau,
81
nieko
ngirdėtau negirdėtau ,
c
Critical note: negirdėtau ] vid ex err ngirdėtau, ins e
negirdėtau,
tik pušis,
82
tik vien šlamėsį, tik vien
83
miško paslapčių bedugnes…
84
Prisimenu
Kellermana.
Kellermaną.
n
Note: Bernhard Kellermann (1879–1951), vokiečių rašytojas.
85
„Džiaugkies
„Džiaukies
gyvenimu,
džiaug-
džiau-
86
kies
gyvenimu“…
gyvenimu…“
87
Džiaugiuos gyvenimu, tik
88
nežinau
nežinau,
ar
ar
c
Critical note: aš ] cor pro ar, cor š pro r
gyvenu, ar
89
sapnuoju…
90
Nežinau, ką žmonės vadina
91
gyvenimu…
p
Physical note: [I 2v] //
gyvenimu…

Facsimile Image Placeholder

5.
c
Critical note: 5. ] sup l add cf in d ang
5.
92
Žinai,
Petrapilij
Petrapilyj
dabar visi
93
su manim kitaip skaitos.
94
Klauso
Klauso,
ką aš pasakysiu, daug
95
ko klausias manęs,
taritum
tarytum
96
aš per tuos tris mėnesius
97
dešimčia metų užaugau.
98
Kad ir
Tumas,
Tumas,
n
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Nuo 1915 m. dirbo Petrograde Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti.
prieš išvažia-
99
vimą jis visai manęs ne-
100
pripažindavo,
sakydavo
sakydavo,
101
pirmakursis studentukas –
ka
ką
102
jis doro pasakys ar padarys.
103
o
O
dabar
dabar,
kur buvęs, kur nebuvęs,
104
šit ir ateina in mane ko
105
nors klausties. Ir kalba kaž-
106
kokiuo tonu, tarytum aš labai
107
rimtas
bučiau.
būčiau.
108
Ir
Šilingą
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. Lietuvoje leisto „Pirmojo baro“ redaktorius, palankiai vertinęs Balio Sruogos kūrybą. 1914–1917 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto sekretorius, vėliau – vicepirmininkas.
mokinau, kaip
109
Baltrušaičio
Baltrušaičio
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas. 1915–1917 m. kartu su Baliu Sruoga ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros bei lietuvių liaudies dainų rinkinius rusų kalba (jie nebuvo išleisti).
eiles suprast,
110
kad jis net atsisakė rašyt
111
apie Baltrušaitį in
„Barą“
„Barą“,
n
Note: „Pirmasai baras“, literatūros almanachas. Išleistas 1915 m. Vilniuje; pasirodė viena knyga, atnaujintas 1925 m. kaip žurnalas „Baras“. Redaktorius – Stasys Šilingas, artimiausi padėjėjai – Ignas Šeinius ir Ramūnas Bytautas. Almanachui rašė Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Kazys Binkis, Vytautas Bičiūnas, Adomas Lastas, Mykolas Biržiška, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė ir kt.
112
kaip buvo pirma
žadėjes.
žadėjęs.
113
Sėdžiu per dienas nuo
9 10
c
Critical note: 10 ] cor pro 9
10
iki
114
deviniu
devynių
knygine,
knygyne,
kad
net
p
Physical note: [II 1r] //
net

Facsimile Image Placeholder

6
c
Critical note: 6 ] sup l add cf in sin ang
6
115
Nugara
nugara
pradeda skaudėt.
116
Vakare, kai einu namon, tai
117
kaip pagiriotas.
118
Oras čia
biaurus.
bjaurus.
Lietus
119
lija,
lyja,
purvinė,
purvynė,
šlapia,
rukas,
rūkas,
120
dumai,
dūmai,
galva kasdien skauda.
121
Pas
brolį
brolį
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, nuo 1913 m. Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius. Balys Sruoga, studijuodamas Petrograde, gyveno pas brolį Adolfą Sruogą.
tik vienas kamba-
122
ris
rys
dabar, guliu prieangyj,
123
nei
ritą,
rytą,
nei vakarą nieko
124
dirbt negaliu. Užtat
125
anksti gulu ir vėlai ke-
126
liuos, o atsigulęs galvoju,
127
galvoju…
128
Be galo
broliene
brolienė
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona.
atsibodo,
129
senei seniau
c
Critical note: seniau ] cor pro senei, cor iau pro ei
seniau
jau buvo kvaila, da-
130
bar dar labiau sukvailėjo,
131
beveik tokia, kaip pirmoji
132
mano šeimininkė su
dukte
dukte-
133
rimi
buva buvo .
c
Critical note: buvo ] vid ex err buva, cor fl -o pro -a
buvo.
Labai
biauru.
bjauru.
134
Brolio nei
diena,
dieną,
nei vakare
135
niekados namie nėra, turiu
136
su ja šnekėties –
чoрт
чёрт
знает
знает,
137
что
maкое!
p
Physical note: [II 1v] //
maкое!
maкое!
n
Note: Чёрт знает, что maкое! rus =velnias žino ką!

Facsimile Image Placeholder

7
c
Critical note: 7 ] sup l add cf in d ang
7
138
Be Šilingo ir
knygyno
knygyno,
139
niekur nebuvau
dar,
c
Critical note: dar ] p ras interp
dar
ir nie-
140
kur neisiu. Jei tik in
giriu
Girių
141
instituto
miška
mišką
ar „на
стрѣл-
стрeл-
142
ку“.
ку“.
n
Note: Petrograde Balys Sruoga „[y]pač mėgo (kaip ir A. Blokas) vadinamąją „Strelką“, siaurą į jūrą įšokusį žemės rėžį, nuolatinę petrogradiečių pasivaikščiojimų ir poilsio vietą“ (žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 58).
„Jaunas poetas ypatingai mėgo „Strėlką“ (strėlikė), siaurą žemės rėžį, kaip dalgis įsikišusį jūron ties Petrapiliu. Čia baltosios naktys būna nepaprastai gražios, jos neduodavo miegot Baliui…“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 46).
143
Šilingas ir
varno Varnas
c
Critical note: Varnas ] cor pro varno, cor v pro cap, cor fl -as pro -o
Varnas
Varnas
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, fotografas, vokiečiams okupavus Lietuvą, pasitraukęs į Petrogradą kartu su kitais lietuvių pabėgėliais. Studijavo meną Petrapilyje.
sako,
144
kad kostiumas labai geras –
145
ačiū tau labai, kad išrinkai.
146
Ar skambinai Baltrušai-
147
čiui? Kaip jo dalykai su
148
kariuomenė?
kariuomene?
Kurio galo –
149
ar tik nepaėmė in karą?
150
In Maskvą atvažiuosiu,
151
kaip tik pradės
vaikščot
c
Critical note: vaikščiot ] vid ex err vaikščot, vid ex err om sec i
vaikščot
vaikščiot
152
traukinei traukiniai ,
c
Critical note: traukiniai ] cor pro traukinei, cor fl -iai pro -ei
traukiniai,
kaip tik bus
153
galima bilietą gauti.
154
Turbut
Turbūt
busiu
būsiu
nedėlios
ritą rytą ,
c
Critical note: rytą ] cor pro ritą, cor y pro i
rytą,
155
nors šiandie dar seredos,
156
dar daug teks pasikeikti.
157
Šitas mano
broliukas
broliukas,
n
Note: Adolfui Sruogai buvo pavesta vadovauti Kaukazo geležinkelio bataliono technikos mokyklai.
158
rodos
rodos,
taps direktorium
159
„politechnikumo“,
rodos
rodos,
160
nuo kareiviavimo
ji
jį
paliuosuos.
p
Physical note: [II 2r] //
paliuosuos.

Facsimile Image Placeholder

8.
c
Critical note: 8. ] sup l add cf in sin ang
8.
161
Noris nueiti pas
ta
tą
Na-
162
ručio
ručio
n
Note: Petras Narutavičius – inžinierius, Balio Sruogos draugas Petrapilyje.
Maniuka,
Maniuką,
n
Note: Marija Grikinytė, Petro Narutavičiaus pusseserė, kurią Balys Sruoga vadino „Maniuku“, mokė lietuvių kalbos, kartu vaikščiojo į lietuvių vakarus.
„Balys apie tą jaunystės susižavėjimą labai jautriai pasakojo – tai buvusi labai šviesi mergaitė, palikusi jam gilesnį įspūdį“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1987-02-20).
bet jis dabar
163
neturi labai laiko, o aš vienas
164
nenoriu eiti.
165
Petrapilyj daugiau nieko
166
doro. Be galo nuobodu. Ir
167
ilgu, ilgu, ilgu…
168
Kvotimus visus aš galiu
169
laikyti rudenyj be
jokiu
jokių
paliu-
170
dyjimu,
dijimų,
tai gi
taigi
dabar galiu
buti
būti
171
ramus. Jeigu
paliudyjimą
paliudijimą
172
gaučiau nuo daktaro – tai gal
173
ir užrubežin
išleistu,
išleistų,
nes taip
174
jie negali valdžiai jokio pasiteisi-
175
nimo išrast. Sakyt, kad
не за-
неза-
176
мѣнимый“
мeнимый“,
n
Note: „Незамeнимый“ rus =nepakeičiamas, nepamainomas.
negali
negali,
nes tuoj
177
sako
valdžia
valdžia:
двадцатилѣтнiий
Двадцатилeтний
178
студент
не замѣним
незамeним
– что
179
с вами.“
с вами?
n
Note: „Двадцатилeтний студент незамeним – что с вами?“ rus =„Dvidešimtmetis studentas nepakeičiamas – kas jums?“
180
Delei
Dėlei
to dalyko einu
181
dar
ritoj
rytoj
in
universiteta
universitetą
182
pas
dekana.
dekaną.
Pažiūrėsiu, ką
183
pasakys…
p
Physical note: [II 2v] //
pasakys…
pasakys…
n
Note: Balys Sruoga svajojo persikelti į Maskvą ne tik dėl įsitraukimo į prasmingesnį literatūrinį gyvenimą, aukštesnių vertybių. „Buvo ir dar viena priežastis: grėsė karinė tarnyba, į kurią nieku gyvu nenorėjo eiti („kariaut aš neturiu jokio noro“, „kariaut jokiu būdu neisiu“). Gelbėdamasis nuo jos, B. Sruoga dar 1915 m. galvojo išvykti į užsienį ir pasiekti Italiją; konkrečių žygių šia kryptimi ėmėsi 1916 m. pavasarį, tačiau į jo pareiškimą, remiantis bendra instrukcija, buvo atsakyta neigiamai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 66).

Facsimile Image Placeholder

9.
c
Critical note: 9. ] sup l add cf in d ang
9.
184
„Labas
Rytas“…
rytas…“
185
Tegu jis būna ramus,
ramus,
ramus
186
kaip tavo akys, kai švelnučiu
187
lius liudėsiu
c
Critical note: liūdėsiu ] vid ex err liudėsiu, cor dėsiu pro s
liudėsiu
liūdėsiu
apsigaubia…
188
Tegu bus rami ir diena, tegu
189
bus saulėtos ir visos Tavo gy-
190
venimo
valandą valandos
c
Critical note: valandos… ] cor pro valandą, cor fl -os pro
valandos…
191
Ir visi palaiminimai tegu
192
buna
būna
tau vienai…
193
„Labas
rytas“…
rytas…“
194
„Miškas
užia“…
ūžia…“
195
„Laimink
mane“…
mane…“
196
Kad visados tavo sieloje
197
butu
būtų
ritas
rytas
ir
šventė,
šventė
ir
198
kad tavo žingsnius vainikai
199
suptu
suptų
200
Tegu tavo gyvenimas
201
buna
būna
lengvas,
lengvas
kaip sapnas,
202
ir sapnai tavo –
saulėti,
saulėti
203
kaip spinduliai…
204
Po laukus, po pievas, po
205
gėlinus…
gėlynus…
Savo žemiškom
206
maldomis laiminu Tave…
– – – – – –
p
Physical note: [III 1r] //

Facsimile Image Placeholder

10
c
Critical note: 10 ] sup l add cf in sin ang
10
207
Vėl Dabar
c
Critical note: Dabar ] cor pro Vėl
Dabar
ir prie mano lango
208
patekėjo saulė…
209
Taip gražu pasidarė.
210
Žinai
Žinai,
koks džiaugsmas
211
sulaukti
Petrapilij
Petrapilyj
saule!
saulę!
212
Ir
Maskva
Maskvą
priminė…
213
Ten vis saulė… Ten dvi saulės…
214
„Пили солнца
двух
двухъ
очей“…
очей“…
очей…“
n
Note: „Пили солнца двухъ очей…“ rus =„Dviejų akių saulės ugnys…“
Eilutė iš rusų poeto simbolisto Viačeslavo Ivanovo eilėraščio „Vaivorykštė“ („Радуга“).
215
Taip gerai, kai saulė šviečia,
216
kai junti, kad pavasaris
217
eina, kad sieloje
šventė,
šventė
218
ir sesulė
lukėja…
lūkėja…
219
Ir
Ir,
rodos, kad aš dabar ne
220
vienas, kad su
manin
c
Critical note: manim ] vid ex err manin, vid ex err sec n pro m
manin
manim
daug
221
daug,
daug
ar aš su daug kuo,
222
ar manyj daug kas…
223
Ir
Ir,
rodos, kad aš atėjau
224
pasaulin tik džiaugties, sesulei
225
vainika
vainiką
pinti
pinti.
226
Я в этот
мiр
мир
пришел, чтоб
видѣть
видeть
солнце…
Солнце…
227
А если день
погас
погас,
228
Я
пуду буду
c
Critical note: буду ] cor pro пуду, cor б pro п
буду
пѣть…
пeть…
Я буду
пѣть
пeть
о
солнце
Солнце
229
В предсмертный
час.
час.
n
Note: Я в этот мир пришел, чтоб видeть Солнце… / А если день погас, / Я буду пeть… Я буду пeть о Солнце / В предсмертный час. rus =„Aš atėjau šion žemėn išvysti Saulės. / O jei diena jau ges – / Dainuosiu aš. Dainuosiu apie Saulę, / Kur nebišvys manęs!“
Strofa iš rusų poeto simbolisto Konstantino Balmonto eilėraščio „Aš atėjau šion žemėn“ (išvertė Liudas Gira, viso eilėraščio vertimą į lietuvių kalbą žr. in: Liudas Gira, Raštai, t. 3, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 85).
– – – – – – – – –
p
Physical note: [III 2r] //

Facsimile Image Placeholder

11.
c
Critical note: 11. ] sup l add cf in d ang
11.
230
Gaila, kad nežinau da-
231
bar
bar,
kuria
kurią
diena
dieną
tavo
232
kvotimas.
Ta dien
Tądien
karsčiau
karščiau
233
pasimelsčiau,
pasimelsčiau.
Nauja
Naują
234
malda
maldą
sudėčiau…
– – – – – – –
235
Sienos
siubuoja,
siūbuoja,
palubės supas –
236
Šiandie aš
varmą,
varmas,
rit
ryt
kibirkštis…
237
Šiandie nelaisvė… Rankos sukaltos Vakarą pančiai. Rytą padangės
c
Critical note: Vakarą pančiai. Rytą padangės… ] p c, a c Šiandie nelaisvė… Rankos sukaltos…, cor graph
Vakarą pančiai. Rytą padangės…
238
Rytas manyj gims… pančiai nukris… Žemės lebonė žemei ir kris…
c
Critical note: Žemės lebonė žemei ir kris… ] p c, a c Rytas manyj gims… pančiai nukris…, ras, sub exc graph
Žemės lebonė žemei ir kris…
– – – – – – – – – –
239
Mano kalėjimas, mano gimimas
240
Ir nužengimas –
tris
trys
spinduliai…
241
Degink Laužas
c
Critical note: Laužas ] cor pro Degink
Laužas
sukurtas…
Degink
Degink,
kas šventa…
– – – – – – –
242
Taurę
Taurė
prildinta nuodų geriu… ir dalgis… Platus keliai…
c
Critical note: ir dalgis… Platus keliai… ] p c, sup exc graph
ir dalgis… Platus keliai…
ir dalgis… Platūs keliai…
– – – – – – – –
243
Ašei pasaulių daugel
turiu…
turiu…
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Sienos siūbuoja, palubės supas]“ ankstyvas variantas, užrašytas laiške Valerijai Čiurlionytei, taisytas paprastu pieštuku ir juodu rašalu. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, Balys Sruoga, in: Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 736–737.
– – – –
244
Gerai
Gerai,
kai saulė
šviečia,
šviečia
245
ir žinai, kad sesulė
laukia…
p
Physical note: [III 2r] //
laukia…

Facsimile Image Placeholder

12
c
Critical note: 12 ] sup l add cf in sin ang
12
246
Pirmas pavasario žiedas…
247
Rodos, kad aš pasaulyj dar
248
pirma
pirmą
kartą pavasarį pajutau,
249
dar pirmą
karta
kartą
žiedus
išvitau…
išvydau…
250
O
miška
mišką
sesulėje tai tikrai
pirma
pirmą-
251
kart juntu…
Neveltui
Ne veltui
žvilgnis
c
Critical note: žvilgsnis ] vid ex err žvilgnis, vid ex err om pri s
žvilgnis
žvilgsnis
252
visados toks paslaptingas
253
ir
zibančios
žibančios
akys liu
p
Physical note: akys ] p ras liu
akys
išsiil-
254
gimu dvelkia…
255
Tegu Tau gerai būna, tegu
256
tave vien žvaigždės
telidi…
telydi…
257
Laimės Tau! Ar pasiėmei
258
paparčio
žied lapa ,
c
Critical note: lapą ] vid ex err lapa, vid ex err fl -a pro
lapa,
lapą,
eidama in kvoti-
259
ma?
mą?
Jei nepaėmei – pasiimk,
260
butinai
būtinai
pasiimk – prie
261
krutinės
krūtinės
paslėpk –
kaip gi
kaipgi
262
kitaip Tave aš bepalaiminsiu.
263
Laiminu tave, laiminu,
264
laiminu…
265
Lik sveika. Laiminu
266
Tave.
267
Bučiuoju
Bučiuoju.
268
Tavo Bolitis
c
Critical note: Tavo Bolytis ] orig Tavo Bolitis, sign
p
Physical note: [III 2v] //
Tavo Bolitis
Tavo Bolytis

Facsimile Image Placeholder

a
Москва
Москва
b
Кабанихинь пер.
Кабанихинь пер.
c
28, кв. 35
d
M-lle
e
В. Чурлянисъ.
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянисъ.
В. Чурлянис.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Sesute!
1
Sesute!
2
Pirmas pavasario žiedas…
3
Pirmas lapelis…
4
Ar tu žinai, kad aš jaučiu
5
daug-daug
žiedų,
žiedų
ir vainikų daug,
6
ir dvelkimų
daug
daug,
o
paslapti
paslaptį
7
tai
tai
tik vieną…
8
Gali Gal
c
Critical note: Gal ] a c Gali, p c Gal, ras fl -i
Gal
ir gerai, kad aš vieną
9
paslaptį težinau, nes paslaptis
10
tik sielvartoje gimsta, o gal
11
ir iš viso
pasaulij
pasaulyj
tik viena
12
paslaptis tėra.
13
Paslaptis maldos.
14
Mėgstu aš melsties. Gal tik
15
maldoj tėra
givenimas.
gyvenimas.
16
Ir norėčiau, kad visas
17
mano
givenimas
gyvenimas
butu
būtų
mal-
18
da, kad melsties, kad vaini-
19
kus pinti…
20
Aš jaučiu daug
gėliu,
gėlių
ir
21
žinau daugel
burtu
burtų
22
Karuna
Karūną
saulėta
saulėtą
tau nu-
23
pinsiu…
p
Physical note: [I 1r] //
pinsiu…

Facsimile Image Placeholder

24
Tavo
laiška
laišką
(atvirutes ir užra-
25
šus) gavau tik šiandie, tik
26
dabar. Ačiū Tau, labai ačiū.
27
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
28
Užia
Ūžia
miškas, ūžia… O, žinai,
29
tavo sieloj aš senai jau šla-
30
mėsį,
užėsį
ūžėsį
miško girdžiu…
31
Ir dabar girdžiu mišką, ir
32
dabar girdžiu Tave, ir dabar
33
juntu tave…
34
Kas vakar
Kasvakar
meldžiuos už
35
tave,
kas vakar
kasvakar
palaiminimą
36
siunčiu…
37
Kas vakar
Kasvakar
laukiu išauštan-
38
čio naujo ryto, kad siela
39
naujas maldas gimdytų…
40
Išaušta rytas, praeina
41
diena, prabėga akimirksniai
42
ir valandos – o mano malda
43
vis ta pati…
44
Sapnuoju daug… Mano
45
budėjimas –
visas,
visas
kaip
46
sapnas, o mano
sapnas –
p
Physical note: [I 1v] //
sapnas –

Facsimile Image Placeholder

3
c
Critical note: 3 ] sup l add cf in d ang
3
47
vienas virpantis budėjimas…
48
O gal tai ir regėjimai…
49
Ar aš žinau…
50
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
51
Mano sieloje nėra miško,
52
joj kažkoks liūnas, kažkoki
53
kimsi
kimsy
bijau
bijau,
imbrisiu
inbrisiu,
54
nuklimpsiu – ir nieko dau-
55
giau neberegėsiu…
56
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
57
Jis nemiršta tavyj, at-
58
gimsta tavyj, jis viešpats
59
tavyj…
60
Amenu,
c
Critical note: Atmenu ] vid ex err Amenu, vid ex err om t
Amenu,
Atmenu,
kai buvova
pirma
pirmą
61
karta
kartą
miške.
62
Vakaras. Ramu. Ramu. Mėlynos
63
pušys,
pušys
su juostančiomis
64
viršus.
c
Critical note: viršūnės ] vid ex err viršunės, vid ex err om mi
viršus.
viršūmis.
Degančios snai-
65
gės tarp
pukuotų
pūkuotų
pušų daiglių.
66
Tavo akyse užgimusios
67
ugnelės… Skaudus, skaudus
68
nusiminimas… Užvertos
69
blakstienos… Pirmosios
ištriš-
p
Physical note: [I 2r] //
ištriš-
ištryš-

Facsimile Image Placeholder

4
c
Critical note: 4 ] sup l add cf in sin ang
4
70
kusios ašaros…
71
O, aš jaučiu
miška
mišką
– aš pa-
72
žįstu tave!..
73
Šiandie jaučiu tave ne taip,
74
kaip vakar, šiandie sapnus
75
sapnuoja,
sapnuoju
netakiuos,
ne tokiuos,
kaip
76
vakar, o vienok aš
pažistu
pažįstu
77
tave – aš
miliu
myliu
miška
mišką
78
Šį vakar
Šįvakar
ir aš važiuosiu
79
kur nors toli, už miesto, in
80
miška,
mišką,
kad nieko nematytau,
81
nieko
ngirdėtau negirdėtau ,
c
Critical note: negirdėtau ] vid ex err ngirdėtau, ins e
negirdėtau,
tik pušis,
82
tik vien šlamėsį, tik vien
83
miško paslapčių bedugnes…
84
Prisimenu
Kellermana.
Kellermaną.
n
Note: Bernhard Kellermann (1879–1951), vokiečių rašytojas.
85
„Džiaugkies
„Džiaukies
gyvenimu,
džiaug-
džiau-
86
kies
gyvenimu“…
gyvenimu…“
87
Džiaugiuos gyvenimu, tik
88
nežinau
nežinau,
ar
ar
c
Critical note: aš ] cor pro ar, cor š pro r
gyvenu, ar
89
sapnuoju…
90
Nežinau, ką žmonės vadina
91
gyvenimu…
p
Physical note: [I 2v] //
gyvenimu…

Facsimile Image Placeholder

5.
c
Critical note: 5. ] sup l add cf in d ang
5.
92
Žinai,
Petrapilij
Petrapilyj
dabar visi
93
su manim kitaip skaitos.
94
Klauso
Klauso,
ką aš pasakysiu, daug
95
ko klausias manęs,
taritum
tarytum
96
aš per tuos tris mėnesius
97
dešimčia metų užaugau.
98
Kad ir
Tumas,
Tumas,
n
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Nuo 1915 m. dirbo Petrograde Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti.
prieš išvažia-
99
vimą jis visai manęs ne-
100
pripažindavo,
sakydavo
sakydavo,
101
pirmakursis studentukas –
ka
ką
102
jis doro pasakys ar padarys.
103
o
O
dabar
dabar,
kur buvęs, kur nebuvęs,
104
šit ir ateina in mane ko
105
nors klausties. Ir kalba kaž-
106
kokiuo tonu, tarytum aš labai
107
rimtas
bučiau.
būčiau.
108
Ir
Šilingą
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. Lietuvoje leisto „Pirmojo baro“ redaktorius, palankiai vertinęs Balio Sruogos kūrybą. 1914–1917 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto sekretorius, vėliau – vicepirmininkas.
mokinau, kaip
109
Baltrušaičio
Baltrušaičio
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas. 1915–1917 m. kartu su Baliu Sruoga ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros bei lietuvių liaudies dainų rinkinius rusų kalba (jie nebuvo išleisti).
eiles suprast,
110
kad jis net atsisakė rašyt
111
apie Baltrušaitį in
„Barą“
„Barą“,
n
Note: „Pirmasai baras“, literatūros almanachas. Išleistas 1915 m. Vilniuje; pasirodė viena knyga, atnaujintas 1925 m. kaip žurnalas „Baras“. Redaktorius – Stasys Šilingas, artimiausi padėjėjai – Ignas Šeinius ir Ramūnas Bytautas. Almanachui rašė Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Kazys Binkis, Vytautas Bičiūnas, Adomas Lastas, Mykolas Biržiška, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė ir kt.
112
kaip buvo pirma
žadėjes.
žadėjęs.
113
Sėdžiu per dienas nuo
9 10
c
Critical note: 10 ] cor pro 9
10
iki
114
deviniu
devynių
knygine,
knygyne,
kad
net
p
Physical note: [II 1r] //
net

Facsimile Image Placeholder

6
c
Critical note: 6 ] sup l add cf in sin ang
6
115
Nugara
nugara
pradeda skaudėt.
116
Vakare, kai einu namon, tai
117
kaip pagiriotas.
118
Oras čia
biaurus.
bjaurus.
Lietus
119
lija,
lyja,
purvinė,
purvynė,
šlapia,
rukas,
rūkas,
120
dumai,
dūmai,
galva kasdien skauda.
121
Pas
brolį
brolį
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, nuo 1913 m. Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius. Balys Sruoga, studijuodamas Petrograde, gyveno pas brolį Adolfą Sruogą.
tik vienas kamba-
122
ris
rys
dabar, guliu prieangyj,
123
nei
ritą,
rytą,
nei vakarą nieko
124
dirbt negaliu. Užtat
125
anksti gulu ir vėlai ke-
126
liuos, o atsigulęs galvoju,
127
galvoju…
128
Be galo
broliene
brolienė
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona.
atsibodo,
129
senei seniau
c
Critical note: seniau ] cor pro senei, cor iau pro ei
seniau
jau buvo kvaila, da-
130
bar dar labiau sukvailėjo,
131
beveik tokia, kaip pirmoji
132
mano šeimininkė su
dukte
dukte-
133
rimi
buva buvo .
c
Critical note: buvo ] vid ex err buva, cor fl -o pro -a
buvo.
Labai
biauru.
bjauru.
134
Brolio nei
diena,
dieną,
nei vakare
135
niekados namie nėra, turiu
136
su ja šnekėties –
чoрт
чёрт
знает
знает,
137
что
maкое!
p
Physical note: [II 1v] //
maкое!
maкое!
n
Note: Чёрт знает, что maкое! rus =velnias žino ką!

Facsimile Image Placeholder

7
c
Critical note: 7 ] sup l add cf in d ang
7
138
Be Šilingo ir
knygyno
knygyno,
139
niekur nebuvau
dar,
c
Critical note: dar ] p ras interp
dar
ir nie-
140
kur neisiu. Jei tik in
giriu
Girių
141
instituto
miška
mišką
ar „на
стрѣл-
стрeл-
142
ку“.
ку“.
n
Note: Petrograde Balys Sruoga „[y]pač mėgo (kaip ir A. Blokas) vadinamąją „Strelką“, siaurą į jūrą įšokusį žemės rėžį, nuolatinę petrogradiečių pasivaikščiojimų ir poilsio vietą“ (žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 58).
„Jaunas poetas ypatingai mėgo „Strėlką“ (strėlikė), siaurą žemės rėžį, kaip dalgis įsikišusį jūron ties Petrapiliu. Čia baltosios naktys būna nepaprastai gražios, jos neduodavo miegot Baliui…“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 46).
143
Šilingas ir
varno Varnas
c
Critical note: Varnas ] cor pro varno, cor v pro cap, cor fl -as pro -o
Varnas
Varnas
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, fotografas, vokiečiams okupavus Lietuvą, pasitraukęs į Petrogradą kartu su kitais lietuvių pabėgėliais. Studijavo meną Petrapilyje.
sako,
144
kad kostiumas labai geras –
145
ačiū tau labai, kad išrinkai.
146
Ar skambinai Baltrušai-
147
čiui? Kaip jo dalykai su
148
kariuomenė?
kariuomene?
Kurio galo –
149
ar tik nepaėmė in karą?
150
In Maskvą atvažiuosiu,
151
kaip tik pradės
vaikščot
c
Critical note: vaikščiot ] vid ex err vaikščot, vid ex err om sec i
vaikščot
vaikščiot
152
traukinei traukiniai ,
c
Critical note: traukiniai ] cor pro traukinei, cor fl -iai pro -ei
traukiniai,
kaip tik bus
153
galima bilietą gauti.
154
Turbut
Turbūt
busiu
būsiu
nedėlios
ritą rytą ,
c
Critical note: rytą ] cor pro ritą, cor y pro i
rytą,
155
nors šiandie dar seredos,
156
dar daug teks pasikeikti.
157
Šitas mano
broliukas
broliukas,
n
Note: Adolfui Sruogai buvo pavesta vadovauti Kaukazo geležinkelio bataliono technikos mokyklai.
158
rodos
rodos,
taps direktorium
159
„politechnikumo“,
rodos
rodos,
160
nuo kareiviavimo
ji
jį
paliuosuos.
p
Physical note: [II 2r] //
paliuosuos.

Facsimile Image Placeholder

8.
c
Critical note: 8. ] sup l add cf in sin ang
8.
161
Noris nueiti pas
ta
tą
Na-
162
ručio
ručio
n
Note: Petras Narutavičius – inžinierius, Balio Sruogos draugas Petrapilyje.
Maniuka,
Maniuką,
n
Note: Marija Grikinytė, Petro Narutavičiaus pusseserė, kurią Balys Sruoga vadino „Maniuku“, mokė lietuvių kalbos, kartu vaikščiojo į lietuvių vakarus.
„Balys apie tą jaunystės susižavėjimą labai jautriai pasakojo – tai buvusi labai šviesi mergaitė, palikusi jam gilesnį įspūdį“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1987-02-20).
bet jis dabar
163
neturi labai laiko, o aš vienas
164
nenoriu eiti.
165
Petrapilyj daugiau nieko
166
doro. Be galo nuobodu. Ir
167
ilgu, ilgu, ilgu…
168
Kvotimus visus aš galiu
169
laikyti rudenyj be
jokiu
jokių
paliu-
170
dyjimu,
dijimų,
tai gi
taigi
dabar galiu
buti
būti
171
ramus. Jeigu
paliudyjimą
paliudijimą
172
gaučiau nuo daktaro – tai gal
173
ir užrubežin
išleistu,
išleistų,
nes taip
174
jie negali valdžiai jokio pasiteisi-
175
nimo išrast. Sakyt, kad
не за-
неза-
176
мѣнимый“
мeнимый“,
n
Note: „Незамeнимый“ rus =nepakeičiamas, nepamainomas.
negali
negali,
nes tuoj
177
sako
valdžia
valdžia:
двадцатилѣтнiий
Двадцатилeтний
178
студент
не замѣним
незамeним
– что
179
с вами.“
с вами?
n
Note: „Двадцатилeтний студент незамeним – что с вами?“ rus =„Dvidešimtmetis studentas nepakeičiamas – kas jums?“
180
Delei
Dėlei
to dalyko einu
181
dar
ritoj
rytoj
in
universiteta
universitetą
182
pas
dekana.
dekaną.
Pažiūrėsiu, ką
183
pasakys…
p
Physical note: [II 2v] //
pasakys…
pasakys…
n
Note: Balys Sruoga svajojo persikelti į Maskvą ne tik dėl įsitraukimo į prasmingesnį literatūrinį gyvenimą, aukštesnių vertybių. „Buvo ir dar viena priežastis: grėsė karinė tarnyba, į kurią nieku gyvu nenorėjo eiti („kariaut aš neturiu jokio noro“, „kariaut jokiu būdu neisiu“). Gelbėdamasis nuo jos, B. Sruoga dar 1915 m. galvojo išvykti į užsienį ir pasiekti Italiją; konkrečių žygių šia kryptimi ėmėsi 1916 m. pavasarį, tačiau į jo pareiškimą, remiantis bendra instrukcija, buvo atsakyta neigiamai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 66).

Facsimile Image Placeholder

9.
c
Critical note: 9. ] sup l add cf in d ang
9.
184
„Labas
Rytas“…
rytas…“
185
Tegu jis būna ramus,
ramus,
ramus
186
kaip tavo akys, kai švelnučiu
187
lius liudėsiu
c
Critical note: liūdėsiu ] vid ex err liudėsiu, cor dėsiu pro s
liudėsiu
liūdėsiu
apsigaubia…
188
Tegu bus rami ir diena, tegu
189
bus saulėtos ir visos Tavo gy-
190
venimo
valandą valandos
c
Critical note: valandos… ] cor pro valandą, cor fl -os pro
valandos…
191
Ir visi palaiminimai tegu
192
buna
būna
tau vienai…
193
„Labas
rytas“…
rytas…“
194
„Miškas
užia“…
ūžia…“
195
„Laimink
mane“…
mane…“
196
Kad visados tavo sieloje
197
butu
būtų
ritas
rytas
ir
šventė,
šventė
ir
198
kad tavo žingsnius vainikai
199
suptu
suptų
200
Tegu tavo gyvenimas
201
buna
būna
lengvas,
lengvas
kaip sapnas,
202
ir sapnai tavo –
saulėti,
saulėti
203
kaip spinduliai…
204
Po laukus, po pievas, po
205
gėlinus…
gėlynus…
Savo žemiškom
206
maldomis laiminu Tave…
– – – – – –
p
Physical note: [III 1r] //

Facsimile Image Placeholder

10
c
Critical note: 10 ] sup l add cf in sin ang
10
207
Vėl Dabar
c
Critical note: Dabar ] cor pro Vėl
Dabar
ir prie mano lango
208
patekėjo saulė…
209
Taip gražu pasidarė.
210
Žinai
Žinai,
koks džiaugsmas
211
sulaukti
Petrapilij
Petrapilyj
saule!
saulę!
212
Ir
Maskva
Maskvą
priminė…
213
Ten vis saulė… Ten dvi saulės…
214
„Пили солнца
двух
двухъ
очей“…
очей“…
очей…“
n
Note: „Пили солнца двухъ очей…“ rus =„Dviejų akių saulės ugnys…“
Eilutė iš rusų poeto simbolisto Viačeslavo Ivanovo eilėraščio „Vaivorykštė“ („Радуга“).
215
Taip gerai, kai saulė šviečia,
216
kai junti, kad pavasaris
217
eina, kad sieloje
šventė,
šventė
218
ir sesulė
lukėja…
lūkėja…
219
Ir
Ir,
rodos, kad aš dabar ne
220
vienas, kad su
manin
c
Critical note: manim ] vid ex err manin, vid ex err sec n pro m
manin
manim
daug
221
daug,
daug
ar aš su daug kuo,
222
ar manyj daug kas…
223
Ir
Ir,
rodos, kad aš atėjau
224
pasaulin tik džiaugties, sesulei
225
vainika
vainiką
pinti
pinti.
226
Я в этот
мiр
мир
пришел, чтоб
видѣть
видeть
солнце…
Солнце…
227
А если день
погас
погас,
228
Я
пуду буду
c
Critical note: буду ] cor pro пуду, cor б pro п
буду
пѣть…
пeть…
Я буду
пѣть
пeть
о
солнце
Солнце
229
В предсмертный
час.
час.
n
Note: Я в этот мир пришел, чтоб видeть Солнце… / А если день погас, / Я буду пeть… Я буду пeть о Солнце / В предсмертный час. rus =„Aš atėjau šion žemėn išvysti Saulės. / O jei diena jau ges – / Dainuosiu aš. Dainuosiu apie Saulę, / Kur nebišvys manęs!“
Strofa iš rusų poeto simbolisto Konstantino Balmonto eilėraščio „Aš atėjau šion žemėn“ (išvertė Liudas Gira, viso eilėraščio vertimą į lietuvių kalbą žr. in: Liudas Gira, Raštai, t. 3, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 85).
– – – – – – – – –
p
Physical note: [III 2r] //

Facsimile Image Placeholder

11.
c
Critical note: 11. ] sup l add cf in d ang
11.
230
Gaila, kad nežinau da-
231
bar
bar,
kuria
kurią
diena
dieną
tavo
232
kvotimas.
Ta dien
Tądien
karsčiau
karščiau
233
pasimelsčiau,
pasimelsčiau.
Nauja
Naują
234
malda
maldą
sudėčiau…
– – – – – – –
235
Sienos
siubuoja,
siūbuoja,
palubės supas –
236
Šiandie aš
varmą,
varmas,
rit
ryt
kibirkštis…
237
Šiandie nelaisvė… Rankos sukaltos Vakarą pančiai. Rytą padangės
c
Critical note: Vakarą pančiai. Rytą padangės… ] p c, a c Šiandie nelaisvė… Rankos sukaltos…, cor graph
Vakarą pančiai. Rytą padangės…
238
Rytas manyj gims… pančiai nukris… Žemės lebonė žemei ir kris…
c
Critical note: Žemės lebonė žemei ir kris… ] p c, a c Rytas manyj gims… pančiai nukris…, ras, sub exc graph
Žemės lebonė žemei ir kris…
– – – – – – – – – –
239
Mano kalėjimas, mano gimimas
240
Ir nužengimas –
tris
trys
spinduliai…
241
Degink Laužas
c
Critical note: Laužas ] cor pro Degink
Laužas
sukurtas…
Degink
Degink,
kas šventa…
– – – – – – –
242
Taurę
Taurė
prildinta nuodų geriu… ir dalgis… Platus keliai…
c
Critical note: ir dalgis… Platus keliai… ] p c, sup exc graph
ir dalgis… Platus keliai…
ir dalgis… Platūs keliai…
– – – – – – – –
243
Ašei pasaulių daugel
turiu…
turiu…
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Sienos siūbuoja, palubės supas]“ ankstyvas variantas, užrašytas laiške Valerijai Čiurlionytei, taisytas paprastu pieštuku ir juodu rašalu. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, Balys Sruoga, in: Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 736–737.
– – – –
244
Gerai
Gerai,
kai saulė
šviečia,
šviečia
245
ir žinai, kad sesulė
laukia…
p
Physical note: [III 2r] //
laukia…

Facsimile Image Placeholder

12
c
Critical note: 12 ] sup l add cf in sin ang
12
246
Pirmas pavasario žiedas…
247
Rodos, kad aš pasaulyj dar
248
pirma
pirmą
kartą pavasarį pajutau,
249
dar pirmą
karta
kartą
žiedus
išvitau…
išvydau…
250
O
miška
mišką
sesulėje tai tikrai
pirma
pirmą-
251
kart juntu…
Neveltui
Ne veltui
žvilgnis
c
Critical note: žvilgsnis ] vid ex err žvilgnis, vid ex err om pri s
žvilgnis
žvilgsnis
252
visados toks paslaptingas
253
ir
zibančios
žibančios
akys liu
p
Physical note: akys ] p ras liu
akys
išsiil-
254
gimu dvelkia…
255
Tegu Tau gerai būna, tegu
256
tave vien žvaigždės
telidi…
telydi…
257
Laimės Tau! Ar pasiėmei
258
paparčio
žied lapa ,
c
Critical note: lapą ] vid ex err lapa, vid ex err fl -a pro
lapa,
lapą,
eidama in kvoti-
259
ma?
mą?
Jei nepaėmei – pasiimk,
260
butinai
būtinai
pasiimk – prie
261
krutinės
krūtinės
paslėpk –
kaip gi
kaipgi
262
kitaip Tave aš bepalaiminsiu.
263
Laiminu tave, laiminu,
264
laiminu…
265
Lik sveika. Laiminu
266
Tave.
267
Bučiuoju
Bučiuoju.
268
Tavo Bolitis
c
Critical note: Tavo Bolytis ] orig Tavo Bolitis, sign
p
Physical note: [III 2v] //
Tavo Bolitis
Tavo Bolytis

Facsimile Image Placeholder

a
Москва
Москва
b
Кабанихинь пер.
Кабанихинь пер.
c
28, кв. 35
d
M-lle
e
В. Чурлянисъ.
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянисъ.
В. Чурлянис.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Sesute!
1
Sesute!
2
Pirmas pavasario žiedas…
3
Pirmas lapelis…
4
Ar tu žinai, kad aš jaučiu
5
daug-daug
žiedų,
žiedų
ir vainikų daug,
6
ir dvelkimų
daug
daug,
o
paslapti
paslaptį
7
tai
tai
tik vieną…
8
Gali Gal
c
Critical note: Gal ] a c Gali, p c Gal, ras fl -i
Gal
ir gerai, kad aš vieną
9
paslaptį težinau, nes paslaptis
10
tik sielvartoje gimsta, o gal
11
ir iš viso
pasaulij
pasaulyj
tik viena
12
paslaptis tėra.
13
Paslaptis maldos.
14
Mėgstu aš melsties. Gal tik
15
maldoj tėra
givenimas.
gyvenimas.
16
Ir norėčiau, kad visas
17
mano
givenimas
gyvenimas
butu
būtų
mal-
18
da, kad melsties, kad vaini-
19
kus pinti…
20
Aš jaučiu daug
gėliu,
gėlių
ir
21
žinau daugel
burtu
burtų
22
Karuna
Karūną
saulėta
saulėtą
tau nu-
23
pinsiu…
p
Physical note: [I 1r] //
pinsiu…

Facsimile Image Placeholder

24
Tavo
laiška
laišką
(atvirutes ir užra-
25
šus) gavau tik šiandie, tik
26
dabar. Ačiū Tau, labai ačiū.
27
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
28
Užia
Ūžia
miškas, ūžia… O, žinai,
29
tavo sieloj aš senai jau šla-
30
mėsį,
užėsį
ūžėsį
miško girdžiu…
31
Ir dabar girdžiu mišką, ir
32
dabar girdžiu Tave, ir dabar
33
juntu tave…
34
Kas vakar
Kasvakar
meldžiuos už
35
tave,
kas vakar
kasvakar
palaiminimą
36
siunčiu…
37
Kas vakar
Kasvakar
laukiu išauštan-
38
čio naujo ryto, kad siela
39
naujas maldas gimdytų…
40
Išaušta rytas, praeina
41
diena, prabėga akimirksniai
42
ir valandos – o mano malda
43
vis ta pati…
44
Sapnuoju daug… Mano
45
budėjimas –
visas,
visas
kaip
46
sapnas, o mano
sapnas –
p
Physical note: [I 1v] //
sapnas –

Facsimile Image Placeholder

3
c
Critical note: 3 ] sup l add cf in d ang
3
47
vienas virpantis budėjimas…
48
O gal tai ir regėjimai…
49
Ar aš žinau…
50
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
51
Mano sieloje nėra miško,
52
joj kažkoks liūnas, kažkoki
53
kimsi
kimsy
bijau
bijau,
imbrisiu
inbrisiu,
54
nuklimpsiu – ir nieko dau-
55
giau neberegėsiu…
56
„Miškas dar
užia“…
ūžia…“
57
Jis nemiršta tavyj, at-
58
gimsta tavyj, jis viešpats
59
tavyj…
60
Amenu,
c
Critical note: Atmenu ] vid ex err Amenu, vid ex err om t
Amenu,
Atmenu,
kai buvova
pirma
pirmą
61
karta
kartą
miške.
62
Vakaras. Ramu. Ramu. Mėlynos
63
pušys,
pušys
su juostančiomis
64
viršus.
c
Critical note: viršūnės ] vid ex err viršunės, vid ex err om mi
viršus.
viršūmis.
Degančios snai-
65
gės tarp
pukuotų
pūkuotų
pušų daiglių.
66
Tavo akyse užgimusios
67
ugnelės… Skaudus, skaudus
68
nusiminimas… Užvertos
69
blakstienos… Pirmosios
ištriš-
p
Physical note: [I 2r] //
ištriš-
ištryš-

Facsimile Image Placeholder

4
c
Critical note: 4 ] sup l add cf in sin ang
4
70
kusios ašaros…
71
O, aš jaučiu
miška
mišką
– aš pa-
72
žįstu tave!..
73
Šiandie jaučiu tave ne taip,
74
kaip vakar, šiandie sapnus
75
sapnuoja,
sapnuoju
netakiuos,
ne tokiuos,
kaip
76
vakar, o vienok aš
pažistu
pažįstu
77
tave – aš
miliu
myliu
miška
mišką
78
Šį vakar
Šįvakar
ir aš važiuosiu
79
kur nors toli, už miesto, in
80
miška,
mišką,
kad nieko nematytau,
81
nieko
ngirdėtau negirdėtau ,
c
Critical note: negirdėtau ] vid ex err ngirdėtau, ins e
negirdėtau,
tik pušis,
82
tik vien šlamėsį, tik vien
83
miško paslapčių bedugnes…
84
Prisimenu
Kellermana.
Kellermaną.
n
Note: Bernhard Kellermann (1879–1951), vokiečių rašytojas.
85
„Džiaugkies
„Džiaukies
gyvenimu,
džiaug-
džiau-
86
kies
gyvenimu“…
gyvenimu…“
87
Džiaugiuos gyvenimu, tik
88
nežinau
nežinau,
ar
ar
c
Critical note: aš ] cor pro ar, cor š pro r
gyvenu, ar
89
sapnuoju…
90
Nežinau, ką žmonės vadina
91
gyvenimu…
p
Physical note: [I 2v] //
gyvenimu…

Facsimile Image Placeholder

5.
c
Critical note: 5. ] sup l add cf in d ang
5.
92
Žinai,
Petrapilij
Petrapilyj
dabar visi
93
su manim kitaip skaitos.
94
Klauso
Klauso,
ką aš pasakysiu, daug
95
ko klausias manęs,
taritum
tarytum
96
aš per tuos tris mėnesius
97
dešimčia metų užaugau.
98
Kad ir
Tumas,
Tumas,
n
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Nuo 1915 m. dirbo Petrograde Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti.
prieš išvažia-
99
vimą jis visai manęs ne-
100
pripažindavo,
sakydavo
sakydavo,
101
pirmakursis studentukas –
ka
ką
102
jis doro pasakys ar padarys.
103
o
O
dabar
dabar,
kur buvęs, kur nebuvęs,
104
šit ir ateina in mane ko
105
nors klausties. Ir kalba kaž-
106
kokiuo tonu, tarytum aš labai
107
rimtas
bučiau.
būčiau.
108
Ir
Šilingą
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. Lietuvoje leisto „Pirmojo baro“ redaktorius, palankiai vertinęs Balio Sruogos kūrybą. 1914–1917 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto sekretorius, vėliau – vicepirmininkas.
mokinau, kaip
109
Baltrušaičio
Baltrušaičio
n
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas. 1915–1917 m. kartu su Baliu Sruoga ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros bei lietuvių liaudies dainų rinkinius rusų kalba (jie nebuvo išleisti).
eiles suprast,
110
kad jis net atsisakė rašyt
111
apie Baltrušaitį in
„Barą“
„Barą“,
n
Note: „Pirmasai baras“, literatūros almanachas. Išleistas 1915 m. Vilniuje; pasirodė viena knyga, atnaujintas 1925 m. kaip žurnalas „Baras“. Redaktorius – Stasys Šilingas, artimiausi padėjėjai – Ignas Šeinius ir Ramūnas Bytautas. Almanachui rašė Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Kazys Binkis, Vytautas Bičiūnas, Adomas Lastas, Mykolas Biržiška, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė ir kt.
112
kaip buvo pirma
žadėjes.
žadėjęs.
113
Sėdžiu per dienas nuo
9 10
c
Critical note: 10 ] cor pro 9
10
iki
114
deviniu
devynių
knygine,
knygyne,
kad
net
p
Physical note: [II 1r] //
net

Facsimile Image Placeholder

6
c
Critical note: 6 ] sup l add cf in sin ang
6
115
Nugara
nugara
pradeda skaudėt.
116
Vakare, kai einu namon, tai
117
kaip pagiriotas.
118
Oras čia
biaurus.
bjaurus.
Lietus
119
lija,
lyja,
purvinė,
purvynė,
šlapia,
rukas,
rūkas,
120
dumai,
dūmai,
galva kasdien skauda.
121
Pas
brolį
brolį
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, nuo 1913 m. Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius. Balys Sruoga, studijuodamas Petrograde, gyveno pas brolį Adolfą Sruogą.
tik vienas kamba-
122
ris
rys
dabar, guliu prieangyj,
123
nei
ritą,
rytą,
nei vakarą nieko
124
dirbt negaliu. Užtat
125
anksti gulu ir vėlai ke-
126
liuos, o atsigulęs galvoju,
127
galvoju…
128
Be galo
broliene
brolienė
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona.
atsibodo,
129
senei seniau
c
Critical note: seniau ] cor pro senei, cor iau pro ei
seniau
jau buvo kvaila, da-
130
bar dar labiau sukvailėjo,
131
beveik tokia, kaip pirmoji
132
mano šeimininkė su
dukte
dukte-
133
rimi
buva buvo .
c
Critical note: buvo ] vid ex err buva, cor fl -o pro -a
buvo.
Labai
biauru.
bjauru.
134
Brolio nei
diena,
dieną,
nei vakare
135
niekados namie nėra, turiu
136
su ja šnekėties –
чoрт
чёрт
знает
знает,
137
что
maкое!
p
Physical note: [II 1v] //
maкое!
maкое!
n
Note: Чёрт знает, что maкое! rus =velnias žino ką!

Facsimile Image Placeholder

7
c
Critical note: 7 ] sup l add cf in d ang
7
138
Be Šilingo ir
knygyno
knygyno,
139
niekur nebuvau
dar,
c
Critical note: dar ] p ras interp
dar
ir nie-
140
kur neisiu. Jei tik in
giriu
Girių
141
instituto
miška
mišką
ar „на
стрѣл-
стрeл-
142
ку“.
ку“.
n
Note: Petrograde Balys Sruoga „[y]pač mėgo (kaip ir A. Blokas) vadinamąją „Strelką“, siaurą į jūrą įšokusį žemės rėžį, nuolatinę petrogradiečių pasivaikščiojimų ir poilsio vietą“ (žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 58).
„Jaunas poetas ypatingai mėgo „Strėlką“ (strėlikė), siaurą žemės rėžį, kaip dalgis įsikišusį jūron ties Petrapiliu. Čia baltosios naktys būna nepaprastai gražios, jos neduodavo miegot Baliui…“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 46).
143
Šilingas ir
varno Varnas
c
Critical note: Varnas ] cor pro varno, cor v pro cap, cor fl -as pro -o
Varnas
Varnas
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, fotografas, vokiečiams okupavus Lietuvą, pasitraukęs į Petrogradą kartu su kitais lietuvių pabėgėliais. Studijavo meną Petrapilyje.
sako,
144
kad kostiumas labai geras –
145
ačiū tau labai, kad išrinkai.
146
Ar skambinai Baltrušai-
147
čiui? Kaip jo dalykai su
148
kariuomenė?
kariuomene?
Kurio galo –
149
ar tik nepaėmė in karą?
150
In Maskvą atvažiuosiu,
151
kaip tik pradės
vaikščot
c
Critical note: vaikščiot ] vid ex err vaikščot, vid ex err om sec i
vaikščot
vaikščiot
152
traukinei traukiniai ,
c
Critical note: traukiniai ] cor pro traukinei, cor fl -iai pro -ei
traukiniai,
kaip tik bus
153
galima bilietą gauti.
154
Turbut
Turbūt
busiu
būsiu
nedėlios
ritą rytą ,
c
Critical note: rytą ] cor pro ritą, cor y pro i
rytą,
155
nors šiandie dar seredos,
156
dar daug teks pasikeikti.
157
Šitas mano
broliukas
broliukas,
n
Note: Adolfui Sruogai buvo pavesta vadovauti Kaukazo geležinkelio bataliono technikos mokyklai.
158
rodos
rodos,
taps direktorium
159
„politechnikumo“,
rodos
rodos,
160
nuo kareiviavimo
ji
jį
paliuosuos.
p
Physical note: [II 2r] //
paliuosuos.

Facsimile Image Placeholder

8.
c
Critical note: 8. ] sup l add cf in sin ang
8.
161
Noris nueiti pas
ta
tą
Na-
162
ručio
ručio
n
Note: Petras Narutavičius – inžinierius, Balio Sruogos draugas Petrapilyje.
Maniuka,
Maniuką,
n
Note: Marija Grikinytė, Petro Narutavičiaus pusseserė, kurią Balys Sruoga vadino „Maniuku“, mokė lietuvių kalbos, kartu vaikščiojo į lietuvių vakarus.
„Balys apie tą jaunystės susižavėjimą labai jautriai pasakojo – tai buvusi labai šviesi mergaitė, palikusi jam gilesnį įspūdį“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1987-02-20).
bet jis dabar
163
neturi labai laiko, o aš vienas
164
nenoriu eiti.
165
Petrapilyj daugiau nieko
166
doro. Be galo nuobodu. Ir
167
ilgu, ilgu, ilgu…
168
Kvotimus visus aš galiu
169
laikyti rudenyj be
jokiu
jokių
paliu-
170
dyjimu,
dijimų,
tai gi
taigi
dabar galiu
buti
būti
171
ramus. Jeigu
paliudyjimą
paliudijimą
172
gaučiau nuo daktaro – tai gal
173
ir užrubežin
išleistu,
išleistų,
nes taip
174
jie negali valdžiai jokio pasiteisi-
175
nimo išrast. Sakyt, kad
не за-
неза-
176
мѣнимый“
мeнимый“,
n
Note: „Незамeнимый“ rus =nepakeičiamas, nepamainomas.
negali
negali,
nes tuoj
177
sako
valdžia
valdžia:
двадцатилѣтнiий
Двадцатилeтний
178
студент
не замѣним
незамeним
– что
179
с вами.“
с вами?
n
Note: „Двадцатилeтний студент незамeним – что с вами?“ rus =„Dvidešimtmetis studentas nepakeičiamas – kas jums?“
180
Delei
Dėlei
to dalyko einu
181
dar
ritoj
rytoj
in
universiteta
universitetą
182
pas
dekana.
dekaną.
Pažiūrėsiu, ką
183
pasakys…
p
Physical note: [II 2v] //
pasakys…
pasakys…
n
Note: Balys Sruoga svajojo persikelti į Maskvą ne tik dėl įsitraukimo į prasmingesnį literatūrinį gyvenimą, aukštesnių vertybių. „Buvo ir dar viena priežastis: grėsė karinė tarnyba, į kurią nieku gyvu nenorėjo eiti („kariaut aš neturiu jokio noro“, „kariaut jokiu būdu neisiu“). Gelbėdamasis nuo jos, B. Sruoga dar 1915 m. galvojo išvykti į užsienį ir pasiekti Italiją; konkrečių žygių šia kryptimi ėmėsi 1916 m. pavasarį, tačiau į jo pareiškimą, remiantis bendra instrukcija, buvo atsakyta neigiamai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 66).

Facsimile Image Placeholder

9.
c
Critical note: 9. ] sup l add cf in d ang
9.
184
„Labas
Rytas“…
rytas…“
185
Tegu jis būna ramus,
ramus,
ramus
186
kaip tavo akys, kai švelnučiu
187
lius liudėsiu
c
Critical note: liūdėsiu ] vid ex err liudėsiu, cor dėsiu pro s
liudėsiu
liūdėsiu
apsigaubia…
188
Tegu bus rami ir diena, tegu
189
bus saulėtos ir visos Tavo gy-
190
venimo
valandą valandos
c
Critical note: valandos… ] cor pro valandą, cor fl -os pro
valandos…
191
Ir visi palaiminimai tegu
192
buna
būna
tau vienai…
193
„Labas
rytas“…
rytas…“
194
„Miškas
užia“…
ūžia…“
195
„Laimink
mane“…
mane…“
196
Kad visados tavo sieloje
197
butu
būtų
ritas
rytas
ir
šventė,
šventė
ir
198
kad tavo žingsnius vainikai
199
suptu
suptų
200
Tegu tavo gyvenimas
201
buna
būna
lengvas,
lengvas
kaip sapnas,
202
ir sapnai tavo –
saulėti,
saulėti
203
kaip spinduliai…
204
Po laukus, po pievas, po
205
gėlinus…
gėlynus…
Savo žemiškom
206
maldomis laiminu Tave…
– – – – – –
p
Physical note: [III 1r] //

Facsimile Image Placeholder

10
c
Critical note: 10 ] sup l add cf in sin ang
10
207
Vėl Dabar
c
Critical note: Dabar ] cor pro Vėl
Dabar
ir prie mano lango
208
patekėjo saulė…
209
Taip gražu pasidarė.
210
Žinai
Žinai,
koks džiaugsmas
211
sulaukti
Petrapilij
Petrapilyj
saule!
saulę!
212
Ir
Maskva
Maskvą
priminė…
213
Ten vis saulė… Ten dvi saulės…
214
„Пили солнца
двух
двухъ
очей“…
очей“…
очей…“
n
Note: „Пили солнца двухъ очей…“ rus =„Dviejų akių saulės ugnys…“
Eilutė iš rusų poeto simbolisto Viačeslavo Ivanovo eilėraščio „Vaivorykštė“ („Радуга“).
215
Taip gerai, kai saulė šviečia,
216
kai junti, kad pavasaris
217
eina, kad sieloje
šventė,
šventė
218
ir sesulė
lukėja…
lūkėja…
219
Ir
Ir,
rodos, kad aš dabar ne
220
vienas, kad su
manin
c
Critical note: manim ] vid ex err manin, vid ex err sec n pro m
manin
manim
daug
221
daug,
daug
ar aš su daug kuo,
222
ar manyj daug kas…
223
Ir
Ir,
rodos, kad aš atėjau
224
pasaulin tik džiaugties, sesulei
225
vainika
vainiką
pinti
pinti.
226
Я в этот
мiр
мир
пришел, чтоб
видѣть
видeть
солнце…
Солнце…
227
А если день
погас
погас,
228
Я
пуду буду
c
Critical note: буду ] cor pro пуду, cor б pro п
буду
пѣть…
пeть…
Я буду
пѣть
пeть
о
солнце
Солнце
229
В предсмертный
час.
час.
n
Note: Я в этот мир пришел, чтоб видeть Солнце… / А если день погас, / Я буду пeть… Я буду пeть о Солнце / В предсмертный час. rus =„Aš atėjau šion žemėn išvysti Saulės. / O jei diena jau ges – / Dainuosiu aš. Dainuosiu apie Saulę, / Kur nebišvys manęs!“
Strofa iš rusų poeto simbolisto Konstantino Balmonto eilėraščio „Aš atėjau šion žemėn“ (išvertė Liudas Gira, viso eilėraščio vertimą į lietuvių kalbą žr. in: Liudas Gira, Raštai, t. 3, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 85).
– – – – – – – – –
p
Physical note: [III 2r] //

Facsimile Image Placeholder

11.
c
Critical note: 11. ] sup l add cf in d ang
11.
230
Gaila, kad nežinau da-
231
bar
bar,
kuria
kurią
diena
dieną
tavo
232
kvotimas.
Ta dien
Tądien
karsčiau
karščiau
233
pasimelsčiau,
pasimelsčiau.
Nauja
Naują
234
malda
maldą
sudėčiau…
– – – – – – –
235
Sienos
siubuoja,
siūbuoja,
palubės supas –
236
Šiandie aš
varmą,
varmas,
rit
ryt
kibirkštis…
237
Šiandie nelaisvė… Rankos sukaltos Vakarą pančiai. Rytą padangės
c
Critical note: Vakarą pančiai. Rytą padangės… ] p c, a c Šiandie nelaisvė… Rankos sukaltos…, cor graph
Vakarą pančiai. Rytą padangės…
238
Rytas manyj gims… pančiai nukris… Žemės lebonė žemei ir kris…
c
Critical note: Žemės lebonė žemei ir kris… ] p c, a c Rytas manyj gims… pančiai nukris…, ras, sub exc graph
Žemės lebonė žemei ir kris…
– – – – – – – – – –
239
Mano kalėjimas, mano gimimas
240
Ir nužengimas –
tris
trys
spinduliai…
241
Degink Laužas
c
Critical note: Laužas ] cor pro Degink
Laužas
sukurtas…
Degink
Degink,
kas šventa…
– – – – – – –
242
Taurę
Taurė
prildinta nuodų geriu… ir dalgis… Platus keliai…
c
Critical note: ir dalgis… Platus keliai… ] p c, sup exc graph
ir dalgis… Platus keliai…
ir dalgis… Platūs keliai…
– – – – – – – –
243
Ašei pasaulių daugel
turiu…
turiu…
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Sienos siūbuoja, palubės supas]“ ankstyvas variantas, užrašytas laiške Valerijai Čiurlionytei, taisytas paprastu pieštuku ir juodu rašalu. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, Balys Sruoga, in: Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 736–737.
– – – –
244
Gerai
Gerai,
kai saulė
šviečia,
šviečia
245
ir žinai, kad sesulė
laukia…
p
Physical note: [III 2r] //
laukia…

Facsimile Image Placeholder

12
c
Critical note: 12 ] sup l add cf in sin ang
12
246
Pirmas pavasario žiedas…
247
Rodos, kad aš pasaulyj dar
248
pirma
pirmą
kartą pavasarį pajutau,
249
dar pirmą
karta
kartą
žiedus
išvitau…
išvydau…
250
O
miška
mišką
sesulėje tai tikrai
pirma
pirmą-
251
kart juntu…
Neveltui
Ne veltui
žvilgnis
c
Critical note: žvilgsnis ] vid ex err žvilgnis, vid ex err om pri s
žvilgnis
žvilgsnis
252
visados toks paslaptingas
253
ir
zibančios
žibančios
akys liu
p
Physical note: akys ] p ras liu
akys
išsiil-
254
gimu dvelkia…
255
Tegu Tau gerai būna, tegu
256
tave vien žvaigždės
telidi…
telydi…
257
Laimės Tau! Ar pasiėmei
258
paparčio
žied lapa ,
c
Critical note: lapą ] vid ex err lapa, vid ex err fl -a pro
lapa,
lapą,
eidama in kvoti-
259
ma?
mą?
Jei nepaėmei – pasiimk,
260
butinai
būtinai
pasiimk – prie
261
krutinės
krūtinės
paslėpk –
kaip gi
kaipgi
262
kitaip Tave aš bepalaiminsiu.
263
Laiminu tave, laiminu,
264
laiminu…
265
Lik sveika. Laiminu
266
Tave.
267
Bučiuoju
Bučiuoju.
268
Tavo Bolitis
c
Critical note: Tavo Bolytis ] orig Tavo Bolitis, sign
p
Physical note: [III 2v] //
Tavo Bolitis
Tavo Bolytis

Facsimile Image Placeholder

a
Москва
Москва
b
Кабанихинь пер.
Кабанихинь пер.
c
28, кв. 35
d
M-lle
e
В. Чурлянисъ.
p
Physical note: [1r] //
В. Чурлянисъ.
В. Чурлянис.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 8
Critical note: Gal ] a c Gali, p c Gal, ras fl -i
a1
Line number 23
Physical note: [I 1r] //
a1
Line number 46
Physical note: [I 1v] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 3 ] sup l add cf in d ang
a1
Line number 60
Critical note: Atmenu ] vid ex err Amenu, vid ex err om t
a1
Line number 64
Critical note: viršūnės ] vid ex err viršunės, vid ex err om mi
a1
Line number 69
Physical note: [I 2r] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 4 ] sup l add cf in sin ang
a1
Line number 81
Critical note: negirdėtau ] vid ex err ngirdėtau, ins e
a3
Line number 84
Note: Bernhard Kellermann (1879–1951), vokiečių rašytojas.
a1
Line number 88
Critical note: aš ] cor pro ar, cor š pro r
a1
Line number 91
Physical note: [I 2v] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 5. ] sup l add cf in d ang
a3
Line number 98
Note: Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Nuo 1915 m. dirbo Petrograde Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti.
a3
Line number 108
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. Lietuvoje leisto „Pirmojo baro“ redaktorius, palankiai vertinęs Balio Sruogos kūrybą. 1914–1917 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto sekretorius, vėliau – vicepirmininkas.
a3
Line number 109
Note: Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas. 1915–1917 m. kartu su Baliu Sruoga ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros bei lietuvių liaudies dainų rinkinius rusų kalba (jie nebuvo išleisti).
a3
Line number 111
Note: „Pirmasai baras“, literatūros almanachas. Išleistas 1915 m. Vilniuje; pasirodė viena knyga, atnaujintas 1925 m. kaip žurnalas „Baras“. Redaktorius – Stasys Šilingas, artimiausi padėjėjai – Ignas Šeinius ir Ramūnas Bytautas. Almanachui rašė Balys Sruoga, Vincas Krėvė, Kazys Binkis, Vytautas Bičiūnas, Adomas Lastas, Mykolas Biržiška, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė ir kt.
a1
Line number 113
Critical note: 10 ] cor pro 9
a1
Line number 114
Physical note: [II 1r] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 6 ] sup l add cf in sin ang
a3
Line number 121
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, nuo 1913 m. Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius. Balys Sruoga, studijuodamas Petrograde, gyveno pas brolį Adolfą Sruogą.
a3
Line number 128
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Adolfo Sruogos žmona.
a1
Line number 129
Critical note: seniau ] cor pro senei, cor iau pro ei
a1
Line number 133
Critical note: buvo ] vid ex err buva, cor fl -o pro -a
a1
Line number 137
Physical note: [II 1v] //
a3
Line number 137
Note: Чёрт знает, что maкое! rus =velnias žino ką!
a1
Unnumbered line
Critical note: 7 ] sup l add cf in d ang
a1
Line number 139
Critical note: dar ] p ras interp
a3
Line number 142
Note: Petrograde Balys Sruoga „[y]pač mėgo (kaip ir A. Blokas) vadinamąją „Strelką“, siaurą į jūrą įšokusį žemės rėžį, nuolatinę petrogradiečių pasivaikščiojimų ir poilsio vietą“ (žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 58).
„Jaunas poetas ypatingai mėgo „Strėlką“ (strėlikė), siaurą žemės rėžį, kaip dalgis įsikišusį jūron ties Petrapiliu. Čia baltosios naktys būna nepaprastai gražios, jos neduodavo miegot Baliui…“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 46).
a1
Line number 143
Critical note: Varnas ] cor pro varno, cor v pro cap, cor fl -as pro -o
a3
Line number 143
Note: Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, fotografas, vokiečiams okupavus Lietuvą, pasitraukęs į Petrogradą kartu su kitais lietuvių pabėgėliais. Studijavo meną Petrapilyje.
a1
Line number 151
Critical note: vaikščiot ] vid ex err vaikščot, vid ex err om sec i
a1
Line number 152
Critical note: traukiniai ] cor pro traukinei, cor fl -iai pro -ei
a1
Line number 154
Critical note: rytą ] cor pro ritą, cor y pro i
a3
Line number 157
Note: Adolfui Sruogai buvo pavesta vadovauti Kaukazo geležinkelio bataliono technikos mokyklai.
a1
Line number 160
Physical note: [II 2r] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 8. ] sup l add cf in sin ang
a3
Line number 162
Note: Petras Narutavičius – inžinierius, Balio Sruogos draugas Petrapilyje.
a3
Line number 162
Note: Marija Grikinytė, Petro Narutavičiaus pusseserė, kurią Balys Sruoga vadino „Maniuku“, mokė lietuvių kalbos, kartu vaikščiojo į lietuvių vakarus.
„Balys apie tą jaunystės susižavėjimą labai jautriai pasakojo – tai buvusi labai šviesi mergaitė, palikusi jam gilesnį įspūdį“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, Čikaga, 1987-02-20).
a3
Line number 176
Note: „Незамeнимый“ rus =nepakeičiamas, nepamainomas.
a3
Line number 179
Note: „Двадцатилeтний студент незамeним – что с вами?“ rus =„Dvidešimtmetis studentas nepakeičiamas – kas jums?“
a1
Line number 183
Physical note: [II 2v] //
a3
Line number 183
Note: Balys Sruoga svajojo persikelti į Maskvą ne tik dėl įsitraukimo į prasmingesnį literatūrinį gyvenimą, aukštesnių vertybių. „Buvo ir dar viena priežastis: grėsė karinė tarnyba, į kurią nieku gyvu nenorėjo eiti („kariaut aš neturiu jokio noro“, „kariaut jokiu būdu neisiu“). Gelbėdamasis nuo jos, B. Sruoga dar 1915 m. galvojo išvykti į užsienį ir pasiekti Italiją; konkrečių žygių šia kryptimi ėmėsi 1916 m. pavasarį, tačiau į jo pareiškimą, remiantis bendra instrukcija, buvo atsakyta neigiamai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 66).
a1
Unnumbered line
Critical note: 9. ] sup l add cf in d ang
a1
Line number 187
Critical note: liūdėsiu ] vid ex err liudėsiu, cor dėsiu pro s
a1
Line number 190
Critical note: valandos… ] cor pro valandą, cor fl -os pro
a1
Unnumbered line
Physical note: [III 1r] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 10 ] sup l add cf in sin ang
a1
Line number 207
Critical note: Dabar ] cor pro Vėl
a3
Line number 214
Note: „Пили солнца двухъ очей…“ rus =„Dviejų akių saulės ugnys…“
Eilutė iš rusų poeto simbolisto Viačeslavo Ivanovo eilėraščio „Vaivorykštė“ („Радуга“).
a1
Line number 220
Critical note: manim ] vid ex err manin, vid ex err sec n pro m
a1
Line number 228
Critical note: буду ] cor pro пуду, cor б pro п
a3
Line number 229
Note: Я в этот мир пришел, чтоб видeть Солнце… / А если день погас, / Я буду пeть… Я буду пeть о Солнце / В предсмертный час. rus =„Aš atėjau šion žemėn išvysti Saulės. / O jei diena jau ges – / Dainuosiu aš. Dainuosiu apie Saulę, / Kur nebišvys manęs!“
Strofa iš rusų poeto simbolisto Konstantino Balmonto eilėraščio „Aš atėjau šion žemėn“ (išvertė Liudas Gira, viso eilėraščio vertimą į lietuvių kalbą žr. in: Liudas Gira, Raštai, t. 3, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 85).
a1
Unnumbered line
Physical note: [III 2r] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 11. ] sup l add cf in d ang
a1
Line number 237
Critical note: Vakarą pančiai. Rytą padangės… ] p c, a c Šiandie nelaisvė… Rankos sukaltos…, cor graph
a1
Line number 238
Critical note: Žemės lebonė žemei ir kris… ] p c, a c Rytas manyj gims… pančiai nukris…, ras, sub exc graph
a1
Line number 241
Critical note: Laužas ] cor pro Degink
a1
Line number 242
Critical note: ir dalgis… Platus keliai… ] p c, sup exc graph
a3
Line number 243
Note: Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Sienos siūbuoja, palubės supas]“ ankstyvas variantas, užrašytas laiške Valerijai Čiurlionytei, taisytas paprastu pieštuku ir juodu rašalu. Eilėraščio teksto ir skelbimo istoriją plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, Balys Sruoga, in: Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 736–737.
a1
Line number 245
Physical note: [III 2r] //
a1
Unnumbered line
Critical note: 12 ] sup l add cf in sin ang
a1
Line number 251
Critical note: žvilgsnis ] vid ex err žvilgnis, vid ex err om pri s
a1
Line number 253
Physical note: akys ] p ras liu
a1
Line number 258
Critical note: lapą ] vid ex err lapa, vid ex err fl -a pro
a1
Line number 268
Critical note: Tavo Bolytis ] orig Tavo Bolitis, sign
a1
Line number 268
Physical note: [III 2v] //
a1
Line number e
Physical note: [1r] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_03_23_vc_I_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_I_1v.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_I_2r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_I_2v.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_II_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_II_1v.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_II_2r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_II_2v.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_III_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_III_1v.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_III_2r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_III_2v.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_envelope_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_03_23_vc_envelope_1v.jpgX (Close panel)
image