Valerijai Čiurlionytei, 1916-04

X (Close panel) Bibliographic Information

Valerijai Čiurlionytei, 1916-04

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: VUB RS, f. 153, b. 1094. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal Valerijos Čiurlionytės pastabą pieštuku mašinraštyje (nuoraše): „1916 / IV / Piter“. Rašyta 11,3×35,5 cm stambiai liniuoto, gelstelėjusio, nuo didesnio lakšto atplėšto popieriaus lapelyje (1r) pieštuku. Perlenkta pusiau (lankstymo į keturias dalis žymės). Aplankstyta. Tekstas blunka. Numeruota pieštuku kita ranka: „6“. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Mašinraščiai: VUB RS, f. 153, b. 1096, 2 l. (Valerijos Čiurlionytės nuorašas), LLTI BR, f. 53, b. 219, 2 l. (Algio Samulionio nuorašas). Publikuota: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 29–30. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1916-04: Genetinis
  • Witness a2: 1916-04: Diplomatinis
  • Witness a3: 1916-04: Redaguotas

Textual Notes

Laiške išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį variantą atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, el. paštas: mb@mb.vu.lt; inga.liepaite@mb.vu.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos laiškas Valerijai Čiurlionytei, Petrogradas, 1916-04, l. 1r, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1916_04_2_vc.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Genetiniame laiško tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame laiške taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Laiško genetiniame tekste pateikiami tekstologiniai komentarai, paaiškinantys autorinio rašymo procesą: taisyta vieta nurodoma pažyma c („critical note“); pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Laiško redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia laiško genetinio teksto, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Laiško tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Išguitas.
Išguitas
1
Išguitas.
Išguitas
2
Šiandie ir aš
savo bėdina
c
Critical note: savo ] p s l ins bėdina
savo bėdina
savo bėdiną
buiti
buitį
bevargdams
3
pajutau pavasarį – saulė taip skaisti,
4
konvalijos dazeli
c
Critical note: konvalijos ] p s l ins vid ex err dazeli
konvalijos dazeli
konvalijos daržely
prazido,
pražydo,
zibutes palei šila
c
Critical note: žibutės ] vid ex err zibutes, p s l ins palei šila
zibutes palei šila
žibutės palei šilą
jau senai
melinuoja.
mėlynuoja.
5
Visas virpėdamas vakaro
laukio.
laukiu.
O sulau-
6
kes
kęs
nubloskiau
nubloškiau
velniop visas
knigas,
knygas,
pasineriau
pasinėriau
7
godelėse –
tegivuoja
tegyvuoja
inkvėpimas!
8
Išėjau in
gatve.
gatvę.
9
Ne, nenoriu to kasdieninio triukšmo,
10
nenoriu
To
to
bildėsio
bildesio
ir ir
c
Critical note: ir ] p vid ex err rep ver
ir ir
ir
veidmainigu
veidmainigų
praei-
11
viu
vių
veidu
veidų
padailintu
padailintų
kaukiu.
kaukių.
12
Šiandie pavasaris.
c
Critical note: Šiandie pavasaris. ] ins s l Nenoriu tik iš tolo tėmyti gyvenimą, noriu
Šiandie pavasaris.
13
Nenoriu tik iš
Tolo
tolo
temiti
tėmyti
givenimą,
gyvenimą,
noriu
14
patsai
giventi!
gyventi!
15
Gatvė.
16
Ne joj
givenimas.
gyvenimas.
17
Nesuprasiu aš jos, o ji
manes
manęs
nepalitės.
nepalytės.
18
Nepasieksiu aš jos
sukimo sukuriu
c
Critical note: sūkurių ] vid ex err sukuriu, cor pro sukimo
sukuriu
sūkurių
supimos, o ji
19
neištirs mano sielvartos
paslėpciu.
paslėpčių.
20
Ir ji
vistik
vis tik
arciausia
arčiausia
prie
givenimo.
gyvenimo.
21
Jos begaliniame judėjime daugiausia
22
atsiskirėliu,
atsiskyrėlių,
jos purvuose daugiausia
23
skaistibės,
skaistybės,
jos prakeikimuose – daugiau-
24
sia
maldu
maldų
ir Dieviškos meilės…
25
Kas
nemilejo skaisciomis
c
Critical note: nemylėjo ] vid ex err nemilejo, p ras skaisciomis
nemilejo
nemylėjo
balandzio
balandžio
26
naktimis slankioti vienas
nuleides
nuleidęs
gal-
27
va
vą
ir
skezdamas
skęsdamas
tolimose karionėse!
28
Einu.
29
Be tikslo. Be prasmės.
30
Juk ir aš Snaudžia
c
Critical note: Snaudžia ] a ras Juk ir aš
Snaudžia
įsistiebe
įsistiebę
sodno
31
medziai
medžiai
– balandį sapnuoja,
tirstas
tirštas
rukas
rūkas
32
juos
ali dengia
c
Critical note: dengia ] cor pro vid ali
dengia
– sodas nebuitim dvelkia.
33
Tik
retkarciai
c
Critical note: retkarčiais ] vid ex err retkarciai, vid ex err om s
retkarciai
retkarčiais
kaikur
kai kur
sutinku
34
ga naktinė
c
Critical note: naktinė ] cor pro ga, cor na pro ga
naktinė
naktinę
gatves
gatvės
zvaigzde.
žvaigždę.
Tik pašaliais
35
ant suolo
nak neticia
c
Critical note: netyčia ] vid ex err neticia, cor pro nak, cor net pro nak
neticia
netyčia
uzklumpu
užklumpu
jaunas poras –
36
pase pavasaris
c
Critical note: pavasaris ] cor pro pase, cor v pro se
pavasaris
eina!
37
Ne
cia
čia
givenimas:
gyvenimas:
38
cia tik sapnas,
c
Critical note: sapnas ] a ins s l tik
cia tik sapnas,
čia tik sapnas,
cia tik pasaka,
c
Critical note: pasaka ] a ins s l tik
cia tik pasaka,
čia tik pasaka,
cia
čia
tik
39
vizijos-godos
vizijos-godos.
40
Gal
ira
yra
ir
ugnis, uzsidegimo : ,
c
Critical note: užsidegimo, ] vid ex err uzsidegimo, cor pro ugnis, p cor interp , pro :
uzsidegimo,
užsidegimo,
gal
ira
yra
ir ugnies,
41
bet ugnis neskaisti,
taritai
tarytai
nedeguliai
nedėguliai
ruksta,
rūksta,
42
liepsna išblankus – ji
tekancios
tekančios
saulės
43
niekados
nematė
nematė.
44
Prisišlieju prie senos, susikuprojusios
45
pušies
c
Critical note: pušies ] ins s l e
pušies
ziuri
c
Critical note: žiūriu ] vid ex err ziuri, vid ex err om fl -u
ziuri
žiūriu
tolin pro
rukus:
rūkus.
46
Gal
išvisiu
išvysiu
Ji,
Jį,
gal
išvisiu
išvysiu
Ja,
Ją,
gal
išvis
c
Critical note: išvysiu ] vid ex err išvis, vid ex err om fl -iu
išvis
išvysiu
Juos?
47
Tilu.
Tylu.
48
Tik
kazkokie
kažkokie
šešėliai
akise
akyse
pinasi, tik
49
kazkoksai
kažkoksai
skausmas
sirdi
širdį
slegia…
50
Nepasijutau, kaip atsiklaupiau ir
51
taritum
tarytum
kapa
kapo
aido
balsa
balsu
pratariau
pratariau:
52
– Miserere!
53
Niekas maldos
neisgirdo nenugirdo ,
c
Critical note: nenugirdo ] cor pro neisgirdo, cor nu pro is
nenugirdo,
niekas skausmo
54
s neištirė.
c
Critical note: neištyrė ] vid ex err neištirė, cor n pro s
neištirė.
neištyrė.
55
– Melskies už mus!
56
Ne
cia
čia
givenimas.
gyvenimas.
57
Ir pavasario
cia
čia
nėra.
Cia
Čia
tik ilgėjimų
58
ilgėjimos
butibės
būtybės
ar
givatos.
p
Physical note: [1r] //
givatos.
gyvatos.
n
Note: Prozos fragmento „Išguitas“ ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 4: Proza, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 584–585, 624. Komentare minimas tik kūrinio teksto mašinraštis (nuorašas). Čia pirmą kartą skelbiamas kūrinio rankraštis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Išguitas.
Išguitas
1
Išguitas.
Išguitas
2
Šiandie ir aš
savo bėdina
c
Critical note: savo ] p s l ins bėdina
savo bėdina
savo bėdiną
buiti
buitį
bevargdams
3
pajutau pavasarį – saulė taip skaisti,
4
konvalijos dazeli
c
Critical note: konvalijos ] p s l ins vid ex err dazeli
konvalijos dazeli
konvalijos daržely
prazido,
pražydo,
zibutes palei šila
c
Critical note: žibutės ] vid ex err zibutes, p s l ins palei šila
zibutes palei šila
žibutės palei šilą
jau senai
melinuoja.
mėlynuoja.
5
Visas virpėdamas vakaro
laukio.
laukiu.
O sulau-
6
kes
kęs
nubloskiau
nubloškiau
velniop visas
knigas,
knygas,
pasineriau
pasinėriau
7
godelėse –
tegivuoja
tegyvuoja
inkvėpimas!
8
Išėjau in
gatve.
gatvę.
9
Ne, nenoriu to kasdieninio triukšmo,
10
nenoriu
To
to
bildėsio
bildesio
ir ir
c
Critical note: ir ] p vid ex err rep ver
ir ir
ir
veidmainigu
veidmainigų
praei-
11
viu
vių
veidu
veidų
padailintu
padailintų
kaukiu.
kaukių.
12
Šiandie pavasaris.
c
Critical note: Šiandie pavasaris. ] ins s l Nenoriu tik iš tolo tėmyti gyvenimą, noriu
Šiandie pavasaris.
13
Nenoriu tik iš
Tolo
tolo
temiti
tėmyti
givenimą,
gyvenimą,
noriu
14
patsai
giventi!
gyventi!
15
Gatvė.
16
Ne joj
givenimas.
gyvenimas.
17
Nesuprasiu aš jos, o ji
manes
manęs
nepalitės.
nepalytės.
18
Nepasieksiu aš jos
sukimo sukuriu
c
Critical note: sūkurių ] vid ex err sukuriu, cor pro sukimo
sukuriu
sūkurių
supimos, o ji
19
neištirs mano sielvartos
paslėpciu.
paslėpčių.
20
Ir ji
vistik
vis tik
arciausia
arčiausia
prie
givenimo.
gyvenimo.
21
Jos begaliniame judėjime daugiausia
22
atsiskirėliu,
atsiskyrėlių,
jos purvuose daugiausia
23
skaistibės,
skaistybės,
jos prakeikimuose – daugiau-
24
sia
maldu
maldų
ir Dieviškos meilės…
25
Kas
nemilejo skaisciomis
c
Critical note: nemylėjo ] vid ex err nemilejo, p ras skaisciomis
nemilejo
nemylėjo
balandzio
balandžio
26
naktimis slankioti vienas
nuleides
nuleidęs
gal-
27
va
vą
ir
skezdamas
skęsdamas
tolimose karionėse!
28
Einu.
29
Be tikslo. Be prasmės.
30
Juk ir aš Snaudžia
c
Critical note: Snaudžia ] a ras Juk ir aš
Snaudžia
įsistiebe
įsistiebę
sodno
31
medziai
medžiai
– balandį sapnuoja,
tirstas
tirštas
rukas
rūkas
32
juos
ali dengia
c
Critical note: dengia ] cor pro vid ali
dengia
– sodas nebuitim dvelkia.
33
Tik
retkarciai
c
Critical note: retkarčiais ] vid ex err retkarciai, vid ex err om s
retkarciai
retkarčiais
kaikur
kai kur
sutinku
34
ga naktinė
c
Critical note: naktinė ] cor pro ga, cor na pro ga
naktinė
naktinę
gatves
gatvės
zvaigzde.
žvaigždę.
Tik pašaliais
35
ant suolo
nak neticia
c
Critical note: netyčia ] vid ex err neticia, cor pro nak, cor net pro nak
neticia
netyčia
uzklumpu
užklumpu
jaunas poras –
36
pase pavasaris
c
Critical note: pavasaris ] cor pro pase, cor v pro se
pavasaris
eina!
37
Ne
cia
čia
givenimas:
gyvenimas:
38
cia tik sapnas,
c
Critical note: sapnas ] a ins s l tik
cia tik sapnas,
čia tik sapnas,
cia tik pasaka,
c
Critical note: pasaka ] a ins s l tik
cia tik pasaka,
čia tik pasaka,
cia
čia
tik
39
vizijos-godos
vizijos-godos.
40
Gal
ira
yra
ir
ugnis, uzsidegimo : ,
c
Critical note: užsidegimo, ] vid ex err uzsidegimo, cor pro ugnis, p cor interp , pro :
uzsidegimo,
užsidegimo,
gal
ira
yra
ir ugnies,
41
bet ugnis neskaisti,
taritai
tarytai
nedeguliai
nedėguliai
ruksta,
rūksta,
42
liepsna išblankus – ji
tekancios
tekančios
saulės
43
niekados
nematė
nematė.
44
Prisišlieju prie senos, susikuprojusios
45
pušies
c
Critical note: pušies ] ins s l e
pušies
ziuri
c
Critical note: žiūriu ] vid ex err ziuri, vid ex err om fl -u
ziuri
žiūriu
tolin pro
rukus:
rūkus.
46
Gal
išvisiu
išvysiu
Ji,
Jį,
gal
išvisiu
išvysiu
Ja,
Ją,
gal
išvis
c
Critical note: išvysiu ] vid ex err išvis, vid ex err om fl -iu
išvis
išvysiu
Juos?
47
Tilu.
Tylu.
48
Tik
kazkokie
kažkokie
šešėliai
akise
akyse
pinasi, tik
49
kazkoksai
kažkoksai
skausmas
sirdi
širdį
slegia…
50
Nepasijutau, kaip atsiklaupiau ir
51
taritum
tarytum
kapa
kapo
aido
balsa
balsu
pratariau
pratariau:
52
– Miserere!
53
Niekas maldos
neisgirdo nenugirdo ,
c
Critical note: nenugirdo ] cor pro neisgirdo, cor nu pro is
nenugirdo,
niekas skausmo
54
s neištirė.
c
Critical note: neištyrė ] vid ex err neištirė, cor n pro s
neištirė.
neištyrė.
55
– Melskies už mus!
56
Ne
cia
čia
givenimas.
gyvenimas.
57
Ir pavasario
cia
čia
nėra.
Cia
Čia
tik ilgėjimų
58
ilgėjimos
butibės
būtybės
ar
givatos.
p
Physical note: [1r] //
givatos.
gyvatos.
n
Note: Prozos fragmento „Išguitas“ ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 4: Proza, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 584–585, 624. Komentare minimas tik kūrinio teksto mašinraštis (nuorašas). Čia pirmą kartą skelbiamas kūrinio rankraštis.

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Išguitas.
Išguitas
1
Išguitas.
Išguitas
2
Šiandie ir aš
savo bėdina
c
Critical note: savo ] p s l ins bėdina
savo bėdina
savo bėdiną
buiti
buitį
bevargdams
3
pajutau pavasarį – saulė taip skaisti,
4
konvalijos dazeli
c
Critical note: konvalijos ] p s l ins vid ex err dazeli
konvalijos dazeli
konvalijos daržely
prazido,
pražydo,
zibutes palei šila
c
Critical note: žibutės ] vid ex err zibutes, p s l ins palei šila
zibutes palei šila
žibutės palei šilą
jau senai
melinuoja.
mėlynuoja.
5
Visas virpėdamas vakaro
laukio.
laukiu.
O sulau-
6
kes
kęs
nubloskiau
nubloškiau
velniop visas
knigas,
knygas,
pasineriau
pasinėriau
7
godelėse –
tegivuoja
tegyvuoja
inkvėpimas!
8
Išėjau in
gatve.
gatvę.
9
Ne, nenoriu to kasdieninio triukšmo,
10
nenoriu
To
to
bildėsio
bildesio
ir ir
c
Critical note: ir ] p vid ex err rep ver
ir ir
ir
veidmainigu
veidmainigų
praei-
11
viu
vių
veidu
veidų
padailintu
padailintų
kaukiu.
kaukių.
12
Šiandie pavasaris.
c
Critical note: Šiandie pavasaris. ] ins s l Nenoriu tik iš tolo tėmyti gyvenimą, noriu
Šiandie pavasaris.
13
Nenoriu tik iš
Tolo
tolo
temiti
tėmyti
givenimą,
gyvenimą,
noriu
14
patsai
giventi!
gyventi!
15
Gatvė.
16
Ne joj
givenimas.
gyvenimas.
17
Nesuprasiu aš jos, o ji
manes
manęs
nepalitės.
nepalytės.
18
Nepasieksiu aš jos
sukimo sukuriu
c
Critical note: sūkurių ] vid ex err sukuriu, cor pro sukimo
sukuriu
sūkurių
supimos, o ji
19
neištirs mano sielvartos
paslėpciu.
paslėpčių.
20
Ir ji
vistik
vis tik
arciausia
arčiausia
prie
givenimo.
gyvenimo.
21
Jos begaliniame judėjime daugiausia
22
atsiskirėliu,
atsiskyrėlių,
jos purvuose daugiausia
23
skaistibės,
skaistybės,
jos prakeikimuose – daugiau-
24
sia
maldu
maldų
ir Dieviškos meilės…
25
Kas
nemilejo skaisciomis
c
Critical note: nemylėjo ] vid ex err nemilejo, p ras skaisciomis
nemilejo
nemylėjo
balandzio
balandžio
26
naktimis slankioti vienas
nuleides
nuleidęs
gal-
27
va
vą
ir
skezdamas
skęsdamas
tolimose karionėse!
28
Einu.
29
Be tikslo. Be prasmės.
30
Juk ir aš Snaudžia
c
Critical note: Snaudžia ] a ras Juk ir aš
Snaudžia
įsistiebe
įsistiebę
sodno
31
medziai
medžiai
– balandį sapnuoja,
tirstas
tirštas
rukas
rūkas
32
juos
ali dengia
c
Critical note: dengia ] cor pro vid ali
dengia
– sodas nebuitim dvelkia.
33
Tik
retkarciai
c
Critical note: retkarčiais ] vid ex err retkarciai, vid ex err om s
retkarciai
retkarčiais
kaikur
kai kur
sutinku
34
ga naktinė
c
Critical note: naktinė ] cor pro ga, cor na pro ga
naktinė
naktinę
gatves
gatvės
zvaigzde.
žvaigždę.
Tik pašaliais
35
ant suolo
nak neticia
c
Critical note: netyčia ] vid ex err neticia, cor pro nak, cor net pro nak
neticia
netyčia
uzklumpu
užklumpu
jaunas poras –
36
pase pavasaris
c
Critical note: pavasaris ] cor pro pase, cor v pro se
pavasaris
eina!
37
Ne
cia
čia
givenimas:
gyvenimas:
38
cia tik sapnas,
c
Critical note: sapnas ] a ins s l tik
cia tik sapnas,
čia tik sapnas,
cia tik pasaka,
c
Critical note: pasaka ] a ins s l tik
cia tik pasaka,
čia tik pasaka,
cia
čia
tik
39
vizijos-godos
vizijos-godos.
40
Gal
ira
yra
ir
ugnis, uzsidegimo : ,
c
Critical note: užsidegimo, ] vid ex err uzsidegimo, cor pro ugnis, p cor interp , pro :
uzsidegimo,
užsidegimo,
gal
ira
yra
ir ugnies,
41
bet ugnis neskaisti,
taritai
tarytai
nedeguliai
nedėguliai
ruksta,
rūksta,
42
liepsna išblankus – ji
tekancios
tekančios
saulės
43
niekados
nematė
nematė.
44
Prisišlieju prie senos, susikuprojusios
45
pušies
c
Critical note: pušies ] ins s l e
pušies
ziuri
c
Critical note: žiūriu ] vid ex err ziuri, vid ex err om fl -u
ziuri
žiūriu
tolin pro
rukus:
rūkus.
46
Gal
išvisiu
išvysiu
Ji,
Jį,
gal
išvisiu
išvysiu
Ja,
Ją,
gal
išvis
c
Critical note: išvysiu ] vid ex err išvis, vid ex err om fl -iu
išvis
išvysiu
Juos?
47
Tilu.
Tylu.
48
Tik
kazkokie
kažkokie
šešėliai
akise
akyse
pinasi, tik
49
kazkoksai
kažkoksai
skausmas
sirdi
širdį
slegia…
50
Nepasijutau, kaip atsiklaupiau ir
51
taritum
tarytum
kapa
kapo
aido
balsa
balsu
pratariau
pratariau:
52
– Miserere!
53
Niekas maldos
neisgirdo nenugirdo ,
c
Critical note: nenugirdo ] cor pro neisgirdo, cor nu pro is
nenugirdo,
niekas skausmo
54
s neištirė.
c
Critical note: neištyrė ] vid ex err neištirė, cor n pro s
neištirė.
neištyrė.
55
– Melskies už mus!
56
Ne
cia
čia
givenimas.
gyvenimas.
57
Ir pavasario
cia
čia
nėra.
Cia
Čia
tik ilgėjimų
58
ilgėjimos
butibės
būtybės
ar
givatos.
p
Physical note: [1r] //
givatos.
gyvatos.
n
Note: Prozos fragmento „Išguitas“ ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 4: Proza, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 584–585, 624. Komentare minimas tik kūrinio teksto mašinraštis (nuorašas). Čia pirmą kartą skelbiamas kūrinio rankraštis.

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 2
Critical note: savo ] p s l ins bėdina
a1
Line number 4
Critical note: konvalijos ] p s l ins vid ex err dazeli
a1
Line number 4
Critical note: žibutės ] vid ex err zibutes, p s l ins palei šila
a1
Line number 10
Critical note: ir ] p vid ex err rep ver
a1
Line number 12
Critical note: Šiandie pavasaris. ] ins s l Nenoriu tik iš tolo tėmyti gyvenimą, noriu
a1
Line number 18
Critical note: sūkurių ] vid ex err sukuriu, cor pro sukimo
a1
Line number 25
Critical note: nemylėjo ] vid ex err nemilejo, p ras skaisciomis
a1
Line number 30
Critical note: Snaudžia ] a ras Juk ir aš
a1
Line number 32
Critical note: dengia ] cor pro vid ali
a1
Line number 33
Critical note: retkarčiais ] vid ex err retkarciai, vid ex err om s
a1
Line number 34
Critical note: naktinė ] cor pro ga, cor na pro ga
a1
Line number 35
Critical note: netyčia ] vid ex err neticia, cor pro nak, cor net pro nak
a1
Line number 36
Critical note: pavasaris ] cor pro pase, cor v pro se
a1
Line number 38
Critical note: sapnas ] a ins s l tik
a1
Line number 38
Critical note: pasaka ] a ins s l tik
a1
Line number 40
Critical note: užsidegimo, ] vid ex err uzsidegimo, cor pro ugnis, p cor interp , pro :
a1
Line number 45
Critical note: pušies ] ins s l e
a1
Line number 45
Critical note: žiūriu ] vid ex err ziuri, vid ex err om fl -u
a1
Line number 46
Critical note: išvysiu ] vid ex err išvis, vid ex err om fl -iu
a1
Line number 53
Critical note: nenugirdo ] cor pro neisgirdo, cor nu pro is
a1
Line number 54
Critical note: neištyrė ] vid ex err neištirė, cor n pro s
a1
Line number 58
Physical note: [1r] //
a3
Line number 58
Note: Prozos fragmento „Išguitas“ ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 4: Proza, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 584–585, 624. Komentare minimas tik kūrinio teksto mašinraštis (nuorašas). Čia pirmą kartą skelbiamas kūrinio rankraštis.
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_04_2_vc_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_04_2_vc_1v.jpgX (Close panel)
image