Valerija Čiurlionytė, iki 1916-05-17

X (Close panel) Bibliographic Information

Valerija Čiurlionytė, iki 1916-05-17

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 140. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį. Rašyta 28,4×10,9 cm plono, peršviečiamo, pilkšvai melsvos spalvos popieriaus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau, lankstymo į šešias dalis dalis žymės. Rašyta skiltimis. Kraštas nelygus, plėšta. Kampai aplankstyti. Pridėtas kito laiško gelstelėjusio, lygaus popieriaus vokas. Adresuota: „Вал. Чурлянис / ст. Искарость / Волынской губ. / Имeн. Дуга / Г-на Чарноцкаго“. Siuntėjas: „Exp. / Б. Срого / Сочи / Свeтлячок“. Rusiški pašto spaudai – išsiuntimo: Sočis, [19]17-06-10, gavimo – Iskorostis, [19]17-06-19. Priešinga adreso užrašo kryptimi užklijuotas mėlynas, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su Rusijos imperijos herbu. Numeruota pieštuku kita ranka: „162“. Viduje įklijuotas labai plonas, violetinis popierius. Mašinraščiai (nuorašai): VUB RS, f. 153, b. 1097, 2 l. (Valerijos Čiurlionytės), LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 29–30 (Algio Samulionio). 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Publikuota: Balys Sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, sudarė Algis Samulionis, Neringa Markevičienė, parengė Neringa Markevičienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 46–48. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: iki 1916-05-17: Genetinis
  • Witness a2: iki 1916-05-17: Diplomatinis
  • Witness a3: iki 1916-05-17: Redaguotas

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, tel.: +370 5 262 2592, el. paštas: bibl@llti.lt).

Encoding Principles

Laiške, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas pažymomis „subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant laiško tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas laiško variantas saugomas juxta bylos aplanke sample BSA.


Facsimile Image Placeholder

Ašarėlės gailestingos
1
Ašarėlės gailestingos
2
Blestančias
Blęstančias
akis sustingdė.
3
Ašarėlės
saltos,
šaltos,
stingios
4
Dar skaudžiau žaizdas subrinkdė.
5
Sutemoj drebėjau nykiai –
6
Aš laidojau, kas tik gimęs.
7
Išsiilgęs beldžiuos
tikiai
tykiai
8
In duris
žinino
žinyno
kimes.
kimias.
9
Mano maldos šaltos, stingios.
10
Aš per
naktį,
naktį
kaip šešėlis…
11
Ir
žiničios
žinyčios
slėpiningos
12
Ar priims dar mano gėles?..
13
Durys
kymios…
kimios…
Meldžiu
tikiai
tykiai:
14
– O, atleisk man, Dieve šventas!
15
L Galvas
c
Critical note: Galvos ] vid ex err Galvas, cor G pro L
Galvas
Galvos
lenkias nykiai, nykiai…
16
Stingsta rankos…
ty leidžias ,
c
Critical note: leidžias ] cor pro ty, cor le pro ty
leidžias,
Leidžias,
krenta…
krenta…
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio „[Ašarėlės gailestingos]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 228, 789. Laiške eilėraštis išbrauktas pieštuku dviem vertikaliomis linijomis, spėtina, kita ranka.
– – –
17
Sesute! Antra diena, kaip
18
su tu
c
Critical note: tu ] cor pro su
tu
nuo manęs toli-toli… Antra
19
diena
diena,
kaip išvažiavau, o
rodosi
rodosi
amžius
20
praėjo… Kaip aš gyvensiu, kaip aš
21
pasauly
bebusiu!..
bebūsiu!..
Prie
p tavęs
c
Critical note: tavęs ] cor t pro p
tavęs
22
budamas,
būdamas,
jei
kartas kartais
c
Critical note: kartais ] cor pro kartas, cor fl -is pro -as, cor is pro s
kartais
ir buvau
23
vienas, tai laukdavau tos valan-
24
dos, kad tave vėl
išvisiu,
išvysiu,
žinojau
žinojau,
25
kad vėl
busiu
būsiu
su tavimi, vėl
26
bus lengva, vėl užgis
žaizdos,
p
Physical note: [1r_a] //
žaizdos,

Facsimile Image Placeholder

27
vėl
atslugs
atslūgs
sielvarta. Dabar
28
vienas esu, vienas esu ir laukti
29
neturiu ko, ir dėties neturiu kur.
30
Ko man belaukti?.. Kur man
31
beeiti?.. Visur esu svetimas,
32
visur esu
ne savas,
nesavas,
užklydęs…
33
„Sergu „Serga
c
Critical note: Serga ] cor pro Sergu, cor fl -a pro -u
„Serga
širdis… Mano širdis labai
34
skauda
krutinėj…“
krūtinėj…“
Ką aš dabar
35
padarysiu!
Ka
Ką
padarysiu!
36
Valkiojaus per dieną, kliedėjau
37
per naktį… Bijau bedugnės ir
38
klaikumos… Pavasario džiaugsmas
39
taip vargina, taip slegia
40
skaustančią mano
sielą… '
c
Critical note: sielą… ] p ras si '
sielą…
41
Niekados nebuvo taip skauda,
42
kaip šiandie… Niekados aš
43
gyvendamas nieko negalvojau,
44
buvau tikras savo jutimams,
45
o dabar prasivėrė tamsios
46
duris
durys
ir gyvenimas pastatė
47
savo „?“ .
savo „?“
Galvoju ir nieko
48
neišgalvoju ir kas valanda
49
vis skaudžiau daros. Petrapilin
50
atvažiavau be reikalo – aš čia
51
visai nereikalingas ir niekas
52
manęs
nelaukė. Apie
c
Critical note: nelaukė. ] p ras Apie
p
Physical note: [1v_a] //
nelaukė.

Facsimile Image Placeholder

53
užrubežin Užrubežin
c
Critical note: Užrubežin ] cor pro užrubežin, cor U pro min
Užrubežin
važiuoti turbūt
54
neprisieis.
Komiteto Komitete
c
Critical note: Komitete ] cor pro Komiteto, cor fl -e pro -o
Komitete
Komitete
n
Note: Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas.
dalykai
55
negerai. Piningų visai maža.
56
Kareivijon nori paimti
57
Šilingą
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
ir 10 dar kitų. Visi
58
susinervavę, susierzinę.
59
Apie
važiaviną važiavimą
c
Critical note: važiavimą ] cor pro važiaviną, cor m pro n
važiavimą
užrubežin
60
Šilingas tik
ranką
ranka
numoja.
61
T Gal
c
Critical note: Gal ] cor G pro T
Gal
kai su savo kareiviavimu
62
nusiramins, gal tai ir kalbės
63
ką nors apie mane. Dabar
64
(17 gegužės) laikysiu vieną
65
kvotimą, tai gali būt
66
rudeny
rudenį
jau galėsiu persi-
67
kelt
Maskvon.
Maskvon.
n
Note: Po metų Balys Sruoga tapo Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentu.
68
Atsivilko
brolienė
brolienė
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Balio Sruogos brolio Adolfo Sruogos žmona, su kuria Balys Sruoga nesutarė. Brolienė jo nemėgo, ignoruodavo, palikdavo alkaną, linkėjo bloga (kad jis būtų paimtas į karą).
ir
69
aš nebegaliu daugiau rašyt.
70
Gal Kai
c
Critical note: Kai ] a ras Gal
Kai
pas paliks
c
Critical note: paliks ] cor pro pas, cor liks pro s, cor l pro pri s
paliks
sieloj
71
kiek lengviau – tuoj dau-
72
giau ir gražiau
73
parašysiu.
74
Neapleisk manęs. Neuž-
75
miršk manęs. Pasimelsk
76
už mane. Bučiuoju, geroji
77
mano
Sesyte
Sesyte.
78
Tavo Bol
c
Critical note: Tavo Bol ] sign
p
Physical note: [1v_b] //
Tavo Bol

Facsimile Image Placeholder

79
Šilingui ir
Varnui
Varnui
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, liaudies meno rinkėjas, fotografas. 1914–1918 m. gyveno Rusijoje. 1916 m. Stasio Šilingo pakviestas į Petrogradą, buvo Lietuvių Centro komiteto Technikų sekcijos, rengdavusios sąmatas, reikalų vedėjas.
80
labai patiko
81
vertimas tavo ir patsai
82
veikalas.
Sako
Sako,
labai
83
gerai išversta.
84
Daugiau tau rašysiu
85
jau in Voronežą.
86
Tavo Bol
c
Critical note: Tavo Bol ] sign
p
Physical note: [1r_b] //
Tavo Bol

Facsimile Image Placeholder

Ašarėlės gailestingos
1
Ašarėlės gailestingos
2
Blestančias
Blęstančias
akis sustingdė.
3
Ašarėlės
saltos,
šaltos,
stingios
4
Dar skaudžiau žaizdas subrinkdė.
5
Sutemoj drebėjau nykiai –
6
Aš laidojau, kas tik gimęs.
7
Išsiilgęs beldžiuos
tikiai
tykiai
8
In duris
žinino
žinyno
kimes.
kimias.
9
Mano maldos šaltos, stingios.
10
Aš per
naktį,
naktį
kaip šešėlis…
11
Ir
žiničios
žinyčios
slėpiningos
12
Ar priims dar mano gėles?..
13
Durys
kymios…
kimios…
Meldžiu
tikiai
tykiai:
14
– O, atleisk man, Dieve šventas!
15
L Galvas
c
Critical note: Galvos ] vid ex err Galvas, cor G pro L
Galvas
Galvos
lenkias nykiai, nykiai…
16
Stingsta rankos…
ty leidžias ,
c
Critical note: leidžias ] cor pro ty, cor le pro ty
leidžias,
Leidžias,
krenta…
krenta…
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio „[Ašarėlės gailestingos]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 228, 789. Laiške eilėraštis išbrauktas pieštuku dviem vertikaliomis linijomis, spėtina, kita ranka.
– – –
17
Sesute! Antra diena, kaip
18
su tu
c
Critical note: tu ] cor pro su
tu
nuo manęs toli-toli… Antra
19
diena
diena,
kaip išvažiavau, o
rodosi
rodosi
amžius
20
praėjo… Kaip aš gyvensiu, kaip aš
21
pasauly
bebusiu!..
bebūsiu!..
Prie
p tavęs
c
Critical note: tavęs ] cor t pro p
tavęs
22
budamas,
būdamas,
jei
kartas kartais
c
Critical note: kartais ] cor pro kartas, cor fl -is pro -as, cor is pro s
kartais
ir buvau
23
vienas, tai laukdavau tos valan-
24
dos, kad tave vėl
išvisiu,
išvysiu,
žinojau
žinojau,
25
kad vėl
busiu
būsiu
su tavimi, vėl
26
bus lengva, vėl užgis
žaizdos,
p
Physical note: [1r_a] //
žaizdos,

Facsimile Image Placeholder

27
vėl
atslugs
atslūgs
sielvarta. Dabar
28
vienas esu, vienas esu ir laukti
29
neturiu ko, ir dėties neturiu kur.
30
Ko man belaukti?.. Kur man
31
beeiti?.. Visur esu svetimas,
32
visur esu
ne savas,
nesavas,
užklydęs…
33
„Sergu „Serga
c
Critical note: Serga ] cor pro Sergu, cor fl -a pro -u
„Serga
širdis… Mano širdis labai
34
skauda
krutinėj…“
krūtinėj…“
Ką aš dabar
35
padarysiu!
Ka
Ką
padarysiu!
36
Valkiojaus per dieną, kliedėjau
37
per naktį… Bijau bedugnės ir
38
klaikumos… Pavasario džiaugsmas
39
taip vargina, taip slegia
40
skaustančią mano
sielą… '
c
Critical note: sielą… ] p ras si '
sielą…
41
Niekados nebuvo taip skauda,
42
kaip šiandie… Niekados aš
43
gyvendamas nieko negalvojau,
44
buvau tikras savo jutimams,
45
o dabar prasivėrė tamsios
46
duris
durys
ir gyvenimas pastatė
47
savo „?“ .
savo „?“
Galvoju ir nieko
48
neišgalvoju ir kas valanda
49
vis skaudžiau daros. Petrapilin
50
atvažiavau be reikalo – aš čia
51
visai nereikalingas ir niekas
52
manęs
nelaukė. Apie
c
Critical note: nelaukė. ] p ras Apie
p
Physical note: [1v_a] //
nelaukė.

Facsimile Image Placeholder

53
užrubežin Užrubežin
c
Critical note: Užrubežin ] cor pro užrubežin, cor U pro min
Užrubežin
važiuoti turbūt
54
neprisieis.
Komiteto Komitete
c
Critical note: Komitete ] cor pro Komiteto, cor fl -e pro -o
Komitete
Komitete
n
Note: Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas.
dalykai
55
negerai. Piningų visai maža.
56
Kareivijon nori paimti
57
Šilingą
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
ir 10 dar kitų. Visi
58
susinervavę, susierzinę.
59
Apie
važiaviną važiavimą
c
Critical note: važiavimą ] cor pro važiaviną, cor m pro n
važiavimą
užrubežin
60
Šilingas tik
ranką
ranka
numoja.
61
T Gal
c
Critical note: Gal ] cor G pro T
Gal
kai su savo kareiviavimu
62
nusiramins, gal tai ir kalbės
63
ką nors apie mane. Dabar
64
(17 gegužės) laikysiu vieną
65
kvotimą, tai gali būt
66
rudeny
rudenį
jau galėsiu persi-
67
kelt
Maskvon.
Maskvon.
n
Note: Po metų Balys Sruoga tapo Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentu.
68
Atsivilko
brolienė
brolienė
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Balio Sruogos brolio Adolfo Sruogos žmona, su kuria Balys Sruoga nesutarė. Brolienė jo nemėgo, ignoruodavo, palikdavo alkaną, linkėjo bloga (kad jis būtų paimtas į karą).
ir
69
aš nebegaliu daugiau rašyt.
70
Gal Kai
c
Critical note: Kai ] a ras Gal
Kai
pas paliks
c
Critical note: paliks ] cor pro pas, cor liks pro s, cor l pro pri s
paliks
sieloj
71
kiek lengviau – tuoj dau-
72
giau ir gražiau
73
parašysiu.
74
Neapleisk manęs. Neuž-
75
miršk manęs. Pasimelsk
76
už mane. Bučiuoju, geroji
77
mano
Sesyte
Sesyte.
78
Tavo Bol
c
Critical note: Tavo Bol ] sign
p
Physical note: [1v_b] //
Tavo Bol

Facsimile Image Placeholder

79
Šilingui ir
Varnui
Varnui
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, liaudies meno rinkėjas, fotografas. 1914–1918 m. gyveno Rusijoje. 1916 m. Stasio Šilingo pakviestas į Petrogradą, buvo Lietuvių Centro komiteto Technikų sekcijos, rengdavusios sąmatas, reikalų vedėjas.
80
labai patiko
81
vertimas tavo ir patsai
82
veikalas.
Sako
Sako,
labai
83
gerai išversta.
84
Daugiau tau rašysiu
85
jau in Voronežą.
86
Tavo Bol
c
Critical note: Tavo Bol ] sign
p
Physical note: [1r_b] //
Tavo Bol

Facsimile Image Placeholder

Ašarėlės gailestingos
1
Ašarėlės gailestingos
2
Blestančias
Blęstančias
akis sustingdė.
3
Ašarėlės
saltos,
šaltos,
stingios
4
Dar skaudžiau žaizdas subrinkdė.
5
Sutemoj drebėjau nykiai –
6
Aš laidojau, kas tik gimęs.
7
Išsiilgęs beldžiuos
tikiai
tykiai
8
In duris
žinino
žinyno
kimes.
kimias.
9
Mano maldos šaltos, stingios.
10
Aš per
naktį,
naktį
kaip šešėlis…
11
Ir
žiničios
žinyčios
slėpiningos
12
Ar priims dar mano gėles?..
13
Durys
kymios…
kimios…
Meldžiu
tikiai
tykiai:
14
– O, atleisk man, Dieve šventas!
15
L Galvas
c
Critical note: Galvos ] vid ex err Galvas, cor G pro L
Galvas
Galvos
lenkias nykiai, nykiai…
16
Stingsta rankos…
ty leidžias ,
c
Critical note: leidžias ] cor pro ty, cor le pro ty
leidžias,
Leidžias,
krenta…
krenta…
n
Note: Balio Sruogos eilėraščio „[Ašarėlės gailestingos]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 228, 789. Laiške eilėraštis išbrauktas pieštuku dviem vertikaliomis linijomis, spėtina, kita ranka.
– – –
17
Sesute! Antra diena, kaip
18
su tu
c
Critical note: tu ] cor pro su
tu
nuo manęs toli-toli… Antra
19
diena
diena,
kaip išvažiavau, o
rodosi
rodosi
amžius
20
praėjo… Kaip aš gyvensiu, kaip aš
21
pasauly
bebusiu!..
bebūsiu!..
Prie
p tavęs
c
Critical note: tavęs ] cor t pro p
tavęs
22
budamas,
būdamas,
jei
kartas kartais
c
Critical note: kartais ] cor pro kartas, cor fl -is pro -as, cor is pro s
kartais
ir buvau
23
vienas, tai laukdavau tos valan-
24
dos, kad tave vėl
išvisiu,
išvysiu,
žinojau
žinojau,
25
kad vėl
busiu
būsiu
su tavimi, vėl
26
bus lengva, vėl užgis
žaizdos,
p
Physical note: [1r_a] //
žaizdos,

Facsimile Image Placeholder

27
vėl
atslugs
atslūgs
sielvarta. Dabar
28
vienas esu, vienas esu ir laukti
29
neturiu ko, ir dėties neturiu kur.
30
Ko man belaukti?.. Kur man
31
beeiti?.. Visur esu svetimas,
32
visur esu
ne savas,
nesavas,
užklydęs…
33
„Sergu „Serga
c
Critical note: Serga ] cor pro Sergu, cor fl -a pro -u
„Serga
širdis… Mano širdis labai
34
skauda
krutinėj…“
krūtinėj…“
Ką aš dabar
35
padarysiu!
Ka
Ką
padarysiu!
36
Valkiojaus per dieną, kliedėjau
37
per naktį… Bijau bedugnės ir
38
klaikumos… Pavasario džiaugsmas
39
taip vargina, taip slegia
40
skaustančią mano
sielą… '
c
Critical note: sielą… ] p ras si '
sielą…
41
Niekados nebuvo taip skauda,
42
kaip šiandie… Niekados aš
43
gyvendamas nieko negalvojau,
44
buvau tikras savo jutimams,
45
o dabar prasivėrė tamsios
46
duris
durys
ir gyvenimas pastatė
47
savo „?“ .
savo „?“
Galvoju ir nieko
48
neišgalvoju ir kas valanda
49
vis skaudžiau daros. Petrapilin
50
atvažiavau be reikalo – aš čia
51
visai nereikalingas ir niekas
52
manęs
nelaukė. Apie
c
Critical note: nelaukė. ] p ras Apie
p
Physical note: [1v_a] //
nelaukė.

Facsimile Image Placeholder

53
užrubežin Užrubežin
c
Critical note: Užrubežin ] cor pro užrubežin, cor U pro min
Užrubežin
važiuoti turbūt
54
neprisieis.
Komiteto Komitete
c
Critical note: Komitete ] cor pro Komiteto, cor fl -e pro -o
Komitete
Komitete
n
Note: Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas.
dalykai
55
negerai. Piningų visai maža.
56
Kareivijon nori paimti
57
Šilingą
Šilingą
n
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
ir 10 dar kitų. Visi
58
susinervavę, susierzinę.
59
Apie
važiaviną važiavimą
c
Critical note: važiavimą ] cor pro važiaviną, cor m pro n
važiavimą
užrubežin
60
Šilingas tik
ranką
ranka
numoja.
61
T Gal
c
Critical note: Gal ] cor G pro T
Gal
kai su savo kareiviavimu
62
nusiramins, gal tai ir kalbės
63
ką nors apie mane. Dabar
64
(17 gegužės) laikysiu vieną
65
kvotimą, tai gali būt
66
rudeny
rudenį
jau galėsiu persi-
67
kelt
Maskvon.
Maskvon.
n
Note: Po metų Balys Sruoga tapo Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentu.
68
Atsivilko
brolienė
brolienė
n
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Balio Sruogos brolio Adolfo Sruogos žmona, su kuria Balys Sruoga nesutarė. Brolienė jo nemėgo, ignoruodavo, palikdavo alkaną, linkėjo bloga (kad jis būtų paimtas į karą).
ir
69
aš nebegaliu daugiau rašyt.
70
Gal Kai
c
Critical note: Kai ] a ras Gal
Kai
pas paliks
c
Critical note: paliks ] cor pro pas, cor liks pro s, cor l pro pri s
paliks
sieloj
71
kiek lengviau – tuoj dau-
72
giau ir gražiau
73
parašysiu.
74
Neapleisk manęs. Neuž-
75
miršk manęs. Pasimelsk
76
už mane. Bučiuoju, geroji
77
mano
Sesyte
Sesyte.
78
Tavo Bol
c
Critical note: Tavo Bol ] sign
p
Physical note: [1v_b] //
Tavo Bol

Facsimile Image Placeholder

79
Šilingui ir
Varnui
Varnui
n
Note: Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, liaudies meno rinkėjas, fotografas. 1914–1918 m. gyveno Rusijoje. 1916 m. Stasio Šilingo pakviestas į Petrogradą, buvo Lietuvių Centro komiteto Technikų sekcijos, rengdavusios sąmatas, reikalų vedėjas.
80
labai patiko
81
vertimas tavo ir patsai
82
veikalas.
Sako
Sako,
labai
83
gerai išversta.
84
Daugiau tau rašysiu
85
jau in Voronežą.
86
Tavo Bol
c
Critical note: Tavo Bol ] sign
p
Physical note: [1r_b] //
Tavo Bol
X (Close panel) Textual Notes
a1
Line number 15
Critical note: Galvos ] vid ex err Galvas, cor G pro L
a1
Line number 16
Critical note: leidžias ] cor pro ty, cor le pro ty
a3
Line number 16
Note: Balio Sruogos eilėraščio „[Ašarėlės gailestingos]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 228, 789. Laiške eilėraštis išbrauktas pieštuku dviem vertikaliomis linijomis, spėtina, kita ranka.
a1
Line number 18
Critical note: tu ] cor pro su
a1
Line number 21
Critical note: tavęs ] cor t pro p
a1
Line number 22
Critical note: kartais ] cor pro kartas, cor fl -is pro -as, cor is pro s
a1
Line number 26
Physical note: [1r_a] //
a1
Line number 33
Critical note: Serga ] cor pro Sergu, cor fl -a pro -u
a1
Line number 40
Critical note: sielą… ] p ras si '
a1
Line number 52
Critical note: nelaukė. ] p ras Apie
a1
Line number 52
Physical note: [1v_a] //
a1
Line number 53
Critical note: Užrubežin ] cor pro užrubežin, cor U pro min
a1
Line number 54
Critical note: Komitete ] cor pro Komiteto, cor fl -e pro -o
a3
Line number 54
Note: Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas.
a3
Line number 57
Note: Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
a1
Line number 59
Critical note: važiavimą ] cor pro važiaviną, cor m pro n
a1
Line number 61
Critical note: Gal ] cor G pro T
a3
Line number 67
Note: Po metų Balys Sruoga tapo Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentu.
a3
Line number 68
Note: Tatjana Zavarina-Sruogienė (1889–1979), Balio Sruogos brolio Adolfo Sruogos žmona, su kuria Balys Sruoga nesutarė. Brolienė jo nemėgo, ignoruodavo, palikdavo alkaną, linkėjo bloga (kad jis būtų paimtas į karą).
a1
Line number 70
Critical note: Kai ] a ras Gal
a1
Line number 70
Critical note: paliks ] cor pro pas, cor liks pro s, cor l pro pri s
a1
Line number 78
Critical note: Tavo Bol ] sign
a1
Line number 78
Physical note: [1v_b] //
a3
Line number 79
Note: Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, liaudies meno rinkėjas, fotografas. 1914–1918 m. gyveno Rusijoje. 1916 m. Stasio Šilingo pakviestas į Petrogradą, buvo Lietuvių Centro komiteto Technikų sekcijos, rengdavusios sąmatas, reikalų vedėjas.
a1
Line number 86
Critical note: Tavo Bol ] sign
a1
Line number 86
Physical note: [1r_b] //
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_05_17_iki_vc_1r_a.jpgX (Close panel)
image
1916_05_17_iki_vc_1v_a.jpgX (Close panel)
image
1916_05_17_iki_vc_1v_b.jpgX (Close panel)
image
1916_05_17_iki_vc_1r_b.jpgX (Close panel)
image