Juozapui Sruogai, 1916-12-28

X (Close panel) Bibliographic Information

Juozapui Sruogai, 1916-12-28

by Balys Sruoga

Original Source

Autografas: BVSNM 857, BVSNM ER1 4561. Atvirlaiškis. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal pašto spaudus, Juozapo Sruogos adresą. Rašyta 14,3×9,6 cm atvirlaiškio blanke su juodu spausdintu užrašu „ATVIRUKAS. – CARTE POSTALE.“ (1v) parkeriu (juodu rašalu). Viršelyje (1r) – Pauliaus Galaunės „Žiemos nakties“ reprodukcija (stogastulpio apsnigtame lauke juodo, žvaigždėto dangaus fone atvaizdas) (Kl. Skabeikos leidinys Nr. 13). Užklijuotas raudonas, trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Rusiški pašto spaudai – išsiuntimo: Maskva, [19]16-12-21, gavimo – Kijevas, [19]16-12-31. Signatūra pieštuku muziejininko ranka. B. Sruogos muziejaus spaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1977 m. Mašinraščiai (nuorašai) – ten pat, l. 1, LLTI BR, f. 53, b. 1288, l. 136 (Algio Samulionio). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.

Witness List

  • Witness a1: 1916-12-28: Genetinis
  • Witness a2: 1916-12-28: Diplomatinis
  • Witness a3: 1916-12-28: Redaguotas

Textual Notes

Atvirlaiškyje išsiskiria trys tekstų variantai: rašymo procesą parodantis (genetinis) tekstas, vėliausią autorinį užrašo sluoksnį atspindintis (diplomatinis) tekstas, minimaliai pagal dabartinės kalbos nuostatas pakoreguotas (redaguotas) tekstas.

Electronic Edition Information:

Responsibility Statement:
  • Parengė Neringa Markevičienė
  • Skenavo Aurimas Markevičius
Publication Details:

Published by © Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Balio Sruogos archyvas (1911–1947)

Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus leidimą (tel.: (8 37) 73 04 74, B. Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, el. paštas: b.sruoga@maironiomuziejus.lt).

Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Šaltinį cituoti taip: Balio Sruogos atvirlaiškis Juozapui Sruogai, iš Maskvos – į Kijevą, 1916-12-28, l. 1v, parengė Neringa Markevičienė, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/v-machine/sruoga/1916_12_21_js.html, in: Balio Sruogos archyvas (santrumpa – BSA), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021.

Encoding Principles

Atvirlaiškyje, užrašytame xml pavidalu, atsispindi trys sluoksniai: genetinis (rašymo procesas parodomas TEI pažymomis („subst“, „del“, „add“), diplomatinis (autoriniai variantai parodomi pažyma „orig“) ir redaguotas (redakciniai taisymai parodomi pažyma „reg“). Koduojant atvirlaiškio tekstą taikomas paralelaus segmentavimo metodas. Vienoje eilutėje esantys skirtingi variantai koduojami, naudojant žymeles „rdg“. Variantai, išdėstyti lygiagrečiai vienas šalia kito, parodomi kritiniame aparate tarp žymelių „app“. Koduotas atvirlaiškio variantas saugomas v-machine bylos aplanke sruoga BSA.

Atvirlaiškio genetiniame tekste atsiskleidžia rašymo procesas.

Atvirlaiškio diplomatiniame perraše atsispindi vėliausias autorinis variantas.

Minimaliai koreguotame atvirlaiškyje taisomi tik būtiniausi dabartinės kalbos nuostatų neatitinkantys rašybos ir skyrybos atvejai.

Atvirlaiškio genetiniame tekste rašymo proceso niuansai parodomi pažyma c („critical note“), pabaiga nurodoma pažyma p („physical note“).

Atvirlaiškio redaguotame variante komentuojama vieta nurodoma pažyma n („note“).

Šalia atvirlaiškio genetinio, diplomatinio perrašo JPG formatu (600x600 DPI) teikiami autografo atvaizdai.

Atvirlaiškio tekstas pateikiamas TEI (Text Encoding Initiative) skaitmeniniu formatu, naudojant XML užrašymo sintaksę, XSLT kalbą XML dokumento transformacijai į HTML variantą, JavaScript programavimo kalbą, Versioning Machine 5.0 įrankį, skirtą įvairių tekstų variantų parodymui ir jų palyginimui.


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai! Tik gavau piningus.
a
Kiев
Kиев
b
Набережно-Креща-
c
тикская, 8
тицкая, 8
d
Контора Мальцевских
e
Заводов
f
Г-ну J.
Срого
Срого
n
Note: Kиев / Набережно-Крещатицкая, 8 / Контора Мальцевских / Заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas
Juozapai!
Juozapai!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
Tik
gavau
gavau
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto antro kurso studentas.
piningus.
2
Labai ačiū! Per šventes buvau tru-
3
puti
putį
susirgęs. Kelias dienas pagulėjau.
4
Nieko ypatingo nebuvo. Tik dabar jau
5
kelinta diena nepaprastai
silpna
silpna.
6
Pereinu
kelis kart
keliskart
per kambarį ir
7
pavargstu. Niekuomet taip nebuvo.
8
Reikės nueit in daktarą. Klausyk,
9
Juk
juk
tu man
siusdamas
siųsdamas
Tiek
tiek
piningų
10
turbūt save labai apsunkini –
11
juk jų ir pas tave ne kiek labai, o
12
d pas
c
Critical note: pas ] cor pro d, cor p pro d
pas
mane dalykai dabar nėra to-
13
kie blogi.
Adolpas
Adolfas
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
atsiuntė 25,
14
rusų laikraštin (Kalėdų) patalpino
15
eiles – ryt
gonorarą
honorarą
gausiu, gal
16
pasiseks ir daugiau patalpint.
17
Gal Man
c
Critical note: Man ] a ras Gal
Man
rodos, kad
del
dėl
tavęs
18
tiek piningų per didelis apsun-
19
kinimas – ar bus gerai?
20
Noriu dar padaryt vieną rusų
21
kalboj lietuvių
literaturos
literatūros
rinki-
22
n
Note: Balys Sruoga kartu su Stasiu Šilingu, Ignu Šeiniumi 1915–1917 m. rengė didelį (20 lankų) lietuvių literatūros almanachą rusų kalba. „Tuomet M. Gorkio leidyklai („Parus“) Jurgis Baltrušaitis redagavo lietuvių literatūros rinkinį, o aš turėjau parūpinti vertimus ir straipsnius“ (Balys Sruoga, „Autobiografija“, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Balys Sruoga (ser. Atspindžiai), sudarė Rimas Žilinskas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 16). Balys Sruoga planavo rašyti įvadinį straipsnį apie lietuvių literatūrą nuo seniausių laikų iki XX a., buvo apsiėmęs į rusų kalbą versti nemažai lietuvių rašytojų grožinės kūrybos, ieškojo kitų vertėjų. „Sruogos liudijimu, beveik visa literatūrinė rinkinio medžiaga buvo paruošta ir atiduota į spaustuvę. Tačiau rinkinys neišėjo – viskas sužlugo dėl įžanginių straipsnių. Vieną jų – literatūrinį – turėjo parašyti jis, Sruoga, ir parašęs tokį „mandrą“, kad net J. Baltrušaitis nebesiėmė redaguoti – paskaitė dešimt puslapių ir atidėjo į šalį. Netrukus užgriuvo revoliucijos įvykiai, ir visiems parūpo kiti dalykai“ (Algis Samulionis, „B. Sruogos ryšiai su M. Gorkiu“, in: Literatūra ir kalba: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, Vilnius: Vaga, 1969, p. 486). Leidinys liko nebaigtas.
– leidėjų turiu, tik
nežinau
nežinau,
23
ar vertėjų gausiu, o vienam
24
padaryt – gana sunku – darbo
25
daugoka. Tu ar nenorėtum
26
kartais verst? Už
spauzdintą
spausdintą
27
lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis
28
neblogas. Dar žemesnį mačiau.
c
Critical note: 26–28 ] add phr, vert, p ras phr Dar žemesnį mačiau.
p
Physical note: [1v] //
neblogas.
neblogas.
n
Note: Sakinys, priešinga kryptimi nei atvirlaiškio tekstas, prirašytas virš jo: „[K]artais verst? Už spausdintą lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis neblogas.“

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai! Tik gavau piningus.
a
Kiев
Kиев
b
Набережно-Креща-
c
тикская, 8
тицкая, 8
d
Контора Мальцевских
e
Заводов
f
Г-ну J.
Срого
Срого
n
Note: Kиев / Набережно-Крещатицкая, 8 / Контора Мальцевских / Заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas
Juozapai!
Juozapai!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
Tik
gavau
gavau
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto antro kurso studentas.
piningus.
2
Labai ačiū! Per šventes buvau tru-
3
puti
putį
susirgęs. Kelias dienas pagulėjau.
4
Nieko ypatingo nebuvo. Tik dabar jau
5
kelinta diena nepaprastai
silpna
silpna.
6
Pereinu
kelis kart
keliskart
per kambarį ir
7
pavargstu. Niekuomet taip nebuvo.
8
Reikės nueit in daktarą. Klausyk,
9
Juk
juk
tu man
siusdamas
siųsdamas
Tiek
tiek
piningų
10
turbūt save labai apsunkini –
11
juk jų ir pas tave ne kiek labai, o
12
d pas
c
Critical note: pas ] cor pro d, cor p pro d
pas
mane dalykai dabar nėra to-
13
kie blogi.
Adolpas
Adolfas
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
atsiuntė 25,
14
rusų laikraštin (Kalėdų) patalpino
15
eiles – ryt
gonorarą
honorarą
gausiu, gal
16
pasiseks ir daugiau patalpint.
17
Gal Man
c
Critical note: Man ] a ras Gal
Man
rodos, kad
del
dėl
tavęs
18
tiek piningų per didelis apsun-
19
kinimas – ar bus gerai?
20
Noriu dar padaryt vieną rusų
21
kalboj lietuvių
literaturos
literatūros
rinki-
22
n
Note: Balys Sruoga kartu su Stasiu Šilingu, Ignu Šeiniumi 1915–1917 m. rengė didelį (20 lankų) lietuvių literatūros almanachą rusų kalba. „Tuomet M. Gorkio leidyklai („Parus“) Jurgis Baltrušaitis redagavo lietuvių literatūros rinkinį, o aš turėjau parūpinti vertimus ir straipsnius“ (Balys Sruoga, „Autobiografija“, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Balys Sruoga (ser. Atspindžiai), sudarė Rimas Žilinskas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 16). Balys Sruoga planavo rašyti įvadinį straipsnį apie lietuvių literatūrą nuo seniausių laikų iki XX a., buvo apsiėmęs į rusų kalbą versti nemažai lietuvių rašytojų grožinės kūrybos, ieškojo kitų vertėjų. „Sruogos liudijimu, beveik visa literatūrinė rinkinio medžiaga buvo paruošta ir atiduota į spaustuvę. Tačiau rinkinys neišėjo – viskas sužlugo dėl įžanginių straipsnių. Vieną jų – literatūrinį – turėjo parašyti jis, Sruoga, ir parašęs tokį „mandrą“, kad net J. Baltrušaitis nebesiėmė redaguoti – paskaitė dešimt puslapių ir atidėjo į šalį. Netrukus užgriuvo revoliucijos įvykiai, ir visiems parūpo kiti dalykai“ (Algis Samulionis, „B. Sruogos ryšiai su M. Gorkiu“, in: Literatūra ir kalba: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, Vilnius: Vaga, 1969, p. 486). Leidinys liko nebaigtas.
– leidėjų turiu, tik
nežinau
nežinau,
23
ar vertėjų gausiu, o vienam
24
padaryt – gana sunku – darbo
25
daugoka. Tu ar nenorėtum
26
kartais verst? Už
spauzdintą
spausdintą
27
lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis
28
neblogas. Dar žemesnį mačiau.
c
Critical note: 26–28 ] add phr, vert, p ras phr Dar žemesnį mačiau.
p
Physical note: [1v] //
neblogas.
neblogas.
n
Note: Sakinys, priešinga kryptimi nei atvirlaiškio tekstas, prirašytas virš jo: „[K]artais verst? Už spausdintą lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis neblogas.“

Facsimile Image Placeholder


Facsimile Image Placeholder

Mielas Juozapai! Tik gavau piningus.
a
Kiев
Kиев
b
Набережно-Креща-
c
тикская, 8
тицкая, 8
d
Контора Мальцевских
e
Заводов
f
Г-ну J.
Срого
Срого
n
Note: Kиев / Набережно-Крещатицкая, 8 / Контора Мальцевских / Заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.

Facsimile Image Placeholder

1
Mielas
Juozapai!
Juozapai!
n
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
Tik
gavau
gavau
n
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto antro kurso studentas.
piningus.
2
Labai ačiū! Per šventes buvau tru-
3
puti
putį
susirgęs. Kelias dienas pagulėjau.
4
Nieko ypatingo nebuvo. Tik dabar jau
5
kelinta diena nepaprastai
silpna
silpna.
6
Pereinu
kelis kart
keliskart
per kambarį ir
7
pavargstu. Niekuomet taip nebuvo.
8
Reikės nueit in daktarą. Klausyk,
9
Juk
juk
tu man
siusdamas
siųsdamas
Tiek
tiek
piningų
10
turbūt save labai apsunkini –
11
juk jų ir pas tave ne kiek labai, o
12
d pas
c
Critical note: pas ] cor pro d, cor p pro d
pas
mane dalykai dabar nėra to-
13
kie blogi.
Adolpas
Adolfas
n
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
atsiuntė 25,
14
rusų laikraštin (Kalėdų) patalpino
15
eiles – ryt
gonorarą
honorarą
gausiu, gal
16
pasiseks ir daugiau patalpint.
17
Gal Man
c
Critical note: Man ] a ras Gal
Man
rodos, kad
del
dėl
tavęs
18
tiek piningų per didelis apsun-
19
kinimas – ar bus gerai?
20
Noriu dar padaryt vieną rusų
21
kalboj lietuvių
literaturos
literatūros
rinki-
22
n
Note: Balys Sruoga kartu su Stasiu Šilingu, Ignu Šeiniumi 1915–1917 m. rengė didelį (20 lankų) lietuvių literatūros almanachą rusų kalba. „Tuomet M. Gorkio leidyklai („Parus“) Jurgis Baltrušaitis redagavo lietuvių literatūros rinkinį, o aš turėjau parūpinti vertimus ir straipsnius“ (Balys Sruoga, „Autobiografija“, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Balys Sruoga (ser. Atspindžiai), sudarė Rimas Žilinskas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 16). Balys Sruoga planavo rašyti įvadinį straipsnį apie lietuvių literatūrą nuo seniausių laikų iki XX a., buvo apsiėmęs į rusų kalbą versti nemažai lietuvių rašytojų grožinės kūrybos, ieškojo kitų vertėjų. „Sruogos liudijimu, beveik visa literatūrinė rinkinio medžiaga buvo paruošta ir atiduota į spaustuvę. Tačiau rinkinys neišėjo – viskas sužlugo dėl įžanginių straipsnių. Vieną jų – literatūrinį – turėjo parašyti jis, Sruoga, ir parašęs tokį „mandrą“, kad net J. Baltrušaitis nebesiėmė redaguoti – paskaitė dešimt puslapių ir atidėjo į šalį. Netrukus užgriuvo revoliucijos įvykiai, ir visiems parūpo kiti dalykai“ (Algis Samulionis, „B. Sruogos ryšiai su M. Gorkiu“, in: Literatūra ir kalba: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, Vilnius: Vaga, 1969, p. 486). Leidinys liko nebaigtas.
– leidėjų turiu, tik
nežinau
nežinau,
23
ar vertėjų gausiu, o vienam
24
padaryt – gana sunku – darbo
25
daugoka. Tu ar nenorėtum
26
kartais verst? Už
spauzdintą
spausdintą
27
lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis
28
neblogas. Dar žemesnį mačiau.
c
Critical note: 26–28 ] add phr, vert, p ras phr Dar žemesnį mačiau.
p
Physical note: [1v] //
neblogas.
neblogas.
n
Note: Sakinys, priešinga kryptimi nei atvirlaiškio tekstas, prirašytas virš jo: „[K]artais verst? Už spausdintą lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis neblogas.“

Facsimile Image Placeholder

X (Close panel) Textual Notes
a3
Line number f
Note: Kиев / Набережно-Крещатицкая, 8 / Контора Мальцевских / Заводов / Г-ну J. Срого rus =Kijevas / Naberežno-Kreščatickaja, 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.
a3
Line number 1
Note: Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu teisininkas Lubiankos kontoroje Maskvoje.
a3
Line number 1
Note: Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto antro kurso studentas.
a1
Line number 12
Critical note: pas ] cor pro d, cor p pro d
a3
Line number 13
Note: Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
a1
Line number 17
Critical note: Man ] a ras Gal
a3
Line number 22
Note: Balys Sruoga kartu su Stasiu Šilingu, Ignu Šeiniumi 1915–1917 m. rengė didelį (20 lankų) lietuvių literatūros almanachą rusų kalba. „Tuomet M. Gorkio leidyklai („Parus“) Jurgis Baltrušaitis redagavo lietuvių literatūros rinkinį, o aš turėjau parūpinti vertimus ir straipsnius“ (Balys Sruoga, „Autobiografija“, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Balys Sruoga (ser. Atspindžiai), sudarė Rimas Žilinskas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 16). Balys Sruoga planavo rašyti įvadinį straipsnį apie lietuvių literatūrą nuo seniausių laikų iki XX a., buvo apsiėmęs į rusų kalbą versti nemažai lietuvių rašytojų grožinės kūrybos, ieškojo kitų vertėjų. „Sruogos liudijimu, beveik visa literatūrinė rinkinio medžiaga buvo paruošta ir atiduota į spaustuvę. Tačiau rinkinys neišėjo – viskas sužlugo dėl įžanginių straipsnių. Vieną jų – literatūrinį – turėjo parašyti jis, Sruoga, ir parašęs tokį „mandrą“, kad net J. Baltrušaitis nebesiėmė redaguoti – paskaitė dešimt puslapių ir atidėjo į šalį. Netrukus užgriuvo revoliucijos įvykiai, ir visiems parūpo kiti dalykai“ (Algis Samulionis, „B. Sruogos ryšiai su M. Gorkiu“, in: Literatūra ir kalba: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, Vilnius: Vaga, 1969, p. 486). Leidinys liko nebaigtas.
a1
Line number 28
Critical note: 26–28 ] add phr, vert, p ras phr Dar žemesnį mačiau.
a1
Line number 28
Physical note: [1v] //
a3
Line number 28
Note: Sakinys, priešinga kryptimi nei atvirlaiškio tekstas, prirašytas virš jo: „[K]artais verst? Už spausdintą lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis neblogas.“
Sorry, but there are no notes associated with any currently displayed witness.
1916_12_28_js_1r.jpgX (Close panel)
image
1916_12_28_js_1v_a.jpgX (Close panel)
image
1916_12_28_js_1v_b.jpgX (Close panel)
image